Nghị Định Hướng Dẫn Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2015, Nghị Định 13/2016/Nđ

I. Trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự

Trình tự thực thi ĐK nghĩa vụ quân sự lần đầu theo pháp luật tại Nghị định số 13 :

– Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân;

– Nghị định 13/2016 lao lý sau khi nhận được Lệnh gọi ĐK nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ và trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp ĐK nghĩa vụ quân sự. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai chuyển Lệnh gọi ĐK nghĩa vụ quân sự đến công dân, tổ chức triển khai cho công dân ĐK nghĩa vụ quân sự lần đầu tại nơi cư trú ;- Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm so sánh bản gốc giấy CMND hoặc giấy khai sinh ; hướng dẫn công dân kê khai Phiếu tự khai sức khỏe thể chất nghĩa vụ quân sự, ĐK những thông tin thiết yếu vào Sổ list công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, Sổ ĐK công dân sẵn sàng chuẩn bị nhập ngũ và chuyển Giấy ghi nhận ĐK nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi ĐK ;- Theo Nghị định số 13 năm năm nay, trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp hiệu quả báo cáo giải trình Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quản trị hồ sơ công dân đã ĐK nghĩa vụ quân sự lần đầu. Tổng hợp hiệu quả báo cáo giải trình Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh .Bạn đang xem : Nghị định hướng dẫn luật nghĩa vụ quân sự năm ngoái

II. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Chế độ chủ trương của công dân trong thời hạn triển khai ĐK nghĩa vụ quân sự được Nghị định 13/2016 / NĐ-CP lao lý như sau :1. Công dân đang thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai hưởng lương từ NSNN, DNNN trong thời hạn thực thi ĐK nghĩa vụ quân sự được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi, về theo chính sách pháp luật hiện hành .2. Công dân không thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai hưởng lương từ NSNN, DNNN trong thời hạn triển khai ĐK nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 13/2016 / NĐ pháp luật được bảo vệ những chính sách sau :- Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh ;- Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chính sách pháp luật hiện hành .3. Chế độ chủ trương tại Khoản 1, Khoản 2 trên được triển khai so với những trường hợp công dân trong thời hạn thực thi ĐK nghĩa vụ quân sự lần đầu, ĐK ship hàng trong ngạch dự bị.
MỤC LỤC VĂN BẢN *

CHÍNH PHỦ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số : 13/2016 / NĐ-CP Thành Phố Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm năm nay

MỤC LỤC VĂN BẢN

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG DÂN TRONGTHỜI GIAN ĐĂNG KÝ, KHÁM, KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰCăn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ;Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 14 tháng 6 năm 2005 ;Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệpvà công nhân, viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm năm ngoái ;Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày19 tháng 6 năm năm ngoái ;Căn cứ Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996 ;Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Quốcphòng ,nhà nước phát hành Nghị định quy địnhtrình tự, thủ tục ĐK và chính sách, chủ trương củacông dân trong thời hạn ĐK, khám, kiểm tra sức khỏe thể chất nghĩa vụ quân sự .

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này pháp luật trình tự, thủ tụcđăng ký nghĩa vụ quân sự ; nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức triển khai và chính sách, chínhsách của công dân trong thời hạn ĐK, khám, kiểm trasức khỏe nghĩa vụ quân sự .

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này vận dụng so với cơquan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến ĐK, khám, kiểm tra sức khỏe thể chất nghĩavụ quân sự .

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤCĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Điều 3. Hồ sơ, mẫubiểu đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Hồ sơ ĐK nghĩa vụ quân sự đượclập thành 01 bộ và được quản trị tại Ban Chỉ huy quân sự huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị chức năng hành chính tương tự ( sauđây gọi chung là Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ) .2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lao lý hệthống mẫu biểu ĐK nghĩa vụ quân sự, gồm :a ) Lệnh gọi ĐK nghĩa vụ quân sự ;b ) Phiếu tự khai sức khỏe thể chất nghĩa vụquân sự ;c ) Phiếu quân nhân dự bị ;d ) Giấy ghi nhận ĐK nghĩa vụquân sự ;đ ) Giấy ghi nhận ĐK quân nhândự bị ;e ) Giấy trình làng chuyển dời đăng kýnghĩa vụ quân sự ;g ) Giấy trình làng chuyển dời quânnhân dự bị ;h ) Sổ list công dân nam đủ 17 tuổitrong năm ;i ) Sổ ĐK công dân chuẩn bị sẵn sàng nhậpngũ ;k ) Sổ ĐK quân nhân dự bị .

Điều 4. Đăng kýnghĩa vụ quân sự lần đầu

1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sựhuyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị chức năng hành chính tương tự ( sauđây gọi chung là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ) ký Lệnh gọi đăngký nghĩa vụ quân sự, Giấy ghi nhận ĐK nghĩa vụ quân sự và giao cho BanChỉ huy quân sự xã, phường, thị xã, cơ quan, tổ chức triển khai ( sau đây gọi chung làBan Chỉ huy quân sự cấp xã ) triển khai .2. Hồ sơa ) Phiếu tự khai sức khỏe thể chất nghĩa vụquân sự ;b ) Bản chụp giấy chứng minh nhân dânhoặc giấy khai sinh ( mang theo bản chính để so sánh ) .3. Trình tự triển khaia ) Trước thời hạn 10 ngày, tính đếnngày ĐK nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyểnLệnh gọi ĐK nghĩa vụ quân sự đến công dân. Trường hợpcơ quan, tổ chức triển khai không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đạidiện hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển Lệnh gọi ĐK nghĩavụ quân sự đến công dân ;b ) Sau khi nhận được Lệnh gọi đăng kýnghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân thuộcđối tượng pháp luật tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự cótrách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp ĐK nghĩa vụ quân sự. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặcngười đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển Lệnh gọiđăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân, tổ chức triển khai cho công dân ĐK nghĩa vụquân sự lần đầu tại nơi cư trú ;c ) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉhuy quân sự cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm so sánh bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặcgiấy khai sinh ; hướng dẫn công dân kê khai Phiếu tự khai sức khỏe thể chất nghĩa vụ quânsự, ĐK những thông tin thiết yếu của công dân vào Sổdanh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, Sổ ĐK công dân sẵn sàng chuẩn bị nhậpngũ và chuyển Giấy ghi nhận ĐK nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay saukhi ĐK ;d ) Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉhuy quân sự cấp xã tổng hợp tác dụng báo cáo giải trình Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ; BanChỉ huy quân sự cấp huyện quản trị hồ sơ công dân đã ĐK nghĩa vụ quân sự lầnđầu. Tổng hợp hiệu quả báo cáo giải trình Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô TP. Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ( sau đâygọi chung là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh ) .

Điều 5. Đăng kýphục vụ trong ngạch dự bị

1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sựcấp huyện ký Lệnh gọi ĐK nghĩa vụ quân sự so với công dân thuộc đối tượngquy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Luật nghĩa vụ quân sựđăng ký nghĩa vụ quân sự ship hàng trong ngạch dự bị, Giấy ghi nhận đăng kýquân nhân dự bị và giao cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực thi .2. Hồ sơa ) Phiếu quân nhân dự bị ;b ) Bản chụp quyết định hành động xuất ngũ, thôiviệc trong Quân đội nhân dân hoặc thôi Giao hàng trong lực lượng Công an nhân dân ( mang theo bản chính để so sánh ) so với hạ sĩ quan, binh sĩ ; quân nhân chuyên nghiệp ; công nhân và viên chứcquốc phòng xuất ngũ, thôi việc trong Quân đội nhân dân, lực lượng Cảnh sát biểnvà công dân thôi ship hàng trong Công an nhân dân .3. Trình tự thực thia ) Trước thời hạn 10 ngày, tính đếnngày ĐK Giao hàng trong ngạch dự bị, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệmchuyển Lệnh gọi ĐK nghĩa vụ quân sự đến công dân thuộcđối tượng lao lý tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Luật Nghĩa vụquân sự vào tháng 4 hằng năm. Trường hợp cơ quan, tổchức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của cơquan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển Lệnhgọi ĐK nghĩa vụ quân sự đến công dân .Trong thời hạn 15 ngày thao tác, kể từngày công dân thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại Khoản 3 Điều 18 LuậtNghĩa vụ quân sự về địa phương cư trú có nghĩa vụ và trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sựcấp xã để trực tiếp ĐK phục vụtrong ngạch dự bị vào những ngày trong năm ( theo lịch thao tác của Ban Chỉ huyquân sự cấp xã ) ;b ) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉhuy quân sự cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm lập phiếu quân nhân dự bị, vào Sổ ĐK quân nhân dự bị và chuyển Giấy ghi nhận ĐK quân nhân dựbị cho công dân đã ĐK Giao hàng trong ngạch dự bị. Trường hợp cơ quan, tổ chứckhông có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp củacơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai cho công dân đăngký Giao hàng trong ngạch dự bị tại nơi cư trú ;c ) Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉhuy quân sự cấp xã tổng hợp báo cáo giải trình Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Ban Chỉhuy quân sự cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp vào Sổ ĐK quân nhân dự bị .

Điều 6. Đăng kýnghĩa vụ quân sự bổ sung

1. Hồ sơa ) Bản chụp Giấy ghi nhận đăng kýnghĩa vụ quân sự hoặc Giấy ghi nhận ĐK quân nhân dự bị ( mang theo bảnchính để so sánh ) .b ) Bản chụp những sách vở tương quan đếnnhững biến hóa chức vụ công tác làm việc, trình độ học vấn, trình độ trình độ, tình trạngsức khỏe và thông tin khác có tương quan đến nghĩa vụ quân sự ( mang theo bảnchính để so sánh ) .2. Trình tự thực thia ) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngàycó sự biến hóa chức vụ công tác làm việc, trình độ học vấn, trình độ trình độ, tình trạngsức khỏe và thông tin khác có tương quan đến nghĩa vụ quân sự, công dân phải trựctiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp ĐK nghĩa vụ quân sự bổsung ;b ) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉhuy quân sự cấp xã triển khai ĐK nghĩa vụ quân sự bổ trợ ; sửa đổi, bổ sungnhững thông tin đổi khác của công dân vào Sổ ĐK côngdân chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ, Sổ ĐK quân nhân dự bị, Phiếuquân nhân dự bị. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai không có Ban Chỉ huy quân sự, thìngười đứng đầu hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệmtổ chức cho công dân ĐK nghĩa vụ quân sự bổ trợ tại nơi cư trú ;c ) Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉhuy quân sự cấp xã tổng hợp, báo cáo giải trình Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện về đăng kýnghĩa vụ quân sự bổ trợ. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện bổ trợ những thông tinthay đổi của công dân vào Sổ ĐK công dân chuẩn bị sẵn sàng nhậpngũ, Sổ ĐK quân nhân dự bị, Phiếu quân nhân dự bị .

Điều 7. Đăng kýnghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đia ) Hồ sơ- Giấy trình làng vận động và di chuyển đăng kýnghĩa vụ quân sự hoặc Giấy ra mắt vận động và di chuyển quân nhân dự bị ;- Bản chụp Giấy ghi nhận đăng kýnghĩa vụ quân sự hoặc Giấy ghi nhận ĐK quân nhân dự bị ( mang theo bảnchính để so sánh ) ;- Bản chụp giấy ra mắt chuyển hộkhẩu do cơ quan công an huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơnvị hành chính tương tự về biến hóa nơi cưtrú hoặc quyết định hành động của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai về đổi khác nơi thao tác, học tập mới ( mang theo bản chính để so sánh ) .b ) Trình tự triển khaiCông dân đã ĐK nghĩa vụ quân sựkhi biến hóa nơi cư trú hoặc nơi thao tác, học tập trực tiếp đến Ban Chỉ huyquân sự cấp xã làm thủ tục ĐK nghĩa vụ quân sự chuyểnđi. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầuhoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai chocông dân làm thủ tục ĐK nghĩa vụ quân sự chuyển đi tại nơi cư trú ;Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huyquân sự cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực thi ĐK nghĩavụ quân sự chuyển đi và cấp Giấy trình làng vận động và di chuyển đăngký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy trình làng chuyển dời quân nhân dự bị cho côngdân, Phiếu quân nhân dự bị ; đưa ra khỏi Sổ ĐK côngdân chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ ĐK quân nhân dự bị .Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huyquân sự cấp xã tổng hợp hiệu quả báo cáo giải trình Ban Chỉ huy quân sựcấp huyện. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổng hợp, đưa rakhỏi Sổ ĐK công dân sẵn sàng chuẩn bị nhập ngũ hoặc Sổ ĐK quân nhân dự bị so với công dân đổi khác nơi cư trú hoặc nơilàm việc, học tập ngoài địa phận huyện .2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến

a) Hồ sơ

– Giấy trình làng vận động và di chuyển đăng kýnghĩa vụ quân sự hoặc Giấy trình làng vận động và di chuyển quân nhân dự bị ;- Phiếu quân nhân dự bị .b ) Trình tự triển khaiTrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đếnnơi cư trú hoặc nơi thao tác, học tập mới, công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm đến Ban Chỉhuy quân sự cấp xã để trực tiếp ĐK nghĩa vụ quân sự chuyển đến. Trường hợpcơ quan, tổ chức triển khai không có Ban Chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc người đạidiện hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai cho công dân đăng kýnghĩa vụ quân sự chuyển đến tại nơi cư trú .Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huyquân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn cho công dân đăng kýnghĩa vụ quân sự chuyển đến ; vào Sổ ĐK công dân sẵnsàng nhập ngũ hoặc Sổ ĐK quân nhân dự bị ; lập Phiếuquân nhân dự bị .Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huyquân sự cấp xã tổng hợp tác dụng báo cáo giải trình Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Ban Chỉhuy quân sự cấp huyện tổng hợp, quản trị list công dân ĐK nghĩa vụquân sự chuyển đến, Phiếu quân nhân dự bị ; vào Sổ đăng kýcông dân sẵn sàng chuẩn bị nhập ngũ hoặc Sổ ĐK quân nhân dự bị .

Điều 8. Đăng kýnghĩa vụ quân sự tạm vắng

1. Hồ sơBản chụp Giấy ghi nhận đăng kýnghĩa vụ quân sự hoặc Giấy ghi nhận ĐK quân nhân dự bị ( mang theo bảnchính để so sánh ) .2. Trình tự thực thia ) Công dân đã ĐK nghĩa vụ quânsự, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi thao tác, học tập từ 03 tháng trở lên phảiđến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã ĐK nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng kýnghĩa vụ quân sự tạm vắng. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai không có Ban Chỉ huyquân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của cơquan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai cho công dân ĐK nghĩa vụ quân sự tạmvắng tại nơi cư trú .Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày trởvề nơi cư trú hoặc nơi thao tác, học tập, công dân đã ĐK nghĩa vụ quân sựtạm vắng phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp ĐK lại ;b ) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉhuy quân sự cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục ĐK nghĩa vụ quân sự tạm vắng ; bổ trợ những thông tin vào Sổ ĐK công dân chuẩn bị sẵn sàng nhậpngũ hoặc Sổ ĐK quân nhân dự bị ; lập list côngdân ĐK nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc ĐK lại cho công dân ( trường hợpcông dân trở lại ) ;c ) Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉhuy quân sự cấp xã tổng hợp hiệu quả báo cáo giải trình Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện .

Điều 9. Đăng kýmiễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

1. Hồ sơBản chụp Quyết định bổ nhiệm chức vụ ( mang theo bản chính để so sánh ) hoặc giấy xác nhận của người đứng đầu cơquan, tổ chức triển khai so với chức vụ công tác làm việc thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thờichiến .2. Trình tự triển khaia ) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngàycông dân đã ĐK nghĩa vụ quân sự nhận được quyết định hành động chỉ định hoặc đượcbiên chế vào chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, thì cơquan, tổ chức triển khai nơi công dân công tác làm việc cử đại diện thay mặt mang quyết định hành động chỉ định hoặcgiấy xác nhận chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đến BanChỉ huy quân sự cấp xã để làm thủ tục đưa ra khỏi list ĐK nghĩa vụquân sự. Công dân đã được đưa ra khỏi list ĐK nghĩa vụ quân sự nếukhông còn giữ chức vụ hoặc chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thờichiến thì cơ quan, tổ chức triển khai nơi công dân công tác làm việc cử đại diện thay mặt đến Ban Chỉ huyquân sự cấp xã để ĐK nghĩa vụ quân sự lại .b ) Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉhuy quân sự cấp xã tổng hợp tác dụng báo cáo giải trình Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ; BanChỉ huy quân sự cấp huyện tổng hợp list để quản trị riêng .

Điều 10. Phục vụtại ngũ của công dân nữ trong thời bình

1. Khi Quân đội có nhu yếu tuyển chọngọi công dân nữ nhập ngũ trong thời bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo giải trình Thủtướng nhà nước quyết định hành động giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nữ nhập ngũquy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật Nghĩa vụ quân sự .2. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trungương giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ cho Ủy ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị chức năng hành chính tương tự ( sau đây gọichung là Ủy ban nhân dân cấp huyện ) thực thi .Xem thêm : Hướng Dẫn Phát Wifi Từ Laptop Win 10 Thành Công Ngay Lần Đầu TiênỦy ban nhân dân cấp huyện triển khaithông báo đến công dân nữ trong độ tuổi Giao hàng tại ngũ ; công dân nữ phải làmđơn tình nguyện nhập ngũ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơicư trú .3. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiệnviệc tuyển chọn, gọi công dân nữ nhập ngũ đủ chỉ tiêu, đúng tiêu chuẩn, thời hạn theo lao lý tuyển chọn gọi công dânnhập ngũ hằng năm .

Chương III

CHẾ ĐỘ CHÍNHSÁCH CỦA CÔNG DÂN TRONG THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, KHÁM, KIỂM TRA SỨC KHỎE NGHĨA VỤQUÂN SỰ

Điều 11. Chế độchính sách của công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân đang thao tác tại cơquan, tổ chức triển khai hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thờigian triển khai ĐK nghĩa vụ quân sự được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiềntàu xe đi, về theo chính sách lao lý hiện hành của pháp lý .2. Công dân không thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gianthực hiện ĐK nghĩa vụ quân sự được bảo vệ những chính sách sau :a ) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăncơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh ;b ) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theochế độ lao lý hiện hành của pháp lý .3. Chế độ chủ trương pháp luật tại Khoản1, Khoản 2 Điều này được thực thi so với những trường hợp công dân trong thờigian triển khai ĐK nghĩa vụ quân sự lần đầu, ĐK Giao hàng trong ngạch dựbị .

Điều 12. Chế độchính sách của công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩavụ quân sự

1. Công dân đang thao tác tại cơquan, tổ chức triển khai hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thờigian triển khai khám, kiểm tra sức khỏe thể chất theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉhuy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàuxe đi, về theo chính sách lao lý hiện hành của pháp lý .2. Công dân không thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thờigian triển khai khám, kiểm tra sức khỏe thể chất theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉhuy quân sự cấp huyện được bảo vệ những chính sách sau :a ) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăncơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh ;b ) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theochế độ lao lý hiện hành của pháp lý .

Điều 13. Thực hiệnchi trả chế độ

1. Nguyên tắc hưởng chính sáchThời gian đi, về và triển khai đăng kýnghĩa vụ quân sự hoặc khám, kiểm tra sức khỏe thể chất từ 4 giờ trở lên trong ngày đượctính cả ngày ; dưới 4 giờ trở xuống tính 50% ngày .2. Trách nhiệm chi trảa ) Công dân thao tác tại cơ quan, tổchức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiệnđăng ký nghĩa vụ quân sự ; khám, kiểm tra sức khỏe thể chất theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởngBan Chỉ huy quân sự cấp huyện do cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp chi trả ;b ) Công dân không thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiệnđăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chi trả và thanh quyếttoán với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ;c ) Công dân không thuộc cơ quan, tổchức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiệnkhám, kiểm tra sức khỏe thể chất theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấphuyện do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chi trả .

Điều 14. Nguồnngân sách bảo đảm

1. Kinh phí thực thi ĐK nghĩa vụquân sự ; khám, kiểm tra sức khỏe thể chất theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huyquân sự cấp huyện cho công dân thao tác tại cơ quan, tổ chức triển khai hưởng lương từngân sách nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước lao lý tại Điểm a Khoản 2 Điều 13N ghị định này do ngân sách nhà nước bảo vệ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiệnhành .2. Kinh phí thực thi ĐK nghĩa vụquân sự cho công dân không thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước lao lý tại Điểm bKhoản 2 Điều 13 Nghị định này do ngân sách địa phương bảo vệ .3. Kinh phí thực thi khám, kiểm trasức khỏe nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sựcấp huyện cho công dân không thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai hưởng lương từ ngânsách nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước lao lý tại Điểm c Khoản 2 Điều 13 Nghị địnhnày do ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Quốc phòng bảo vệ .

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦACƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 15. Bộ Quốcphòng

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước, chủtrì, phối hợp với những Bộ, ngành tương quan tổ chức triển khai thực hiệnthống nhất trong khoanh vùng phạm vi cả nước những lao lý của Nghị định này .2. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sựđịa phương phối hợp với cơ quan, ban, ngành có tương quan cùng cấp tổ chức triển khai đăngký nghĩa vụ quân sự .3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết và xử lý phátsinh trong quy trình thực thi ĐK nghĩa vụ quân sự .

Điều 16. Bộ Tàichính

1. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan tàichính những địa phương và cơ quan, tổ chức triển khai triển khai chính sách, chủ trương cho côngdân trong thời hạn ĐK, khám, kiểm tra sức khỏe thể chất nghĩa vụ quân sự theo quyđịnh của Nghị định này .2. Chỉ đạo cơ quan tài chính địaphương và cơ quan, tổ chức triển khai trong khoanh vùng phạm vi tính năng trách nhiệm của mình phối hợp vớicơ quan quân sự cùng cấp, bảo vệ nguồn kinh phí đầu tư ; chính sách, chủ trương cho côngdân trong thời hạn ĐK, khám, kiểm tra sức khỏe thể chất nghĩa vụ quân sự và thựchiện thanh, quyết toán theo pháp luật của pháp lý .

Điều 17. Bộ Côngan

1. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an địaphương phối hợp với cơ quan quân sự địa phương cùng cấp thực thi những quy địnhtrình tự, thủ tục ĐK nghĩa vụ quân sự so với công dân trong độ tuổi nghĩavụ quân sự theo pháp luật tại Nghị định này .2. Chỉ đạo cơ quan Công an địa phươngtrong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Công an huyện, Q., thị xã, thànhphố thuộc tỉnh, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối quý, thông tin cho Ban Chỉhuy quân sự cấp huyện nơi công dân đã ĐK nghĩa vụ quân sự khi họ bị tạm giữ, tạm giam hoặc đã được trả tự do ; thông tin cho Ban Chỉ huy quân sự cấp huyệndanh sách công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự chuyểnhộ khẩu thường trú, tạm trú hoặc được cấp ĐK hộ khẩu thường trú, tạm trú ;b ) Công an xã, phường, thị xã địnhkỳ từ ngày 25 đến ngày 30 hằng tháng, trao đổi thông tin, phân phối số liệu chocơ quan quân sự cùng cấp về ĐK, quản trị nhân khẩu, hộ khẩu trên địa phận ;c ) Phối hợp với cơ quan quân sự địaphương và cơ quan tương quan kiểm tra, giải quyết và xử lý những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể viphạm những pháp luật về thực thi trình tự, thủ tục ĐK nghĩa vụ quân sự theoquy định của Nghị định này và những văn bản pháp lý khác .

Điều 18. Bộ Y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan y tếcác địa phương phối hợp với cơ quan quân sự địa phương cùng cấp triển khai cácquy định về khám, kiểm tra sức khỏe thể chất ĐK nghĩa vụ quân sự theo pháp luật tạiNghị định này .2. Chỉ đạo cơ quan y tế huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là cơ quan y tế cấp huyện ) ; cơquan y tế xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là cơ quan y tế cấp xã ) cótrách nhiệm :a ) Cơ quan y tế cấp huyện tổ chức triển khai, tiến hành khám, kiểm tra sức khỏe thể chất cho công dân chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dựbị theo pháp luật của pháp lý .b ) Cơ quan y tế cấp xã hướng dẫn côngdân kê khai Phiếu tự sức khỏe thể chất của bản thân trong triển khai trình tự, thủ tụcđăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu .

Điều 19. Bộ Giáodục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dụcpháp luật cho học viên, sinh viên tương quan đến ĐK nghĩa vụ quân sự .2. Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ sở giáodục phối hợp với cơ quan quân sự địa phương nơi cơ sở giáodục đặt trụ sở triển khai pháp luật trìnhtự, thủ tục ĐK nghĩa vụ quân sự cho công dân khi được gọi vào học những trường. Chỉ đạo Hiệu trưởng những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Giám đốccác TT giáo dục liên tục có nghĩa vụ và trách nhiệm thống kê list, thôngbáo cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, đang học tập triển khai trình tự, thủtục ĐK nghĩa vụ quân sự lần đầu với cơ quan quân sự địa phương .

Điều 20. Các Bộ,ngành khác

Căn cứ công dụng, trách nhiệm và quyền hạncủa mình phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ huy, hướng dẫn cáccơ quan, đơn vị chức năng thuộc quyền triển khai những lao lý về trình tự, thủ tục đăng kývà chính sách, chủ trương của công dân trong thời hạn ĐK, khám, kiểm tra sứckhỏe nghĩa vụ quân sự theo pháp luật của Nghị định này và những văn bản hướng dẫnthực hiện .

Điều 21. Ủy bannhân dân các cấp

Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương cấpmình và cơ quan, tổ chức triển khai tương quan ở địa phương tổ chức triển khai, triển khai trình tự, thủ tục ĐK và chính sách, chủ trương của công dân trong thờigian ĐK, khám, kiểm tra sức khỏe thể chất nghĩa vụ quân sự theo lao lý của Nghị địnhnày và những pháp luật của Bộ Quốc phòng về ĐK nghĩa vụ quân sự .

Điều 22. Quânkhu, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, cấp xã

1. Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huyquân sự cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan quân sự địaphương cấp huyện thực thi việc ĐK nghĩa vụ quân sự theo lao lý của Nghịđịnh này .2. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trựctiếp chỉ huy, hướng dẫn, tổ chức triển khai triển khai và tổng hợp việc ĐK, quản lýcông dân triển khai nghĩa vụ quân sự .3. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiệntrình tự, thủ tục ĐK nghĩa vụ quân sự theo lao lý của Nghị định này vàcác văn bản hướng dẫn của những cấp .

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 23. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hànhkể từ ngày 08 tháng 4 năm năm nay. Các lao lý về quân nhân chuyên nghiệp và côngnhân, viên chức quốc phòng ĐK ship hàng trong ngạch dự bị có hiệu lực thực thi hiện hành thihành kể từ ngày 01 tháng 7 năm năm nay, thời gian Luật Quân nhân chuyên nghiệp vàcông nhân, viên chức quốc phòng có hiệu lực hiện hành thi hành .

2. Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự hết hiệu lực kể từngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 24. Tráchnhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghịđịnh này .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.