It’s all over nghĩa là gì? Nghĩa tiếng việt | Ví dụ | Cách sử dụng | Nguồn gốc

Các ví dụ của it’s all over

Dưới đây là 1 số ít câu ví dụ hoàn toàn có thể có tương quan đến ” it’s all over ” :It’s all over with him

Thế là đi đời nhà nó rồi!

Thank goodness it’s all over .Cảm tạ ơn trên ở đầu cuối tôi cũng qua được .It’s all over between us .Chuyện đôi ta thế là xong .It’s all over the front page .Toàn bài được đăng trên trang bìa đấy .It’s all over but the shouting now .Bây giờ tất cả chúng ta chỉ còn chờ reo hò ăn mừng thắng lợi mà thôi .It’s all over bar the shouting .Mọi việc đã xong xuôi chỉ còn đợi sự reo hò hoan hô .Have you wondered how it feels when it’s all over ?Bạn có tự hỏi sẽ ra sao khi toàn bộ đã qua đi không ?I used to love her, but it’s all over nowtôi từng yêu cô ấy, nhưng đã qua rồiNow that most of the election results have been declared, it’s all over bar the shouting .Cho đến giờ đây, hầu hết hiệu quả bầu cử đã được công bố, chỉ còn đợi reo hò hoan hô .Just when I think it’s all over, the trouble starts again .

Rắc rối lại bắt đầu ngay khi tôi nghĩ nó kết thúc.

It’s all over but the shouting, although the results won’t be official for several hours yet .Mọi người tin chắc là vậy mặc dầu còn vài tiếng đồng hồ đeo tay nữa mới có tác dụng chính thức .I ‘ m a bit nervous, I’ll be glad when it’s all over .Tôi lo ngại một chút ít, tôi sẽ rất vui mừng khi chuyện đó xong xuôi .I’m a bit nervous, I’ll be glad when it’s all over .Tôi lo ngại một chút ít, tôi sẽ rất vui mừng khi chuyện đó xong xuôi .It’s all over but the shouting, although the results won ‘ t be official for several hours yet .Mọi người tin chắc là vậy mặc dầu còn vài tiếng đồng hồ đeo tay nữa mới có hiệu quả chính thức .The last goal was made just as the final whistle sounded. Mark said, ” Well, it’s all over but the shouting ” .Bàn thắng ở đầu cuối được ghi ngay khi hồi còi chấm hết trận đấu vang lên. Mark bảo : ” Thế là chấm hết ” .The last goal was made just as the final whistle sounded. Mark said, ” Well, it’s all over but the shouting ” .Bàn thắng sau cuối được ghi ngay khi hồi còi chấm hết trận đấu vang lên. Mark bảo : ” Thế là chấm hết ” .Ann worked hard in college and graduated last month. When she got her diploma, she said, ” It’s all over but the shouting ” .Ann đã học ĐH rất chăm và tốt nghiệp vào tháng trước. Khi lãnh bằng, cô ta nói : ” Thế là xong xuôi chỉ còn chờ ăn mừng ” .I thought my girl loved me enough to wait for me to come back home, but I guess it’s all over .Tôi tưởng là cô bạn gái tôi yêu tôi tới mức chờ tới lúc tôi trở về nhà nhưng giờ thì hết rồi .

Ann worked hard in college and graduated last month. When she got her diploma, she said,”It’s all over but the shouting”.

Ann đã học ĐH rất chăm và tốt nghiệp vào tháng trước. Khi lãnh bằng, cô ta nói : ” Thế là xong xuôi chỉ còn chờ ăn mừng ” .Getting to Peg Patty Farrell with apples in front of a live audience would be my dream come true. I may actually have to thank Mom for making me do this play once it’s all over .Có thể Ném táo vào Patty Farrell ngay trước mặt người theo dõi sẽ biến giấc mơ của tôi trở thành thực sự. Tôi thực sự sẽ phải cảm ơn mẹ vì đã bắt tôi tham gia vở kịch này Ngay khi nó kết thúc.

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.