“heels” là gì? Nghĩa của từ heels trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt


Tìm

heels

heel /hi:l/

 • danh từ
  • gót chân
  • gót móng (ngựa…); (số nhiều) chân sau (loài thú bốn chân)
  • gót (giày, bít tất)
  • đầu cán vĩ (đàn viôlông); đầu cong (của gậy đánh gôn)
  • (hàng hải) đuôi sống tàu; chân cột buồm
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồ đê tiện, kẻ đáng khinh
  • Achilles’ heel
   • gót A-sin, điểm dễ bị tổn thương
  • at somebody’s heel
   • at (on, upon) somebody’s heels
    • theo sát gót ai
   • to be carried with the heels foremost
    • đã cho vào sáu tấm đem đi
   • to come to heel
    • lẽo đẽo theo sau chủ (chó)
   • to come (follow) upon the heels of somebody
    • theo sát gót ai
   • to cool (kick) one’s heels
    • đứng chờ mỏi gối
   • to be down at heel(s)
    • (xem) down
   • to fling (pick) up one’s heels
    • to show a clean pair of heels
     • to take to one’s heels
      • vắt chân lên cỏ mà chạy; bỏ chạy
     • to gets (have) the heels of somebody
      • to show the heels to somebody
       • chạy vượt ai, chạy nhanh hơn ai
      • hairy about (at, in) the heel
       • (xem) hairy
      • head over heels
       • heels over head
        • lộn tùng phèo
       • the iron heel
        • gót sắt; sự áp chế tàn bạo
       • to kick up one’s heels
        • chết
       • (từ lóng) nhảy cỡn lên
       • to lay (clap, set) somebody by the heels
        • bắt bỏ tù ai, bắt giam ai; giam hãm ai
       • out at heels
        • rách gót (bít tất)
       • đi bít tất rách gót; ăn mặc nghèo nàn rách rưới
       • to turn on one’s heels
        • (xem) turn
       • to turn up one’s heels
        • chết
       • under heel
        • bị giày xéo, sống dưới gót giày
      • ngoại động từ
       • đóng (gót giày); đan gót (bít tất)
       • theo sát gót
       • (thể dục,thể thao) ((thường) + out) đá gót (để đẩy quả bóng ra khỏi chỗ đang xô lấn)
       • (thể dục,thể thao) đánh bằng đầu cong của gậy (đánh gôn)
      • nội động từ
       • giậm gót chân (khi nhảy múa)
      • nội động từ
       • (hàng hải) sự nghiêng đi (tàu thuỷ)

   Xem thêm: cad, bounder, blackguard, dog, hound, list, reheel

   Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

   heels

   Từ điển WordNet

    n .

   • the bottom of a shoe or boot; the back part of a shoe or boot that touches the ground and provides elevation
   • the back part of the human foot
   • someone who is morally reprehensible; cad, bounder, blackguard, dog, hound

    you dirty dog

   • one of the crusty ends of a loaf of bread
   • the lower end of a ship’s mast
   • (golf) the part of the clubhead where it joins the shaft

   English Synonym and Antonym Dictionary

   heels|heeled|heeling
   syn.: blackguard bounder cad dog hound list reheel

   Source: https://tuvi365.net
   Category: BLOG

   Related Posts

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *