‘nắn’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” nắn “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ nắn, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ nắn trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Claudia uốn nắn tôi.

2. Hãy dễ uốn nắn

3. Uốn nắn con cái bạn

4. Chúng rất dễ uốn nắn.

5. Tôi phải nắn chúng lại.

6. 8 Đức Giê-hô-va không chỉ uốn nắn những cá nhân mà còn uốn nắn dân tộc.

7. 4 Đức Giê-hô-va uốn nắn dân Y-sơ-ra-ên như thợ gốm nắn đất sét.

8. Do đâu, điều trị nắn xương?

9. Uốn nắn một dân thiêng liêng

10. Cô ta đã được nắn xương.

11. Các diode nắn thành dòng một chiều.

12. Chúng không thích bị nắn bóp đâu

13. Xin nắn con và làm cho con

14. Người nam được nắn nên từ bụi đất (7)

15. Mày nắn bóp một cánh tay 11 phút, đồ ngốc.

16. Tôi nhận chúng từ ” bác sĩ nắn khớp ” của tôi.

17. Con cái có thể được uốn nắn từ thơ ấu

18. 8 Chính tay ngài đã nắn và tạo nên con,+

19. Nếu ông quan tâm, tôi nắn mũi vì hơi khó chịu.

20. Marcel ngần ngại, anh sờ nắn cuốn sách và lật giở.

21. Người anh hùng đó đã uốn nắn cuộc đời của tôi.

22. Sự cầu nguyện có thể uốn nắn và hướng dẫn bạn.

23. Đức Chúa Trời có tùy tiện uốn nắn người ta không?

24. “Đúng, ta làm khá giỏi trong việc uốn nắn cháu phải không?”

25. Người thợ gốm phải nắn đất sét trước khi đất khô cứng.

26. Khi còn trẻ, dễ uốn nắn hơn—và càng trẻ càng tốt.

27. Mấy người sẽ làm gãy tay anh ta nếu nắn như thế.

28. Chúng ta cần là người dễ uốn nắn và biết vâng lời

29. Nếu khớp vẫn bị trật thì nắn và nẹp được chỉ định.

30. 12 Thần khí có thể uốn nắn chúng ta qua nhiều cách.

31. Kết quả là gì khi để tình yêu thương uốn nắn tâm trí?

32. Kurt giải thích rằng lương tâm anh được uốn nắn theo Kinh Thánh.

33. Làm thế nào tính khiêm nhường giúp chúng ta dễ uốn nắn hơn?

34. Đức Chúa Trời cũng có quyền uốn nắn mỗi cá nhân chúng ta.

35. Nó không phải lỗi của họ, họ đã bị uốn nắn thay đổi.

36. Phần lớn thời gian đó là một bộ phận linh hoạt, dễ uốn nắn.

37. Cứ để các em bộc lộ, rồi chúng ta mới biết đường uốn nắn.

38. Lí do tôi hỏi anh là vì anh vừa nắn mũi như là…

39. (b) Tại sao cha mẹ cần uốn nắn con dựa trên Kinh Thánh?

40. Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “chúng tôi nắn nên bởi giống gì” cũng được dùng trong trường hợp những bình đất sét được người thợ gốm nắn.—Ê-sai 29:16.

41. Giống như đất sét rất dễ uốn nắn trong tay của một người thợ gốm lành nghề, những người có tấm lòng đau khổ có thể được uốn nắn trong tay của Đức Thầy.

42. (b) Bài tới sẽ xem xét những khía cạnh nào của việc uốn nắn?

43. ▪ Hãy để sự sửa trị của Đức Giê-hô-va uốn nắn bạn

44. Nếu anh đem được cái trục lên bờ, anh có thể nắn được không?

45. Đành rằng việc rèn luyện và uốn nắn lương tâm không phải là dễ.

46. Tính khiêm nhường làm dịu lòng, khiến chúng ta trở nên dễ uốn nắn.

47. □ Bạn có thể được uốn nắn để dùng vào việc sang trọng như thế nào?

48. Trong khoảng một nửa số trường hợp khớp nắn xương trước khi đến bệnh viện.

49. Liệu Môi-se có phải là người dễ uốn nắn không?—Thi-thiên 25:9.

50. Ngữ đoạn “Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì” nhắc chúng ta nhớ Kinh Thánh ví Đức Giê-hô-va như thợ gốm và chúng ta như cái bình đất sét mà Ngài nắn.

Source: https://tuvi365.net
Category: BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.