09 biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng| Luật Thái An™

5. Các yếu tố tương quan tới các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng3. Các các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng nào ?Nhằm bảo vệ việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong hợp đồng, các chủ thể được tự do thỏa thuận hợp tác về việc lựa chọn sử dụng các biện pháp bảo đảm như đặt cọc, thế chấp ngân hàng … Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn về yếu tố các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng .

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là các văn bản pháp lý sau:

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

2. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là gì?

Hiện nay, pháp lý chưa có pháp luật đơn cử về định nghĩa “ biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng ” .
Tuy nhiên, hoàn toàn có thể hiểu, biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là các phương pháp được các bên thỏa thuận hợp tác trên cơ sở lao lý của pháp luật dân sự, nhằm mục đích buộc các bên có nghĩa vụ và trách nhiệm có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện đúng lao lý của hợp đồng .
Căn cứ khoản 1 Điều 298 Bộ luật dân sự năm 2015 thì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng được ĐK theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo lao lý của luật .

3. Các các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng nào?

Căn cứ lao lý tại Điều 292 Bộ luật dân sự năm 2015 về 8 biện pháp bảo bảo thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :

“ Điều 292. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm gồm có :

 1. Cầm cố gia tài .

 2. Thế chấp gia tài .

 3. Đặt cọc .

 4. Ký cược .

 5. Ký quỹ .

 6. Bảo lưu quyền chiếm hữu .

 7. Bảo lãnh .

 8. Tín chấp .

 9. Cầm giữ gia tài. ”

Sau đây, chúng tôi sẽ cung ứng một số ít thông tin cơ bản của các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng này như sau :

3.1. Biện pháp cầm cố tài sản:

Biện pháp cầm đồ gia tài được lao lý tại Điều 309 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau : “ Cầm cố gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên cầm đồ ) giao gia tài thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận cầm đồ ) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm. ”
Trường hợp bên có nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thì bên nhận cầm đồ sẽ xử lý tài sản cầm đồ để bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm .
Các nội dung tương quan đến biện pháp cầm đồ gia tài được lao lý chi tiết cụ thể từ Điều 309 đến Điều 316 Bộ luật dân sự năm 2015 và Điều 31, Điều 32 Nghị định số 21/2021 / NĐ-CP
Đây là một biện pháp bảo đảm có tính hiệu suất cao nhất trong các biện pháp bảo đảm, chính bới người nhận cầm đồ giữ gia tài của bên cầm đồ do đó khi xử lý tài sản cầm đồ sẽ thuận tiện và thanh toán giao dịch nghĩa vụ và trách nhiệm kịp thời .
Biện pháp bảo đảm này được sử dụng thông dụng trong Hợp đồng vay tiền, hợp đồng tín dụng thanh toán … .

3.2. Biện pháp thế chấp tài sản:

Biện pháp thế chấp ngân hàng gia tài lao lý chi tiết cụ thể từ Điều 317 đến Điều 327 Bộ luật Dân sự năm 2015, từ Điều 34 đến Điều 36 Nghị định số 21/2021 / NĐ-CP .

Theo khoản 1 Điều 317 Bộ luật dân sự năm 2015 lao lý :
“ 1. Thế chấp gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ngân hàng ) dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm và không giao gia tài cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ngân hàng ) .

 1. Tài sản thế chấp ngân hàng do bên thế chấp ngân hàng giữ. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ gia tài thế chấp ngân hàng. ”

Bên thế chấp ngân hàng sẽ chuyển giao cho bên nhận thế chấp ngân hàng sách vở ghi nhận quyền sở hữu cho bên nhận thế chấp ngân hàng nếu các bên có thỏa thuận hợp tác. Việc giữ lấy sách vở ghi nhận quyền sở hữu, sử dụng gia tài hạn chế bên thế chấp ngân hàng định đoạt gia tài .
Trường hợp bên thế chấp ngân hàng không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thì bên nhận thế chấp ngân hàng sẽ xử lý tài sản bảo đảm để giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm .
Đây là một biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng được nhiều chủ thể lựa chọn sử dụng ở Hợp đồng vay tiền, Hợp đồng góp vốn, …

>>> Xem thêm:

3.3. Biện pháp đặt cọc:

Biện pháp đặt cọc được pháp luật từ Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau :

“ Điều 328. Đặt cọc

 1. Đặt cọc là việc một bên ( sau đây gọi là bên đặt cọc ) giao cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận đặt cọc ) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác ( sau đây gọi chung là gia tài đặt cọc ) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng .

 2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì gia tài đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền ; nếu bên đặt cọc khước từ việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì gia tài đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc ;
  nếu bên nhận đặt cọc khước từ việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc gia tài đặt cọc và một khoản tiền tương tự giá trị gia tài đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. ”

Biện pháp đặt cọc là một trong những biện pháp được sử dụng phổ biến nhất, hiệu quả cao nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của các chủ thể trong Hợp đồng mua bán hàng hoá, Hợp đồng mua bán đất, Hợp đồng thuê đất, Hợp đồng thương mại, Hợp đồng quảng cáo, Hợp đồng gia công, Hợp đồng nhượng quyền thương mại, Hợp đồng thuê, cho thuê, Hợp đồng môi giới, Hợp đồng xuất nhập khẩu…

>>> Xem thêm Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua đất

3.4. Biện pháp ký cược:

Khái niệm biện pháp ký cược được lao lý tại Điều 329 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau :

“ Điều 329. Ký cược

 1. Ký cược là việc bên thuê gia tài là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác ( sau đây gọi chung là gia tài ký cược ) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại gia tài thuê .

 2. Trường hợp gia tài thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại gia tài ký cược sau khi trả tiền thuê ; nếu bên thuê không trả lại gia tài thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại gia tài thuê ; nếu gia tài thuê không còn để trả lại thì gia tài ký cược thuộc về bên cho thuê. ”

Theo đó, biện pháp ký cược thường được vận dụng trong các hợp đồng thuê gia tài như : Hợp đồng thuê, cho thuê, Hợp đồng thuê đất, Hợp đồng thuê nhà, … .
Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng

3.5. Biện pháp ký quỹ:

Biện pháp kỹ quỹ được pháp luật tại Điều 330 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau :

“ Điều 330. Ký quỹ

 1. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc sách vở có giá vào thông tin tài khoản phong tỏa tại một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm .

 2. Trường hợp bên có nghĩa vụ và trách nhiệm không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thì bên có quyền được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi ký quỹ giao dịch thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ và trách nhiệm gây ra, sau khi trừ ngân sách dịch vụ .

 3. Thủ tục gửi và thanh toán giao dịch thực hiện theo lao lý của pháp lý. ”

Theo đó, biện pháp ký quỹ hoàn toàn có thể được sử dụng trong Hợp đồng gia công, Hợp đồng kiến thiết xây dựng, Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại … tùy vào thỏa thuận hợp tác của các chủ thể .

3.6. Biện pháp bảo lưu quyền sở hữu

Bảo lưu quyền sở hữu được lao lý cụ thể từ Điều 331 đến Điều 334 Bộ luật dân sự năm 2015 .
Bẻo lưu quyền sở hữu được vận dụng với Hợp đồng mua và bán hàng hoá. Theo đó, quyền sở hữu tài sản hoàn toàn có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán được thực hiện khá đầy đủ .

3.7. Biện pháp bảo lãnh

Biện pháp bảo lãnh được lao lý cụ thể từ Điều 335 đến Điều 343 Bộ luật dân sự năm 2015 .
Biện pháp bảo lãnh là việc người thứ ba ( sau đây gọi là bên bảo lãnh ) cam kết với bên có quyền ( sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh ) sẽ thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên có nghĩa vụ và trách nhiệm ( sau đây gọi là bên được bảo lãnh ), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm .
Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về trường hợp bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không có năng lực thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh .
Biện pháp bảo lãnh thường được sử dụng phổ cập trong Hợp đồng vay tiền ( bảo lãnh cho bên vay vốn ), Hợp đồng kiến thiết xây dựng ( bảo lãnh thanh toán giao dịch hoặc bảo lãnh bh ), Hợp đồng thầu phụ, Hợp đồng liên danh, … .

>>> Xem thêm: Hợp đồng thầu xây dựng

3.8. Biện pháp tín chấp

Biện pháp bảo đảm này được lao lý tại Điều 344 và Điều 345 Bộ luật dân sự năm 2015
Tín chấp là việc Tổ chức chính trị – xã hội được pháp lý được cho phép bảo đảm bằng tín chấp cho hộ mái ấm gia đình nghèo, cá thể vay một khoản tiền tại ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác để sản xuất, kinh doanh thương mại, tiêu dùng ( biểu lộ trong Hợp đồng vay tiền )
Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có ghi rõ số tiền vay, mục tiêu vay, thời hạn vay, lãi suất vay, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cho vay và tổ chức triển khai bảo đảm .

===>>> Xem thêm:Soạn thảo hợp đồng vay vốn/ hợp đồng vay tiền

3.9. Biện pháp cầm giữ tài sản

Nội dung pháp luật biện pháp cầm giữ gia tài được pháp luật từ Điều 346 đến Điều 350 Bộ luật dân sự 2015
Căn cứ pháp luật tại Điều 346 Bộ luật dân sự 2015 thì :

“ Cầm giữ gia tài là việc bên có quyền ( sau đây gọi là bên cầm giữ ) đang nắm giữ hợp pháp gia tài là đối tượng người dùng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ gia tài trong trường hợp bên có nghĩa vụ và trách nhiệm không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm. ”

4. Tóm tắt tư vấn về vấn đề các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Với những nghiên cứu và phân tích ở trên, hoàn toàn có thể tóm tắt tư vấn về các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là :
Bộ luật dân sự năm 2015 đã pháp luật 9 biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng gồm có : cầm đồ gia tài, thế chấp ngân hàng gia tài, đặt cọc, kỹ quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, tín chấp, ký cược, và cầm giữ gia tài .
So với Bộ luật dân sự năm 2005 đã hết hiệu lực thực thi hiện hành thì luật dân sự hiện hành đã bổ trợ thêm 2 biện pháp bảo đảm mới : bảo lưu quyền sở hữu và cầm giữ gia tài .
Theo các lao lý hiện hành thì các bên trong hợp đồng có quyền tự chủ, tự do cam kết và tự do thoả thuận về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng .

5. Các vấn đề liên quan tới các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

>>> Xem thêm:

6. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp dân sự của Luật Thái An

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí còn là tranh chấp tương quan tới hợp đồng thì luật sư sẽ giúp bạn giải quyết và xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp lý được cho phép. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài viết Giải quyết tranh chấp hợp đồng của chúng tôi .

Lưu ý: 

 • Bài viết địa thế căn cứ các lao lý của pháp lý hiện hành. Tuy nhiên, tại thời gian Bạn đọc bài viết này, rất hoàn toàn có thể các lao lý pháp lý đã bị sửa đổi hoặc sửa chữa thay thế .
 • Tổng đài tư vấn pháp luật

  [email protected]

  .Để giải đáp pháp lý cho từng vấn đề, Bạn hãy liên hệ với Công ty Luật Thái An qua. Nếu bạn cần dịch vụ, Bạn để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới :

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.