Các trường hợp, hồ sơ và trình tự tước quốc tịch Việt Nam

Tước quốc tịch là gì ? Quy định của pháp lý Nước Ta về tước quốc tịch ? Các trường hợp tước quốc tịch Nước Ta ? Hồ sơ và trình tự tước quốc tịch Nước Ta ?

Để bảo vệ sự nghiêm mình của pháp lý vương quốc, đồng thời bảo vệ công dân thực thi trang nghiêm những nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản của mình theo pháp luật của pháp lý, Nước Ta đã phát hành hình thức giải quyết và xử lý ” tước quốc tịch ” so với những công dân vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Có thể coi ” tước quốc tịch ” là hình thức giải quyết và xử lý nặng nhất so với công dân.

Căn cứ pháp lý

– Luật quốc tịch Nước Ta 2008 ; – Nghị định 16/2020 / NĐ-CP.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Tước quốc tịch là gì ?

Tước quốc tịch là giải pháp giải quyết và xử lý của một nhà nước buộc công dân có hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân không được mang quốc tịch của nước đó. Nhà nước chấm hết sự bảo lãnh những quyền và quyền lợi hợp pháp của người bị tước quốc tịch và người bị tước quốc tịch cũng không được hưởng quyền cũng như không được thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhà nước đó. Công dân Nước Ta cư trú ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta cũng hoàn toàn có thể bị tước quốc tịch Nước Ta nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc bản địa, đến sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đến quyền lợi và uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc tước quốc tịch là do quản trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định hành động.

Tước quốc tịch tiếng Anh là  “Deprivation of nationality”.

2. Quy định của pháp lý Nước Ta về tước quốc tịch :

Thẩm quyền tước quốc tịch

– quản trị nước Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta, cho trở lại quốc tịch Nước Ta, cho thôi quốc tịch Nước Ta, tước quốc tịch Nước Ta, hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta. ( Khoản 1 Điều 38 Luật quốc tịch Nước Ta 2008 )

Xem thêm: Ý nghĩa và các nguyên tắc xác định quốc tịch, thưởng quốc tịch

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét và đề xuất kiến nghị quan điểm về những trường hợp xin nhập quốc tịch Nước Ta, xin trở lại quốc tịch Nước Ta, xin thôi quốc tịch Nước Ta, tước quốc tịch Nước Ta và hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta theo lao lý của Luật này ; hằng năm, thống kê những việc đã xử lý về quốc tịch Nước Ta để báo cáo giải trình với Bộ Tư pháp. ( Khoản 4 Điều 40 Luật quốc tịch Nước Ta 2008 ) – Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét và yêu cầu quan điểm về những trường hợp xin trở lại quốc tịch Nước Ta, xin thôi quốc tịch Nước Ta, tước quốc tịch Nước Ta ; hằng năm, thống kê những việc đã xử lý về quốc tịch Nước Ta để báo cáo giải trình với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. ( Khoản 5 Điều 40 Luật quốc tịch Nước Ta 2008 )

Căn cứ tước quốc tịch

– Công dân Nước Ta cư trú ở quốc tế hoàn toàn có thể bị tước quốc tịch Nước Ta, nếu có hành vi gây phương hại nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc bản địa, đến sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. – Người đã nhập quốc tịch Nước Ta theo pháp luật tại Điều 19 của Luật này dù cư trú ở trong hoặc ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta cũng hoàn toàn có thể bị tước quốc tịch Nước Ta, nếu có hành vi pháp luật tại Khoản 1 Điều này.

Hồ sơ kiến nghị tước quốc tịch Việt Nam

– Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Cơ quan đại diện thay mặt đề xuất kiến nghị tước quốc tịch Nước Ta của người có hành vi lao lý tại Khoản 1 Điều 31 Luật Quốc tịch Nước Ta thì hồ sơ gồm có : + Văn bản yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Cơ quan đại diện thay mặt về việc tước quốc tịch Nước Ta ;

Xem thêm: Làm thế nào để nhập quốc tịch Đài Loan?

+ Hồ sơ, tài liệu tìm hiểu, xác định, Kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm của người bị ý kiến đề nghị tước quốc tịch Nước Ta ; + Đơn, thư tố cáo người bị ý kiến đề nghị tước quốc tịch Nước Ta, nếu có. – Trường hợp Tòa án đã xét xử bị cáo có hành vi quy định Khoản 1 Điều 31 Luật Quốc tịch Nước Ta đề xuất kiến nghị tước quốc tịch Nước Ta của người đó thì hồ sơ gồm có : + Văn bản đề xuất kiến nghị của Tòa án về việc tước quốc tịch Nước Ta ; + Bản án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý và những tài liệu có tương quan.

Trình tự, thủ tục tước quốc tịch Việt Nam

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được đơn, thư tố cáo về hành vi lao lý theo địa thế căn cứ tước quốc tịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm xác định, nếu có rất đầy đủ địa thế căn cứ thì lập hồ sơ kiến nghị quản trị nước tước quốc tịch Nước Ta của người có hành vi đó.

Tòa án đã xét xử đối với bị cáo có hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Luật này lập hồ sơ kiến nghị Chủ tịch nước tước quốc tịch Việt Nam của người có hành vi đó.

Xem thêm: Các trường hợp được mang 02 quốc tịch

nhà nước pháp luật đơn cử những sách vở trong hồ sơ kiến nghị tước quốc tịch Nước Ta. – Hồ sơ kiến nghị tước quốc tịch Nước Ta được gửi đến Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiến nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế hoặc của Tòa án, Bộ Tư pháp có nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và những bộ, ngành khác có tương quan thẩm tra hồ sơ kiến nghị tước quốc tịch Nước Ta và báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước trình quản trị nước xem xét, quyết định hành động. – Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Thủ tướng nhà nước, quản trị nước xem xét, quyết định hành động.

Thông báo và đăng tải kết quả giải quyết các việc về quốc tịch      

– Bộ Tư pháp có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho người xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Nước Ta, người bị tước quốc tịch Nước Ta, bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta về hiệu quả xử lý những việc về quốc tịch có tương quan và đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

– Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm gửi đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định cho nhập, cho trở lại, cho thôi, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Cụ thể theo Điều 24 Nghị định 16/2020 / NĐ-CP hướng dẫn đơn cử về việc thông tin về việc được nhập, trở lại, thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định hành động cho nhập quốc tịch Nước Ta như sau : “ 1. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta, Bộ Tư pháp gửi văn bản thông tin kèm bản sao Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thụ lý hồ sơ, để tổ chức triển khai lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta .

Xem thêm: Quy chế pháp lý hành chính của người nước ngoài, người không quốc tịch

Việc trao Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta được thực thi theo lao lý tại Điều 12 của Nghị định này. 2. Việc thông tin Quyết định cho trở lại, cho thôi, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định hành động cho nhập quốc tịch Nước Ta được triển khai như sau : Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được Quyết định cho trở lại, cho thôi, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định hành động cho nhập quốc tịch Nước Ta, Bộ Tư pháp gửi thông tin kèm bản sao Quyết định cho người được trở lại, thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta, đồng thời gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thụ lý hồ sơ để theo dõi, quản trị, thống kê những việc đã xử lý về quốc tịch. Trường hợp hồ sơ xin trở lại, xin thôi, tước quốc tịch Nước Ta được thụ lý tại Cơ quan đại diện thay mặt, thì sau khi nhận được thông tin của Bộ Tư pháp, Cơ quan đại diện thay mặt có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho người được thôi, trở lại quốc tịch, bị tước quốc tịch Nước Ta tác dụng xử lý việc quốc tịch tương ứng. Cơ quan đại diện thay mặt thu hồi Hộ chiếu Nước Ta, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Nước Ta theo pháp luật của pháp lý có tương quan. 3. Người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định hành động cho nhập quốc tịch Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an để làm thủ tục xóa ĐK thường trú, nộp lại Hộ chiếu Nước Ta, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân theo pháp luật của pháp lý có tương quan. 4. Người được nhập, được trở lại quốc tịch Nước Ta, nếu có nhu yếu thì được ĐK cư trú, cấp Hộ chiếu Nước Ta, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân theo lao lý của pháp lý có tương quan. ”

Quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

Khi cha mẹ hoặc một trong hai người bị tước quốc tịch Nước Ta hoặc bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta thì quốc tịch của con chưa thành niên không biến hóa .

Xem thêm: Điều kiện và thủ tục để người Việt Nam nhập quốc tịch Lào

Thông báo, ghi chú vào sổ hộ tịch việc thay đổi quốc tịch

– Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được Quyết định cho thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Nước Ta, Bộ Tư pháp thông tin bằng văn bản cho Sở Tư pháp hoặc Cơ quan đại diện thay mặt, nơi đã ĐK hộ tịch của người đó để ghi chú hoặc hướng dẫn ghi chú vào sổ hộ tịch. Nội dung ghi chú gồm : số Quyết định ; ngày, tháng, năm ban hành Quyết định ; nội dung Quyết định ; cán bộ thực thi ghi chú phải ký, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm ghi chú. Trường hợp việc ĐK hộ tịch được thực thi tại Cơ quan đại diện thay mặt mà sổ hộ tịch đã chuyển lưu tại Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao triển khai ghi chú. – Trường hợp người được trở lại quốc tịch Nước Ta mà trước đó đã ghi vào sổ hộ tịch việc thôi quốc tịch hoặc tước quốc tịch Nước Ta, người được nhập quốc tịch Nước Ta mà trước đó đã ĐK hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta thì việc thông tin ghi vào sổ hộ tịch do trở lại quốc tịch, nhập quốc tịch Nước Ta cũng được triển khai theo lao lý tại Khoản 1 Điều này. – Trong trường hợp Cơ quan đại diện thay mặt, Sở Tư pháp nhận được thông tin ghi chú nhưng không còn lưu giữ được sổ hộ tịch trước đây thì thông tin lại cho Bộ Tư pháp để theo dõi, quản trị.

Thông báo cho Bộ Công an kết quả giải quyết các việc về quốc tịch

– Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày có Quyết định cho nhập, trở lại quốc tịch Nước Ta, Bộ Tư pháp thông tin cho Bộ Công an để chỉ huy cơ quan Công an có thẩm quyền ĐK cư trú, cấp Hộ chiếu Nước Ta, Căn cước công dân cho người được nhập, được trở lại quốc tịch Nước Ta theo pháp luật của pháp lý.

– Trường hợp người được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam hoặc đã từng có thời gian cư trú tại Việt Nam thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định cho thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp thông báo cho Bộ Công an để chỉ đạo cơ quan Công an có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú, thu hồi Hộ chiếu Việt Nam, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân của người đó theo quy định của pháp luật.

Trở lại quốc tịch Việt Nam đối với người bị tước quốc tịch Việt Nam

Xem thêm: Quốc tịch là gì? Đặc điểm và nguyên tắc, căn cứ xác định quốc tịch

Trường hợp người bị tước quốc tịch Nước Ta xin trở lại quốc tịch Nước Ta thì phải sau tối thiểu 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch Nước Ta.

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.