Chuyển khẩu hàng hóa (Transshipment of Goods) là gì?

Chuyển khẩu sản phẩm & hàng hóa ( tiếng Anh : Transshipment of Goods ) là một hoạt động giải trí trong việc xuất nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa được pháp lý lao lý .Maersk-Mc-Kinney-Moller-Breaks-18000-TEU-CeilingChuyển khẩu sản phẩm & hàng hóa ( Transshipment of Goods ) ( Nguồn : polandin )

Chuyển khẩu hàng hóa (Transshipment of Goods)

Chuyển khẩu hàng hóa – danh từ, trong tiếng Anh có thể dùng bởi cụm từ Transshipment of Goods.

Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. (Theo Luật Thương mại năm 2005)

Qui định về chuyển khẩu hàng hóa

Hình thức chuyển khẩu hàng hóa

a ) Hàng hóa được luân chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Nước Ta ;b ) Hàng hóa được luân chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Nước Ta nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Nước Ta và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Nước Ta ;

c) Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hoá tại các cảng Việt Nam, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. (Theo Luật Quản lí ngoại thương năm 2017)

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

1. Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo qui định sau:

a ) Đối với sản phẩm & hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ; sản phẩm & hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ; sản phẩm & hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Nước Ta ; sản phẩm & hàng hóa thuộc diện quản lí bằng giải pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu tự động hóa, Giấy phép nhập khẩu tự động hóa, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh thương mại chuyển khẩu .Trường hợp kinh doanh thương mại chuyển khẩu theo hình thức sản phẩm & hàng hóa được luân chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Nước Ta, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh thương mại chuyển khẩu .b ) Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không thuộc pháp luật, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh thương mại chuyển khẩu của Bộ Công Thương .

2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

3. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do doanh nghiệp kí với thương nhân nước ngoài. Hợp đồng mua hàng có thể kí trước hoặc sau hợp đồng bán hàng,

4. Hàng hóa kinh doanh thương mại chuyển khẩu phải được đưa vào, đưa ra khỏi Nước Ta tại cùng một khu vực cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ khi đưa vào Nước Ta cho tới khi được đưa ra khỏi Nước Ta .

5. Việc thanh toán tiền hàng kinh doanh chuyển khẩu phải tuân thủ các qui định về quản lí ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Theo Nghị định Số: 69/2018/NĐ-CP)

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *