Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có thể bị hạn chế không? –

TRẢ LỜI :# Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 lao lý như sau :1. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN có quyền ĐK thương hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình phân phối .

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được xây dựng hợp pháp có quyền ĐK thương hiệu tập thể để những thành viên của mình sử dụng theo quy định sử dụng thương hiệu tập thể ; so với tín hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, tổ chức triển khai có quyền ĐK là tổ chức triển khai tập thể của những tổ chức triển khai, cá nhân triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại tại địa phương đó ; so với địa điểm, tín hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản nổi tiếng địa phương của Nước Ta thì việc ĐK phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép .

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức triển khai, cá nhân có quyền cùng ĐK một thương hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện kèm theo sau đây :

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b ) Việc sử dụng thương hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ .6. Người có quyền ĐK lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 trên này, kể cả người đã nộp đơn ĐK có quyền chuyển giao quyền ĐK cho tổ chức triển khai, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc thừa kế theo lao lý của pháp luật với điều kiện kèm theo những tổ chức triển khai, cá nhân được chuyển giao phải phân phối những điều kiện kèm theo so với người có quyền ĐK tương ứng .7. Đối với thương hiệu được bảo lãnh tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có lao lý cấm người đại diện thay mặt hoặc đại lý của chủ sở hữu thương hiệu ĐK thương hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện thay mặt hoặc đại lý đó không được phép ĐK thương hiệu nếu không được sự đồng ý chấp thuận của chủ sở hữu thương hiệu, trừ trường hợp có nguyên do chính đáng .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.