Xét miễn, giảm thi hành án đối với trường hợp không xác định được địa chỉ của người phải thi hành án

Xét miễn, giảm thi hành án so với trường hợp không xác lập được địa chỉ của người phải thi hành án : Hồ sơ thi hành án muốn xét miễn, giảm thi hành khoản tiền thu nộp ngân sách nhà nước cho những trường hợp không xác lập được địa chỉ của người phải thi hành án thì phải chứng tỏ như thế nào ? Toà án không đồng ý ra Quyết định miễn, giảm có đúng không ?

Nội dung này được Lê Anh Tuấn – Tổng cục Thi hành án dân sự tư vấn như sau:

Vấn đề bạn hỏi, cần phân biệt hai trường hợp miễn, giảm thi hành án sau đây :

1. Miễn thi hành án trong trường hợp đặc biệt

Đây là việc miễn thi hành án so với những khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng theo Nghị quyết số 24/2008 / QH12của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự 2008, do vậy, không vận dụng theo pháp luật chung về miễn thi hành án được lao lý tại Điều 61, Điều 62, Điều 63 và Điều 64 của Luật Thi hành án dân sự 2008. Theo đó, so với việc thi hành những khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng, mà thời hạn tổ chức triển khai thi hành án đã quá 05 năm, tính đến thời gian Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành ( 01/7/2009 ) nhưng người phải thi hành án không có điều kiện kèm theo thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức triển khai việc thi hành án phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp lập list đề xuất Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sởra quyết định hành động miễn thi hành so với khoản nghĩa vụ và trách nhiệm đó .
Việc xét miễn thi hành án so với những khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng nêu trên chỉ thực thi một lần sau khi Luật Thi hành án dân sự 2008 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành. Các khoản thu phát sinh sau thời gian Luật Thi hành án dân sự 2008 có hiệu lực hiện hành thi hành sẽ vận dụng theo pháp luật chung về miễn, giảm thi hành án được lao lý trong Luật .
Theo pháp luật tại Điều 3 Thông tư số 07/2010 / TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối caohướng dẫn thủ tục miễn thi hành án so với những khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng thì việc xét miễn thi hành được vận dụng khi có một trong những điều kiện kèm theo dưới đây :
– Người phải thi hành án không có gia tài, hoặc có gia tài nhưng giá trị gia tài không đủ để thi hành, hoặc gia tài thuộc diện không được kê biên theo pháp luật tại Điều 87 Luật Thi hành án dân sự 2008 .
– Người phải thi hành án không có gia tài, không có thu nhập, hoặc mức thu nhập thấp, chỉ bảo vệ đời sống tối thiểu của bản thân họ và mái ấm gia đình .
– Người phải thi hành án lâm vào thực trạng kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả và lê dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn thương tâm hoặc đau ốm không hề triển khai được nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án .
– Không xác lập được địa chỉ của người phải thi hành án để xác định điều kiện kèm theo thi hành của họ .

– Người phải thi hành án là người nước ngoài hiện không cư trú tại Việt Nam mà cơ quan thi hành án không thể xác minh, xử lý tài sản của họ để thi hành án.

Như vậy, trường hợp không xác lập được địa chỉ của người phải thi hành án để xác định điều kiện kèm theo thi hành của họ, thì được xét miễn thi hành án so với khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng nêu trên. Căn cứ để xác lập người phải thi hành án không có điều kiện kèm theo thi hành là biên bản xác định điều kiện kèm theo thi hành án của họ do Chấp hành viên lập trong thời hạn không quá sáu ( 06 ) tháng tính đến thời gian cơ quan thi hành án lập list đề xuất xét miễn thi hành án, kèm theo những tài liệu mà đương sự cung ứng được cơ quan thi hành án đồng ý .
2. Miễn, giảm thi hành án trong trường hợp thường thì
Là việc xét miễn, giảm thi hành án triển khai theo lao lý tại những Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 của Luật Thi hành án dân sự 2008 và Điều 26 Nghị định số 58/2009 / NĐ-CP ngày 13/7/2009 “ lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật thi hành án dân sự 2008 về thủ tục thi hành án dân sự ” và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2010 / TLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/5/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao “ hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án so với khỏan nộp ngân sách nhà nước ”. Theo lao lý tại những văn bản pháp lý này, thì một trong những điều kiện kèm theo được miễn, giảm thi hành án là “ người phải thi hành án không có gia tài ” để thi hành án, mà không có pháp luật nào bắt buộc phải “ xác lập được địa chỉ của người phải thi hành án ” .
Do vậy, muốn xét miễn, giảm thi hành khoản tiền thu nộp ngân sách nhà nước cho những trường hợp không xác lập được địa chỉ của người phải thi hành án thì cơ quan thi hành án phải chứng tỏ được là “ người phải thi hành án không có gia tài ” để thi hành án, cùng với những điều kiện kèm theo miễn, giảm khác do pháp lý lao lý .
Cơ quan thi hành án dân sự lập hồ sơ đề xuất Tòa án có thẩm quyền xem xét miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án. Hồ sơ the lao lý tại Điều 62 Luật Thi hành án dân sự 2008 gồm có những tài liệu sau đây :
– Văn bản đề xuất xét miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hoặc của Viện trưởng Viện kiểm sát trong trường hợp đề xuất xét miễn, giảm khoản tiền phạt .
– Bản án, quyết định hành động của Toà án, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự .

– Biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án được thực hiện trong thời hạn không quá 03 tháng trước khi đề nghị xét miễn, giảm.

– Tài liệu khác chứng tỏ điều kiện kèm theo được xét miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án của người phải thi hành án, nếu có .
– Ý kiến bằng văn bản của Viện Kiểm sát cùng cấp trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự ý kiến đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án .
Cơ quan thi hành án chứng tỏ được tuy không xác lập được địa chỉ của người phải thi hành án nhưng họ có đủ điều kiện kèm theo được xét miễn, giảm thi hành án và đã thực thi rất đầy đủ, đúng thủ tục đề xuất xét miễn, giảm thi hành án, mà Tòa án không gật đầu miễn, giảm thì không đúng lao lý của pháp lý .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.