Quy định về ủy quyền theo bộ luật dân sự

Tư vấn lao lý pháp lý về ủy quyền bởi AZLAW, người mua có nhu yếu tư vấn về ủy quyền vui mừng liên hệ tổng đài 19006165 để được giải đáp những pháp luật đơn cử ủy quyền theo luật mới nhấtTrong đời sống nhiều trường hợp bản thân tất cả chúng ta không hề tự mình thực thi được việc làm khi đó tất cả chúng ta hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác triển khai việc làm thay cho tất cả chúng ta bằng hợp đồng ủy quyền. Pháp luật đã ghi nhận tại điều 562 Bộ luật dân sự 2015 : ” Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc làm nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý. ”

Chủ thể của hợp đồng ủy quyền

Chủ thể của hợp đồng gồm có : bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Khi đó bên được ủy quyền sẽ nhân danh và vì quyền lợi của bên ủy quyền xác lập, thực thi thanh toán giao dịch dân sự. Bên được ủy quyền theo pháp luật tại điều 134 Bộ luật dân sự 2015 hoàn toàn có thể là pháp nhân hoặc cá thể. Đây là điểm mới so với Bộ luật dân sự 2005, theo lao lý mới pháp nhân hoàn toàn có thể là đại diện thay mặt theo ủy quyền, pháp nhân xây dựng hợp pháp thì sẽ có năng lực triển khai những hành vi pháp lý. Do pháp nhân có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và năng lượng về kinh tế tài chính sẽ giúp việc thực thi việc làm được ủy quyền tốt hơn như vậy sẽ mang lại sự yên tâm và tin cậy cao hơn cá thể .

Thời hạn ủy quyền

Các bên có thể thỏa thuận với nhau về thời hạn ủy quyền hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. (điều 563 Bộ luật dân sự 2015)

Đối tượng của hợp đồng ủy quyền

Đối tượng của hợp đồng này là việc làm hoàn toàn có thể triển khai và được phép thực thi. Người được ủy quyền triển khai việc làm trong khoanh vùng phạm vi, nội dung được ủy quyền. Trường hợp người được ủy quyền thực thi việc làm vượt quá nội dung được ủy quyền sẽ phải thực thi bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm gây ra .

Quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong hợp đồng ủy quyền

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên được ủy quyền

Quy định tại điều 655, 656 Bộ luật dân sự 2015 quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên được uỷ quyền gồm có những quyền sau đây

 • Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.
 • Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu hai bên có thỏa thuận.
 • Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.
 • Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.
 • Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
 • Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Lưu ý: Bên được ủy quyền chỉ được ủy quyền lại cho bên thứ ba khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Việc ủy quyền lại phải được bên bên ủy quyền đồng ý hoặc do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.
 • Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu
 • Hợp đồng ủy quyền lại có hình thức phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu.

Người được ủy quyền lại cũng có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm so với người ủy quyền lại như người ủy quyền lại so với người ủy quyền .

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên ủy quyền

Quy định tại điều 567, 568 Bộ luật dân sự 2015 quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên uỷ quyền gồm có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

 • Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền
 • Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền nếu như không có thỏa thuận khác
 • Nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ, bên ủy quyền sẽ được bồi thường thiệt hại
 • Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc
 • Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền
 • Thanh toán chi phí hợp lý do bên được ủy quyền bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền. Ngoài ra bên ủy quyền trả thù lao cho bên được ủy quyền nếu có thỏa thuận về thù lao

Đơn phương chấm hết hợp đồng ủy quyền

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 569 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Trường hợp ủy quyền có thù lao

 • Bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải trả thù lao tương ứng với công việc mà bên ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.
 • Bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và nếu có thiệt hại phải bồi thường cho bên ủy quyền

Trường hợp ủy quyền không có thù lao

 • Bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên được ủy quyền trong một thời gian hợp lý. Ngoài ra bên ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho bên thứ ba về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nếu không thông báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực pháp luật ( trừ trường hợp bên thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã chấm dứt)
 • Bên được ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên ủy quyền trong một thời gian hợp lý.

Người được ủy quyền có phải ký vào giấy ủy quyền không ?

Hiện tại, tại bộ luật dân sự 2015 chỉ lao lý về “ hợp đồng uỷ quyền ” mà không lao lý về “ giấy uỷ quyền ”. Tuy vậy hoàn toàn có thể hiểu việc làm “ giấy uỷ quyền ” là hành vi pháp lý đơn phương theo pháp luật tại khoản 2 điều 8 của bộ luật dân sự 2015

Điều 8. Căn cứ xác lập quyền dân sự
Quyền dân sự được xác lập từ các căn cứ sau đây:
2. Hành vi pháp lý đơn phương;

Như vậy, nếu việc uỷ quyền có chữ ký của 2 bên gọi là “hợp đồng uỷ quyền” còn “giấy uỷ quyền” thì chỉ cần bên uỷ quyền xác nhận để xác lập quyền của bên nhận uỷ quyền tuy nhiên cần lưu ý khi giao kết giấy uỷ quyền như sau:
– Giấy ủy quyền không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc được ủy quyền;
– Sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện các công việc theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại (nếu có).

Sau khi ủy quyền có bị mất đi quyền đó hay không ?

Tôi là chủ sở hữu căn nhà ở Q. Bình Tân. Khi mua căn nhà trên tôi có ủy quyền cho ông A được quyền thay mặt đại diện tôi liên hệ những cơ quan chức năng để nộp và nhận hồ sơ kể cả ban chính giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở. Với thù lao ủy quyền là không. Tới ngày trả tác dụng tôi liên hệ Văn phòng ĐK để nhận giấy đỏ thì bị phủ nhận trả với nguyên do tôi đã ủy quyền cho ông A, ông A phải đến nhận. Tôi không được quyền nhận giấy ghi nhận thay mặt đứng tên tôi. Tôi xin hỏi việc cán bộ văn phòng vấn đáp như vậy là đúng hay sai. Tài sản của tôi mà giờ tôi không được nhận phải đợi ông A ký nhận và trao cho tôi .

Trả lời

Theo quy định về uỷ quyền, bên nhận ủy quyền chỉ được “thay mặt” bên ủy quyền để thực hiện một công việc nào đó. Khác với “chuyển quyền” là việc cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu đối với một tài sản nhất định chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản cho cá nhân, tổ chức khác. Khái niệm “chuyển quyền” thường không đứng “một mình” mà sẽ gắn liền với một số loại tài sản nhất định.

Việc ủy quyền không làm mất “ quyền ” mà người ủy quyền đã ủy quyền cho người khác. Do vậy, trong trường hợp này cán bộ văn phòng ĐK nhà đất không cho anh nhận “ giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ” của mình đang trái với những pháp luật pháp lý .

Cách thức giải quyết
– Anh tiếp tục nhờ người bạn nhận giấy chứng nhận cho mình
– Liên hệ với người đứng đầu cơ quan đó để yêu cầu giải quyết, nếu không giải quyết anh có thể tiến hành các thủ tục khiếu nại hoặc tố cáo theo quy định

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.