người phàm tục – phép tịnh tiến thành Tiếng Anh, ví dụ | Glosbe

Tôi sẽ giúp kết nối con người và … những người phàm tục liên kết với hồn ma

I will help connect people received – of blind people and to communicate with ghosts

opensubtitles2

Bởi vì phải có đức tin của tín đồ Đấng Christ và đạo đức nghiêm ngặt, và những điều này không dễ tìm thấy trong những người phàm tục”.

Because Christian faith and strict morals are needed, and these are not easily found among common mortals. ”

jw2019

Ngay cả một số người đang đặt hy vọng nơi Đấng Mê-si, lúc trước đã xem Đấng Christ chỉ là người phàm tục, thì họ không còn xem ngài như thế nữa.

Even if some hoping in the Messiah once looked at Christ on the basis of his flesh, they were no longer to do so .

jw2019

* Chẳng nên coi người nào là phàm tục hay chẳng sạch, CVCSĐ 10:11–28.

* Do not call any man common or unclean, Acts 10 : 11 – 28 .

LDS

“Không một người phàm nào có được quyền năng hay khả năng để cứu chuộc tất cả những người khác khỏi tình trạng thất lạc và sa ngã của họ, cũng như không có một người nào khác có thể tự nguyện phó mạng sống của mình và do đó mang đến một sự phục sinh chung cho tất cả những người phàm tục khác.

“ No mortal being had the power or capability to redeem all other mortals from their lost and fallen condition, nor could any other voluntarily forfeit his life and thereby bring to pass a universal resurrection for all other mortals .

LDS

1 Giờ đây chuyện rằng, vào năm thứ nhất của chế độ các phán quan của dân Nê Phi, từ nay trở đi, tức là kể từ ngày vua Mô Si A achết đi như mọi người phàm tục khác, sau khi đã anh dũng chiến đấu và đã bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế, và khi chết đi ông không để lại một ai lên thay thế ông trị vì; tuy nhiên ông đã thiết lập bcác luật pháp được dân chúng công nhận; vậy nên họ có bổn phận phải tôn trọng những luật pháp ông đã lập ra.

1 Now it came to pass that in the first year of the reign of the judges over the people of Nephi, from this time forward, king Mosiah having agone the way of all the earth, having warred a good warfare, walking uprightly before God, leaving none to reign in his stead ; nevertheless he had established blaws, and they were acknowledged by the people ; therefore they were obliged to abide by the claws which he had made .

LDS

(Rô-ma 11:13) Thường thì những người có quan điểm phàm tục xem những điều đó là nhân tố quyết định rằng Đức Giê-hô-va sẽ dùng người nào làm công cụ của Ngài.

( Romans 11 : 13 ) Often, fleshly-minded individuals view these as the factors that determine whom Jehovah should use as his instrument .

jw2019

Kinh Thánh nói Hy-mê-nê và Phi-lết là những kẻ phá đổ đức tin của một số người và nói những lời “hư-không phàmtục”.

Hymenaeus and Philetus are mentioned as men who subverted the faith of some and whose empty speeches ‘ violated what is holy. ’

jw2019

(1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-7; Hê-bơ-rơ 13:4) Hoặc họ thảo luận và truyền bá tư tưởng bội đạo, “những lời hư-không phàmtục” của những người đã “xây-bỏ lẽ thật”.—2 Ti-mô-thê 2:16-18.

( 1 Thes salonians 4 : 3-7 ; Hebrews 13 : 4 ) Or they might share in apostate talk, “ empty speeches that violate what is holy, ” proffered by those who “ have deviated from the truth. ” — 2 Timothy 2 : 16-18 .

jw2019

Tất cả chúng ta hãy tiếp tục hưởng ứng lời của người viết Thi-thiên: “Phàm vật chi thở, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va!

Let all continue to echo the chorus of the psalmist : “ Every breathing thing — let it praise Jah .

jw2019

Phao-lô răn người bạn cùng đạo của ông rằng: “Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao-phó đã nấy cho con, tránh những lời hư-không phàmtục và những sự cãi lẽ bằng tri-thức ngụy xưng là tri-thức.

Paul warned his fellow Christian : “ O Timothy, guard what is laid up in trust with you, turning away from the empty speeches that violate what is holy and from the contradictions of the falsely called ‘ knowledge. ’

jw2019

Cho nên có thể hiểu tại sao Phao-lô tha thiết khuyên người bạn thân yêu Ti-mô-thê: “Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao-phó đã nấy cho con, tránh những lời hư-không phàmtục và những sự cãi lẽ bằng tri-thức ngụy xưng là tri-thức.

Understandably, Paul entreated his dear friend Timothy : “ O Timothy, guard what is laid up in trust with you, turning away from the empty speeches that violate what is holy and from the contradictions of the falsely called ‘ knowledge. ’

jw2019

Cô là người phụ nữ có hệ số ELO đứng đầu trên thế giới từ tháng 1 năm 1989 cho đến tháng 3 năm 2015, khi kỳ thủ Trung Quốc Hầu Dật Phàm thế chỗ; cô tiếp tục xếp số 1 một lần nữa trong tháng 8 năm 2015 trong bảng xếp hạng nữ, và đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng của cô trong bảng xếp hạng của FIDE toàn cầu.

She was the No. 1 rated woman in the world from January 1989 until the March năm ngoái rating list, when she was overtaken by Chinese player Hou Yifan ; she was the No. 1 again in the August năm ngoái women’s rating list, in her last appearance in the FIDE World Rankings .

WikiMatrix

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.