‘bring an action against sb (to …)’ là gì?. Nghĩa của từ ‘bring an action against sb (to …)’

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” bring an action against sb to … “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bring an action against sb to …, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bring an action against sb to … trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. In order to bring an action the claimant must satisfy two requirements .
Để có được văn bằng tiến sỹ, ứng viên phải đạt hai điều kiện kèm theo .

2. To size sb up finish.

Để size sb lên kết thúc .
3. SB : Chaos ?
Hỗn mang ?
4. Eventually, Edward decided to take direct action against Mortimer .
Cuối cùng, Edward quyết định hành động hành vi chống lại Mortimer .
5. I will bring a destroyer against them at midday, against mothers and young men .
Ngay giữa trưa, ta sẽ đem kẻ diệt trừ đến hại chúng, cả người mẹ lẫn người trẻ tuổi .
6. 10 “ Come up against her vineyard terraces and bring ruin ,
10 “ Hãy lên những vườn nho bậc thang của nó mà tàn phá ,
7. The US urged the United Nations to take military action against Iraq .
Hoa Kỳ hối thúc Liên hiệp quốc đưa ra hành vi quân sự chiến lược chống lại Saddam .
8. According to eyewitnesses, the action was ” a protest against the Syrian government ” .
Theo những nhân chứng, hành vi đó là ” một cuộc phản kháng chống lại cơ quan chính phủ Syria ” .
9. But the authorities never took any action against us .
Nhưng chính quyền sở tại không khi nào thi hành giải pháp chống đối chúng tôi .
10. SB : So let’s move to one of your passions — science .
SB : Hãy chuyển sang một trong những đam mê của bà — khoa học .
11. “ Wherefore, let them bring forth their strong reasons against the Lord .
“ Vậy nên, hãy để chúng đem hết lý lẽ can đảm và mạnh mẽ của chúng ra chống lại Chúa .
12. James, too, wrote a diatribe against her criticising her disloyalty, an action which deeply affected the pious Mary .
James, một cách thái quá, đã viết một bài công kích kịch liệt bà vì lòng bất hiếu, một hành vi tác động ảnh hưởng thâm thúy đến Mary ngoan đạo .

13. “End with an inspiring call to action.”

” Kết thúc bằng lời lôi kéo hành vi đầy ý nghĩa. ”
14. What unexpected action have some governments taken against Jehovah’s Witnesses ?
Có vài chánh phủ dùng hành vi giật mình nào chống lại những Nhân-chứng Giê-hô-va ?
15. May your death … bring an end to your suffering .
Sau khi ra đi, không cần chịu cực khổ nữa .
16. Pilate’s first question was : “ What accusation do you bring against this man ? ”
Câu tiên phong ông hỏi họ là : “ Các ngươi kiện người nầy về khoản gì ? ” .
17. It’s an action movie .
Đây không phải kịch mêlô mà là phim hành vi .
18. This is a bad town to bring an appetite to, soldier .
Đây là một thị xã không tốt cho lính đói, anh bạn .
19. When will God bring an end to evil on earth ?
Khi nào Đức Chúa Trời sẽ chấm hết sự gian ác trên đất ?
20. She also urged the European Commission to take legal action against France over the deportations .
Bà cũng thúc giục Ủy Ban Châu Âu có hành vi mang tính pháp lý chống lại nước Pháp về hành vi trục xuất .
21. The government declared protests to be illegal and it had previously warned against this action .
nhà nước công bố những cuộc kháng nghị là phạm pháp và trước đó đã cảnh báo nhắc nhở chống hành vi này .
22. 29 So Pilate came outside to them and said : “ What accusation do you bring against this man ? ”
29 Phi-lát bèn đi ra gặp họ và hỏi : “ Các ngươi tố cáo người này tội gì ? ” .
23. SB : This girl was working as a maid before she came to school .
Em gái này từng làm người hầu trước khi em được đến trường .

24. + 17 Jehovah will bring against you and against your people and against the house of your father a time such as has not come since the day Eʹphra·im broke away from Judah,+ for He will bring the king of As·syrʹi·a.

+ 17 Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên chúa thượng, thần dân và nhà cha hoàng thượng một thời kỳ mà từ ngày Ép-ra-im tách khỏi Giu-đa + chưa từng có, vì ngài sẽ đem vua A-si-ri đến .
25. We have an action scene .
Bởi vì đây là cảnh hành vi nên dù thế nào thì …

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *