Quan điểm của Đại tướng Văn Tiến Dũng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Là một trong những cán bộ lãnh đạo cao cấp chủ chốt nhất của Quân đội ta, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã tham gia và có rất nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chiến tranh, cũng như phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông cũng đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực xây dựng nền quốc phòng toàn dân của đất nước, với những quan điểm hết sức cơ bản.
Trước tiên, về tính chất nền quốc phòng của đất nước, Đại tướng Văn Tiến Dũng khẳng định, đó là nền quốc phòng mang tính chất của dân, do dân, vì dân, phát triển theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Theo Đại tướng, tính chất toàn dân của nền quốc phòng ở nước ta mang một chất mới. Bởi, tính chất toàn dân được xây dựng trên nền tảng một chế độ xã hội tốt đẹp, công bằng, người dân lao động đã thực sự trở thành chủ thể của đất nước, nên họ càng có động lực với tính tự giác cao trong các hoạt động xây dựng đất nước nói chung, hoạt động xây dựng nền quốc phòng nói riêng. Trong bài nói tại Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng), tháng 3-1977, Đại tướng chỉ rõ: “Quan điểm quốc phòng toàn dân là một quan điểm cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng ta trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nền quốc phòng ngày nay ở nước ta là nền quốc phòng toàn dân, hiện đại của một Nhà nước xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ được xây dựng trên cơ sở chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Đó là một nền quốc phòng do dân và vì dân với ý nghĩa đầy đủ nhất”(1).

Khi bàn về trách nhiệm của nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, Đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ ra rằng : Xác định trách nhiệm quốc phòng của quốc gia phải địa thế căn cứ vào trách nhiệm cách mạng được những kỳ đại hội của Đảng đề ra, đó là triển khai cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chãi lên chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ cơ sở đó, trách nhiệm của nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được Đại tướng chỉ ra với những nội dung chính là : Xây dựng một nền quốc phòng toàn dân vững chãi, lực lượng vũ trang hùng mạnh để quốc gia có sức mạnh tổng hợp nhằm mục đích giữ gìn bảo mật an ninh chính trị và trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ chính sách, bảo vệ cho quốc gia luôn sẵn sàng chuẩn bị và đủ sức đập tan mọi hành vi xâm lược, phá hoại của quân địch, bảo vệ nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .
Khi đề cập đến sức mạnh của nền quốc phòng, Đại tướng Văn Tiến Dũng cho rằng, đó là sức mạnh tổng hợp của tổng thể những nghành chính trị, kinh tế tài chính, quân sự chiến lược, khoa học-kỹ thuật và văn hóa truyền thống ; là sức mạnh của chính sách mới, của con người Nước Ta với truyền thống lịch sử, lịch sử dân tộc, địa lý của dân tộc bản địa ; là sự tích hợp sức mạnh của quốc gia với sức mạnh của thời đại mà nền tảng là sự tăng trưởng và không thay đổi mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của quốc gia .
leftcenterrightdel

Đồng chí Văn Tiến Dũng (thứ hai, từ trái sang) tại Sở chỉ huy Mặt trận giải phóng Tây Nguyên, năm 1975. Ảnh tư liệu. 
 

Trước thực tế nước ta là một nước còn nghèo nhưng lại có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, từ các đặc điểm quan trọng đó để có cách thức xây dựng nền quốc phòng đạt được hiệu quả cao. Đại tướng Văn Tiến Dũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa xây dựng, phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng trên cơ sở phải có sự tính toán đầy đủ mọi điều kiện của nền kinh tế đất nước. Đại tướng chỉ rõ: “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng. Việc này phải được thể hiện trong thế bố trí chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng, trong chiến lược kinh tế, phân bổ lao động, xây dựng các công trình… chúng ta cần có ý định rõ, triển khai thực hiện ngay từ bây giờ thì sau này khỏi tốn kém, bị động”(2), và “Cần luôn luôn chú ý kết hợp kinh tế với quốc phòng, kết hợp xây dựng đất nước giàu mạnh với xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của quân đội”(3).
 

Về nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, theo Đại tướng Văn Tiến Dũng, gồm xây dựng thế trận, xây dựng lực lượng và xây dựng tiềm lực. Các nội dung xây dựng này phải được tiến hành đồng thời, bởi giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, về xây dựng thế trận quốc phòng, Đại tướng yêu cầu phải xây dựng được thế trận lợi hại, kiên cố, vững toàn diện, mạnh ở các trọng điểm để cả nước thật sự là một chiến trường, có thể vây hãm, chia cắt và đánh đối phương ở mọi lúc, mọi nơi theo ý định của ta: “Xây dựng thế trận lợi hại của chiến tranh nhân dân trên cả nước; vừa có lực lượng rộng rãi ở khắp nơi, lại vừa có lực lượng nòng cốt ở những địa bàn trọng điểm; vừa có lực lượng cơ động đánh địch trên những phương hướng do ta lựa chọn. Với thế trận đó, ở khắp mọi nơi trên đất nước ta đều có người đánh địch, làm cho cả nước thật sự là một trận địa kiên cố, vây hãm và tiến đánh quân thù. Kẻ địch đụng vào bất cứ nơi nào cũng bị đánh trả, ngăn chặn, tiêu hao và tiêu diệt”(4).
 

Về xây dựng lực lượng quốc phòng ở nước ta, đây là một trong những nội dung cơ bản cấu thành sức mạnh quốc phòng của đất nước. Đại tướng Văn Tiến Dũng cho rằng, chúng ta cần phải xây dựng nguồn lực cho nền quốc phòng của đất nước từ trong toàn dân, trong đó, trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để làm lực lượng nòng cốt. Quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang, Đại tướng chỉ rõ: “Việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi thời kỳ phải nắm vững quan điểm vũ trang toàn dân, vừa xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, vừa xây dựng quân đội nhân dân, tổ chức ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ”(5). Vì vậy, theo Đại tướng, quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cần bám sát những yêu cầu sau:
 

“ Một, thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân phải không cho đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội lần thứ IV của Đảng đã đề ra ; đặt trách nhiệm thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang trong hàng loạt trách nhiệm thiết kế xây dựng quốc gia ; tích hợp ngặt nghèo trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với trách nhiệm thiết kế xây dựng kinh tế tài chính .
Hai, thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân phải không cho quan điểm quốc phòng toàn dân của Đảng ; dựa vào sức mạnh tổng hợp của ba dòng thác cách mạng ; sức mạnh tổng hợp của chính sách xã hội chủ nghĩa ở nước ta ; coi trọng tổng thể những yếu tố tạo thành sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang .
Ba, kiến thiết xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân phải thừa kế và tăng trưởng những truyền thống cuội nguồn và kinh nghiệm tay nghề quân sự chiến lược của Đảng ta, của dân tộc bản địa ta, đồng thời cần học tập có tinh lọc, vận dụng phát minh sáng tạo những kinh nghiệm tay nghề và kỹ năng và kiến thức của quân đội những nước xã hội chủ nghĩa bạn bè và những nước khác trên quốc tế .
Bốn, thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân phải xử lý đúng mối quan hệ giữa nhu yếu trước mắt và nhu yếu lâu dài hơn của trách nhiệm cách mạng với năng lực của quốc gia, của quân đội ; dự kiến sự tăng trưởng tuần tự và những bước nhảy vọt của cách mạng so với quy trình kiến thiết xây dựng lực lượng vũ trang ” ( 6 ) .

Về tổ chức quân sự ở nước ta, Đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ rõ, ta cần phải xây dựng một hệ thống tổ chức quân sự thật sự hoàn chỉnh, khoa học, thật mạnh mẽ trong cả nước, từ Trung ương đến các quân khu, các quân chủng, binh chủng, các đơn vị, các địa phương để hình thành một tổ chức thống nhất có lãnh đạo và chỉ huy chặt chẽ. Từng chiến trường, từng đơn vị vừa có khả năng hiệp đồng chiến đấu, lại đủ sức độc lập đánh địch trong mọi tình huống của chiến tranh. Thực tiễn đánh thắng các đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã chứng minh tính đúng đắn về chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang nhiều thứ quân của Đảng ta trong các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây, ngày nay cũng như trong tương lai, Đại tướng khẳng định tính đúng đắn trong việc phải tiếp tục xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng nhiều thứ quân, trên cơ sở phân tích, làm rõ vai trò, vị trí, địa vị và tác dụng (chức năng) của từng thứ quân…

Về xây dựng tiềm lực quốc phòng của đất nước, theo Đại tướng Văn Tiến Dũng, chúng ta cần xây dựng tiềm lực về mọi mặt, trong đó cần ưu tiên và tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị-tinh thần, tiềm lực về kinh tế, tiềm lực về quân sự và tiềm lực về khoa học. Đại tướng phân tích tiềm lực chính trị-tinh thần là một thành tố cơ bản, quan trọng nhất của tiềm lực quốc phòng và yêu cầu chúng ta phải phát huy lợi thế của chế độ chính trị-xã hội của ta là một chế độ tốt đẹp trong quá trình xây dựng tiềm lực về chính trị-tinh thần; về xây dựng tiềm lực kinh tế, hiện nay chúng ta còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm của nền kinh tế ở trình độ thấp. Vì vậy, một mặt ta phải tranh thủ mọi nguồn lực, mọi điều kiện xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân trên cơ sở đẩy nhanh công nghiệp hóa, điện khí hóa đất nước để làm cơ sở tăng cường sức mạnh quốc phòng; gắn phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố sức mạnh quốc phòng.
 

Mặt khác, quân đội tham gia xây dựng, phát triển kinh tế đất nước được coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là ở những địa bàn chiến lược quan trọng của đất nước về quốc phòng, an ninh. Về xây dựng tiềm lực khoa học, trên cơ sở kế hoạch xây dựng tiềm lực khoa học của đất nước, cần ưu tiên phát triển một số ngành nghề mũi nhọn (trong đó có lĩnh vực của quân sự) nhằm đáp ứng đòi hỏi của công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Về xây dựng tiềm lực quân sự, đây là thành tố cơ bản và là đặc trưng của tiềm lực quốc phòng được hình thành trên các tiềm lực chính trị-tinh thần, tiềm lực kinh tế và tiềm lực khoa học, trong đó những nội dung rất quan trọng là: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng; nghiên cứu phát triển khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự và nền công nghiệp quân sự. 
 

Khi bàn về chính sách kiến thiết xây dựng, quản trị, quản lý nền quốc phòng, trên cơ sở nhận thức về vai trò chỉ huy của Đảng là một tác nhân quyết định hành động mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, do vậy trong phương hướng kiến thiết xây dựng, quản trị, quản lý nền quốc phòng toàn dân, Đại tướng Văn Tiến Dũng nhu yếu phải đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp, tổng lực của Đảng, quản trị tập trung chuyên sâu thống nhất của Nhà nước : “ Phải đặt trong kế hoạch chung của cả nước, phải nằm trong chỉ tiêu chung của Nhà nước, dưới sự chỉ huy của Đảng, quản trị tập trung chuyên sâu thống nhất của nhà nước ” ( 7 ) …
Các quan điểm của Đại tướng Văn Tiến Dũng về kiến thiết xây dựng nền quốc phòng toàn dân được đưa ra trong thời gian tất cả chúng ta mới có nhận thức sơ khai về quốc phòng. Khi đó, nhiều nội hàm thuộc về quốc phòng vẫn được nhiều người cho đó là nội hàm của quân sự chiến lược. Ngày nay, do quy trình nhận thức được nâng lên, tất cả chúng ta đã hiểu và có sự phân biệt rõ hơn về hai phạm trù quốc phòng và quân sự chiến lược. Qua đó, tất cả chúng ta thấy Đại tướng Văn Tiến Dũng là người đã đi trước về mặt nhận thức. Ông đã đưa ra những quan điểm và những nội dung về thiết kế xây dựng nền quốc phòng toàn dân hoàn toàn có thể nói là rất là cơ bản, làm tiền đề cho tất cả chúng ta điều tra và nghiên cứu đi đến thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và trong những hoạt động giải trí thiết kế xây dựng nền quốc phòng toàn dân .

Thiếu tướng, PGS, TS TRẦN VIỆT KHOAỦy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.
 

1. Đại tướng Văn Tiến Dũng : Tuyển tập, Nxb Quân đội nhân dân, TP.HN, 2007 tr. 1017 .
2, 3. Đại tướng Văn Tiến Dũng : Tuyển tập, Sđd, tr. 1054, 1042 .

4, 5. Đại tướng Văn Tiến Dũng: Tuyển tập, Sđd, tr.979.

6. Đại tướng Văn Tiến Dũng : Tuyển tập, Sđd, tr. 978 .
7. Đại tướng Văn Tiến Dũng : Tuyển tập, Sđd, tr. 1078, 1079 .

Nguồn : qdnd.vn

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.