Khái niệm Tiềm lực quốc phòng theo Luật Quốc phòng 2018 mới nhất

Quốc phòng là gì? Tiềm lực quốc phòng là gì?

Theo Khoản 1, 2 Điều 2 Luật Quốc phòng 2018 thì khái niệm quốc phòng, tiềm lực quốc phòng được pháp luật đơn cử như sau :
Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc bản địa, trong đó sức mạnh quân sự chiến lược là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt .
Tiềm lực quốc phòng là năng lực về nhân lực, vật lực, kinh tế tài chính, ý thức ở trong nước và ngoài nước hoàn toàn có thể kêu gọi để thực thi trách nhiệm quốc phòng .

Nguyên tắc hoạt động quốc phòng

Hoạt động quốc phòng phải thực hiện theo các nguyên tắc sau:

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; đặt dưới sự chỉ huy tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất của Nhà nước .
– Củng cố, tăng cường quốc phòng là trách nhiệm trọng điểm, tiếp tục, kêu gọi sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc bản địa và của cả mạng lưới hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt .
– Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền bảo mật an ninh nhân dân, thế trận bảo mật an ninh nhân dân .
– Kết hợp quốc phòng với kinh tế tài chính – xã hội và kinh tế tài chính – xã hội với quốc phòng .
– Kết hợp quốc phòng với bảo mật an ninh, đối ngoại .

Chính sách của Nhà nước về quốc phòng

– Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh quân sự để xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

– Thực hiện độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, gồm có đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời ; thực thi chủ trương tự do, tự vệ ; sử dụng những giải pháp chính đáng, thích hợp để phòng ngừa, ngăn ngừa, đẩy lùi, vượt mặt mọi thủ đoạn và hành vi xâm lược .
– Thực hiện đối ngoại quốc phòng tương thích với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, độc lập, hữu nghị, hợp tác và tăng trưởng ; chống cuộc chiến tranh dưới mọi hình thức ; dữ thế chủ động và tích cực hội nhập, lan rộng ra hợp tác quốc tế, đối thoại quốc phòng, tạo thiên nhiên và môi trường quốc tế thuận tiện cho sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này chống bên kia ; không cho quốc tế đặt địa thế căn cứ quân sự chiến lược hoặc sử dụng chủ quyền lãnh thổ của Nước Ta để chống lại nước khác ; không rình rập đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế ; xử lý mọi sự không tương đồng, tranh chấp bằng giải pháp độc lập trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi ; tương thích với Hiến pháp, pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế có tương quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
– Huy động nguồn lực của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong nước để thực thi trách nhiệm quốc phòng .
– Khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo để cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ủng hộ vật chất, kinh tế tài chính, ý thức cho quốc phòng trên nguyên tắc tự nguyện, không trái với pháp lý Nước Ta và tương thích với lao lý quốc tế .

– Phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Nhà nước có chủ trương khuyễn mãi thêm so với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong triển khai trách nhiệm quốc phòng ; có chủ trương đặc trưng ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng kế hoạch, trọng điểm, địa phận xung yếu về quốc phòng .
– Nhà nước ghi nhận công lao và khen thưởng cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm quốc phòng .

Trân trọng !

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.