[Download] BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ – Tải File Word, PDF Miễn Phí | SGTT-tuvi365-tuvi365

Ngày đăng : 10/01/2016, 18 : 02Download

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG LUẬT DÂN SỰ  BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 10  PHẦN 1 : Những lao lý chung Luật Dân năm 2005 PHẦN 2 : Một số nội dung Luật Dân NỘI DUNG PHẦN 1 :  Khái niệm Luật Dân Đối tượng trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh Phương pháp trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh 1 / KHÁI NIỆM : Luật Dân Nước Ta là một ngành luật độc lập trong mạng lưới mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta, gồm có tổng hợp những quy phạm pháp luật nhằm mục đích mục tiêu trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ gia tài mang đặc trưng hàng hóa – tiền tệ và những quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của những chủ thể khi tham gia vào những quan hệ đó và có hiệu lực thực thi hiện hành hiện hành pháp lý trên hàng loạt chủ quyền lãnh thổ chủ quyền lãnh thổ Nước Ta  Luật Dân sự gồm có 7 phần, 36 chương và 777 điều 2 / ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH : Đối tượng trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh quan hệ TÀI SẢN, NHÂN THÂN quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình mái ấm gia đình mái ấm mái ấm gia đình, thương mại, lao động ( Điều Bộ Luật Dân năm 2005 )  2.1 / Quan hệ gia tài : Quan hệ gia tài quan hệ người với người trải qua một  gia tài dạng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng dịch vụ nhằm mục đích mục tiêu tạo gia tài định Tài sản luật Dân Nước Ta hiểu theo nghĩa rộng, gồm có : TÀI SẢN, QUYỀN VỀ TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN Tài sản  Quan hệ gia tài Quyền về gia tài Nghĩa vụ về gia tài 2.2 / Quan hệ nhân thân : Quan hệ nhân thân quan hệ người với  kinh tế tài chính kinh tế tài chính, không tính người không mang tính thành tiền, phát sinh giá trị niềm tin gắn liền với người tổ chức triển khai tiến hành không hoạt động và chuyển dời Bao gồm : QUAN HỆ NHÂN THÂN KHÔNG GẮN VỚI TÀI SẢN VÀ QUAN HỆ NHÂN THÂN GẮN VỚI TÀI SẢN Quan hệ nhân thân  Không gắn với gia tài Gắn với gia tài 3 / PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH : Phương pháp trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh luật dân  giải pháp mà nhà giải pháp, nước ảnh hưởng tác động ảnh hưởng tác động lên quan hệ gia tài, quan hệ nhân thân làm cho quan hệ phát sinh, đổi khác, chấm hết theo ý chí nhà nước thích hợp với ba quyền lợi và nghĩa vụ ( nhà nước, xã hội thành viên ) sở bình đẳng, tự do, thỏa thuận hợp tác hợp tác 3 / QUYỀN THỪA KẾ : Điều 631. Quyền thừa kế thành viên Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt gia tài của mình ; để lại gia tài của mình cho người thừa kế theo pháp lý ; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp lý  Điều 632. Quyền bình đẳng thừa kế thành viên Mọi thành viên đều bình đẳng về quyền để lại gia tài của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp lý Điều 633. Thời điểm, khu vực mở thừa kế 1. Thời điểm mở thừa kế là thời hạn người có gia tài chết. Trong trường hợp Toà án công bố một người là đã chết thì thời hạn mở thừa kế là ngày được xác lập tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này 2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú ở đầu cuối của người để lại di sản ; nếu không xác lập được nơi cư trú ở đầu cuối thì khu vực mở thừa kế là nơi có hàng loạt hoặc phần đông di sản Điều 635 Người thừa kế Người thừa kế là thành viên phải là người còn sống vào thời hạn mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời hạn mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức triển khai tiến hành thì phải là cơ quan, tổ chức triển khai tiến hành sống sót vào thời hạn mở thừa kế  Điều 642 Từ chối nhận di sản 1. Người thừa kế có quyền khước từ nhận di sản, trừ trường hợp việc phủ nhận nhằm mục đích mục tiêu trốn tránh việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của mình so với người khác 2. Việc phủ nhận nhận di sản phải được lập thành văn bản ; người khước từ phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nghĩa vụ và trách nhiệm phân loại di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi có khu vực mở thừa kế về việc phủ nhận nhận di sản 3. Thời hạn phủ nhận nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có phủ nhận nhận di sản thì được coi là chấp thuận đồng ý đồng ý chấp thuận nhận thừa kế 2.1 / Người không hưởng di sản thừa kế Điều 643 Người không quyền hưởng di sản Những người sau không quyền hưởng di sản :  a ) Người bị phán quyết về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng con người con người, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó ; b ) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng người để lại di sản ; c ) Người bị phán quyết về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng con người con người người thừa kế khác nhằm mục đích mục tiêu hưởng một phần hoặc hàng loạt phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng ; d ) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc ; trá hình di chúc, sửa chữa thay thế sửa chữa thay thế di chúc, huỷ di chúc nhằm mục đích mục tiêu hưởng một phần hoặc hàng loạt di sản trái với ý chí của người để lại di sản Những người quy định khoản Điều hưởng di sản, người để lại di sản biết hành vi người đó, cho họ hưởng di sản theo di chúc  2.2 / Thời hiệu khởi kiện giải pháp xử lí di sản thừa kế người nhận Điều 645 Thời hiệu khởi kiện thừa kế  Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế nhu yếu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời hạn mở thừa kế Thời hiệu khởi kiện để nhu yếu người thừa kế tiến hành nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời hạn mở thừa kế Điều 644 Tài sản người nhận thừa kế thuộc Nhà nước Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp lý hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, khước từ nhận di sản thì gia tài còn lại sau khi đã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài mà không có người nhận thừa kế thuộc Nhà nước 2.3 / Thừa kế theo pháp lý Điều 674. Thừa kế theo pháp lý Thừa kế theo pháp lý là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện kèm theo kèm theo và trình tự thừa kế do pháp lý pháp lý  Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp lý 1. Thừa kế theo pháp lý được vận dụng trong những trường hợp sau đây : a ) Không có di chúc ; b ) Di chúc không hợp pháp ; c ) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời hạn với người lập di chúc ; cơ quan, tổ chức triển khai tiến hành được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời hạn mở thừa kế ; d ) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc phủ nhận quyền nhận di sản Thừa kế theo pháp lý vận dụng phần di sản sau đây : a ) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc ; b ) Phần di sản có đối sánh tương quan đến phần của di chúc không có hiệu lực thực thi hiện hành hiện hành pháp lý ; c ) Phần di sản có đối sánh tương quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, khước từ quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời hạn với người lập di chúc ; đối sánh tương quan đến cơ quan, tổ chức triển khai tiến hành được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời hạn mở thừa kế Điều 677 Thừa kế vị Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời hạn với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống ; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời hạn với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống   Điều 676 Người thừa kế theo pháp lý Những người thừa kế theo pháp lý lao lý theo thứ tự sau đây : a ) Hàng thừa kế thứ nhất gồm : vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết ;  b ) Hàng thừa kế thứ hai gồm : ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại ; c ) Hàng thừa kế thứ ba gồm : cụ nội, cụ ngoại của người chết ; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản Những người hàng thừa kế sau hưởng thừa kế, không hàng thừa kế trước chết, quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản phủ nhận nhận di sản  Điều 680 Việc thừa kế trường hợp vợ, chồng chia gia tài chung, xin ly hôn, kết hôn với người khác  1. Trong trường hợp vợ, chồng đã chia gia tài chung khi hôn nhân gia đình mái ấm gia đình còn sống sót mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản 2. Trong trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Toà án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định hành động hành vi chưa có hiệu lực thực thi hiện hành hiện hành pháp lý, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản 3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời hạn người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản  Năng lực nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại thành viên – Người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại phải bồi thường  – Người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi gây thiệt hại phải bồi thường gia tài mình, không đủ cha mẹ phải bồi thường phần thiếu gia tài cha mẹ – Người chưa thành niên 15 tuổi gây thiệt hại cha mẹ cha mẹ phải bồi thường toàn thiệt hại, gia tài cha mẹ không đủ để bồi thường mà chưa thành niên có gia tài riêng lấy gia tài riêng bồi thường khoản thiếu – Khi chưa thành niên, người lực hành vi dân gây thiệt hại mà có thành viên, tổ chức triển khai tiến hành giám hộ thành viên, tổ chức triển khai tiến hành dùng tái sản người giám hộ để bồi thường, người giám hộ gia tài gia tài không đủ để bồi thường người giám hộ phải bồi thường gia tài mình, người giám hộ chứng tỏ lỗi việc giám hộ lấy gia tài bồi thường PHẦN TRÌNH BÀY CỦA NHÓM 10  XIN HẾT ! CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN  [ … ] … hội, tổ chức triển khai tiến hành xã hội nghề nghiệp 2 / QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ :  2.1 / Khái niệm hợp đồng dân sự : lao lý tại Điều 388, BLDS 2005 : “ Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận hợp tác hợp tác giữa những bên về việc xác lập, đổi khác hoặc chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự Hợp đồng dân sự không chỉ là sự thỏa thuận hợp tác hợp tác để một bên chuyển giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm đó Hợp đồng dân sự là hành vi có ý thức của chủ thể nhằm mục đích mục tiêu đạt được tiềm năng … PHẦN 2 : Một số nội dung  cơ bản của Luật Dân sự NỘI DUNG PHẦN 2 1 Quyền sở hữu  2 Quyền giao kết hợp đồng dân sự 3 Quyền thừa kế 4 Trách nhiệm dân sự 1 / QUYỀN SỞ HỮU : Điều 164 Bộ Luật  Dân sự năm 2005 của Nước Ta lao lý : “ Quyền sở hữu gồm có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt gia tài của chủ sở hữu theo pháp lý của pháp lý Bao gồm : quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và … thực, thẳn thắn khi giao kết hợp đồng dân sự  2.3 / Địa điểm và hiệu lực thực thi hiện hành hiện hành của giao kết hợp đồng dân sự  Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự : Điều 403 BLDS 2005 lao lý về khu vực giao kết hợp đồng : “ Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự do những bên thỏa thuận hợp tác hợp tác ; nếu không có thỏa thuận hợp tác hợp tác thì khu vực giao kết hợp đồng dân sự là nơi cư trú của thành viên hoặc trụ sở của pháp lý đã đưa ra quan điểm đề xuất giao kết hợp đồng ” … giao kết hợp đồng dân sự Giao kết hợp đồng dân sự trọn vẹn hoàn toàn có thể hiểu là quy trình bày tỏ, thống nhất ý chí giữa những bên theo hình thức, nội dung, nguyên tắc, trình tự nhất định được pháp lý thừa nhận nhằm mục đích mục tiêu xác lập quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự so với nhau Theo lao lý Điều 389 BLDS 2005 có lao lý về những nguyên tắc giao kết hợp đồng : 1 Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp lý, đạo đức xã … tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, lựa chọn luật vận dụng ( xung đột luật ) trong tư pháp quốc tế …  Hiệu lực của giao kết hợp đồng dân sự : Điều 405 BLDS 2005 lao lý : “ Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực hiện hành thực thi hiện hành kể từ thời hạn giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác hợp tác khác hoặc pháp lý có lao lý khác ” 2.4 / Hình thức giao kết hợp đồng dân sự 1 Hợp đồng dân sự trọn vẹn hoàn toàn có thể được giao kết bằng lời nói, bằng … do người có nguồn năng lượng hành vi dân sự tiến hành theo pháp lý của pháp lý Trong trường hợp pháp lý có pháp lý trình tự, thủ tục định đoạt gia tài thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó Bao gồm : Quyền định đoạt của chủ sở hữu và Quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu Điều 199 Hạn chế quyền định đoạt 1 Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do pháp lý lao lý  2 Khi gia tài … Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp lý hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, phủ nhận nhận di sản thì gia tài còn lại sau khi đã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài mà không có người nhận thừa kế thuộc Nhà nước 2.3 / Thừa kế theo pháp lý Điều 674. Thừa kế theo pháp lý Thừa kế theo pháp lý là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện kèm theo kèm theo và trình tự thừa kế do pháp lý pháp lý  Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp lý. .. quyền sở hữu, quản lý tài sản  Điều 183 Chiếm hữu có vị trí địa thế căn cứ pháp lý Chiếm hữu có vị trí địa thế căn cứ pháp lý là việc chiếm hữu tài sản trong những trường hợp sau đây : 1 Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản ; 2 Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản ; 3 Người được chuyển giao quyền chiếm hữu trải qua thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch dân sự thích hợp với lao lý của pháp lý ; 4 Người phát hiện và giữ gia tài vô chủ, gia tài không xác … nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi đơn cử, khi pháp lý không pháp lý so với loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định  2 Trong trường hợp pháp lý có lao lý hợp đồng phải được biểu lộ bằng văn bản có công chứng hoặc xác nhận, phải đăng kí hoặc phải xin phép thì phải tuân theo những lao lý đó 2.5 / Các loại hợp đồng dân sự thông dụng Bao gồm Hợp đồng : Mua bán gia tài thông … do pháp lý lao lý ; 5 Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc thích hợp với những điều kiện kèm theo kèm theo do pháp lý pháp lý ; 6 Các trường hợp khác do pháp lý pháp lý Ngoài ra, còn có 1 số ít quyền chiếm hữu khác như : Quyền chiếm hữu tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm, gia tài không xác lập được ai là  chủ sở hữu, Chiếm hữu không có vị trí địa thế căn cứ pháp lý nhưng … chung Luật Dân năm 2005 PHẦN 2 : Một số nội dung Luật Dân NỘI DUNG PHẦN 1 :  Khái niệm Luật Dân Đối tượng trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh Phương pháp trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh 1 / KHÁI NIỆM : Luật Dân Nước Ta là một ngành luật độc … KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ :  2.1 / Khái niệm hợp đồng dân sự : lao lý Điều 388, BLDS 2005 : “ Hợp đồng dân sự thỏa thuận hợp tác hợp tác bên việc xác lập, biến hóa chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự Hợp đồng dân không thỏa … thuận PHẦN 2 : Một số nội dung  Luật Dân NỘI DUNG PHẦN Quyền sở hữu  Quyền giao kết hợp đồng dân Quyền thừa kế Trách nhiệm dân 1 / QUYỀN SỞ HỮU : Điều 164 Bộ Luật  Dân năm 2005 Nước Ta pháp lý :

– Xem thêm –

Bạn đang xem : [ Download ] BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ – Tải File Word, PDF Miễn Phí
Xem thêm : BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ, BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ, BÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT DÂN SỰ, 2 / Quan hệ nhân thân :, 2 / QUYỀN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ :, 5 / Các loại hợp đồng dân sự thông dụng, 1 / Người không được hưởng di sản thừa kế, 3 / Thừa kế theo pháp lý

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.