Mẫu Hợp đồng cộng tác viên mới nhất

CÔNG TY ……….

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………..

… … …., ngày … tháng … năm 20 …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019 / QH14 ngày ngày 20 tháng 11 năm 2019 ;
– Căn cứ Nghị định lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít nội dung của Bộ Luật lao động ;
– Căn cứ nhu yếu của những bên :
Hợp đồng lao động ( “ HĐLĐ ” ) này được ký ngày …. tháng …. năm … .. tại Văn phòng Công ty … … … … … … …, địa chỉ ………………………., bởi và giữa những bên có khá đầy đủ tư cách giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật, gồm :

Thông tin

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(sau đây gọi là Công ty)

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(sau đây gọi là NLĐ)

Tên chính
thức
CÔNG TY … … … … … … … … … … ..  
Mã số thuế
CMND
CCCD
Số ĐKKD :
Ngày cấp :
Nơi cấp :
Số CMND :
Ngày cấp :
Nơi cấp :
tin tức liên lạc E-Mail :
Điện thoại :
E-Mail :
Điện thoại :
Địa chỉ
Người đại diện thay mặt – Chức vụ Giám đốc
Tài khoản ngân hàng nhà nước    

Tùy ngữ cảnh đơn cử, mỗi bên được gọi riêng là “ Bên ” và hai bên được gọi chung là “ Các bên ” .
Xét rằng :
– CÔNG TY có nhu yếu tuyển dụng và sử dụng lao động Giao hàng hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại ; và
– NLĐ là cá thể độc lập, tự thấy rằng có vừa đủ năng lượng giao kết hợp đồng lao động và hoàn toàn có thể phân phối nhu yếu việc làm của CÔNG TY ;
Sau khi luận bàn thống nhất, những bên chấp thuận đồng ý ký kết Hợp đồng này với những pháp luật và điều kiện kèm theo đơn cử như sau :
Điều 1. Công việc và khu vực thao tác :
1.1. Công việc :
– Chức vụ : … … … … … ..
– Công việc phải làm :
+ … … … … … … … … … .
+ … … … … … … … … … ..
+ Thực hiện những việc làm khác theo nhu yếu của Ban giám đốc .
CÔNG TY được quyền trong thời điểm tạm thời chuyển NLĐ làm việc làm khác so với HĐLĐ trong những trường hợp sau :
a ) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh ;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c ) Sự cố điện, nước ;
d ) Do nhu yếu sản xuất, kinh doanh thương mại .
Trường hợp NLĐ không gật đầu triển khai việc mới sau điều chuyển thì hai bên triển khai thanh lý hợp đồng trên cơ sở đồng thuận, nhưng CÔNG TY bảo vệ phải trả tối thiểu 01 tháng lương do đổi khác việc làm dẫn đến chấm hết hợp đồng trước hạn .
1.2. Địa điểm thao tác của người lao động :
… … … … … … … … … … … … … … … … .
Trường hợp CÔNG TY có đổi khác địa chỉ trụ sở chính thì NLĐ liên tục thao tác theo địa chỉ mới. Trường hợp đặc biệt quan trọng theo quyết định hành động của Giám đốc CÔNG TY, CÔNG TY hoàn toàn có thể chỉ định NLĐ thao tác tại khu vực khác địa chỉ nêu trên nhưng phải báo trước tối thiểu 03 ngày để NLĐ kịp thời sẵn sàng chuẩn bị
Điều 2 : Thời hạn của hợp đồng lao động :
– Loại hợp đồng lao động :
– Bắt đầu từ ngày … .. tháng …. năm 20 …. đến hết ngày … tháng … năm 20 …
Điều 3 : Thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi :
… … … … … … … … … … … … … … …
Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người lao động
4.1. Quyền lợi :
4.1.1. Mức lương, phụ cấp lương, những khoản bổ trợ khác :
a ) Mức lương : … … … … .
b ) Phụ cấp lương :
… … … … … … … ..
4.1.2. Hình thức trả lương : Bằng tiền mặt Nước Ta đồng .
4.1.3. Kỳ hạn trả lương :
– Kỳ hạn trả lương : Tiền lương được trả tháng một lần. Tiền lương được CÔNG TY trả trực tiếp, đẩy đủ và đúng thời hạn cho NLĐ địa thế căn cứ vào thời hạn thao tác trong thực tiễn của NLĐ trong tháng đó. Trường hợp đặc biệt quan trọng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc nguyên do bất khả kháng khác mà CÔNG TY đã tìm mọi giải pháp khắc phục nhưng không hề trả lương đúng thời hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng .
– Thời điểm trả lương : … … … … …
Trường hợp thời gian trả lương trùng dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ theo pháp luật thì được trả vào ngày thao tác tiếp theo .
4.1.4. Chế độ nâng lương :
… … … … … … … … … … … … … ..
4.1.5. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp : Được tham gia bảo hiểm theo lao lý của Luật bảo hiểm về mức tham đóng và tỷ suất đóng .
– Tỷ lệ đóng : Tính theo mức % tính trên mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại thời gian phát sinh ;
– Phương thức đóng, thời hạn đóng : CÔNG TY chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đóng phần bảo hiểm của CÔNG TY. Phần bảo hiểm thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ được NLĐ ủy quyền CÔNG TY trừ vào lương hàng tháng và đóng hội .
4.1.6. Đào tạo, tu dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề
Tại từng thời gian khác nhau và theo Quyết định của Giám đốc công ty, CÔNG TY bảo vệ thời hạn, kinh phí đầu tư đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức nghề cho NLĐ trong quy trình thao tác và góp sức tại CÔNG TY .
4.2. Nghĩa vụ :
– Hoàn thành những việc làm đã cam kết trong hợp đồng lao động .
– Chấp hành lệnh quản lý sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ….
– Bảo mật thông tin : NLĐ cam kết rằng mọi thông tin nội bộ của CÔNG TY gồm báo cáo giải trình hàng tuần, hàng tháng, list người mua, nhà sản xuất, quản trị quản lý và những thông tin nội bộ khác là thông tin mật. NLĐ cam kết không được bật mý, mua và bán, trao đổi, san sẻ cho bên thứ ba dưới bất kể hình thức nào. Trường hợp CÔNG TY có chứng cứ cho rằng NLĐ bật mý thông tin tác động ảnh hưởng đến kinh doanh thương mại, uy tín, tên thương hiệu của CÔNG TY thì NLĐ phải bồi thường thiệt hại 100 % .
Điều 5 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
5.1. Nghĩa vụ :
– Bảo đảm việc làm và triển khai vừa đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động .
– Thanh toán rất đầy đủ, đúng thời hạn những chính sách và quyền hạn cho người lao động theo hợp đồng lao động .
5.2. Quyền hạn :
– Điều hành người lao động triển khai xong việc làm theo hợp đồng ( sắp xếp, điều chuyển, tạm ngừng việc )
– Tạm hoãn, chấm hết hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo lao lý của pháp lý và nội quy lao động của doanh nghiệp .
Điều 6 : Chấm dứt hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động này chấm hết hiệu lực hiện hành khi và chỉ khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :
6.1. Hết thời hạn ghi tại Điều 2 mà những bên không gia hạn ;
6.2. NLĐ đơn phương chấm hết hợp đồng trong những trường hợp sau :
a ) Bị đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng tác động đến sức khỏe thể chất, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động ; bị quấy rối tình dục tại nơi thao tác .
b ) Phải nghỉ việc để chăm nom vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn thương tâm ;
c ) Gia đình gặp khó khăn vất vả do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi giải pháp nhưng không hề liên tục triển khai hợp đồng lao động .
6.3. CÔNG TY đơn phương chấm hết hợp đồng trong những trường hợp sau :
a ) NLĐ tiếp tục không triển khai xong việc làm theo hợp đồng lao động ;
b ) Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong những trường hợp sau đây : ( i ) Do địch họa, dịch bệnh ; ( ii ) Di dời hoặc thu hẹp khu vực sản xuất, kinh doanh thương mại theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Điều 7: Điều khoản thi hành

Trường hợp những bên triển khai ký phụ lục hợp đồng thì phụ lục có giá trị triển khai như hợp đồng. Trường hợp, phụ lục hợp đồng có pháp luật xung đột với hợp đồng này thì vận dụng pháp luật có lợi hơn cho NLĐ .

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực hiện hành từ ngày 01 tháng 02 năm 20 xx. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như những nội dung của bản hợp đồng lao động này .

Người lao động Người sử dụng lao động

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.