box trong Tiếng Việt, dịch, Tiếng Anh – Từ điển Tiếng Việt | Glosbe

In early April 2009, a carbon copy of one version of the list was discovered at the State Library of New South Wales by workers combing through boxes of materials collected by author Thomas Keneally.

Đầu tháng 4 năm 2009, một bản danh sách thứ hai được phát hiện ở Thư viện bang New South Wales, Úc bởi các công nhân lục soát các hộp tư liệu do tác giả Thomas Keneally thu thập.

WikiMatrix

It topped the box office outside North America for two weekends in 2014; January 10–12 ($27.8 million) and February 7–9 ($24 million).

Phim đứng đầu doanh thu phòng ngoài Bắc Mỹ trong hai tuần của năm 2014; 10–12 tháng 1 (27,8 triệu USD) và 7–9 tháng 2 (24 triệu USD).

WikiMatrix

Eucalyptus bridgesiana (apple box) on Red Hill, Australian Capital Territory.

Eucalyptus bridgesiana (Apple box) trên Red Hill, Lãnh thổ Thủ đô Úc.

WikiMatrix

Check the big box.

Xem cái thùng lớn xem.

OpenSubtitles2018.v3

AllMusic describes rap metal as having “big, lurching beats and heavy, heavy riffs” that “occasionally … as if the riffs were merely overdubbed over scratching and beat box beats”, and described rap rock as having a more organic sound, characterizing many songs in the genre as rock songs in which the vocals were rapped rather than sung.

AllMusic mô tả rap metal là thể loại có “nhịp điệu rộn ràng, bất định và những cú riff nặng nề, rất nặng nề” mà “thỉnh thoảng y như các cú riff chỉ đơn thuần bị chồng lên nhau trên nền scratching (âm thanh khi dùng tay di chuyển đĩa vinyl khi nó đang chạy trên bàn xoay đĩa) và nhịp beat box“, và mô tả rap rock có âm thanh được sắp xếp có tổ chức hơn, biểu thị rõ đặc điểm của nhiều ca khúc thuộc thể loại này như các ca khúc rock mà trong đó phần hát sẽ thiên về rap hơn là hát.

WikiMatrix

Gloger was the first person to recognise the structural differences between swallows and swifts, and also the first to put up artificial bat boxes.

Gloger là người đầu tiên nhận ra những cấu trúc khác biệt giữa én và yến, và cũng là người đầu tiên tạo ra hộp dơi (một dạng nơi ở nhân tạo cho dơi).

WikiMatrix

The “HIStory” video is the only short film that is not included in this box set.

Video “HIStory” là phim ngắn duy nhất không có trong box set này.

WikiMatrix

Joe Frazier, future heavyweight champion of the world, won a gold medal in heavyweight boxing.

Joe Frazier, nhà vô địch quyền Anh hạng nặng tương lai của thế giới, giành một huy chương vàng cho Hoa Kỳ tại nội dung quyền Anh hạng nặng.

WikiMatrix

In the converse scenario of distribution within only the big-box retailer, the tool-set would similarly be distributed in half the stores, but those stores would represent 75% total market ACV.

Trong kịch bản phân phối ngược chỉ trong nhà bán lẻ hộp lớn, bộ công cụ sẽ được phân phối tương tự ở một nửa số cửa hàng, nhưng các cửa hàng đó sẽ chiếm 75% tổng ACV thị trường.

WikiMatrix

Grab a box.

Lấy một hộp đi.

OpenSubtitles2018.v3

When all the boxes are filled, Easter will be here!

Khi tất cả các hộp đã đầy rồi thì lễ Phục Sinh sẽ đến!

LDS

Five hundred and seventeen boxes!

Năm trăm mười bảy hộp.

OpenSubtitles2018.v3

A parent who studies with an unbaptized child may count the study, time, and return visits, as outlined in the April 1987 Our Kingdom Ministry Question Box.

Một người cha hay mẹ học hỏi với một đứa con chưa làm báp têm có thể tính học hỏi đó, thời gian và thăm lại, như có ghi trong mục Giải Đáp Thắc Mắc của tờ Thánh Chức Nước Trời (Anh ngữ) tháng 4-1987.

jw2019

Box office analyst Phil Contrino likened the film to Avatar (2009), which opened to $77 million in North America and went on to earn $2.8 billion worldwide, saying The Force Awakens would earn $1 billion “without blinking” and could gross $2 billion.

Nhà phân tích doanh thu phòng Phil Contrino ví phần phim với Avatar (2009) khi đạt doanh thu ra mắt 77 triệu USD tại Bắc Mỹ và có thể sẽ kết thúc với con số 2,8 tỉ USD trên toàn thế giới.

WikiMatrix

Congregation Bible Study: (30 min.) kr chap. 15 ¶29-36, review box “How Real Is the Kingdom to You?”

Phần học Kinh Thánh của hội thánh: (30 phút) kr chg 15 đ. 29-36, khung ôn lại “Nước Trời có thật với bạn đến mức nào?”

jw2019

We’ll box his liver, trash his kidneys.

Chúng ta sẽ làm hỏng gan và thận anh ấy .

OpenSubtitles2018.v3

Remember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.

Hãy nhớ về lúc chiếc thùng xanh này đứng một mình, dẫn đầu thế giới, sống trong thế giới của chính mình.

ted2019

The record also visits a “darker side” on tracks such as “The City”, which depicts homeless street-life and features Sheeran beat-boxing.

Album cũng đi tới ” mặt tối hơn ” như trong ” The City “, miêu tả đời sống đường phố không nhà và có thêm phần beatbox của Sheeran .

WikiMatrix

Similarly, pop-ups are a form of malvertising that render system dialog boxes over the website enticing the user to click.

Tương tự, cửa sổ bật lên là một dạng quảng cáo độc hại, hiển thị hộp thoại hệ thống trên trang web, lôi kéo người dùng nhấp vào.

support.google

In the advanced search box, select the filter from the drop-down menu that you’d like to apply.

Trong hộp tìm kiếm nâng cao, hãy chọn bộ lọc từ menu thả xuống mà bạn muốn áp dụng.

support.google

Did you receive the box of bananas I sent you…

Ông đã nhận được hộp chuối tôi gửi…

OpenSubtitles2018.v3

You can’t play boxing.

Bạn không thể chơi boxing.

OpenSubtitles2018.v3

The latter came in a silver box with the game and included a packet of 3″ X 5″ cards of character concept art from the game drawn by Tommy Yune, a lenticular card depicting a Veritech fighter in action, a Battlecry T-shirt vacuum packed into a disc-shaped tin with card RDF logo on top, the game’s soundtrack on CD and a specially numbered Jack Archer dogtag.

Sau này được đựng trong một hộp bạc với đĩa game và bao gồm một gói 3 “X 5” thẻ bài có hình vẽ phác thảo nhân vật từ game được vẽ bởi Tommy Yune, một thẻ dạng thấu kính mô tả một chiếc chiến đấu cơ Veritech đang lâm trận, một áo thun ngắn tay Battlecry đóng gói vào một hộp hình đĩa với thẻ mang biểu tượng RDF trên đầu, bộ soundtrack của game trên đĩa CD và một cái thẻ căn cước mang số đặc biệt của Jack Archer.

WikiMatrix

My cell phone’s in your glove-box.

Điện thoại của tôi ở trong ngăn trên oto.

OpenSubtitles2018.v3

If you check this box, the selected image will be used as a background tile. If the image is larger then the selected area, you will only see the upper left part of it

Nếu bạn chọn hộp này, ảnh được chọn sẽ bị trung tâm hoá trên chart. Nếu ảnh to hơn chart, bạn sẽ chỉ nhìn thấy phần giữa của nó. Thiết lập này chỉ dùng được nếu Tỉ lệ hoá không được chọn

KDE40.1

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *