Việc chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay?


Cho tôi hỏi việc chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá có phải là việc chuyển khoản để thực hiện các giao dịch các giấy tờ có giá trên thị trường hay không? Để có thể chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá thì hồ sơ đề nghị chuyển khoản gửi tới Trung tâm lưu ký chứng khoán cần những giấy tờ nào? Việc chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay? Câu hỏi của anh Minh Hoàng (Tp.HCM).

Chuyển khoản chứng khoán từ giấy tờ có giá là như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 21 Quy chế hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Nước Ta phát hành kèm theo Quyết định 114 / QĐ-VSD năm 2021 pháp luật về chuyển khoản chứng khoán là sách vở có giá như sau :

Chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá

1. VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản của khách hàng, tài khoản của chính TVLK mở tại TVLK/ tài khoản của TCMTKTT mở tại VSD sang tài khoản của khách hàng/TVLK/TCMTKTT mở tại Ngân hàng Nhà nước và ngược lại để phục vụ giao dịch giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ.

Theo lao lý vừa nêu trên thì chuyển khoản chứng khoán là sách vở có giá là việc Trung tâm Lưu ký chứng khoán triển khai chuyển khoản chứng khoán từ thông tin tài khoản của người mua, thông tin tài khoản của chính thành viên lưu ký mở tại thành viên lưu ký / thông tin tài khoản của tổ chức triển khai mở thông tin tài khoản trực tiếp mở tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán sang thông tin tài khoản của người mua / thành viên lưu ký / tổ chức triển khai mở thông tin tài khoản trực tiếp mở tại Ngân hàng Nhà nước và ngược lại để Giao hàng thanh toán giao dịch sách vở có giá trên thị trường tiền tệ .

Việc chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay?

Việc chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay? (Hình từ Internet)

Thủ tục chuyển khoản chứng khoán để phục vụ giao dịch giấy tờ có giá cần những giấy tờ gì cho hồ sơ đề nghị chuyển khoản?

Theo khoản 2 Điều 21 Quy chế hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Nước Ta phát hành kèm theo Quyết định 114 / QĐ-VSD năm 2021 lao lý hồ sơ đề xuất chuyển khoản chứng khoán là sách vở có giá như sau :

Chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá

….

2. Trường hợp chuyển khoản chứng khoán từ TVLK/ TCMTKTT sang Ngân hàng Nhà nước, TVLK/ TCMTKTT bên chuyển khoản nộp hồ sơ cho VSD, gồm:

a. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (Mẫu 25/LK của Quy chế này) (03 bản);

b. Văn bản đề nghị chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư (đối với trường hợp chuyển khoản cho khách hàng của TVLK).

3. Trường hợp chuyển khoản chứng khoán từ Ngân hàng Nhà nước sang TVLK/ TCMTKTT, Ngân hàng Nhà nước gửi cho VSD Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán (Mẫu 25/LK của Quy chế này) (02 bản)

Như vậy, bên chuyển khoản chứng khoán sách vở có giá cần chuẩn bị sẵn sàng những sách vở sau để gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán :- Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán ( Mẫu 25 / LK tải về ) ( 03 bản ) ;- Văn bản ý kiến đề nghị chuyển khoản chứng khoán của nhà đầu tư ( so với trường hợp chuyển khoản cho người mua của TVLK ) .Đối với trường hợp chuyển khoản chứng khoán từ Ngân hàng Nhà nước sang Thành viên lưu ký / tổ chức triển khai mở thông tin tài khoản trực tiếp, Ngân hàng Nhà nước gửi cho VSD Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán ( Mẫu 25 / LK ) ( 02 bản ) .

Việc chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay?

Căn cứ khoản 4 và khoản 5 Điều 21 Quy chế hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Nước Ta phát hành kèm theo Quyết định 114 / QĐ-VSD năm 2021 lao lý về việc chuyển khoản chứng khoán là sách vở có giá như sau :

Chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá

4. Việc chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá giữa VSD và Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước được thực hiện dưới dạng chứng từ điện tử. Hiệu lực chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá được xác định tại ngày VSD và Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước xác nhận giao dịch trên hệ thống.

5. Thời gian VSD xử lý hồ sơ chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hồ sơ chuyển khoản bản gốc được VSD chuyển cho Ngân hàng nhà nước trong thời hạn 01 ngày làm việc sau ngày hiệu lực chuyển khoản.

Việc chuyển khoản chứng khoán là giấy tờ có giá giữa Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước được thực hiện dưới dạng chứng từ điện tử.

Hiệu lực chuyển khoản chứng khoán là sách vở có giá được xác lập tại ngày Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở thanh toán giao dịch Ngân hàng Nhà nước xác nhận thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống .Thời gian Trung tâm Lưu ký chứng khoán giải quyết và xử lý hồ sơ chuyển khoản chứng khoán là sách vở có giá là 01 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ khá đầy đủ và hợp lệ về chuyển khoản chứng khóa là sách vở có giá .Hồ sơ chuyển khoản chứng khoán là sách vở có giá ( bản gốc ) được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chuyển cho Ngân hàng nhà nước trong thời hạn 01 ngày thao tác sau ngày hiệu lực thực thi hiện hành chuyển khoản .

Giấy tờ có giá bao gồm những loại nào?

Theo hướng dẫn của Công văn 141 / TANDTC-KHXX năm 2011 thì sách vở có giá gồm có :- Trái phiếu doanh nghiệp ;

– Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác;

– Trái phiếu nhà nước, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, CP ;- Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái và công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ ;

– Các loại chứng khoán ( CP, trái phiếu, chứng từ quỹ ; quyền mua CP, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán ; Hợp đồng góp vốn góp vốn đầu tư ; những loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính pháp luật ) .

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *