Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 – Công ty Luật Quốc tế DSP

QUỐC HỘI

— — — –

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — —

Luật số : 92/2015 / QH13 TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

BỘ LUẬT

                     TỐ TỤNG DÂN SỰ                  

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
Quốc hội phát hành Bộ luật tố tụng dân sự .

Phần thứ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng dân sự

Bộ luật tố tụng dân sự lao lý những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự ; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân ( sau đây gọi là Tòa án ) xử lý những vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động ( sau đây gọi chung là vụ án dân sự ) và trình tự, thủ tục nhu yếu để Tòa án xử lý những việc về nhu yếu dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động ( sau đây gọi chung là việc dân sự ) ; trình tự, thủ tục xử lý vụ án dân sự, việc dân sự ( sau đây gọi chung là vấn đề dân sự ) tại Tòa án ; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Nước Ta bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế, phán quyết của Trọng tài quốc tế ; thi hành án dân sự ; trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan thực thi tố tụng, người triển khai tố tụng ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia tố tụng, của cá thể, của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp ( sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai ) có tương quan nhằm mục đích bảo vệ cho việc xử lý vấn đề dân sự được nhanh gọn, đúng mực, công minh và đúng pháp lý .
Bộ luật tố tụng dân sự góp thêm phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp lý .

Điều 2. Đối tượng áp dụng và hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự

1. Bộ luật tố tụng dân sự được vận dụng so với mọi hoạt động giải trí tố tụng dân sự trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm có đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời .
2. Bộ luật tố tụng dân sự được vận dụng so với mọi hoạt động giải trí tố tụng dân sự do cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành ở quốc tế .
3. Bộ luật tố tụng dân sự được vận dụng so với việc xử lý vấn đề dân sự có yếu tố quốc tế ; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có lao lý khác thì vận dụng pháp luật của điều ước quốc tế đó .
4. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng quyền khuyễn mãi thêm, miễn trừ ngoại giao hoặc quyền khuyễn mãi thêm, miễn trừ lãnh sự theo pháp lý Nước Ta, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì vấn đề dân sự có tương quan đến cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó được xử lý bằng con đường ngoại giao .

Chương II

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 3. Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự

Mọi hoạt động giải trí tố tụng dân sự của cơ quan triển khai tố tụng, người triển khai tố tụng, người tham gia tố tụng, của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phải tuân theo những pháp luật của Bộ luật này .

Điều 4. Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể do Bộ luật này lao lý có quyền khởi kiện vụ án dân sự, nhu yếu xử lý việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để nhu yếu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của người khác .
2. Tòa án không được phủ nhận xử lý vấn đề dân sự vì nguyên do chưa có điều luật để vận dụng .
Vụ việc dân sự chưa có điều luật để vận dụng là vấn đề dân sự thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời gian vấn đề dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nhu yếu Tòa án xử lý chưa có điều luật để vận dụng .
Việc xử lý vấn đề dân sự pháp luật tại khoản này được thực thi theo những nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này pháp luật .

Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự

1. Đương sự có quyền quyết định hành động việc khởi kiện, nhu yếu Tòa án có thẩm quyền xử lý vấn đề dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vấn đề dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn nhu yếu của đương sự và chỉ xử lý trong khoanh vùng phạm vi đơn khởi kiện, đơn nhu yếu đó .
2. Trong quy trình xử lý vấn đề dân sự, đương sự có quyền chấm hết, đổi khác nhu yếu của mình hoặc thoả thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội .

Điều 6. Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

1. Đương sự có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm dữ thế chủ động tích lũy, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng tỏ cho nhu yếu của mình là có địa thế căn cứ và hợp pháp .
Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện, nhu yếu để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tích lũy, phân phối chứng cứ, chứng tỏ như đương sự .
2. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ đương sự trong việc tích lũy chứng cứ và chỉ thực thi tích lũy, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này pháp luật .

Điều 7. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền

Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối rất đầy đủ và đúng thời hạn cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân ( sau đây gọi là Viện kiểm sát ) tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản trị khi có nhu yếu của đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát theo lao lý của Bộ luật này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc cung ứng tài liệu, chứng cứ đó ; trường hợp không cung ứng được thì phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát .

Điều 8. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự

1. Trong tố tụng dân sự mọi người đều bình đẳng trước pháp lý, không phân biệt dân tộc bản địa, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, vị thế xã hội .
Mọi cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đều bình đẳng trong việc thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng trước Tòa án .
2. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ nguyên tắc bình đẳng trong việc thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong tố tụng dân sự .

Điều 9. Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hay người khác có đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Bộ luật này bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .
2. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho đương sự triển khai quyền bảo vệ của họ .
3. Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ trợ giúp pháp lý cho những đối tượng người dùng theo pháp luật của pháp lý để họ thực thi quyền bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp trước Tòa án .
4. Không ai được hạn chế quyền bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự .

Điều 10. Hòa giải trong tố tụng dân sự

Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai hòa giải và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để những đương sự thoả thuận với nhau về việc xử lý vấn đề dân sự theo lao lý của Bộ luật này .

Điều 11. Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự

1. Việc xét xử xét xử sơ thẩm vụ án dân sự có Hội thẩm nhân dân tham gia theo pháp luật của Bộ luật này, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn .
2. Khi biểu quyết về quyết định hành động xử lý vụ án dân sự, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán .

Điều 12. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

1. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán xử lý việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp lý .
2. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, việc xử lý việc dân sự của Thẩm phán dưới bất kỳ hình thức nào .

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

1. Cơ quan thực thi tố tụng, người thực thi tố tụng phải tôn trọng Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân .
2. Tòa án có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .
Viện kiểm sát có trách nhiệm bảo vệ pháp lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể, góp thêm phần bảo vệ pháp lý được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất .
3. Cơ quan thực thi tố tụng, người triển khai tố tụng phải giữ bí hiểm nhà nước, bí hiểm công tác làm việc theo pháp luật của pháp lý ; giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa, bảo vệ người chưa thành niên, giữ bí hiểm nghề nghiệp, bí hiểm kinh doanh thương mại, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình của đương sự theo nhu yếu chính đáng của họ .
4. Cơ quan triển khai tố tụng, người triển khai tố tụng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình. Trường hợp người thực thi tố tụng có hành vi trái pháp lý thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của pháp lý .
5. Người triển khai tố tụng trong khi triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình có hành vi trái pháp lý gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thì cơ quan trực tiếp quản trị người thi hành công vụ có hành vi trái pháp lý đó phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo pháp luật của pháp lý về nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước .

Điều 14. Tòa án xét xử tập thể

Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định hành động theo hầu hết, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn .

Điều 15. Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai

1. Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn do Bộ luật này lao lý, bảo vệ công minh .
2. Tòa án xét xử công khai minh bạch. Trường hợp đặc biệt quan trọng cần giữ bí hiểm nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí hiểm nghề nghiệp, bí hiểm kinh doanh thương mại, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình của đương sự theo nhu yếu chính đáng của họ thì Tòa án hoàn toàn có thể xét xử kín .

Điều 16. Bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự

1. Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, người phiên dịch, người giám định, thành viên Hội đồng định giá không được thực thi hoặc tham gia tố tụng nếu có nguyên do xác đáng để cho rằng họ hoàn toàn có thể không vô tư, khách quan trong khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình .
2. Việc phân công người triển khai tố tụng phải bảo vệ để họ vô tư, khách quan khi triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình .

Điều 17. Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm

1. Chế độ xét xử xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo vệ .
Bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm của Tòa án hoàn toàn có thể bị kháng nghị, kháng nghị theo pháp luật của Bộ luật này .
Bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm của Tòa án không bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Bộ luật này lao lý thì có hiệu lực hiện hành pháp lý. Bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm của Tòa án bị kháng nghị, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định hành động phúc thẩm có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .
2. Bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý mà phát hiện có vi phạm pháp lý hoặc có diễn biến mới theo lao lý của Bộ luật này thì được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm .

Điều 18. Giám đốc việc xét xử

Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của những Tòa án ; Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc việc xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh ), Tòa án nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện ) thuộc khoanh vùng phạm vi thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ để bảo vệ việc vận dụng pháp lý nghiêm chỉnh và thống nhất .

Điều 19. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án

1. Bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý phải được thi hành và phải được cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tôn trọng ; cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phải nghiêm chỉnh chấp hành .
2. Trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, Tòa án và cơ quan, tổ chức triển khai được giao trách nhiệm thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án phải nghiêm chỉnh thi hành và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc triển khai trách nhiệm đó .
3. Tòa án có quyền nhu yếu cơ quan thi hành án thông tin quy trình tiến độ, hiệu quả thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án. Cơ quan thi hành án trực tiếp tổ chức triển khai thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp cho Tòa án .

Điều 20. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự

Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự là tiếng Việt .
Người tham gia tố tụng dân sự có quyền dùng lời nói và chữ viết của dân tộc bản địa mình ; trường hợp này phải có người phiên dịch .
Người tham gia tố tụng dân sự là người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật nhìn có quyền dùng ngôn từ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật ; trường hợp này phải có người biết ngôn từ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật để dịch lại .

Điều 21. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự

1. Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong tố tụng dân sự, thực thi những quyền nhu yếu, yêu cầu, kháng nghị theo lao lý của pháp lý nhằm mục đích bảo vệ cho việc xử lý vấn đề dân sự kịp thời, đúng pháp lý .
2. Viện kiểm sát tham gia những phiên họp xét xử sơ thẩm so với những việc dân sự ; phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm so với những vụ án do Tòa án triển khai tích lũy chứng cứ hoặc đối tượng người dùng tranh chấp là gia tài công, quyền lợi công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này .
3. Viện kiểm sát tham gia phiên tòa xét xử, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm .
4. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này .

Điều 22. Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của Tòa án

1. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm tống đạt, chuyển giao, thông tin bản án, quyết định hành động, giấy triệu tập, giấy mời và những sách vở khác của Tòa án theo lao lý của Bộ luật này .
2. Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao bản án, quyết định hành động, giấy triệu tập, giấy mời và những sách vở khác của Tòa án khi có nhu yếu của Tòa án và phải thông tin hiệu quả việc chuyển giao đó cho Tòa án .

Điều 23. Việc tham gia tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia tố tụng dân sự theo pháp luật của Bộ luật này, góp thêm phần vào việc xử lý vấn đề dân sự tại Tòa án kịp thời, đúng pháp lý .

Điều 24. Bảo đảm tranh tụng trong xét xử

1. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự thực thi quyền tranh tụng trong xét xử xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo lao lý của Bộ luật này .
2. Đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự có quyền tích lũy, giao nộp tài liệu, chứng cứ kể từ khi Tòa án thụ lý vụ án dân sự và có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho nhau những tài liệu, chứng cứ đã giao nộp ; trình diễn, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận về nhìn nhận chứng cứ và pháp lý vận dụng để bảo vệ nhu yếu, quyền, quyền lợi hợp pháp của mình hoặc bác bỏ nhu yếu của người khác theo pháp luật của Bộ luật này .
3. Trong quy trình xét xử, mọi tài liệu, chứng cứ phải được xem xét khá đầy đủ, khách quan, tổng lực, công khai minh bạch, trừ trường hợp không được công khai minh bạch theo pháp luật tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này. Tòa án điều hành quản lý việc tranh tụng, hỏi những yếu tố chưa rõ và địa thế căn cứ vào hiệu quả tranh tụng để ra bản án, quyết định hành động .

Điều 25. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự

Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền khiếu nại, cá thể có quyền tố cáo những hành vi, quyết định hành động trái pháp lý của cơ quan triển khai tố tụng, người triển khai tố tụng hoặc của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào trong hoạt động giải trí tố tụng dân sự .
Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền phải tiếp đón, xem xét và xử lý kịp thời, đúng pháp lý khiếu nại, tố cáo ; thông tin bằng văn bản về tác dụng xử lý cho người đã khiếu nại, tố cáo .

……………….
Tải Bộ luật về máy để xem đầy đủ nội dung

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.