tượng – phép tịnh tiến thành Tiếng Anh, ví dụ | Glosbe

Sau khi lái xe vượt qua nó, tôi đã có một ấn tượng rõ rệt là tôi nên quay trở lại và giúp nó.

After passing him, I had a distinct impression I should go back and help him .

LDS

Chúng chỉ là những biểu tượng, và bạn click vào chúng.

They’re just icons; you click on them.

QED

Năm 1994, sau khi trưởng khu học chánh là Frank Petruzielo rời khu học chánh này thì khu học chánh đã biểu quyết với tỉ lệ 6-1 để đưa Yvonne Gonzalez làm trưởng khu học chánh tạm quyền; các thành viên hội đồng quản trị đã coi đây là một động thái “biểu tượng” vì Gonzalez là người nói tiếng Tây Ban Nha đầu tiên được giữ chức trưởng học khu tạm quyền.

In 1994, after superintendent Petruzielo left the district, the school district voted 6-1 to make Yvonne Gonzalez the interim superintendent ; the school district board members described this as a ” symbolic ” motion as Gonzalez was the first Hispanic interim superintendent .

WikiMatrix

Có một số truyền thuyết đằng sau bức tượng này, nhưng nổi tiếng nhất là truyền thuyết về Công tước Godfrey III của Leuven.

There are several legends behind Manneken Pis, but the most famous is the one about Duke Godfrey III of Leuven .

WikiMatrix

Pyramid 2000 là một trò chơi phiêu lưu tưởng tượng tương tác.

Pyramid 2000 is an interactive fiction game .

WikiMatrix

Cư xử mặc định của KDE là chọn và kích hoạt biểu tượng bằng một cú nhắp nút bên trái trên thiết bị trỏ. Cư xử này khớp điều khi bạn nhắp vào liên kết trong bộ duyệt Mạng. Nếu bạn muốn chon bằng nhắp đơn, và kích hoạt bằng nhắp đôi, hãy bật tùy chọn này

The default behavior in KDE is to select and activate icons with a single click of the left button on your pointing device. This behavior is consistent with what you would expect when you click links in most web browsers. If you would prefer to select with a single click, and activate with a double click, check this option

KDE40.1

Đứa con gái đáp: “Để chúng ta có thể tưởng tượng ra Chúa Giê Su trong Vườn Ghết Sê Ma Nê và trên cây thập tự, và khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh chúng ta có thể nghĩ về Ngài.”

She replied, “ So we can imagine Jesus in the Garden of Gethsemane and on the cross, and when we take the sacrament we can think about Him. ”

LDS

Điều đáng chú ý là trong sách Khải-huyền, “áo sáng-láng tinh-sạch bằng vải gai mịn” tượng trưng cho việc làm công bình của những người mà Đức Giê-hô-va xem là thánh (Khải-huyền 19:8).

( 1 Timothy 2 : 9, The New English Bible ) Not surprisingly, in the book of Revelation, “ bright, clean, fine linen ” is said to represent the righteous acts of ones whom God considers holy .

jw2019

Tượng được thiết kế bởi François Duquesnoy và được dựng năm 1618 hoặc 1619.

It was designed by Hiëronymus Duquesnoy the Elder and put in place in 1618 or 1619 .

WikiMatrix

Hãy nhấn vào biểu tượng trình đơn [More menu icon] để chuyển đến phần Cài đặt, nhận trợ giúp hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi trên trang web dành cho thiết bị di động.

Tap your profile picture to access Settings, get help, or send us feedback on the mobile website.

support.google

Julie cũng đã là người tiên phong trong một số chương trình truyền hình ấn tượng, từ loạt phim truyền hình đầu tiên của Kenya, The Inside Story trên mạng truyền hình Kenya với nhiều chương trình hiện tại tại NTV (Kenya) bao gồm các chương trình chính trị như Showdown, On the Spot, You The Jury và The People’s Voice, và chương trình tin tức nổi tiếng như Sunday Live.

Julie has also pioneered an impressive number of television shows, from the first Kenyan investigative TV series, The Inside Story on Kenya Television Network to various current affairs shows at NTV ( Kenya ) including political and current affairs programs Showdown, On the Spot, You The Jury and The People’s Voice, and the celebrated news program Sunday Live and peace and reconciliation program Fist to Five at Citizen TV .

WikiMatrix

Korona là một thần tượng âm nhạc, nhưng cô đã phải trả giá khá đắt cho ước mơ của mình.

And the esaul was a clever one, he was able to interpret my dream .

WikiMatrix

Nếu bạn tưởng tượng một đứa bé muốn trở thành Kinh Kong, hay một tay đua xe ô tô, hay lính cứu hỏa, chúng không trở thành tay đua hay lính cứu hỏa đâu, bạn biết mà.

And if you imagine a kid pretending to be King Kong, or a race car driver, or a fireman, they don’t all become race car drivers or firemen, you know .

QED

Đối tượng dataLayer() được dùng để chuyển dữ liệu tùy chỉnh từ trang web của bạn vào Trình quản lý thẻ.

The dataLayer ( ) object is used to pass custom data from your site to Tag Manager .

support.google

Nhiều thế kỷ trước, tổ phụ dân phu tù này đã tuyên bố nhất quyết vâng phục Đức Giê-hô-va khi họ nói: “Chúng tôi quyết hẳn không [“Đó là điều không thể tưởng tượng được đối với chúng tôi”, NW] lìa-bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác!”

Centuries before, the forefathers of these captives declared their determination to be obedient to Jehovah when they stated : “ It is unthinkable, on our part, to leave Jehovah so as to serve other gods. ”

jw2019

Tháng 11 năm 2002, quỹ Linda McCartney Kintyre Memorial Trust mở một khu vườn tưởng niệm ở Campbeltown – thị trấn của tỉnh Kintyre – với bức tượng Linda tạc bởi Jane Robbins, anh họ của McCartney.

In November 2002, the Linda McCartney Kintyre Memorial Trust opened a memorial garden in Campbeltown, the main town in Kintyre, with a bronze statue of her made by her cousin, sculptor Jane Robbins.

WikiMatrix

Bản sao được dịch kém và không có được tác động mong muốn đối với đối tượng nước ngoài.

The copy could have been translated badly and isn’t having the desired impact on a foreign audience .

support.google

Nhưng tôi có một kinh nghiệm đầy ấn tượng, khi một nhóm người từ Afghanistan đến để gặp tôi, và chúng tôi đã có một cuộc đối thoại rất thú vị.

But I had a really striking experience once, when a group from Afghanistan came to visit me, and we had a really interesting conversation .

ted2019

Điều gây ấn tượng nhất nơi các viên chức chính là lợi ích lâu dài của chương trình giúp đỡ tình nguyện này.

What impresses officials most is the long-lasting benefit of this volunteer program .

jw2019

Vàng đã được sử dụng như một biểu tượng cho sự thanh khiết, giá trị, sự vương giả, và đặc biệt các vai trò phối hợp cả ba đặc tính đó.

Gold has been used as a symbol for purity, value, royalty, and particularly roles that combine these properties .

WikiMatrix

Cách lý luận như thế để lại ấn tượng tốt và nhiều điều cho cử tọa suy nghĩ.

Such a reasoning approach leaves a favorable impression and gives others much to think about .

jw2019

Đối tượng lớp dữ liệu được tạo thành từ danh sách các cặp khóa/giá trị.

A data layer object is made up of a list of key / value pairs .

support.google

Chính sách này sẽ thay đổi để làm rõ việc nghiêm cấm nội dung gây hiểu lầm cho người xem bằng cách hiển thị nội dung có vẻ như phù hợp cho đối tượng chung, nhưng lại chứa các chủ đề tình dục hoặc nội dung khiêu dâm.

The policy is changing to clarify that content that misleads viewers by appearing to be appropriate for a general audience, but contains sexual themes or obscene content, is prohibited .

support.google

Dựa vào điều đã được thú tội và ấn tượng của Thánh Linh nơi tôi, trong số những điều khác nữa, người ấy không được phép dự phần Tiệc Thánh trong một thời gian.

Based on what was confessed and the impressions of the Spirit to me, among other things, he was not permitted to partake of the sacrament for a time .

LDS

Hãy tưởng tượng – ngồi văn phòng, lướt Facebook, xem video trên Youtube, chúng làm ta kém năng suất hơn.

Imagine that — sitting at work, scrolling through Facebook, watching videos on YouTube has made us less productive .

ted2019

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.