Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, luật số 92/2015/QH13 mới nhất 2020

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUỐC HỘI
——–

Luật số: 92/2015/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BỘ LUẬT

TỐ TỤNG DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng dân sự.

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I
NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.
Bộ luật tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng và hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự

1. Bộ luật tố tụng dân sự được vận dụng so với mọi hoạt động giải trí tố tụng dân sự trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm có đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời .2. Bộ luật tố tụng dân sự được vận dụng so với mọi hoạt động giải trí tố tụng dân sự do cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành ở quốc tế .3. Bộ luật tố tụng dân sự được vận dụng so với việc xử lý vấn đề dân sự có yếu tố quốc tế ; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác thì vận dụng pháp luật của điều ước quốc tế đó .4. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng quyền khuyến mại, miễn trừ ngoại giao hoặc quyền khuyễn mãi thêm, miễn trừ lãnh sự theo pháp lý Nước Ta, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì vấn đề dân sự có tương quan đến cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó được xử lý bằng con đường ngoại giao .

Chương II
NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 3. Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự
Mọi hoạt động tố tụng dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân theo các quy định của Bộ luật này.

Điều 4. Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể do Bộ luật này lao lý có quyền khởi kiện vụ án dân sự, nhu yếu xử lý việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để nhu yếu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của người khác .

2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.
Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng.
Việc giải quyết vụ việc dân sự quy định tại khoản này được thực hiện theo các nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này quy định.

Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự

1. Đương sự có quyền quyết định hành động việc khởi kiện, nhu yếu Tòa án có thẩm quyền xử lý vấn đề dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vấn đề dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn nhu yếu của đương sự và chỉ xử lý trong khoanh vùng phạm vi đơn khởi kiện, đơn nhu yếu đó .2. Trong quy trình xử lý vấn đề dân sự, đương sự có quyền chấm hết, đổi khác nhu yếu của mình hoặc thoả thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội .

Điều 6. Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

1. Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có quyền và nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh như đương sự.

2. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ đương sự trong việc tích lũy chứng cứ và chỉ thực thi tích lũy, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này pháp luật .

Điều 7. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân (sau đây gọi là Viện kiểm sát) tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản lý khi có yêu cầu của đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát.

Điều 8. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự

1. Trong tố tụng dân sự mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, địa vị xã hội.
Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng trước Tòa án.

2. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ nguyên tắc bình đẳng trong việc triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong tố tụng dân sự .

Điều 9. Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư hay người khác có đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Bộ luật này bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .2. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho đương sự thực thi quyền bảo vệ của họ .3. Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ trợ giúp pháp lý cho những đối tượng người tiêu dùng theo pháp luật của pháp lý để họ triển khai quyền bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp trước Tòa án .4. Không ai được hạn chế quyền bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự .

Điều 10. Hòa giải trong tố tụng dân sự
Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.

Điều 11. Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự

1. Việc xét xử xét xử sơ thẩm vụ án dân sự có Hội thẩm nhân dân tham gia theo pháp luật của Bộ luật này, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn .2. Khi biểu quyết về quyết định hành động xử lý vụ án dân sự, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán .

Điều 12. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

1. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán xử lý việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp lý .2. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, việc xử lý việc dân sự của Thẩm phán dưới bất kỳ hình thức nào .

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

1. Cơ quan thực thi tố tụng, người thực thi tố tụng phải tôn trọng Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân .

2. Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Viện kiểm sát có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

3. Cơ quan thực thi tố tụng, người thực thi tố tụng phải giữ bí hiểm nhà nước, bí hiểm công tác làm việc theo lao lý của pháp lý ; giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa, bảo vệ người chưa thành niên, giữ bí hiểm nghề nghiệp, bí hiểm kinh doanh thương mại, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình của đương sự theo nhu yếu chính đáng của họ .4. Cơ quan thực thi tố tụng, người thực thi tố tụng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình. Trường hợp người thực thi tố tụng có hành vi trái pháp lý thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của pháp lý .5. Người triển khai tố tụng trong khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình có hành vi trái pháp lý gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thì cơ quan trực tiếp quản trị người thi hành công vụ có hành vi trái pháp lý đó phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo lao lý của pháp lý về nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước .

Điều 14. Tòa án xét xử tập thể
Tòa án xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.

Điều 15. Tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai

1. Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn do Bộ luật này pháp luật, bảo vệ công minh .2. Tòa án xét xử công khai minh bạch. Trường hợp đặc biệt quan trọng cần giữ bí hiểm nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí hiểm nghề nghiệp, bí hiểm kinh doanh thương mại, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình của đương sự theo nhu yếu chính đáng của họ thì Tòa án hoàn toàn có thể xét xử kín .

Điều 16. Bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự

1. Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, người phiên dịch, người giám định, thành viên Hội đồng định giá không được triển khai hoặc tham gia tố tụng nếu có nguyên do xác đáng để cho rằng họ hoàn toàn có thể không vô tư, khách quan trong khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình .2. Việc phân công người thực thi tố tụng phải bảo vệ để họ vô tư, khách quan khi triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình .

Điều 17. Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm

1. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm.
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật này.
Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Bộ luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật. Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.

2. Bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý mà phát hiện có vi phạm pháp lý hoặc có diễn biến mới theo lao lý của Bộ luật này thì được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm .

Điều 18. Giám đốc việc xét xử
Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Tòa án; Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc việc xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh), Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ để bảo đảm việc áp dụng pháp luật nghiêm chỉnh và thống nhất.

Điều 19. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án

1. Bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý phải được thi hành và phải được cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tôn trọng ; cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan phải nghiêm chỉnh chấp hành .2. Trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, Tòa án và cơ quan, tổ chức triển khai được giao trách nhiệm thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án phải nghiêm chỉnh thi hành và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc thực thi trách nhiệm đó .3. Tòa án có quyền nhu yếu cơ quan thi hành án thông tin quy trình tiến độ, tác dụng thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án. Cơ quan thi hành án trực tiếp tổ chức triển khai thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp cho Tòa án .

Điều 20. Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự
Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự là tiếng Việt.
Người tham gia tố tụng dân sự có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình; trường hợp này phải có người phiên dịch.
Người tham gia tố tụng dân sự là người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật nhìn có quyền dùng ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật; trường hợp này phải có người biết ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật để dịch lại.

Điều 21. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự

1. Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong tố tụng dân sự, thực thi những quyền nhu yếu, đề xuất kiến nghị, kháng nghị theo pháp luật của pháp lý nhằm mục đích bảo vệ cho việc xử lý vấn đề dân sự kịp thời, đúng pháp lý .2. Viện kiểm sát tham gia những phiên họp xét xử sơ thẩm so với những việc dân sự ; phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm so với những vụ án do Tòa án thực thi tích lũy chứng cứ hoặc đối tượng người dùng tranh chấp là gia tài công, quyền lợi công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này .3. Viện kiểm sát tham gia phiên tòa xét xử, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm .4. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này .

Điều 22. Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của Tòa án

1. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm tống đạt, chuyển giao, thông tin bản án, quyết định hành động, giấy triệu tập, giấy mời và những sách vở khác của Tòa án theo lao lý của Bộ luật này .2. Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao bản án, quyết định hành động, giấy triệu tập, giấy mời và những sách vở khác của Tòa án khi có nhu yếu của Tòa án và phải thông tin hiệu quả việc chuyển giao đó cho Tòa án .

Điều 23. Việc tham gia tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật này, góp phần vào việc giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án kịp thời, đúng pháp luật.

Điều 24. Bảo đảm tranh tụng trong xét xử

1. Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự thực thi quyền tranh tụng trong xét xử xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo lao lý của Bộ luật này .2. Đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự có quyền tích lũy, giao nộp tài liệu, chứng cứ kể từ khi Tòa án thụ lý vụ án dân sự và có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho nhau những tài liệu, chứng cứ đã giao nộp ; trình diễn, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận về nhìn nhận chứng cứ và pháp lý vận dụng để bảo vệ nhu yếu, quyền, quyền lợi hợp pháp của mình hoặc bác bỏ nhu yếu của người khác theo pháp luật của Bộ luật này .3. Trong quy trình xét xử, mọi tài liệu, chứng cứ phải được xem xét vừa đủ, khách quan, tổng lực, công khai minh bạch, trừ trường hợp không được công khai minh bạch theo lao lý tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này. Tòa án quản lý việc tranh tụng, hỏi những yếu tố chưa rõ và địa thế căn cứ vào tác dụng tranh tụng để ra bản án, quyết định hành động .

Điều 25. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào trong hoạt động tố tụng dân sự.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo; thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết cho người đã khiếu nại, tố cáo.

Chương III
THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN

Mục 1. NHỮNG VỤ VIỆC DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN

Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Tranh chấp về quốc tịch Nước Ta giữa cá thể với cá thể .2. Tranh chấp về quyền sở hữu và những quyền khác so với gia tài .3. Tranh chấp về thanh toán giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự .4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này .5. Tranh chấp về thừa kế gia tài .6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng .7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do vận dụng giải pháp ngăn ngừa hành chính không đúng theo pháp luật của pháp lý về cạnh tranh đối đầu, trừ trường hợp nhu yếu bồi thường thiệt hại được xử lý trong vụ án hành chính .8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo lao lý của Luật tài nguyên nước .9. Tranh chấp đất đai theo lao lý của pháp lý về đất đai ; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo pháp luật của Luật bảo vệ và tăng trưởng rừng .10. Tranh chấp tương quan đến hoạt động giải trí nhiệm vụ báo chí truyền thông theo pháp luật của pháp lý về báo chí truyền thông .11. Tranh chấp tương quan đến nhu yếu công bố văn bản công chứng vô hiệu .12. Tranh chấp tương quan đến gia tài bị cưỡng chế để thi hành án theo lao lý của pháp lý về thi hành án dân sự .13. Tranh chấp về tác dụng bán đấu giá gia tài, giao dịch thanh toán phí tổn ĐK mua gia tài bán đấu giá theo pháp luật của pháp lý về thi hành án dân sự .14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 27. Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Yêu cầu công bố hoặc hủy bỏ quyết định hành động công bố một người mất năng lượng hành vi dân sự, bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi .2. Yêu cầu thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó .3. Yêu cầu công bố hoặc hủy bỏ quyết định hành động công bố một người mất tích .4. Yêu cầu công bố hoặc hủy bỏ quyết định hành động công bố một người là đã chết .5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động về dân sự, quyết định hành động về gia tài trong bản án, quyết định hành động hình sự, hành chính của Tòa án quốc tế hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động về dân sự, quyết định hành động về gia tài trong bản án, quyết định hành động hình sự, hành chính của Tòa án quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta .6. Yêu cầu công bố văn bản công chứng vô hiệu .7. Yêu cầu công nhận tác dụng hòa giải thành ngoài Tòa án .8. Yêu cầu công nhận gia tài có trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản trị so với gia tài vô chủ trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta theo pháp luật tại điểm e khoản 2 Điều 470 của Bộ luật này .9. Yêu cầu xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng gia tài, phân loại gia tài chung để thi hành án và nhu yếu khác theo lao lý của Luật thi hành án dân sự .10. Các nhu yếu khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 28. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia gia tài khi ly hôn ; chia gia tài sau khi ly hôn .2. Tranh chấp về chia gia tài chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân gia đình .3. Tranh chấp về đổi khác người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn .4. Tranh chấp về xác lập cha, mẹ cho con hoặc xác lập con cho cha, mẹ .5. Tranh chấp về cấp dưỡng .6. Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật tương hỗ sinh sản, mang thai hộ vì mục tiêu nhân đạo .7. Tranh chấp về nuôi con, chia gia tài của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp lý .8. Các tranh chấp khác về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 29. Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp lý .2. Yêu cầu công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn .3. Yêu cầu công nhận thỏa thuận hợp tác của cha, mẹ về đổi khác người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc đổi khác người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể theo lao lý của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình .4. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ so với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn .5. Yêu cầu chấm hết việc nuôi con nuôi .6. Yêu cầu tương quan đến việc mang thai hộ theo lao lý của pháp lý hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình .7. Yêu cầu công nhận thỏa thuận hợp tác chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của việc chia gia tài chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình đã được triển khai theo bản án, quyết định hành động của Tòa án .8. Yêu cầu công bố vô hiệu thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng theo lao lý của pháp lý hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình .9. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình của Tòa án quốc tế hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của quốc tế hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình của Tòa án quốc tế hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta .10. Yêu cầu xác lập cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo pháp luật của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình .11. Các nhu yếu khác về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 30. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại giữa cá thể, tổ chức triển khai có ĐK kinh doanh thương mại với nhau và đều có mục tiêu doanh thu .2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến giữa cá thể, tổ chức triển khai với nhau và đều có mục tiêu doanh thu .3. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có thanh toán giao dịch về chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp với công ty, thành viên công ty .4. Tranh chấp giữa công ty với những thành viên của công ty ; tranh chấp giữa công ty với người quản trị trong công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty CP, giữa những thành viên của công ty với nhau tương quan đến việc xây dựng, hoạt động giải trí, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển giao gia tài của công ty, quy đổi hình thức tổ chức triển khai của công ty .5. Các tranh chấp khác về kinh doanh thương mại, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 31. Những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo pháp luật của pháp lý về doanh nghiệp .2. Yêu cầu tương quan đến việc Trọng tài thương mại Nước Ta xử lý tranh chấp theo pháp luật của pháp lý về Trọng tài thương mại .3. Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo lao lý của pháp lý về hàng không gia dụng Nước Ta, về hàng hải Nước Ta, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo vệ xử lý vụ án .4. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động kinh doanh thương mại, thương mại của Tòa án quốc tế hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động kinh doanh thương mại, thương mại của Tòa án quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta .5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta phán quyết kinh doanh thương mại, thương mại của Trọng tài quốc tế .6. Các nhu yếu khác về kinh doanh thương mại, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 32.

3. Tranh chấp tương quan đến lao động gồm có :a ) Tranh chấp về học nghề, tập nghề ;b ) Tranh chấp về cho thuê lại lao động ;c ) Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí đầu tư công đoàn ;d ) Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động .4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công phạm pháp .5. Các tranh chấp khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 33. Những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Yêu cầu công bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu .2. Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công .3. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động lao động của Tòa án quốc tế hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động lao động của Tòa án quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta .4. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta phán quyết lao động của Trọng tài quốc tế .5. Các nhu yếu khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 34. Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức

1. Khi xử lý vấn đề dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định hành động riêng biệt trái pháp lý của cơ quan, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự trong vấn đề dân sự mà Tòa án có trách nhiệm xử lý .2. Quyết định riêng biệt pháp luật tại khoản 1 Điều này là quyết định hành động đã được phát hành về một yếu tố đơn cử và được vận dụng một lần so với một hoặc một số ít đối tượng người dùng đơn cử. Trường hợp vấn đề dân sự có tương quan đến quyết định hành động này thì phải được Tòa án xem xét trong cùng một vấn đề dân sự đó .

3. Khi xem xét hủy quyết định quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án phải đưa cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền đã ban hành quyết định tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đã ban hành quyết định phải tham gia tố tụng và trình bày ý kiến của mình về quyết định cá biệt bị Tòa án xem xét hủy.

4. Thẩm quyền của cấp Tòa án xử lý vấn đề dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết định hành động riêng biệt lao lý tại khoản 1 Điều này được xác lập theo pháp luật tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh .

Mục 2. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÁC CẤP

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp sau đây :a ) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình lao lý tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp pháp luật tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này ;b ) Tranh chấp về kinh doanh thương mại, thương mại lao lý tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này ;c ) Tranh chấp về lao động lao lý tại Điều 32 của Bộ luật này .2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý những nhu yếu sau đây :a ) Yêu cầu về dân sự lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này ;b ) Yêu cầu về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình pháp luật tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này ;c ) Yêu cầu về kinh doanh thương mại, thương mại lao lý tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này ;d ) Yêu cầu về lao động lao lý tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này .3. Những tranh chấp, nhu yếu lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc gia tài ở quốc tế hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của quốc tế không thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 4 Điều này .4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Nước Ta hủy việc kết hôn trái pháp lý, xử lý việc ly hôn, những tranh chấp về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Nước Ta cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Nước Ta theo pháp luật của Bộ luật này và những pháp luật khác của pháp lý Nước Ta .

Điều 36. Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những vấn đề về dân sự, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện lao lý tại Điều 35 của Bộ luật này .2. Tòa mái ấm gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những vấn đề về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện pháp luật tại Điều 35 của Bộ luật này .3. Đối với Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có Tòa chuyên trách thì Chánh án Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai công tác làm việc xét xử và phân công Thẩm phán xử lý vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện .

Điều 37. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những vấn đề sau đây :a ) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động lao lý tại những điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện pháp luật tại khoản 1 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này ;b ) Yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động pháp luật tại những điều 27, 29, 31 và 33 của Bộ luật này, trừ những nhu yếu thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện pháp luật tại khoản 2 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này ;c ) Tranh chấp, nhu yếu lao lý tại khoản 3 Điều 35 của Bộ luật này .2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những vấn đề dân sự thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện pháp luật tại Điều 35 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để xử lý khi xét thấy thiết yếu hoặc theo ý kiến đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện .

Điều 38. Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh

1. Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền :a ) Giải quyết theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp, nhu yếu về dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh pháp luật tại Điều 37 của Bộ luật này ;b ) Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vấn đề mà bản án, quyết định hành động dân sự chưa có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng nghị, kháng nghị theo lao lý của Bộ luật này .2. Tòa mái ấm gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền :a ) Giải quyết theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp, nhu yếu về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh pháp luật tại Điều 37 của Bộ luật này ;b ) Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vấn đề mà bản án, quyết định hành động hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình chưa có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng nghị, kháng nghị theo pháp luật của Bộ luật này .3. Tòa kinh tế tài chính Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền :a ) Giải quyết theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp, nhu yếu về kinh doanh thương mại, thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh pháp luật tại Điều 37 của Bộ luật này ;b ) Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vấn đề mà bản án, quyết định hành động kinh doanh thương mại, thương mại chưa có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng nghị, kháng nghị theo lao lý của Bộ luật này .4. Tòa lao động Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền :a ) Giải quyết theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp, nhu yếu về lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh pháp luật tại Điều 37 của Bộ luật này ;b ) Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vấn đề mà bản án, quyết định hành động lao động chưa có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng nghị, kháng nghị theo pháp luật của Bộ luật này .

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền xử lý vụ án dân sự của Tòa án theo chủ quyền lãnh thổ được xác lập như sau :a ) Tòa án nơi bị đơn cư trú, thao tác, nếu bị đơn là cá thể hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động lao lý tại những điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này ;b ) Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản nhu yếu Tòa án nơi cư trú, thao tác của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá thể hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức triển khai xử lý những tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động lao lý tại những điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này ;c ) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền xử lý .2. Thẩm quyền xử lý việc dân sự của Tòa án theo chủ quyền lãnh thổ được xác lập như sau :a ) Tòa án nơi người bị nhu yếu công bố mất năng lượng hành vi dân sự, bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, thao tác có thẩm quyền xử lý nhu yếu công bố một người mất năng lượng hành vi dân sự, bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ;b ) Tòa án nơi người bị nhu yếu thông tin tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú, bị nhu yếu công bố mất tích hoặc là đã chết có nơi cư trú sau cuối có thẩm quyền xử lý nhu yếu thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó, nhu yếu công bố một người mất tích hoặc là đã chết ;

c) Tòa án nơi người yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, làm việc có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
Tòa án đã ra quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết;

d ) Tòa án nơi người phải thi hành bản án, quyết định hành động dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động của Tòa án quốc tế cư trú, thao tác, nếu người phải thi hành án là cá thể hoặc nơi người phải thi hành án có trụ sở, nếu người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức triển khai hoặc nơi có gia tài tương quan đến việc thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án quốc tế có thẩm quyền xử lý nhu yếu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động của Tòa án quốc tế ;đ ) Tòa án nơi người gửi đơn cư trú, thao tác, nếu người gửi đơn là cá thể hoặc nơi người gửi đơn có trụ sở, nếu người gửi đơn là cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý nhu yếu không công nhận bản án, quyết định hành động dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động của Tòa án quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta ;e ) Tòa án nơi người phải thi hành phán quyết của Trọng tài quốc tế cư trú, thao tác, nếu người phải thi hành là cá thể hoặc nơi người phải thi hành có trụ sở, nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai hoặc nơi có gia tài tương quan đến việc thi hành phán quyết của Trọng tài quốc tế có thẩm quyền xử lý nhu yếu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta phán quyết của Trọng tài quốc tế ;g ) Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn trái pháp lý được triển khai có thẩm quyền xử lý nhu yếu hủy việc kết hôn trái pháp lý ;h ) Tòa án nơi một trong những bên chấp thuận đồng ý ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn cư trú, thao tác có thẩm quyền xử lý nhu yếu công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn ;

i) Tòa án nơi một trong các bên thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì Tòa án nơi người con đang cư trú có thẩm quyền giải quyết;

k ) Tòa án nơi cha hoặc mẹ của con chưa thành niên cư trú, thao tác có thẩm quyền xử lý nhu yếu hạn chế quyền của cha, mẹ so với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn ;l ) Tòa án nơi cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, thao tác có thẩm quyền xử lý nhu yếu chấm hết việc nuôi con nuôi ;m ) Tòa án nơi tổ chức triển khai hành nghề công chứng đã thực thi việc công chứng có trụ sở có thẩm quyền xử lý nhu yếu công bố văn bản công chứng vô hiệu ;n ) Tòa án nơi cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành án có trụ sở hoặc nơi có gia tài tương quan đến việc thi hành án có thẩm quyền xử lý nhu yếu xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng gia tài, phân loại gia tài chung để thi hành án và nhu yếu khác theo pháp luật của Luật thi hành án dân sự ;o ) Thẩm quyền của Tòa án theo chủ quyền lãnh thổ xử lý nhu yếu tương quan đến việc Trọng tài thương mại Nước Ta xử lý tranh chấp được thực thi theo lao lý của pháp lý về Trọng tài thương mại ;p ) Tòa án nơi có gia tài có thẩm quyền xử lý nhu yếu công nhận gia tài đó có trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản trị so với gia tài vô chủ trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;q ) Tòa án nơi người mang thai hộ cư trú, thao tác có thẩm quyền xử lý nhu yếu tương quan đến việc mang thai hộ ;r ) Tòa án nơi cư trú, thao tác của một trong những người có gia tài chung có thẩm quyền xử lý nhu yếu công nhận thỏa thuận hợp tác chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của việc chia gia tài chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình đã được triển khai theo bản án, quyết định hành động của Tòa án ;s ) Tòa án nơi người nhu yếu cư trú, thao tác có thẩm quyền xử lý nhu yếu công nhận tác dụng hòa giải thành ngoài Tòa án ;t ) Tòa án nơi cư trú, thao tác của người nhu yếu có thẩm quyền xử lý nhu yếu công bố vô hiệu thỏa thuận hợp tác về chính sách gia tài của vợ chồng theo pháp luật của pháp lý hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình ; xác lập cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo pháp luật của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình ;u ) Tòa án nơi có trụ sở của doanh nghiệp có thẩm quyền xử lý nhu yếu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên ;v ) Tòa án nơi giao kết hoặc triển khai hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể có thẩm quyền xử lý nhu yếu công bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể đó vô hiệu ;x ) Tòa án nơi xảy ra cuộc đình công có thẩm quyền xử lý nhu yếu xét tính hợp pháp của cuộc đình công ;y ) Thẩm quyền của Tòa án theo chủ quyền lãnh thổ xử lý nhu yếu bắt giữ tàu bay, tàu biển được thực thi theo lao lý tại Điều 421 của Bộ luật này .3. Trường hợp vụ án dân sự đã được Tòa án thụ lý và đang xử lý theo đúng lao lý của Bộ luật này về thẩm quyền của Tòa án theo chủ quyền lãnh thổ thì phải được Tòa án đó liên tục xử lý mặc dầu trong quy trình xử lý vụ án có sự đổi khác nơi cư trú, trụ sở hoặc địa chỉ thanh toán giao dịch của đương sự .

Điều 40. Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu

1. Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án xử lý tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động trong những trường hợp sau đây :a ) Nếu không biết nơi cư trú, thao tác, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi bị đơn cư trú, thao tác, có trụ sở ở đầu cuối hoặc nơi bị đơn có gia tài xử lý ;b ) Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động giải trí của Trụ sở tổ chức triển khai thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi tổ chức triển khai có trụ sở hoặc nơi tổ chức triển khai có Trụ sở xử lý ;c ) Nếu bị đơn không có nơi cư trú, thao tác, trụ sở ở Nước Ta hoặc vụ án về tranh chấp việc cấp dưỡng thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi mình cư trú, thao tác, có trụ sở xử lý ;d ) Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi mình cư trú, thao tác, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại xử lý ;đ ) Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm hết hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và quyền lợi tương quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và những điều kiện kèm theo lao động khác so với người lao động thì nguyên đơn là người lao động hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi mình cư trú, thao tác xử lý ;e ) Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động của người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, thao tác, có trụ sở hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, thao tác xử lý ;g ) Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi hợp đồng được triển khai xử lý ;h ) Nếu những bị đơn cư trú, thao tác, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi một trong những bị đơn cư trú, thao tác, có trụ sở xử lý ;i ) Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi có một trong những bất động sản xử lý .2. Người nhu yếu có quyền lựa chọn Tòa án xử lý nhu yếu về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình trong những trường hợp sau đây :a ) Đối với những nhu yếu về dân sự lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này thì người nhu yếu hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi mình cư trú, thao tác, có trụ sở hoặc nơi có gia tài của người bị nhu yếu xử lý ;b ) Đối với nhu yếu hủy việc kết hôn trái pháp lý lao lý tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật này thì người nhu yếu hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi cư trú của một trong những bên đăng ký kết hôn trái pháp lý xử lý ;c ) Đối với nhu yếu hạn chế quyền của cha, mẹ so với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn thì người nhu yếu hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án nơi người con cư trú xử lý .

Điều 41. Chuyển vụ việc dân sự cho Tòa án khác; giải quyết tranh chấp về thẩm quyền

1. Vụ việc dân sự đã được thụ lý mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án đã thụ lý thì Tòa án đó ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho Tòa án có thẩm quyền và xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý. Quyết định này phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, kiến nghị, Chánh án Tòa án đã ra quyết định chuyển vụ việc dân sự phải giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Quyết định của Chánh án Tòa án là quyết định cuối cùng.

2. Tranh chấp về thẩm quyền giữa những Tòa án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh, thành phố thường trực TW do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xử lý .3. Tranh chấp về thẩm quyền giữa những Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc những tỉnh, thành phố thường trực TW khác nhau hoặc giữa những Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc thẩm quyền xử lý theo chủ quyền lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao thì do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xử lý .4. Tranh chấp về thẩm quyền giữa những Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc những tỉnh, thành phố thường trực TW khác nhau hoặc giữa những Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc thẩm quyền xử lý theo chủ quyền lãnh thổ của những Tòa án nhân dân cấp cao khác nhau do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xử lý .

Điều 42. Nhập hoặc tách vụ án

1. Tòa án nhập hai hoặc nhiều vụ án mà Tòa án đó đã thụ lý riêng biệt thành một vụ án để giải quyết nếu việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp luật.
Đối với vụ án có nhiều người có cùng yêu cầu khởi kiện đối với cùng một cá nhân hoặc cùng một cơ quan, tổ chức thì Tòa án có thể nhập các yêu cầu của họ để giải quyết trong cùng một vụ án.

2. Tòa án tách một vụ án có những nhu yếu khác nhau thành hai hoặc nhiều vụ án nếu việc tách và việc xử lý những vụ án được tách bảo vệ đúng pháp lý .3. Khi nhập hoặc tách vụ án pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Tòa án đã thụ lý vụ án phải ra quyết định hành động và gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Mục 3. GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ ĐIỀU LUẬT ĐỂ ÁP DỤNG

Điều 43. Nguyên tắc xác định thẩm quyền của Tòa án trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng
Thẩm quyền của Tòa án thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 35 đến Điều 41 của Bộ luật này.

Điều 44. Trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng
Trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Điều 45. Nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

1. Việc áp dụng tập quán được thực hiện như sau:
Tòa án áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định. Tập quán không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.
Khi yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét áp dụng.
Tòa án có trách nhiệm xác định giá trị áp dụng của tập quán bảo đảm đúng quy định tại Điều 5 của Bộ luật dân sự.
Trường hợp các đương sự viện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán có giá trị áp dụng là tập quán được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ việc dân sự.

2. Việc áp dụng tương tự pháp luật được thực hiện như sau:
Tòa án áp dụng tương tự pháp luật để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng theo quy định tại Điều 5 của Bộ luật dân sự và khoản 1 Điều này.
Khi áp dụng tương tự pháp luật, Tòa án phải xác định rõ tính chất pháp lý của vụ việc dân sự, xác định rõ ràng trong hệ thống pháp luật hiện hành không có quy phạm pháp luật nào điều chỉnh quan hệ đó và xác định quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự.

3. Việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng được thực hiện như sau:
Tòa án áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng để giải quyết vụ việc dân sự khi không thể áp dụng tập quán, tương tự pháp luật theo quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều 6 của Bộ luật dân sự, khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là những nguyên tắc được quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.
Án lệ được Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong giải quyết vụ việc dân sự khi đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố.
Lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó.

Chương IV
CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

Điều 46. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

1. Các cơ quan thực thi tố tụng dân sự gồm có :a ) Tòa án ;b ) Viện kiểm sát .2. Những người triển khai tố tụng dân sự gồm có :a ) Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án ;b ) Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên .

Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án

1. Chánh án Tòa án có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Tổ chức công tác làm việc xử lý vấn đề dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án ; bảo vệ triển khai nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp lý ;b ) Quyết định phân công Thẩm phán thụ lý vấn đề dân sự, Thẩm phán xử lý vấn đề dân sự, Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử vụ án dân sự ; quyết định hành động phân công Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án triển khai tố tụng so với vấn đề dân sự bảo vệ đúng nguyên tắc pháp luật tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này ;c ) Quyết định đổi khác Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án trước khi mở phiên tòa xét xử ;d ) Quyết định biến hóa người giám định, người phiên dịch trước khi mở phiên tòa xét xử ;đ ) Ra quyết định hành động và thực thi hoạt động giải trí tố tụng dân sự theo pháp luật của Bộ luật này ;e ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lao lý của Bộ luật này ;g ) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án theo lao lý của Bộ luật này hoặc đề xuất kiến nghị Chánh án Tòa án có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án ;h ) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nếu phát hiện có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo pháp luật của Bộ luật này ;i ) Xử lý hành vi cản trở hoạt động giải trí tố tụng dân sự theo pháp luật của pháp lý ;k ) Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo pháp luật của pháp lý .2. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm thực thi trách nhiệm, quyền hạn của Chánh án, trừ quyền kháng nghị pháp luật tại điểm g khoản 1 Điều này. Phó Chánh án chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Chánh án về việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn được ủy nhiệm .

Điều 48. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán
Khi được Chánh án Tòa án phân công, Thẩm phán có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xử lý đơn khởi kiện, đơn nhu yếu, thụ lý vấn đề dân sự theo lao lý của Bộ luật này ;2. Lập hồ sơ vấn đề dân sự ;3. Tiến hành tích lũy, xác minh chứng cứ, tổ chức triển khai phiên tòa xét xử, phiên họp để xử lý vấn đề dân sự theo lao lý của Bộ luật này ;4. Quyết định việc vận dụng, biến hóa, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;5. Quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ xử lý vấn đề dân sự, quyết định hành động liên tục đưa vấn đề dân sự ra xử lý ;6. Giải thích, hướng dẫn cho đương sự biết để họ triển khai quyền được nhu yếu trợ giúp pháp lý theo lao lý của pháp lý về trợ giúp pháp lý ;7. Tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ và hòa giải, ra quyết định hành động công nhận sự thoả thuận của những đương sự theo lao lý của Bộ luật này ;8. Quyết định đưa vụ án dân sự ra xét xử, đưa việc dân sự ra xử lý ;9. Triệu tập người tham gia phiên tòa xét xử, phiên họp ;10. Chủ tọa hoặc tham gia xét xử vụ án dân sự, xử lý việc dân sự ;11. Đề nghị Chánh án Tòa án phân công Thẩm tra viên tương hỗ triển khai hoạt động giải trí tố tụng theo pháp luật của Bộ luật này ;12. Phát hiện và ý kiến đề nghị Chánh án Tòa án đề xuất kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo lao lý của Bộ luật này ;13. Xử lý hành vi cản trở hoạt động giải trí tố tụng dân sự theo pháp luật của pháp lý ;14. Tiến hành hoạt động giải trí tố tụng khác khi xử lý vấn đề dân sự theo lao lý của Bộ luật này .

Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm nhân dân
Khi được Chánh án Tòa án phân công, Hội thẩm nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa xét xử ;2. Đề nghị Chánh án Tòa án, Thẩm phán ra những quyết định hành động thiết yếu thuộc thẩm quyền ;3. Tham gia Hội đồng xét xử vụ án dân sự ;4. Tiến hành những hoạt động giải trí tố tụng và ngang quyền với Thẩm phán khi biểu quyết những yếu tố thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử .

Điều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên
Khi được Chánh án Tòa án phân công, Thẩm tra viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thẩm tra hồ sơ vấn đề dân sự mà bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm ;2. Kết luận về việc thẩm tra và báo cáo giải trình tác dụng thẩm tra, đề xuất kiến nghị giải pháp xử lý vấn đề dân sự với Chánh án Tòa án ;3. Thu thập tài liệu, chứng cứ có tương quan đến vấn đề dân sự theo pháp luật của Bộ luật này ;4. Hỗ trợ Thẩm phán triển khai hoạt động giải trí tố tụng theo lao lý của Bộ luật này ;5. Thực hiện trách nhiệm khác theo lao lý của Bộ luật này .

Điều 51. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án
Khi được Chánh án Tòa án phân công, Thư ký Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chuẩn bị những công tác nghiệp vụ thiết yếu trước khi khai mạc phiên tòa xét xử ;2. Phổ biến nội quy phiên tòa xét xử ;3. Kiểm tra và báo cáo giải trình với Hội đồng xét xử list những người được triệu tập đến phiên tòa xét xử ;4. Ghi biên bản phiên tòa xét xử, phiên họp, biên bản lấy lời khai của người tham gia tố tụng ;5. Thực hiện trách nhiệm khác theo lao lý của Bộ luật này .

Điều 52. Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng
Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

1. Họ đồng thời là đương sự, người đại diện thay mặt, người thân thích của đương sự ;2. Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vấn đề đó ;3. Có địa thế căn cứ rõ ràng cho rằng họ hoàn toàn có thể không vô tư trong khi làm trách nhiệm .

Điều 53. Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân
Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

1. Thuộc một trong những trường hợp lao lý tại Điều 52 của Bộ luật này ;2. Họ cùng trong một Hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau ; trong trường hợp này, chỉ có một người được triển khai tố tụng ;3. Họ đã tham gia xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm vấn đề dân sự đó và đã ra bản án xét xử sơ thẩm, bản án, quyết định hành động phúc thẩm, quyết định hành động giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, quyết định hành động xử lý việc dân sự, quyết định hành động đình chỉ xử lý vấn đề, quyết định hành động công nhận sự thỏa thuận hợp tác của những đương sự, trừ trường hợp là thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao thì vẫn được tham gia xử lý vấn đề đó theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm ;4. Họ đã là người triển khai tố tụng trong vấn đề đó với tư cách là Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên .

Điều 54. Thay đổi Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên
Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

1. Thuộc một trong những trường hợp lao lý tại Điều 52 của Bộ luật này ;2. Họ đã là người triển khai tố tụng trong vấn đề đó với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ;3. Là người thân thích với một trong những người triển khai tố tụng khác trong vấn đề đó .

Điều 55. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

1. Việc khước từ thực thi tố tụng hoặc ý kiến đề nghị biến hóa Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án trước khi mở phiên tòa xét xử, phiên họp phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ nguyên do và địa thế căn cứ của việc phủ nhận triển khai tố tụng hoặc đề xuất đổi khác người thực thi tố tụng .2. Việc khước từ thực thi tố tụng hoặc ý kiến đề nghị biến hóa những người lao lý tại khoản 1 Điều này tại phiên tòa xét xử, phiên họp phải được ghi vào biên bản phiên tòa xét xử, phiên họp .

Điều 56. Quyết định việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

1. Trước khi mở phiên tòa xét xử, việc biến hóa Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án quyết định hành động. Trường hợp Thẩm phán bị đổi khác là Chánh án Tòa án thì thẩm quyền quyết định hành động việc đổi khác như sau :a ) Thẩm phán là Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thì do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động ;b ) Thẩm phán là Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ so với Tòa án nhân dân cấp tỉnh đó quyết định hành động ;c ) Thẩm phán là Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao thì do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định hành động .2. Tại phiên tòa xét xử, việc biến hóa Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án do Hội đồng xét xử quyết định hành động sau khi nghe quan điểm của người bị nhu yếu đổi khác. Hội đồng xét xử tranh luận tại phòng nghị án và quyết định hành động theo hầu hết. Trường hợp phải biến hóa Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án thì Hội đồng xét xử ra quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử. Chánh án Tòa án quyết định hành động cử Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án sửa chữa thay thế người bị biến hóa. Nếu người bị đổi khác là Chánh án Tòa án thì thẩm quyền quyết định hành động được thực thi theo lao lý tại khoản 1 Điều này .3. Việc biến hóa Thẩm phán, Thư ký Tòa án khi xử lý việc dân sự được triển khai theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 368 của Bộ luật này .4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày hoãn phiên tòa xét xử, phiên họp, Chánh án Tòa án phải cử người khác thay thế sửa chữa .

Điều 57. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát

1. Khi kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong tố tụng dân sự, Viện trưởng Viện kiểm sát có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Tổ chức và chỉ huy thực thi công tác làm việc kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong tố tụng dân sự ;b ) Quyết định phân công Kiểm sát viên triển khai kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong tố tụng dân sự, tham gia phiên tòa xét xử xét xử vụ án dân sự, phiên họp xử lý việc dân sự theo lao lý của Bộ luật này và thông tin cho Tòa án ; quyết định hành động phân công Kiểm tra viên triển khai tố tụng so với vấn đề dân sự bảo vệ đúng nguyên tắc pháp luật tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này ;c ) Quyết định biến hóa Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ;d ) Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định hành động của Tòa án theo lao lý của Bộ luật này ;đ ) Yêu cầu, yêu cầu theo pháp luật của Bộ luật này ;e ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo pháp luật của Bộ luật này ;g ) Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý của pháp lý .2. Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy nhiệm triển khai trách nhiệm, quyền hạn của Viện trưởng, trừ quyền quyết định hành động kháng nghị pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều này. Phó Viện trưởng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Viện trưởng về việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn được ủy nhiệm .

Điều 58. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên
Khi được Viện trưởng Viện kiểm sát phân công thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, Kiểm sát viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn nhu yếu ;2. Kiểm sát việc thụ lý, xử lý vấn đề dân sự ;3. Nghiên cứu hồ sơ vấn đề ; nhu yếu Tòa án xác định, tích lũy chứng cứ trong quy trình xử lý vấn đề dân sự theo lao lý của Bộ luật này ; tích lũy tài liệu, chứng cứ theo pháp luật tại khoản 6 Điều 97 của Bộ luật này ;4. Tham gia phiên tòa xét xử, phiên họp và phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc xử lý vấn đề theo lao lý của Bộ luật này ;5. Kiểm sát bản án, quyết định hành động của Tòa án ;6. Kiến nghị, nhu yếu Tòa án triển khai đúng những hoạt động giải trí tố tụng theo lao lý của Bộ luật này ;7. Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định hành động của Tòa án có vi phạm pháp lý ;8. Kiểm sát hoạt động giải trí tố tụng của người tham gia tố tụng ; nhu yếu, đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp lý ;9. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn tố tụng dân sự khác thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát theo lao lý của Bộ luật này .

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên
Khi được phân công tiến hành hoạt động tố tụng, Kiểm tra viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu hồ sơ vấn đề, báo cáo giải trình hiệu quả với Kiểm sát viên ;2. Lập hồ sơ kiểm sát vấn đề dân sự theo phân công của Kiểm sát viên hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát ;3. Giúp Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong tố tụng dân sự .

Điều 60. Thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên
Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

1. Thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại Điều 52 của Bộ luật này ;2. Họ đã là người triển khai tố tụng trong vấn đề đó với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên .

Điều 61. Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

1. Trước khi mở phiên tòa, việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Kiểm sát viên phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi Kiểm sát viên.
Việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi Kiểm tra viên phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối hoặc đề nghị thay đổi Kiểm tra viên.

2. Tại phiên tòa xét xử, việc phủ nhận triển khai tố tụng hoặc đề xuất đổi khác Kiểm sát viên phải được ghi vào biên bản phiên tòa xét xử .

Điều 62. Quyết định việc thay đổi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên

1. Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định; nếu Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định.
Việc thay đổi Kiểm tra viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định.

2. Tại phiên tòa, việc thay đổi Kiểm sát viên do Hội đồng xét xử quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi. Hội đồng xét xử thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa số.
Trường hợp phải thay đổi Kiểm sát viên thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa. Việc cử Kiểm sát viên thay thế Kiểm sát viên bị thay đổi do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định. Nếu Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định.

3. Việc biến hóa Kiểm sát viên khi xử lý việc dân sự được triển khai theo pháp luật tại khoản 3 Điều 368 của Bộ luật này .4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày hoãn phiên tòa xét xử, phiên họp, Viện trưởng Viện kiểm sát phải cử người khác thay thế sửa chữa và thông tin bằng văn bản cho Tòa án .

Chương V
THÀNH PHẦN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ

Điều 63. Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự
Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ luật này. Trong trường hợp đặc biệt thì Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân.
Đối với vụ án có đương sự là người chưa thành niên thì phải có Hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác tại Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em.
Đối với vụ án lao động thì phải có Hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động hoặc người có kiến thức về pháp luật lao động.

Điều 64. Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự
Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm ba Thẩm phán, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ luật này.

Điều 65. Xét xử vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn
Việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn do một Thẩm phán tiến hành.

Điều 66. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

1. Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán hoặc toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao .2. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán hoặc toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao .

Điều 67. Thành phần giải quyết việc dân sự

1. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động pháp luật tại khoản 5 Điều 27, khoản 9 Điều 29, khoản 4 và khoản 5 Điều 31, khoản 2, 3 và 4 Điều 33 của Bộ luật này hoặc việc xét kháng nghị, kháng nghị so với quyết định hành động xử lý việc dân sự do tập thể gồm ba Thẩm phán xử lý .2. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này do một Thẩm phán xử lý .3. Thành phần xử lý nhu yếu về kinh doanh thương mại, thương mại pháp luật tại khoản 2 Điều 31 của Bộ luật này được triển khai theo pháp luật của pháp lý về Trọng tài thương mại .

Chương VI
NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

Mục 1. ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ VIỆC DÂN SỰ

Điều 68. Đương sự trong vụ việc dân sự

1. Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Đương sự trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

2. Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.
Cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn.

3. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác do Bộ luật này pháp luật khởi kiện để nhu yếu Tòa án xử lý vụ án dân sự khi cho rằng quyền và quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm .

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

5. Người nhu yếu xử lý việc dân sự là người nhu yếu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý làm địa thế căn cứ phát sinh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác ; nhu yếu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động .

6. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự là người tuy không yêu cầu giải quyết việc dân sự nhưng việc giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc đương sự trong việc dân sự đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trường hợp giải quyết việc dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự.

Điều 69. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự

1. Năng lực pháp lý tố tụng dân sự là năng lực có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tố tụng dân sự do pháp lý pháp luật. Mọi cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có năng lượng pháp lý tố tụng dân sự như nhau trong việc nhu yếu Tòa án bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .2. Năng lực hành vi tố tụng dân sự là năng lực tự mình triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng dân sự hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham gia tố tụng dân sự .

3. Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác.
Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì năng lực hành vi tố tụng dân sự của họ được xác định theo quyết định của Tòa án.

4. Đương sự là người chưa đủ sáu tuổi hoặc người mất năng lượng hành vi dân sự thì không có năng lượng hành vi tố tụng dân sự. Việc triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng dân sự của đương sự, việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho những người này tại Tòa án do người đại diện thay mặt hợp pháp của họ thực thi .

5. Đương sự là người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi thì việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.
Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của họ, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ được xác định theo quyết định của Tòa án.

6. Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc thanh toán giao dịch dân sự bằng gia tài riêng của mình được tự mình tham gia tố tụng về những việc có tương quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân sự đó. Trong trường hợp này, Tòa án có quyền triệu tập người đại diện thay mặt hợp pháp của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng dân sự của đương sự tại Tòa án do người đại diện thay mặt hợp pháp của họ thực thi .7. Đương sự là cơ quan, tổ chức triển khai do người đại diện thay mặt hợp pháp tham gia tố tụng .

Điều 70. Quyền, nghĩa vụ của đương sự
Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham gia tố tụng, đương sự có quyền, nghĩa vụ sau đây:

1. Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa xét xử ;2. Nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và ngân sách tố tụng khác theo pháp luật của pháp lý ;3. Cung cấp khá đầy đủ, đúng mực địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình ; trong quy trình Tòa án xử lý vấn đề nếu có đổi khác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở thì phải thông tin kịp thời cho đương sự khác và Tòa án ;4. Giữ nguyên, biến hóa, bổ trợ hoặc rút nhu yếu theo lao lý của Bộ luật này ;5. Cung cấp tài liệu, chứng cứ ; chứng tỏ để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình ;6. Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung ứng tài liệu, chứng cứ đó cho mình ;7. Đề nghị Tòa án xác định, tích lũy tài liệu, chứng cứ của vấn đề mà tự mình không hề triển khai được ; ý kiến đề nghị Tòa án nhu yếu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ ; ý kiến đề nghị Tòa án ra quyết định hành động nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ phân phối tài liệu, chứng cứ đó ; đề xuất Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, quyết định hành động việc định giá gia tài ;8. Được biết, ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án tích lũy, trừ tài liệu, chứng cứ pháp luật tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này ;

9. Có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có, tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.
Trường hợp vì lý do chính đáng không thể sao chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ thì họ có quyền yêu cầu Tòa án hỗ trợ;

10. Đề nghị Tòa án quyết định hành động vận dụng, đổi khác, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;11. Tự thoả thuận với nhau về việc xử lý vụ án ; tham gia hòa giải do Tòa án thực thi ;12. Nhận thông tin hợp lệ để thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình ;13. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho mình ;14. Yêu cầu đổi khác người triển khai tố tụng, người tham gia tố tụng theo lao lý của Bộ luật này ;15. Tham gia phiên tòa xét xử, phiên họp theo pháp luật của Bộ luật này ;16. Phải xuất hiện theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định hành động của Tòa án trong quy trình Tòa án xử lý vấn đề ;17. Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan tham gia tố tụng ;18. Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ xử lý vấn đề theo lao lý của Bộ luật này ;19. Đưa ra câu hỏi với người khác về yếu tố tương quan đến vụ án hoặc đề xuất kiến nghị với Tòa án những yếu tố cần hỏi người khác ; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng ;20. Tranh luận tại phiên tòa xét xử, đưa ra lập luận về nhìn nhận chứng cứ và pháp lý vận dụng ;21. Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định hành động của Tòa án ;22. Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định hành động của Tòa án theo pháp luật của Bộ luật này ;23. Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý ;24. Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý ;25. Sử dụng quyền của đương sự một cách thiện chí, không được lạm dụng để gây cản trở hoạt động giải trí tố tụng của Tòa án, đương sự khác ; trường hợp không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thì phải chịu hậu quả do Bộ luật này pháp luật ;26. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác mà pháp lý có pháp luật .

Điều 71. Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn

1. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đương sự pháp luật tại Điều 70 của Bộ luật này .2. Thay đổi nội dung nhu yếu khởi kiện ; rút một phần hoặc hàng loạt nhu yếu khởi kiện .3. Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc hàng loạt nhu yếu phản tố của bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập .

Điều 72. Quyền, nghĩa vụ của bị đơn

1. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đương sự pháp luật tại Điều 70 của Bộ luật này .2. Được Tòa án thông tin về việc bị khởi kiện .3. Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc hàng loạt nhu yếu của nguyên đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập .4. Đưa ra nhu yếu phản tố so với nguyên đơn, nếu có tương quan đến nhu yếu của nguyên đơn hoặc ý kiến đề nghị đối trừ với nghĩa vụ và trách nhiệm của nguyên đơn. Đối với nhu yếu phản tố thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nguyên đơn lao lý tại Điều 71 của Bộ luật này .5. Đưa ra nhu yếu độc lập so với người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan và nhu yếu độc lập này có tương quan đến việc xử lý vụ án. Đối với nhu yếu độc lập thì bị đơn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nguyên đơn pháp luật tại Điều 71 của Bộ luật này .6. Trường hợp nhu yếu phản tố hoặc nhu yếu độc lập không được Tòa án đồng ý để xử lý trong cùng vụ án thì bị đơn có quyền khởi kiện vụ án khác .

Điều 73. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

1. Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 70 của Bộ luật này ;b ) Có thể có nhu yếu độc lập hoặc tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên bị đơn .2. Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập và nhu yếu độc lập này có tương quan đến việc xử lý vụ án thì có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nguyên đơn lao lý tại Điều 71 của Bộ luật này. Trường hợp nhu yếu độc lập không được Tòa án gật đầu để xử lý trong cùng vụ án thì người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có quyền khởi kiện vụ án khác .3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan nếu tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc chỉ có quyền hạn thì có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nguyên đơn pháp luật tại Điều 71 của Bộ luật này .4. Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan nếu tham gia tố tụng với bên bị đơn hoặc chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm thì có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bị đơn lao lý tại Điều 72 của Bộ luật này .

Điều 74. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng

1. Trường hợp đương sự là cá thể đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng .2. Trường hợp đương sự là cơ quan, tổ chức triển khai đang tham gia tố tụng phải chấm hết hoạt động giải trí, bị giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, quy đổi hình thức tổ chức triển khai thì việc thừa kế quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức triển khai đó được xác lập như sau :a ) Trường hợp tổ chức triển khai phải chấm hết hoạt động giải trí, bị giải thể là công ty CP, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì cá thể, tổ chức triển khai là thành viên của tổ chức triển khai đó hoặc đại diện thay mặt của họ tham gia tố tụng ;b ) Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai phải chấm hết hoạt động giải trí, bị giải thể là cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, thì đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức triển khai đó hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai đảm nhiệm những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai đó tham gia tố tụng ;c ) Trường hợp tổ chức triển khai hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, quy đổi hình thức tổ chức triển khai thì cá thể, tổ chức triển khai tiếp đón quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai đó tham gia tố tụng .3. Trường hợp đổi khác chủ sở hữu của tổ chức triển khai và có việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cho chủ sở hữu mới thì chủ sở hữu mới thừa kế quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng .4. Trường hợp tổ chức triển khai được chuyển giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp lý về dân sự thì tổ chức triển khai đó thừa kế quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng .5. Trường hợp tổ chức triển khai không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự mà người đại diện thay mặt đang tham gia tố tụng chết thì tổ chức triển khai đó phải cử người khác làm đại diện thay mặt để tham gia tố tụng ; nếu không cử được người đại diện thay mặt hoặc tổ chức triển khai đó phải chấm hết hoạt động giải trí, bị giải thể thì những cá thể là thành viên của tổ chức triển khai đó tham gia tố tụng .

Mục 2. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG KHÁC

Điều 75. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự .2. Những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự khi có nhu yếu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục ĐK người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự :a ) Luật sư tham gia tố tụng theo pháp luật của pháp lý về luật sư ;b ) Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý theo lao lý của pháp lý về trợ giúp pháp lý ;c ) Đại diện của tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động là người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động trong vấn đề lao động theo lao lý của pháp lý về lao động, công đoàn ;d ) Công dân Nước Ta có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ, không có án tích hoặc đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính ; không phải là cán bộ, công chức trong những cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an .3. Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự hoàn toàn có thể bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và quyền lợi hợp pháp của những người đó không trái chiều nhau. Nhiều người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự hoàn toàn có thể cùng bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của một đương sự trong vụ án .4. Khi ý kiến đề nghị Tòa án làm thủ tục ĐK người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự, người ý kiến đề nghị phải xuất trình những sách vở sau đây :a ) Luật sư xuất trình những sách vở theo lao lý của Luật luật sư ;b ) Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người triển khai trợ giúp pháp lý của tổ chức triển khai triển khai trợ giúp pháp lý và thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ luật sư ;c ) Đại diện của tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động xuất trình văn bản của tổ chức triển khai đó cử mình tham gia bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tập thể người lao động ;d ) Công dân Nước Ta có đủ điều kiện kèm theo lao lý tại điểm d khoản 2 Điều này xuất trình giấy nhu yếu của đương sự và sách vở tùy thân .5. Sau khi kiểm tra sách vở và thấy người đề xuất có đủ điều kiện kèm theo làm người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự pháp luật tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này thì trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị, Tòa án phải vào sổ ĐK người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy nhu yếu người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự. Trường hợp khước từ ĐK thì Tòa án phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do cho người đề xuất .

Điều 76. Quyền, nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất kỳ tiến trình nào trong quy trình tố tụng dân sự .2. Thu thập và cung ứng tài liệu, chứng cứ cho Tòa án ; điều tra và nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu thiết yếu có trong hồ sơ vụ án để thực thi việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu, chứng cứ pháp luật tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này .3. Tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa xét xử hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét .4. Thay mặt đương sự nhu yếu biến hóa người thực thi tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo lao lý của Bộ luật này .5. Giúp đương sự về mặt pháp lý tương quan đến việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ ; trường hợp được đương sự chuyển nhượng ủy quyền thì đại diện thay mặt đương sự nhận sách vở, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông tin và có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển cho đương sự .6. Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại những khoản 1, 6, 16, 17, 18, 19 và 20 Điều 70 của Bộ luật này .7. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác mà pháp lý có lao lý .

Điều 77. Người làm chứng
Người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc được đương sự đề nghị, Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng.

Điều 78. Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng

1. Cung cấp hàng loạt thông tin, tài liệu, vật phẩm mà mình có được có tương quan đến việc xử lý vấn đề .2. Khai báo trung thực những diễn biến mà mình biết được có tương quan đến việc xử lý vấn đề .3. Được khước từ khai báo nếu lời khai của mình tương quan đến bí hiểm nhà nước, bí hiểm nghề nghiệp, bí hiểm kinh doanh thương mại, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình hoặc việc khai báo đó có ảnh hưởng tác động xấu, bất lợi cho đương sự là người có quan hệ thân thích với mình .4. Được nghỉ việc trong thời hạn Tòa án triệu tập hoặc lấy lời khai, nếu thao tác trong cơ quan, tổ chức triển khai .5. Được giao dịch thanh toán những khoản ngân sách có tương quan theo lao lý của pháp lý .6. Yêu cầu Tòa án đã triệu tập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ tính mạng con người, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, gia tài và những quyền và quyền lợi hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng ; khiếu nại hành vi tố tụng của người triển khai tố tụng .7. Bồi thường thiệt hại và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý do khai báo sai thực sự gây thiệt hại cho đương sự hoặc cho người khác .8. Phải xuất hiện tại Tòa án, phiên tòa xét xử, phiên họp theo giấy triệu tập của Tòa án nếu việc lấy lời khai của người làm chứng phải thực thi công khai minh bạch tại Tòa án, phiên tòa xét xử, phiên họp ; trường hợp người làm chứng không đến phiên tòa xét xử, phiên họp mà không có nguyên do chính đáng và việc vắng mặt của họ cản trở việc xét xử, xử lý thì Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng xử lý việc dân sự hoàn toàn có thể ra quyết định hành động dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa xét xử, phiên họp, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên .9. Phải cam kết ràng buộc trước Tòa án về việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên .

Điều 79. Người giám định
Người giám định là người có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết theo quy định của pháp luật về lĩnh vực có đối tượng cần giám định mà Tòa án trưng cầu giám định hoặc được đương sự yêu cầu giám định theo quy định tại Điều 102 của Bộ luật này.

Điều 80. Quyền, nghĩa vụ của người giám định

1. Người giám định có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Được đọc tài liệu có trong hồ sơ vụ án tương quan đến đối tượng người dùng giám định ; nhu yếu Tòa án cung ứng tài liệu thiết yếu cho việc giám định ;b ) Đặt câu hỏi so với người tham gia tố tụng về những yếu tố có tương quan đến đối tượng người tiêu dùng giám định ;c ) Phải xuất hiện theo giấy triệu tập của Tòa án ; trình diễn, lý giải, vấn đáp những yếu tố tương quan đến việc giám định và Kết luận giám định một cách trung thực, có địa thế căn cứ, khách quan ;d ) Phải thông tin bằng văn bản cho Tòa án về việc không hề giám định được do việc cần giám định vượt quá năng lực trình độ, tài liệu cung ứng ship hàng cho việc giám định không đủ hoặc không sử dụng được ;đ ) Phải dữ gìn và bảo vệ tài liệu đã nhận và gửi trả lại Tòa án cùng với Tóm lại giám định hoặc cùng với thông tin về việc không hề giám định được ;e ) Không được tự mình tích lũy tài liệu để triển khai giám định, tiếp xúc với người tham gia tố tụng khác nếu việc tiếp xúc đó làm tác động ảnh hưởng đến tác dụng giám định ; không được bật mý bí hiểm thông tin mà mình biết khi thực thi giám định hoặc thông tin tác dụng giám định cho người khác, trừ Thẩm phán quyết định hành động trưng cầu giám định ;g ) Được giao dịch thanh toán những ngân sách có tương quan theo pháp luật của pháp lý ;h ) Phải cam kết trước Tòa án về việc triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .2. Người giám định phải phủ nhận giám định hoặc bị đổi khác trong những trường hợp sau đây :a ) Thuộc một trong những trường hợp lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều 52 của Bộ luật này và tại Điều 34 của Luật giám định tư pháp ;b ) Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người phiên dịch trong cùng vụ án đó ;c ) Họ đã thực thi tố tụng trong vụ án đó với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên .

Điều 81. Người phiên dịch

1. Người phiên dịch là người có năng lực dịch từ một ngôn từ khác ra tiếng Việt và ngược lại trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt. Người phiên dịch được một bên đương sự lựa chọn hoặc những bên đương sự thoả thuận lựa chọn và được Tòa án đồng ý hoặc được Tòa án nhu yếu để phiên dịch .

2. Người biết chữ của người khuyết tật nhìn hoặc biết nghe, nói bằng ngôn ngữ, ký hiệu của người khuyết tật nghe, nói cũng được coi là người phiên dịch.
Trường hợp chỉ có người đại diện hoặc người thân thích của người khuyết tật nhìn hoặc người khuyết tật nghe, nói biết được chữ, ngôn ngữ, ký hiệu của người khuyết tật thì người đại diện hoặc người thân thích có thể được Tòa án chấp nhận làm người phiên dịch cho người khuyết tật đó.

Điều 82. Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch

1. Người phiên dịch có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Phải xuất hiện theo giấy triệu tập của Tòa án ;b ) Phải phiên dịch trung thực, khách quan, đúng nghĩa ;c ) Đề nghị người thực thi tố tụng, người tham gia tố tụng lý giải thêm nội dung cần phiên dịch ;d ) Không được tiếp xúc với người tham gia tố tụng khác nếu việc tiếp xúc đó làm tác động ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan, đúng nghĩa khi phiên dịch ;đ ) Được thanh toán giao dịch những ngân sách có tương quan theo pháp luật của pháp lý ;e ) Phải cam kết trước Tòa án về việc thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .2. Người phiên dịch phải phủ nhận phiên dịch hoặc bị biến hóa trong những trường hợp sau đây :a ) Thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 và khoản 3 Điều 52 của Bộ luật này ;b ) Họ đã tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định trong cùng vụ án đó ;c ) Họ đã triển khai tố tụng với tư cách là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên .

Điều 83. Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch

1. Việc phủ nhận giám định, phiên dịch hoặc đề xuất đổi khác người giám định, người phiên dịch trước khi mở phiên tòa xét xử, phiên họp phải được lập thành văn bản nêu rõ nguyên do của việc khước từ hoặc đề xuất đổi khác .2. Việc khước từ giám định, phiên dịch hoặc ý kiến đề nghị biến hóa người giám định, người phiên dịch tại phiên tòa xét xử, phiên họp phải được ghi vào biên bản phiên tòa xét xử, phiên họp .

Điều 84. Quyết định việc thay đổi người giám định, người phiên dịch

1. Trước khi mở phiên tòa xét xử, phiên họp, việc biến hóa người giám định, người phiên dịch do Chánh án Tòa án quyết định hành động .

2. Tại phiên tòa, phiên họp, việc thay đổi người giám định, người phiên dịch do Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự quyết định sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay đổi. Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự thảo luận tại phòng nghị án và quyết định theo đa số.
Trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch thì Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự ra quyết định hoãn phiên tòa, phiên họp. Việc trưng cầu người giám định khác hoặc thay người phiên dịch khác được thực hiện theo quy định tại Điều 79 và Điều 81 của Bộ luật này.

Điều 85. Người đại diện

1. Người đại diện thay mặt trong tố tụng dân sự gồm có người đại diện thay mặt theo pháp lý và người đại diện thay mặt theo ủy quyền. Người đại diện thay mặt hoàn toàn có thể là cá thể hoặc pháp nhân theo lao lý của Bộ luật dân sự .

2. Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được bảo vệ.

3. Tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện theo pháp luật cho tập thể người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động bị xâm phạm; tổ chức đại diện tập thể lao động đại diện cho người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng khi được người lao động ủy quyền.
Trường hợp nhiều người lao động có cùng yêu cầu đối với người sử dụng lao động, trong cùng một doanh nghiệp, đơn vị thì họ được ủy quyền cho một đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động thay mặt họ khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại Tòa án.

4. Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.
Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.

Điều 86. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện

1. Người đại diện thay mặt theo pháp lý trong tố tụng dân sự thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng dân sự của đương sự trong khoanh vùng phạm vi mà mình đại diện thay mặt .2. Người đại diện thay mặt theo ủy quyền trong tố tụng dân sự triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng dân sự của đương sự theo nội dung văn bản chuyển nhượng ủy quyền .

Điều 87. Những trường hợp không được làm người đại diện

1. Những người sau đây không được làm người đại diện thay mặt theo pháp lý :a ) Nếu họ cũng là đương sự trong cùng một vấn đề với người được đại diện thay mặt mà quyền và quyền lợi hợp pháp của họ trái chiều với quyền và quyền lợi hợp pháp của người được đại diện thay mặt ;b ) Nếu họ đang là người đại diện thay mặt theo pháp lý trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự đó trái chiều với quyền và quyền lợi hợp pháp của người được đại diện thay mặt trong cùng một vấn đề .2. Quy định tại khoản 1 Điều này cũng được vận dụng so với trường hợp đại diện thay mặt theo ủy quyền trong tố tụng dân sự .3. Cán bộ, công chức trong những cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an không được làm người đại diện thay mặt trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện thay mặt cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện thay mặt theo pháp lý .

Điều 88. Chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự

1. Khi triển khai tố tụng dân sự, nếu có đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi mà không có người đại diện thay mặt hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của họ thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 87 của Bộ luật này thì Tòa án phải chỉ định người đại diện thay mặt để tham gia tố tụng .2. Đối với vấn đề lao động mà có đương sự thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này hoặc người lao động là người chưa thành niên mà không có người đại diện thay mặt và Tòa án cũng không chỉ định được người đại diện thay mặt theo pháp luật tại khoản 1 Điều này thì Tòa án chỉ định tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động đại diện thay mặt cho người lao động đó .

Điều 89. Chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự
Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự chấm dứt việc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 90. Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự

1. Trường hợp chấm hết đại diện thay mặt theo pháp lý mà người được đại diện thay mặt đã thành niên hoặc đã Phục hồi năng lượng hành vi dân sự thì người đó tự mình tham gia tố tụng dân sự hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng dân sự theo thủ tục do Bộ luật này lao lý .2. Trường hợp chấm hết đại diện thay mặt theo ủy quyền thì đương sự hoặc người thừa kế của đương sự trực tiếp tham gia tố tụng hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác đại diện thay mặt tham gia tố tụng theo thủ tục do Bộ luật này lao lý .

Chương VII
CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ

Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh

1. Đương sự có nhu yếu Tòa án bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình phải tích lũy, cung ứng, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ cho nhu yếu đó là có địa thế căn cứ và hợp pháp, trừ những trường hợp sau đây :a ) Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ lỗi của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo pháp luật của Luật bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng ;

b) Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp được cho Tòa án tài liệu, chứng cứ vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.
Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người sử dụng lao động;

c ) Các trường hợp pháp lý có lao lý khác về nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ .2. Đương sự phản đối nhu yếu của người khác so với mình phải biểu lộ bằng văn bản và phải tích lũy, phân phối, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ cho sự phản đối đó .

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc khởi kiện, yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.
Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Đương sự có nghĩa vụ và trách nhiệm đưa ra chứng cứ để chứng tỏ mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì Tòa án xử lý vấn đề dân sự theo những chứng cứ đã tích lũy được có trong hồ sơ vấn đề .

Điều 92. Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh

1. Những diễn biến, sự kiện sau đây không phải chứng tỏ :a ) Những diễn biến, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Tòa án thừa nhận ;b ) Những diễn biến, sự kiện đã được xác lập trong bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý hoặc quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ;c ) Những diễn biến, sự kiện đã được ghi trong văn bản và được công chứng, xác nhận hợp pháp ; trường hợp có tín hiệu hoài nghi tính khách quan của những diễn biến, sự kiện này hoặc tính khách quan của văn bản công chứng, xác nhận thì Thẩm phán hoàn toàn có thể nhu yếu đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai công chứng, xác nhận xuất trình bản gốc, bản chính .2. Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những diễn biến, sự kiện, tài liệu, văn bản, Kết luận của cơ quan trình độ mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng tỏ .3. Đương sự có người đại diện thay mặt tham gia tố tụng thì sự thừa nhận của người đại diện thay mặt được coi là sự thừa nhận của đương sự nếu không vượt quá khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt .

Điều 93. Chứng cứ
Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.

Điều 94. Nguồn chứng cứ
Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, tài liệu điện tử ;2. Vật chứng ;3. Lời khai của đương sự ;4. Lời khai của người làm chứng ;5. Kết luận giám định ;6. Biên bản ghi tác dụng thẩm định và đánh giá tại chỗ ;7. Kết quả định giá gia tài, thẩm định giá gia tài ;8. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có công dụng lập ;9. Văn bản công chứng, xác nhận ;10. Các nguồn khác mà pháp lý có lao lý .

Điều 95. Xác định chứng cứ

1. Tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, xác nhận hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền phân phối, xác nhận .2. Tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản trình diễn của người có tài liệu đó về nguồn gốc của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã cung ứng cho người xuất trình về nguồn gốc của tài liệu đó hoặc văn bản về vấn đề tương quan tới việc thu âm, thu hình đó .3. Thông điệp dữ liệu điện tử được biểu lộ dưới hình thức trao đổi tài liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và những hình thức tương tự như khác theo pháp luật của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử .4. Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc tương quan đến vấn đề .5. Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo lao lý tại khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa xét xử .6. Kết luận giám định được coi là chứng cứ nếu việc giám định đó được triển khai theo đúng thủ tục do pháp lý pháp luật .7. Biên bản ghi hiệu quả đánh giá và thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc đánh giá và thẩm định được triển khai theo đúng thủ tục do pháp lý pháp luật .8. Kết quả định giá gia tài, tác dụng thẩm định giá gia tài được coi là chứng cứ nếu việc định giá, thẩm định giá được thực thi theo đúng thủ tục do pháp lý lao lý .9. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có công dụng lập tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc lập văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý được triển khai theo đúng thủ tục do pháp lý pháp luật .10. Văn bản công chứng, xác nhận được coi là chứng cứ nếu việc công chứng, xác nhận được triển khai theo đúng thủ tục do pháp lý lao lý .11. Các nguồn khác mà pháp lý có lao lý được xác lập là chứng cứ theo điều kiện kèm theo, thủ tục mà pháp lý pháp luật .

Điều 96. Giao nộp tài liệu, chứng cứ

1. Trong quy trình Tòa án xử lý vấn đề dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. Trường hợp tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp chưa bảo vệ đủ cơ sở để xử lý vấn đề thì Thẩm phán nhu yếu đương sự giao nộp bổ trợ tài liệu, chứng cứ. Nếu đương sự không giao nộp hoặc giao nộp không khá đầy đủ tài liệu, chứng cứ do Tòa án nhu yếu mà không có nguyên do chính đáng thì Tòa án địa thế căn cứ vào tài liệu, chứng cứ mà đương sự đã giao nộp và Tòa án đã tích lũy theo pháp luật tại Điều 97 của Bộ luật này để xử lý vấn đề dân sự .2. Việc đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án phải được lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc thù của tài liệu, chứng cứ ; số bản, số trang của chứng cứ và thời hạn nhận ; chữ ký hoặc điểm chỉ của người giao nộp, chữ ký của người nhận và dấu của Tòa án. Biên bản phải lập thành hai bản, một bản lưu vào hồ sơ vấn đề dân sự và một bản giao cho đương sự nộp chứng cứ .3. Đương sự giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng quốc tế phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, xác nhận hợp pháp .

4. Thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc ấn định nhưng không được vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm, thời hạn chuẩn bị giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.
Trường hợp sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự, đương sự mới cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ mà Tòa án đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không giao nộp được vì có lý do chính đáng thì đương sự phải chứng minh lý do của việc chậm giao nộp tài liệu, chứng cứ đó. Đối với tài liệu, chứng cứ mà trước đó Tòa án không yêu cầu đương sự giao nộp hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự có quyền giao nộp, trình bày tại phiên tòa sơ thẩm, phiên họp giải quyết việc dân sự hoặc các giai đoạn tố tụng tiếp theo của việc giải quyết vụ việc dân sự.

5. Khi đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án thì họ phải sao gửi tài liệu, chứng cứ đó cho đương sự khác hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của đương sự khác ; so với tài liệu, chứng cứ lao lý tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này hoặc tài liệu, chứng cứ không hề sao gửi được thì phải thông tin bằng văn bản cho đương sự khác hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của đương sự khác .

Điều 97. Xác minh, thu thập chứng cứ

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền tự mình tích lũy tài liệu, chứng cứ bằng những giải pháp sau đây :a ) Thu thập tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được ; thông điệp dữ liệu điện tử ;b ) Thu thập vật chứng ;c ) Xác định người làm chứng và lấy xác nhận của người làm chứng ;d ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể cho sao chép hoặc cung ứng những tài liệu có tương quan đến việc xử lý vấn đề mà cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó đang lưu giữ, quản trị ;đ ) Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận chữ ký của người làm chứng ;e ) Yêu cầu Tòa án tích lũy tài liệu, chứng cứ nếu đương sự không hề tích lũy tài liệu, chứng cứ ;g ) Yêu cầu Tòa án ra quyết định hành động trưng cầu giám định, định giá gia tài ;h ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể triển khai việc làm khác theo lao lý của pháp lý .2. Trong những trường hợp do Bộ luật này pháp luật, Tòa án hoàn toàn có thể thực thi một hoặc 1 số ít giải pháp sau đây để tích lũy tài liệu, chứng cứ :a ) Lấy lời khai của đương sự, người làm chứng ;b ) Đối chất giữa những đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng ;c ) Trưng cầu giám định ;d ) Định giá gia tài ;đ ) Xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ ;e ) Ủy thác tích lũy, xác định tài liệu, chứng cứ ;g ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phân phối tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác tương quan đến việc xử lý vấn đề dân sự ;h ) Xác minh sự xuất hiện hoặc vắng mặt của đương sự tại nơi cư trú ;i ) Các giải pháp khác theo lao lý của Bộ luật này .3. Khi thực thi những giải pháp lao lý tại những điểm c, d, đ, e và g khoản 2 Điều này, Tòa án phải ra quyết định hành động, trong đó nêu rõ nguyên do và nhu yếu của Tòa án .

4. Trong giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm, Thẩm tra viên có thể tiến hành các biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ quy định tại các điểm a, g và h khoản 2 Điều này.
Khi Thẩm tra viên tiến hành biện pháp quy định tại điểm g khoản 2 Điều này, Tòa án phải ra quyết định, trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu của Tòa án.

5. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày Tòa án tích lũy được tài liệu, chứng cứ, Tòa án phải thông tin về tài liệu, chứng cứ đó cho đương sự để họ thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .6. Viện kiểm sát tích lũy tài liệu, chứng cứ để bảo vệ cho việc thực thi thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm .

Điều 98. Lấy lời khai của đương sự

1. Thẩm phán chỉ thực thi lấy lời khai của đương sự khi đương sự chưa có bản khai hoặc nội dung bản khai chưa khá đầy đủ, rõ ràng. Đương sự phải tự viết bản khai và ký tên của mình. Trường hợp đương sự không hề tự viết được thì Thẩm phán lấy lời khai của đương sự. Việc lấy lời khai của đương sự chỉ tập trung chuyên sâu vào những diễn biến mà đương sự khai chưa vừa đủ, rõ ràng. Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi lại lời khai của đương sự vào biên bản. Thẩm phán lấy lời khai của đương sự tại trụ sở Tòa án ; trường hợp thiết yếu hoàn toàn có thể lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án .2. Biên bản ghi lời khai của đương sự phải được người khai tự đọc lại hay nghe đọc lại và ký tên hoặc điểm chỉ. Đương sự có quyền nhu yếu ghi những sửa đổi, bổ trợ vào biên bản ghi lời khai và ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận. Biên bản phải có chữ ký của người lấy lời khai, người ghi biên bản và đóng dấu của Tòa án ; nếu biên bản được ghi thành nhiều trang rời nhau thì phải ký vào từng trang và đóng dấu giáp lai. Trường hợp biên bản ghi lời khai của đương sự được lập ngoài trụ sở Tòa án thì phải có người làm chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị xã hoặc cơ quan, tổ chức triển khai nơi lập biên bản .3. Việc lấy lời khai của đương sự thuộc một trong những trường hợp lao lý tại khoản 4 và khoản 5 Điều 69 của Bộ luật này phải được thực thi với sự xuất hiện của người đại diện thay mặt hợp pháp của đương sự đó .

Điều 99. Lấy lời khai của người làm chứng

1. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành lấy lời khai của người làm chứng tại trụ sở Tòa án hoặc ngoài trụ sở Tòa án.
Trước khi lấy lời khai của người làm chứng, Thẩm phán phải giải thích quyền, nghĩa vụ của người làm chứng và yêu cầu người làm chứng cam đoan về lời khai của mình.

2. Thủ tục lấy lời khai của người làm chứng được thực thi như thủ tục lấy lời khai của đương sự lao lý tại khoản 2 Điều 98 của Bộ luật này .3. Việc lấy lời khai của người làm chứng chưa đủ mười tám tuổi, người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được thực thi với sự xuất hiện của người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người đang triển khai việc quản trị, trông nom người đó .

Điều 100. Đối chất

1. Theo nhu yếu của đương sự hoặc khi xét thấy có xích míc trong lời khai của những đương sự, người làm chứng, Thẩm phán triển khai đối chất giữa những đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm chứng với nhau .2. Việc đối chất phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia đối chất .

Điều 101. Xem xét, thẩm định tại chỗ

1. Theo nhu yếu của đương sự hoặc khi xét thấy thiết yếu, Thẩm phán triển khai việc xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ với sự xuất hiện của đại diện thay mặt Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị xã hoặc cơ quan, tổ chức triển khai nơi có đối tượng người tiêu dùng cần xem xét, thẩm định và đánh giá và phải báo trước việc xem xét, đánh giá và thẩm định tại chỗ để đương sự biết và tận mắt chứng kiến việc xem xét, đánh giá và thẩm định đó .2. Việc xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ phải được ghi thành biên bản. Biên bản phải ghi rõ hiệu quả xem xét, thẩm định và đánh giá, miêu tả rõ hiện trường, có chữ ký của người xem xét, đánh giá và thẩm định và chữ ký hoặc điểm chỉ của đương sự nếu họ xuất hiện, của đại diện thay mặt Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị xã hoặc cơ quan, tổ chức triển khai nơi có đối tượng người dùng được xem xét, thẩm định và đánh giá và những người khác được mời tham gia việc xem xét, thẩm định và đánh giá. Sau khi lập xong biên bản, người xem xét, thẩm định và đánh giá phải nhu yếu đại diện thay mặt Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị xã hoặc cơ quan, tổ chức triển khai nơi có đối tượng người dùng được xem xét, thẩm định và đánh giá ký tên và đóng dấu xác nhận .3. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ .4. Thẩm phán có quyền đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an xã, phường, thị xã nơi có đối tượng người tiêu dùng được xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ tương hỗ trong trường hợp có hành vi cản trở việc xem xét, đánh giá và thẩm định tại chỗ .

Điều 102. Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định

1. Đương sự có quyền nhu yếu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình nhu yếu giám định sau khi đã ý kiến đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án khước từ nhu yếu của đương sự. Quyền tự nhu yếu giám định được thực thi trước khi Tòa án ra quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục xét xử sơ thẩm, quyết định hành động mở phiên họp xử lý việc dân sự .2. Theo nhu yếu của đương sự hoặc khi xét thấy thiết yếu, Thẩm phán ra quyết định hành động trưng cầu giám định. Trong quyết định hành động trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng người dùng cần giám định, yếu tố cần giám định, những nhu yếu đơn cử cần có Tóm lại của người giám định .3. Trường hợp xét thấy Tóm lại giám định chưa khá đầy đủ, rõ ràng hoặc có vi phạm pháp lý thì theo nhu yếu của đương sự hoặc khi xét thấy thiết yếu, Tòa án nhu yếu người giám định lý giải Tóm lại giám định, triệu tập người giám định đến phiên tòa xét xử, phiên họp để trực tiếp trình diễn về những nội dung thiết yếu .4. Theo nhu yếu của đương sự hoặc khi xét thấy thiết yếu, Tòa án ra quyết định hành động trưng cầu giám định bổ trợ trong trường hợp nội dung Kết luận giám định chưa rõ, chưa khá đầy đủ hoặc khi phát sinh yếu tố mới tương quan đến diễn biến của vấn đề đã được Kết luận giám định trước đó .5. Việc giám định lại được thực thi trong trường hợp có địa thế căn cứ cho rằng Tóm lại giám định lần đầu không đúng mực, có vi phạm pháp lý hoặc trong trường hợp đặc biệt quan trọng theo quyết định hành động của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo pháp luật của Luật giám định tư pháp .

Điều 103. Trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo

1. Trường hợp chứng cứ bị tố cáo là trá hình thì người đưa ra chứng cứ đó có quyền rút lại ; nếu không rút lại thì người tố cáo có quyền nhu yếu Tòa án hoặc Tòa án có quyền quyết định hành động trưng cầu giám định theo lao lý tại Điều 102 của Bộ luật này .2. Trường hợp việc trá hình chứng cứ có tín hiệu tội phạm thì Tòa án chuyển tài liệu, chứng cứ có tương quan cho Cơ quan tìm hiểu có thẩm quyền xem xét theo pháp luật của pháp lý tố tụng hình sự .3. Người đưa ra chứng cứ được Kết luận là trá hình phải bồi thường thiệt hại nếu việc trá hình chứng cứ đó gây thiệt hại cho người khác và phải chịu ngân sách giám định nếu Tòa án quyết định hành động trưng cầu giám định .

Điều 104. Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

1. Đương sự có quyền phân phối giá gia tài đang tranh chấp ; thỏa thuận hợp tác về giá gia tài đang tranh chấp .

2. Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án.
Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản.

3. Tòa án ra quyết định hành động định giá gia tài và xây dựng Hội đồng định giá khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Theo nhu yếu của một hoặc những bên đương sự ;b ) Các đương sự không thỏa thuận hợp tác lựa chọn tổ chức triển khai thẩm định giá gia tài hoặc đưa ra giá gia tài khác nhau hoặc không thỏa thuận hợp tác giá tốt gia tài ;c ) Các bên thoả thuận với nhau hoặc với tổ chức triển khai thẩm định giá gia tài theo mức giá thấp so với giá thị trường nơi có gia tài định giá tại thời gian định giá nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước hoặc người thứ ba hoặc có địa thế căn cứ cho thấy tổ chức triển khai thẩm định giá gia tài đã vi phạm pháp lý khi thẩm định giá .4. Trình tự, thủ tục xây dựng Hội đồng định giá, định giá gia tài :

a) Hội đồng định giá do Tòa án thành lập gồm Chủ tịch Hội đồng định giá là đại diện cơ quan tài chính và thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan. Người đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó, người quy định tại Điều 52 của Bộ luật này không được tham gia Hội đồng định giá.
Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá. Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá;

b ) Cơ quan tài chính và những cơ quan chuyên môn có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng định giá và tạo điều kiện kèm theo để họ làm trách nhiệm. Người được cử làm thành viên Hội đồng định giá có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia rất đầy đủ vào việc định giá. Trường hợp cơ quan tài chính, những cơ quan trình độ không cử người tham gia Hội đồng định giá thì Tòa án nhu yếu cơ quan quản trị có thẩm quyền trực tiếp chỉ huy cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thực thi nhu yếu của Tòa án. Người được cử tham gia Hội đồng định giá không tham gia mà không có nguyên do chính đáng thì Tòa án nhu yếu chỉ huy cơ quan đã cử người tham gia Hội đồng định giá xem xét nghĩa vụ và trách nhiệm, cử người khác thay thế sửa chữa và thông tin cho Tòa án biết để liên tục thực thi định giá ;c ) Việc định giá phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ quan điểm của từng thành viên, đương sự nếu họ tham gia. Quyết định của Hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết đống ý. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự, người tận mắt chứng kiến ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản .5. Việc định giá lại gia tài được thực thi trong trường hợp có địa thế căn cứ cho rằng tác dụng định giá lần đầu không đúng mực hoặc không tương thích với giá thị trường nơi có gia tài định giá tại thời gian xử lý vụ án dân sự .

Điều 105. Ủy thác thu thập chứng cứ

1. Trong quy trình xử lý vấn đề dân sự, Tòa án hoàn toàn có thể ra quyết định hành động ủy thác để Tòa án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền lao lý tại khoản 4 Điều này lấy lời khai của đương sự, người làm chứng, đánh giá và thẩm định tại chỗ, triển khai định giá gia tài hoặc những giải pháp khác để tích lũy chứng cứ, xác định những diễn biến của vấn đề dân sự .2. Trong quyết định hành động ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, quan hệ tranh chấp và những việc làm đơn cử ủy thác để tích lũy chứng cứ .3. Tòa án nhận được quyết định hành động ủy thác có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc làm đơn cử được ủy thác trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định hành động ủy thác và thông tin hiệu quả bằng văn bản cho Tòa án đã ra quyết định hành động ủy thác ; trường hợp không triển khai được việc ủy thác thì phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do cho Tòa án đã ra quyết định hành động ủy thác .4. Trường hợp việc tích lũy chứng cứ phải thực thi ở quốc tế thì Tòa án làm thủ tục ủy thác trải qua cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế có lao lý về yếu tố này .5. Trường hợp không thực thi được việc ủy thác theo pháp luật tại khoản 3 và khoản 4 Điều này hoặc đã thực thi việc ủy thác nhưng không nhận được hiệu quả vấn đáp thì Tòa án xử lý vụ án trên cơ sở chứng cứ đã có trong hồ sơ vấn đề dân sự .

Điều 106. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ

1. Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ. Khi yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ, đương sự phải làm văn bản yêu cầu ghi rõ tài liệu, chứng cứ cần cung cấp; lý do cung cấp; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ cần cung cấp.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ cho đương sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp không cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người có yêu cầu.

2. Trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu, chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được thì có thể đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp cho mình hoặc đề nghị Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn.
Đương sự yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ phải làm đơn ghi rõ vấn đề cần chứng minh; tài liệu, chứng cứ cần thu thập; lý do mình không tự thu thập được; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ cần thu thập.

3. Trường hợp có yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; hết thời hạn này mà không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là lý do miễn nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

4. Trường hợp Viện kiểm sát có nhu yếu cung ứng tài liệu, chứng cứ thì cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai theo lao lý tại khoản 3 Điều này .

Điều 107. Bảo quản tài liệu, chứng cứ

1. Tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp tại Tòa án thì việc dữ gìn và bảo vệ tài liệu, chứng cứ đó do Tòa án chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .2. Tài liệu, chứng cứ không hề giao nộp được tại Tòa án thì người đang lưu giữ tài liệu, chứng cứ đó có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ .3. Trường hợp cần giao tài liệu, chứng cứ cho người thứ ba dữ gìn và bảo vệ thì Thẩm phán ra quyết định hành động và lập biên bản giao cho người đó dữ gìn và bảo vệ. Người nhận dữ gìn và bảo vệ phải ký tên vào biên bản, được hưởng thù lao và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc dữ gìn và bảo vệ tài liệu, chứng cứ theo pháp luật của pháp lý .4. Nghiêm cấm việc hủy hoại tài liệu, chứng cứ .

Điều 108. Đánh giá chứng cứ

1. Việc nhìn nhận chứng cứ phải khách quan, tổng lực, khá đầy đủ và đúng chuẩn .2. Tòa án phải nhìn nhận từng chứng cứ, sự tương quan giữa những chứng cứ và khẳng định tính hợp pháp, tính tương quan, giá trị chứng tỏ của từng chứng cứ .

Điều 109. Công bố và sử dụng tài liệu, chứng cứ

1. Mọi chứng cứ được công bố và sử dụng công khai minh bạch như nhau, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này .2. Tòa án không công khai minh bạch nội dung tài liệu, chứng cứ có tương quan đến bí hiểm nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa, bí hiểm nghề nghiệp, bí hiểm kinh doanh thương mại, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình theo nhu yếu chính đáng của đương sự nhưng phải thông tin cho đương sự biết những tài liệu, chứng cứ không được công khai minh bạch .3. Người thực thi tố tụng, người tham gia tố tụng phải giữ bí hiểm tài liệu, chứng cứ thuộc trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này theo lao lý của pháp lý .

Điều 110. Bảo vệ chứng cứ

1. Trường hợp chứng cứ đang bị tiêu huỷ, có rủi ro tiềm ẩn bị tiêu hủy hoặc sau này khó hoàn toàn có thể tích lũy được thì đương sự có quyền ý kiến đề nghị Tòa án quyết định hành động vận dụng giải pháp thiết yếu để bảo toàn chứng cứ. Đề nghị của đương sự phải bộc lộ bằng văn bản. Tòa án hoàn toàn có thể quyết định hành động vận dụng một hoặc một số ít trong những giải pháp niêm phong, thu giữ, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phục chế, khám nghiệm, lập biên bản và những giải pháp khác .2. Trường hợp người làm chứng bị lừa dối, rình rập đe dọa, cưỡng ép hoặc mua chuộc để không cung ứng chứng cứ hoặc phân phối chứng cứ sai thực sự thì Tòa án có quyền quyết định hành động buộc người có hành vi lừa dối, rình rập đe dọa, cưỡng ép hoặc mua chuộc phải chấm hết hành vi đó. Trường hợp hành vi đó có tín hiệu tội phạm thì Tòa án yêu cầu Viện kiểm sát xem xét về nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Chương VIII
CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Điều 111. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Trong quy trình xử lý vụ án, đương sự, người đại diện thay mặt hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện vụ án lao lý tại Điều 187 của Bộ luật này có quyền nhu yếu Tòa án đang xử lý vụ án đó vận dụng một hoặc nhiều giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời lao lý tại Điều 114 của Bộ luật này để trong thời điểm tạm thời xử lý nhu yếu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng con người, sức khỏe thể chất, gia tài, tích lũy chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn thực trạng hiện có tránh gây thiệt hại không hề khắc phục được, bảo vệ cho việc xử lý vụ án hoặc việc thi hành án .2. Trong trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra thì cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền nhu yếu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời lao lý tại Điều 114 của Bộ luật này đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó .3. Tòa án chỉ tự mình ra quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời trong trường hợp lao lý tại Điều 135 của Bộ luật này .

Điều 112. Thẩm quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Trước khi mở phiên tòa xét xử, việc vận dụng, biến hóa, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời do một Thẩm phán xem xét, quyết định hành động .2. Tại phiên tòa xét xử, việc vận dụng, biến hóa, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời do Hội đồng xét xử xem xét, quyết định hành động .

Điều 113. Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng

1. Người nhu yếu Tòa án vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nhu yếu của mình ; trường hợp nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường .2. Tòa án vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời hoặc cho người thứ ba thì Tòa án phải bồi thường nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Tòa án tự mình vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;b ) Tòa án vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời khác với giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời mà cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nhu yếu ;c ) Tòa án vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời vượt quá nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ;d ) Tòa án vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời không đúng thời hạn theo lao lý của pháp lý hoặc không vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời mà không có nguyên do chính đáng .3. Việc bồi thường thiệt hại lao lý tại khoản 2 Điều này được thực thi theo lao lý của Luật nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước .

Điều 114. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Giao người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá thể hoặc tổ chức triển khai trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục .2. Buộc triển khai trước một phần nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng .3. Buộc thực thi trước một phần nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng con người, sức khoẻ bị xâm phạm .4. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ngân sách cứu chữa tai nạn thương tâm lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động .5. Tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, quyết định hành động sa thải người lao động .6. Kê biên gia tài đang tranh chấp .7. Cấm vận động và di chuyển quyền về gia tài so với gia tài đang tranh chấp .8. Cấm đổi khác thực trạng gia tài đang tranh chấp .9. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc mẫu sản phẩm, hàng hoá khác .10. Phong tỏa thông tin tài khoản tại ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác, kho bạc nhà nước ; phong tỏa gia tài ở nơi gửi giữ .11. Phong tỏa gia tài của người có nghĩa vụ và trách nhiệm .12. Cấm hoặc buộc triển khai hành vi nhất định .13. Cấm xuất cảnh so với người có nghĩa vụ và trách nhiệm .14. Cấm tiếp xúc với nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình .15. Tạm dừng việc đóng thầu và những hoạt động giải trí có tương quan đến việc đấu thầu .16. Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo vệ xử lý vụ án .17. Các giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời khác mà luật có lao lý .

Điều 115. Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục được áp dụng nếu việc giải quyết vụ án có liên quan đến những người này mà họ chưa có người giám hộ.
Việc giao người chưa thành niên từ đủ bảy tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người đó.

Điều 116. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng
Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng được áp dụng nếu việc giải quyết vụ án có liên quan đến yêu cầu cấp dưỡng và xét thấy yêu cầu đó là có căn cứ và nếu không thực hiện trước ngay một phần nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống của người được cấp dưỡng.

Điều 117. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm
Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm được áp dụng nếu việc giải quyết vụ án có liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.

Điều 118. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động
Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động được áp dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động về tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền bồi thường, tiền trợ cấp, chăm sóc sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Điều 119. Tạm đình chỉ thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động
Tạm đình chỉ thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động được áp dụng nếu việc giải quyết vụ án có liên quan đến đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải người lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc không được xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 120. Kê biên tài sản đang tranh chấp

1. Kê biên gia tài đang tranh chấp được vận dụng nếu trong quy trình xử lý vụ án có địa thế căn cứ cho thấy người giữ gia tài đang tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy hoại gia tài .2. Tài sản bị kê biên hoàn toàn có thể được thu giữ, dữ gìn và bảo vệ tại cơ quan thi hành án dân sự hoặc lập biên bản giao cho một bên đương sự hoặc người thứ ba quản trị cho đến khi có quyết định hành động của Tòa án .

Điều 121. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp
Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp cho người khác.

Điều 122. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp
Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tháo gỡ, lắp ghép, xây dựng thêm hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản đó.

Điều 123. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác
Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có tài sản đang tranh chấp hoặc liên quan đến tranh chấp mà có hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác ở thời kỳ thu hoạch hoặc không thể bảo quản được lâu dài.

Điều 124. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước
Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có nghĩa vụ có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Điều 125. Phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ
Phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có nghĩa vụ có tài sản đang gửi giữ và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc bảo việc thi hành án.

Điều 126. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ
Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người có nghĩa vụ có tài sản và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.

Điều 127. Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định
Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoặc không thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác có liên quan trong vụ án đang được Tòa án giải quyết.

Điều 128. Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ
Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ được áp dụng nếu có căn cứ cho thấy việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ của họ đối với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc để bảo đảm việc thi hành án.

Điều 129. Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình
Cấm người có hành vi bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình được áp dụng nếu biện pháp đó là cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự của nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình.

Điều 130. Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu
Tạm dừng việc đóng thầu, phê duyệt danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng được áp dụng nếu quá trình giải quyết vụ án cho thấy việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 131. Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án

1. Tòa án quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời bắt giữ tàu bay để bảo vệ xử lý vụ án dân sự mà vụ án đó do chủ sở hữu tàu bay, chủ nợ trong trường hợp tàu bay là gia tài bảo vệ, người bị thiệt hại do tàu bay đang bay gây ra hoặc người có quyền, quyền lợi tương quan so với tàu bay khởi kiện theo lao lý của pháp lý về hàng không gia dụng Nước Ta .2. Tòa án quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời bắt giữ tàu biển trong những trường hợp sau đây :a ) Tàu biển bị nhu yếu bắt giữ để bảo vệ việc xử lý khiếu nại hàng hải mà người nhu yếu bắt giữ tàu biển đã khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án ;b ) Chủ tàu là người có nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài trong vụ án đang xử lý và vẫn là chủ tàu tại thời gian vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời bắt giữ tàu biển ;c ) Người thuê tàu trần, người thuê tàu định hạn, người thuê tàu chuyến hoặc người khai thác tàu là người có nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài trong vụ án dân sự phát sinh từ khiếu nại hàng hải theo pháp luật của Bộ luật hàng hải Nước Ta và vẫn là người thuê tàu trần, người thuê tàu định hạn, người thuê tàu chuyến, người khai thác tàu hoặc là chủ tàu tại thời gian vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời bắt giữ tàu biển ;d ) Tranh chấp đang được xử lý trong vụ án phát sinh trên cơ sở của việc thế chấp ngân hàng tàu biển đó ;đ ) Tranh chấp đang được xử lý trong vụ án tương quan đến quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu tàu biển đó .3. Trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển được vận dụng theo pháp luật của pháp lý về bắt giữ tàu bay, tàu biển .

Điều 132. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác
Ngoài các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 16 Điều 114 của Bộ luật này, Tòa án có trách nhiệm giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn tạm thời khác do luật khác quy định.

Điều 133. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Người nhu yếu Tòa án vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phải làm đơn gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Đơn nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm làm đơn ;b ) Tên, địa chỉ ; số điện thoại cảm ứng, fax, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) của người nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;c ) Tên, địa chỉ ; số điện thoại thông minh, fax, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) của người bị nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;d ) Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của mình ;đ ) Lý do cần phải vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;

e) Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.
Tuỳ theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu phải cung cấp cho Tòa án chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

2. Yêu cầu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời trong trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được xử lý như sau :a ) Trường hợp Tòa án nhận đơn nhu yếu trước khi mở phiên tòa xét xử thì Thẩm phán được phân công xử lý vụ án phải xem xét, xử lý. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đơn, nếu người nhu yếu không phải triển khai giải pháp bảo vệ hoặc ngay sau khi người đó triển khai xong giải pháp bảo vệ lao lý tại Điều 136 của Bộ luật này thì Thẩm phán phải ra ngay quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ; nếu không gật đầu nhu yếu thì Thẩm phán phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do cho người nhu yếu ;b ) Trường hợp Hội đồng xét xử nhận đơn nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời tại phiên tòa xét xử thì Hội đồng xét xử xem xét, đàm đạo, xử lý tại phòng xử án. Nếu đồng ý thì Hội đồng xét xử ra quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ngay hoặc sau khi người nhu yếu đã triển khai xong giải pháp bảo vệ pháp luật tại Điều 136 của Bộ luật này. Việc thực thi giải pháp bảo vệ được khởi đầu từ thời gian Hội đồng xét xử ra quyết định hành động buộc triển khai giải pháp bảo vệ, nhưng người nhu yếu phải xuất trình chứng cứ về việc đã triển khai xong giải pháp bảo vệ trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án ; nếu không đồng ý nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời thì Hội đồng xét xử phải thông tin ngay tại phòng xử án và ghi vào biên bản phiên tòa xét xử .3. Đối với trường hợp nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời pháp luật tại khoản 2 Điều 111 của Bộ luật này thì sau khi nhận được đơn nhu yếu cùng với đơn khởi kiện và chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công ngay một Thẩm phán thụ lý giải quyết đơn nhu yếu. Trong thời hạn 48 giờ, kể từ thời gian nhận được đơn nhu yếu, Thẩm phán phải xem xét và ra quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ; nếu không gật đầu nhu yếu thì Thẩm phán phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do cho người nhu yếu biết .4. Trường hợp vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời pháp luật tại khoản 10 và khoản 11 Điều 114 của Bộ luật này thì chỉ được phong tỏa thông tin tài khoản, gia tài có giá trị tương tự với nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài mà người bị vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực thi .

Điều 134. Kiến nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án quy định tại Điều 187 của Bộ luật này kiến nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ lý do kiến nghị; biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng; tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích hợp pháp cần được bảo vệ; tên, địa chỉ của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; tóm tắt nội dung tranh chấp, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; chứng cứ để chứng minh cho việc kiến nghị của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Điều 135. Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 114 của Bộ luật này trong trường hợp đương sự không yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Điều 136. Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm

1. Người yêu cầu Tòa án áp dụng một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản 6, 7, 8, 10, 11, 15 và 16 Điều 114 của Bộ luật này phải nộp cho Tòa án chứng từ bảo lãnh được bảo đảm bằng tài sản của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Tòa án ấn định nhưng phải tương đương với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh do hậu quả của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng để bảo vệ lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và ngăn ngừa sự lạm dụng quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ phía người có quyền yêu cầu.
Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 111 của Bộ luật này thì thời hạn thực hiện biện pháp bảo đảm quy định tại khoản này không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm nộp đơn yêu cầu.

2. Khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá phải được gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng nơi có trụ sở của Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong thời hạn do Tòa án ấn định.
Trong trường hợp thực hiện biện pháp bảo đảm vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì khoản tiền bảo đảm được gửi giữ tại Tòa án. Tòa án phải làm thủ tục giao nhận và gửi ngay khoản tiền đó vào ngân hàng vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều 137. Thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời
Khi xét thấy biện pháp khẩn cấp tạm thời đang được áp dụng không còn phù hợp mà cần thiết phải thay đổi hoặc áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời khác thì thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời khác được thực hiện theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này.

Điều 138. Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Tòa án ra ngay quyết định hành động hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời đã được vận dụng khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Người nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời đề xuất hủy bỏ ;b ) Người phải thi hành quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời nộp gia tài hoặc có người khác thực thi giải pháp bảo vệ thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm so với bên có nhu yếu ;c ) Nghĩa vụ dân sự của bên có nghĩa vụ và trách nhiệm chấm hết theo pháp luật của Bộ luật dân sự ;d ) Việc xử lý vụ án được đình chỉ theo pháp luật của Bộ luật này ;đ ) Quyết định vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời không đúng theo lao lý của Bộ luật này ;e ) Căn cứ của việc vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời không còn ;g ) Vụ việc đã được xử lý bằng bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ;h ) Các trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện theo lao lý của Bộ luật này .2. Trường hợp hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời, Tòa án phải xem xét, quyết định hành động để người nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời nhận lại chứng từ bảo lãnh được bảo vệ bằng gia tài của ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác hoặc khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc sách vở có giá pháp luật tại Điều 136 của Bộ luật này, trừ trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này .3. Thủ tục ra quyết định hành động hủy bỏ việc vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời được triển khai theo pháp luật tại Điều 133 của Bộ luật này. Trường hợp đã có bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý thì việc xử lý nhu yếu hủy quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời do một Thẩm phán được Chánh án của Tòa án đã ra quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phân công xử lý .

Điều 139. Hiệu lực của quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Quyết định vận dụng, biến hóa, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời có hiệu lực hiện hành thi hành ngay .2. Tòa án phải cấp hoặc gửi quyết định hành động vận dụng, đổi khác, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ngay sau khi ra quyết định hành động cho người có nhu yếu, người bị vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp .

Điều 140. Khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
Đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ án về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc việc Thẩm phán không quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thời hạn khiếu nại, kiến nghị là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc trả lời của Thẩm phán về việc không ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Điều 141. Giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Chánh án Tòa án phải xem xét, xử lý khiếu nại, đề xuất kiến nghị pháp luật tại Điều 140 của Bộ luật này trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được khiếu nại, đề xuất kiến nghị .2. Quyết định xử lý khiếu nại, đề xuất kiến nghị của Chánh án là quyết định hành động ở đầu cuối và phải được cấp hoặc gửi ngay theo lao lý tại khoản 2 Điều 139 của Bộ luật này .3. Tại phiên tòa xét xử, việc xử lý khiếu nại, đề xuất kiến nghị thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử. Quyết định xử lý khiếu nại, đề xuất kiến nghị của Hội đồng xét xử là quyết định hành động ở đầu cuối .

Điều 142. Thi hành quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Quyết định vận dụng, biến hóa, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời được thi hành theo pháp luật của pháp lý về thi hành án dân sự .2. Trường hợp quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời so với gia tài có ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng thì đương sự có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp bản sao quyết định hành động cho cơ quan quản trị ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng .

Chương IX
ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC

Mục 1. ÁN PHÍ, LỆ PHÍ

Điều 143. Tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí; án phí, lệ phí

1. Tiền tạm ứng án phí gồm có tiền tạm ứng án phí xét xử sơ thẩm và tiền tạm ứng án phí phúc thẩm .2. Án phí gồm có án phí xét xử sơ thẩm và án phí phúc thẩm .3. Tiền tạm ứng lệ phí xử lý việc dân sự gồm có tiền tạm ứng lệ phí xét xử sơ thẩm và tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm .4. Lệ phí gồm có lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định hành động và những sách vở khác của Tòa án, lệ phí nộp đơn nhu yếu Tòa án xử lý việc dân sự, lệ phí xử lý việc dân sự và những khoản lệ phí khác mà luật có pháp luật .

Điều 144. Xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí thu được

1. Toàn bộ án phí, lệ phí thu được phải nộp rất đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước .2. Tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí được nộp cho cơ quan thi hành án có thẩm quyền để gửi vào thông tin tài khoản tạm giữ mở tại kho bạc nhà nước và được rút ra để thi hành án theo quyết định hành động của Tòa án .

3. Người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải chịu án phí, lệ phí thì ngay sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, số tiền tạm ứng đã thu được phải được nộp vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nộp theo bản án, quyết định của Tòa án thì cơ quan thi hành án đã thu tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải làm thủ tục trả lại tiền cho họ.

4. Trường hợp việc xử lý vấn đề dân sự bị tạm đình chỉ thì tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí đã nộp được giải quyết và xử lý khi vấn đề được liên tục xử lý .

Điều 145. Chế độ thu, chi trả tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí
Việc thu tiền tạm ứng án phí và án phí, tiền tạm ứng lệ phí và lệ phí; việc chi trả tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 146. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí

1. Nguyên đơn, bị đơn có nhu yếu phản tố so với nguyên đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập trong vụ án dân sự phải nộp tiền tạm ứng án phí xét xử sơ thẩm, người kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí .

2. Người nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự phải nộp tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự đó, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí.
Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn thì vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc nộp tiền tạm ứng lệ phí, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí theo quy định của pháp luật. Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người nộp tiền tạm ứng lệ phí thì mỗi người phải nộp một nửa tiền tạm ứng lệ phí.

Điều 147. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm

1. Đương sự phải chịu án phí xét xử sơ thẩm nếu nhu yếu của họ không được Tòa án gật đầu, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí xét xử sơ thẩm .2. Trường hợp những đương sự không tự xác lập được phần gia tài của mình trong khối gia tài chung và có nhu yếu Tòa án xử lý chia gia tài chung đó thì mỗi đương sự phải chịu án phí xét xử sơ thẩm tương ứng với giá trị phần gia tài mà họ được hưởng .3. Trước khi mở phiên tòa xét xử, Tòa án thực thi hòa giải ; nếu những đương sự thoả thuận được với nhau về việc xử lý vụ án thì họ chỉ phải chịu 50 % mức án phí xét xử sơ thẩm lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này .4. Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải chịu án phí xét xử sơ thẩm, không phụ thuộc vào vào việc Tòa án đồng ý hay không đồng ý nhu yếu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai chấp thuận đồng ý ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu 50% án phí xét xử sơ thẩm .5. Trong vụ án có đương sự được miễn án phí xét xử sơ thẩm thì đương sự khác vẫn phải nộp án phí xét xử sơ thẩm mà mình phải chịu theo pháp luật tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này .6. Trường hợp vụ án bị tạm đình chỉ xử lý thì nghĩa vụ và trách nhiệm chịu án phí xét xử sơ thẩm được quyết định hành động khi vụ án được liên tục xử lý theo pháp luật tại Điều này .

Điều 148. Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm

1. Đương sự kháng nghị phải chịu án phí phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu án phí phúc thẩm .2. Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị thì đương sự kháng nghị không phải chịu án phí phúc thẩm ; Tòa án cấp phúc thẩm phải xác lập lại nghĩa vụ và trách nhiệm chịu án phí xét xử sơ thẩm theo pháp luật tại Điều 147 của Bộ luật này .3. Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị để xét xử lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm thì đương sự kháng nghị không phải chịu án phí phúc thẩm ; nghĩa vụ và trách nhiệm chịu án phí được xác lập lại khi xử lý lại vụ án theo thủ tục xét xử sơ thẩm .

Điều 149. Nghĩa vụ chịu lệ phí

1. Nghĩa vụ chịu lệ phí được xác lập tuỳ theo từng loại việc dân sự đơn cử và do luật lao lý .

2. Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn thì vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc chịu lệ phí, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải chịu lệ phí theo quy định của pháp luật.
Trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được người có nghĩa vụ chịu lệ phí thì mỗi người phải chịu một nửa lệ phí.

Điều 150. Quy định cụ thể về án phí, lệ phí
Căn cứ vào quy định của Luật phí và lệ phí và Bộ luật này, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về án phí, lệ phí Tòa án; mức thu án phí, lệ phí Tòa án đối với mỗi loại vụ việc cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm hoặc không phải nộp án phí, lệ phí Tòa án; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Mục 2. CÁC CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC

Điều 151. Tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

1. Tiền tạm ứng ngân sách ủy thác tư pháp ra quốc tế là số tiền mà Tòa án tạm tính để chi trả cho việc ủy thác tư pháp khi triển khai tích lũy, cung ứng chứng cứ, tống đạt sách vở, hồ sơ, tài liệu, triệu tập người làm chứng, người giám định và những nhu yếu tương hỗ tư pháp có tương quan đến việc xử lý vấn đề dân sự .2. giá thành ủy thác tư pháp ra quốc tế là số tiền thiết yếu và hài hòa và hợp lý phải chi trả cho việc triển khai ủy thác tư pháp theo lao lý của pháp lý Nước Ta và của nước được nhu yếu ủy thác tư pháp .

Điều 152. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

1. Nguyên đơn, người kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hoặc đương sự khác trong vụ án phải nộp tiền tạm ứng ngân sách ủy thác tư pháp ra quốc tế khi nhu yếu của họ làm phát sinh việc ủy thác tư pháp ra quốc tế .2. Người nhu yếu Tòa án xử lý việc dân sự, người kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hoặc đương sự khác trong việc dân sự phải nộp tiền tạm ứng ngân sách ủy thác tư pháp ra quốc tế khi nhu yếu của họ làm phát sinh việc ủy thác tư pháp ra quốc tế .

Điều 153. Nghĩa vụ chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài
Trường hợp các bên đương sự không có thoả thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài được xác định như sau:

1. Đương sự phải chịu ngân sách ủy thác tư pháp ra quốc tế nếu nhu yếu xử lý vấn đề của họ không được Tòa án gật đầu ;2. Trường hợp nhu yếu Tòa án chia gia tài chung thì mỗi người được chia gia tài phải chịu phần ngân sách ủy thác tư pháp ra quốc tế tương ứng với tỷ suất giá trị phần gia tài mà họ được chia ;3. Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải nộp ngân sách ủy thác tư pháp ra quốc tế, không nhờ vào vào việc Tòa án gật đầu hay không gật đầu nhu yếu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai đồng ý chấp thuận ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu 50% ngân sách ủy thác tư pháp ra quốc tế ;

4. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật này thì nguyên đơn phải chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài.
Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật này thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài;

5. Đối với những trường hợp đình chỉ xử lý vụ án khác theo lao lý của Bộ luật này thì người nhu yếu phải chịu ngân sách ủy thác tư pháp ra quốc tế .

Điều 154. Xử lý tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài

1. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách ủy thác tư pháp không phải chịu ngân sách ủy thác tư pháp thì người phải chịu ngân sách ủy thác tư pháp theo quyết định hành động của Tòa án phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách ủy thác tư pháp .2. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách ủy thác tư pháp phải chịu ngân sách ủy thác tư pháp, nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho ngân sách ủy thác tư pháp trong thực tiễn thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu ; nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn ngân sách ủy thác tư pháp trong thực tiễn thì họ được trả lại phần tiền còn thừa theo quyết định hành động của Tòa án .

Điều 155. Tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

1. Tiền tạm ứng ngân sách xem xét, đánh giá và thẩm định tại chỗ là số tiền mà Tòa án tạm tính để triển khai việc xem xét, đánh giá và thẩm định tại chỗ .2. giá thành xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ là số tiền thiết yếu và hài hòa và hợp lý phải chi trả cho việc xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ địa thế căn cứ vào pháp luật của pháp lý .

Điều 156. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

1. Người nhu yếu Tòa án xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ phải nộp tiền tạm ứng ngân sách xem xét, đánh giá và thẩm định tại chỗ theo nhu yếu của Tòa án .2. Trường hợp Tòa án xét thấy thiết yếu và quyết định hành động xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ thì nguyên đơn, người nhu yếu xử lý việc dân sự, người kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ .

Điều 157. Nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ
Trường hợp các bên đương sự không có thoả thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ được xác định như sau:

1. Đương sự phải chịu ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ nếu nhu yếu của họ không được Tòa án đồng ý ;2. Trường hợp nhu yếu Tòa án chia gia tài chung thì mỗi người được chia gia tài phải chịu phần ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ theo tỷ suất giá trị phần gia tài mà họ được chia ;3. Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải nộp ngân sách xem xét, đánh giá và thẩm định tại chỗ, không nhờ vào vào việc Tòa án đồng ý hay không gật đầu nhu yếu của nguyên đơn. Trường hợp cả hai chấp thuận đồng ý ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu 50% ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ ;

4. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật này thì nguyên đơn phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.
Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật này thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ;

5. Đối với những trường hợp đình chỉ xử lý vụ án khác theo lao lý của Bộ luật này thì người nhu yếu xem xét, thẩm định và đánh giá phải chịu ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ .

Điều 158. Xử lý tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ

1. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ không phải chịu ngân sách xem xét, đánh giá và thẩm định tại chỗ thì người phải chịu ngân sách xem xét, đánh giá và thẩm định tại chỗ theo quyết định hành động của Tòa án phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ .2. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ phải chịu ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ, nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho ngân sách xem xét, đánh giá và thẩm định tại chỗ trong thực tiễn thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu ; nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn ngân sách xem xét, thẩm định và đánh giá tại chỗ trong thực tiễn thì họ được trả lại phần tiền còn thừa theo quyết định hành động của Tòa án .

Điều 159. Tiền tạm ứng chi phí giám định, chi phí giám định

1. Tiền tạm ứng ngân sách giám định là số tiền mà người giám định tạm tính để thực thi việc giám định theo quyết định hành động của Tòa án hoặc theo nhu yếu giám định của đương sự .2. giá thành giám định là số tiền thiết yếu và hài hòa và hợp lý phải chi trả cho việc giám định và do người giám định tính địa thế căn cứ vào pháp luật của pháp lý .

Điều 160. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định
Trường hợp các đương sự không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí giám định được xác định như sau:

1. Người yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định phải nộp tiền tạm ứng chi phí giám định.
Trường hợp các bên đương sự yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định về cùng một đối tượng thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa số tiền tạm ứng chi phí giám định;

2. Trường hợp Tòa án xét thấy thiết yếu và quyết định hành động trưng cầu giám định thì nguyên đơn, người nhu yếu xử lý việc dân sự, người kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng ngân sách giám định ;3. Đương sự, người có nhu yếu xử lý việc dân sự, người kháng nghị đã nhu yếu Tòa án trưng cầu giám định mà không được đồng ý và tự mình nhu yếu tổ chức triển khai, cá thể thực thi giám định thì việc nộp tiền tạm ứng ngân sách giám định được thực thi theo lao lý của Luật giám định tư pháp .

Điều 161. Nghĩa vụ chịu chi phí giám định
Trường hợp các bên đương sự không có thoả thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí giám định được xác định như sau:

1. Người nhu yếu Tòa án trưng cầu giám định phải chịu ngân sách giám định, nếu hiệu quả giám định chứng tỏ nhu yếu của người đó là không có địa thế căn cứ. Trường hợp tác dụng giám định chứng tỏ nhu yếu của họ chỉ có địa thế căn cứ một phần thì họ phải nộp ngân sách giám định so với phần nhu yếu của họ đã được chứng tỏ là không có địa thế căn cứ ;2. Người không gật đầu nhu yếu trưng cầu giám định của đương sự khác trong vụ án phải nộp ngân sách giám định, nếu tác dụng giám định chứng tỏ nhu yếu của người nhu yếu trưng cầu giám định là có địa thế căn cứ. Trường hợp hiệu quả giám định chứng tỏ nhu yếu trưng cầu giám định chỉ có địa thế căn cứ một phần thì người không gật đầu nhu yếu trưng cầu giám định phải chịu ngân sách giám định tương ứng với phần nhu yếu đã được chứng tỏ là có địa thế căn cứ ;

3. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật này thì nguyên đơn phải chịu chi phí giám định.
Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật này thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí giám định;

4. Trường hợp người tự mình nhu yếu giám định theo pháp luật tại khoản 3 Điều 160 của Bộ luật này, nếu hiệu quả giám định chứng tỏ nhu yếu của người đó là có địa thế căn cứ thì người thua kiện phải chịu ngân sách giám định. Trường hợp tác dụng giám định chứng tỏ nhu yếu giám định của họ chỉ có địa thế căn cứ một phần thì họ phải nộp ngân sách giám định so với phần nhu yếu của họ đã được chứng tỏ là không có địa thế căn cứ ;5. Đối với những trường hợp đình chỉ xử lý vụ án khác theo pháp luật của Bộ luật này thì người nhu yếu trưng cầu giám định phải chịu ngân sách giám định .

Điều 162. Xử lý tiền tạm ứng chi phí giám định đã nộp

1 Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách giám định không phải chịu ngân sách giám định thì người phải chịu ngân sách giám định theo quyết định hành động của Tòa án phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách giám định .2. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách giám định phải chịu ngân sách giám định, nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho ngân sách giám định thực tiễn thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu ; nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn ngân sách giám định trong thực tiễn thì họ được trả lại phần tiền còn thừa theo quyết định hành động của Tòa án .

Điều 163. Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, chi phí định giá tài sản

1. Tiền tạm ứng ngân sách định giá gia tài là số tiền mà Hội đồng định giá tạm tính để triển khai việc định giá gia tài theo quyết định hành động của Tòa án .2. Ngân sách chi tiêu định giá gia tài là số tiền thiết yếu và hài hòa và hợp lý phải chi trả cho việc làm định giá gia tài và do Hội đồng định giá tính địa thế căn cứ vào lao lý của pháp lý .

Điều 164. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản
Trường hợp các bên đương sự không có thoả thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản được xác định như sau:

1. Người nhu yếu định giá gia tài phải nộp tiền tạm ứng ngân sách định giá gia tài ;2. Trường hợp những bên đương sự không thống nhất được về giá và cùng nhu yếu Tòa án định giá gia tài thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa tiền tạm ứng ngân sách định giá gia tài. Trường hợp có nhiều đương sự, thì những bên đương sự cùng phải nộp tiền tạm ứng ngân sách định giá gia tài theo mức mà Tòa án quyết định hành động ;3. Đối với trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 104 của Bộ luật này thì nguyên đơn, người kháng nghị phải nộp tiền tạm ứng ngân sách định giá gia tài .

Điều 165. Nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá
Trường hợp các bên đương sự không có thoả thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác thì nghĩa vụ chịu chi phí định giá tài sản, thẩm định giá được xác định như sau:

1. Đương sự phải chịu ngân sách định giá gia tài nếu nhu yếu của họ không được Tòa án đồng ý ;2. Trường hợp nhu yếu Tòa án chia gia tài chung thì mỗi người được chia gia tài phải chịu phần ngân sách định giá gia tài tương ứng với tỷ suất giá trị phần gia tài mà họ được chia ;3. Trường hợp Tòa án ra quyết định hành động định giá gia tài lao lý tại điểm c khoản 3 Điều 104 của Bộ luật này thì nghĩa vụ và trách nhiệm chịu ngân sách định giá gia tài được xác lập như sau :a ) Đương sự phải chịu ngân sách định giá gia tài lao lý tại khoản 1 Điều này nếu hiệu quả định giá chứng tỏ quyết định hành động định giá gia tài của Tòa án là có địa thế căn cứ ;b ) Tòa án trả ngân sách định giá gia tài nếu hiệu quả định giá gia tài chứng tỏ quyết định hành động định giá gia tài của Tòa án là không có địa thế căn cứ .

4. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật này và Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì nguyên đơn phải chịu chi phí định giá tài sản.
Trường hợp đình chỉ giải quyết việc xét xử phúc thẩm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 289, khoản 3 Điều 296 của Bộ luật này và Hội đồng định giá đã tiến hành định giá thì người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải chịu chi phí định giá tài sản;

5. Các trường hợp đình chỉ xử lý vụ án khác theo lao lý của Bộ luật này và Hội đồng định giá đã thực thi định giá thì người nhu yếu định giá gia tài phải chịu ngân sách định giá gia tài ;6. Nghĩa vụ chịu ngân sách thẩm định giá gia tài của đương sự được triển khai như nghĩa vụ và trách nhiệm chịu ngân sách định giá gia tài lao lý tại những khoản 1, 2, 4 và 5 Điều này .

Điều 166. Xử lý tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản

1. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách định giá gia tài không phải chịu ngân sách định giá thì người phải chịu ngân sách định giá theo quyết định hành động của Tòa án phải hoàn trả cho người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách định giá .2. Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng ngân sách định giá gia tài phải chịu ngân sách định giá, nếu số tiền tạm ứng đã nộp chưa đủ cho ngân sách định giá trong thực tiễn thì họ phải nộp thêm phần tiền còn thiếu ; nếu số tiền tạm ứng đã nộp nhiều hơn ngân sách định giá trong thực tiễn thì họ được trả lại phần tiền còn thừa .

Điều 167. Chi phí cho người làm chứng

1. Ngân sách chi tiêu hài hòa và hợp lý và trong thực tiễn cho người làm chứng do đương sự chịu .2. Người ý kiến đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng phải chịu tiền ngân sách cho người làm chứng nếu lời làm chứng tương thích với thực sự nhưng không đúng với nhu yếu của người đề xuất. Trường hợp lời làm chứng tương thích với thực sự và đúng với nhu yếu của người đề xuất triệu tập người làm chứng thì ngân sách này do đương sự có nhu yếu độc lập với nhu yếu của người đề xuất chịu .

Điều 168. Chi phí cho người phiên dịch, luật sư

1. Chi tiêu cho người phiên dịch là khoản tiền phải trả cho người phiên dịch trong quy trình xử lý vấn đề dân sự theo thoả thuận của đương sự với người phiên dịch hoặc theo pháp luật của pháp lý .2. Ngân sách chi tiêu cho luật sư là khoản tiền phải trả cho luật sư theo thoả thuận của đương sự với luật sư trong khoanh vùng phạm vi lao lý của tổ chức triển khai hành nghề luật sư và theo lao lý của pháp lý .3. Ngân sách chi tiêu cho người phiên dịch, luật sư do người có nhu yếu chịu, trừ trường hợp những bên đương sự có thoả thuận khác .4. Trường hợp Tòa án nhu yếu người phiên dịch thì ngân sách cho người phiên dịch do Tòa án trả .

Điều 169. Quy định cụ thể về các chi phí tố tụng
Căn cứ vào quy định của Bộ luật này, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài, chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, chi phí giám định, định giá tài sản; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch; chi phí tố tụng khác do luật khác quy định và việc miễn, giảm chi phí tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án.

Chương X
CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG

Điều 170. Nghĩa vụ cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho đương sự, những người tham gia tố tụng khác và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Bộ luật này và pháp luật có liên quan.

Điều 171. Các văn bản tố tụng phải được cấp, tống đạt, thông báo

1. Thông báo, giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời trong tố tụng dân sự .2. Bản án, quyết định hành động của Tòa án .3. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát ; những văn bản của cơ quan thi hành án dân sự .4. Các văn bản tố tụng khác mà pháp lý có pháp luật .

Điều 172. Người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng do những người sau đây thực hiện:

1. Người triển khai tố tụng, người của cơ quan phát hành văn bản tố tụng được giao trách nhiệm triển khai việc cấp, tống đạt, thông tin văn bản tố tụng ;2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người tham gia tố tụng dân sự cư trú hoặc cơ quan, tổ chức triển khai nơi người tham gia tố tụng dân sự thao tác khi Tòa án có nhu yếu ;3. Đương sự, người đại diện thay mặt của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự trong những trường hợp do Bộ luật này pháp luật ;4. Nhân viên tổ chức triển khai dịch vụ bưu chính ;5. Người có công dụng tống đạt ;6. Những người khác mà pháp lý có pháp luật .

Điều 173. Các phương thức cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được thực hiện bằng các phương thức sau đây:

1. Cấp, tống đạt, thông tin trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc người thứ ba được chuyển nhượng ủy quyền triển khai việc cấp, tống đạt, thông tin ;2. Cấp, tống đạt, thông tin bằng phương tiện đi lại điện tử theo nhu yếu của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác tương thích với pháp luật của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử ;3. Niêm yết công khai minh bạch ;4. Thông báo trên những phương tiện thông tin đại chúng ;5. Cấp, tống đạt, thông tin bằng phương pháp khác theo lao lý tại Chương XXXVIII của Bộ luật này .

Điều 174. Tính hợp lệ của việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

1. Việc cấp, tống đạt, thông tin văn bản tố tụng được triển khai theo pháp luật của Bộ luật này thì được coi là hợp lệ .

2. Người có nghĩa vụ thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng phải thực hiện theo quy định của Bộ luật này.
Người có nghĩa vụ thi hành các văn bản tố tụng đã được cấp, tống đạt, thông báo hợp lệ phải nghiêm chỉnh thi hành.

Điều 175. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

1. Người thực thi việc cấp, tống đạt, thông tin văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp, tống đạt, thông tin văn bản tố tụng có tương quan. Người được cấp, tống đạt, thông tin phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận văn bản tố tụng. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ được cấp, tống đạt, thông tin văn bản tố tụng .

2. Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận văn bản tố tụng.
Văn bản có xác nhận phải được chuyển lại cho Tòa án.
Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận được văn bản tố tụng do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.

Điều 176. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử
Việc cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 177. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cá nhân

1. Văn bản tố tụng được cấp, tống đạt, thông tin đến địa chỉ mà những đương sự đã gửi cho Tòa án theo phương pháp đương sự nhu yếu hoặc tới địa chỉ mà những đương sự đã thỏa thuận hợp tác và ý kiến đề nghị Tòa án liên hệ theo địa chỉ đó .2. Người được cấp, tống đạt, thông tin là cá thể thì văn bản tố tụng phải được giao trực tiếp cho họ. Đương sự phải ký nhận theo pháp luật tại khoản 1 Điều 175 của Bộ luật này .3. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông tin đã chuyển đến nơi cư trú mới và đã thông tin cho Tòa án việc đổi khác nơi cư trú thì phải cấp, tống đạt, thông tin theo địa chỉ nơi cư trú mới của họ. Đương sự phải ký nhận hoặc điểm chỉ theo lao lý tại khoản 1 Điều 175 của Bộ luật này. Nếu họ không thông tin cho Tòa án biết về việc đổi khác địa chỉ nơi cư trú và địa chỉ nơi cư trú mới thì Tòa án thực thi theo lao lý tại Điều 179 và Điều 180 của Bộ luật này .4. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông tin phủ nhận nhận văn bản tố tụng thì người triển khai việc cấp, tống đạt, thông tin phải lập biên bản trong đó nêu rõ nguyên do của việc khước từ, có xác nhận của đại diện thay mặt tổ dân phố hoặc Công an xã, phường, thị xã về việc người đó phủ nhận nhận văn bản tố tụng. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ vụ án .

5. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo vắng mặt thì người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo phải lập biên bản và giao cho người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng nơi cư trú với họ hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc để thực hiện việc ký nhận hoặc điểm chỉ và yêu cầu người này cam kết giao lại tận tay ngay cho người được cấp, tống đạt, thông báo. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ vụ án.
Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo vắng mặt ở nơi cư trú mà không rõ thời điểm trở về hoặc không rõ địa chỉ nơi cư trú mới của họ thì người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, tống đạt, thông báo, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời, thực hiện thủ tục niêm yết công khai văn bản cần tống đạt theo quy định tại Điều 179 của Bộ luật này. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ vụ án.

Điều 178. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức

1. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông tin là cơ quan, tổ chức triển khai thì văn bản tố tụng phải được giao trực tiếp cho người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nhận văn bản của cơ quan, tổ chức triển khai đó và phải được những người này ký nhận. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai được cấp, tống đạt, thông tin có người đại diện thay mặt tham gia tố tụng hoặc cử người đại diện thay mặt nhận văn bản tố tụng thì những người này ký nhận văn bản tố tụng đó. Ngày ký nhận là ngày được cấp, tống đạt, thông tin .2. Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông tin khước từ nhận văn bản tố tụng hoặc vắng mặt thì thực thi theo lao lý tại khoản 4 và khoản 5 Điều 177 của Bộ luật này .

Điều 179. Thủ tục niêm yết công khai

1. Việc niêm yết công khai minh bạch văn bản tố tụng được triển khai trong trường hợp không hề cấp, tống đạt, thông tin trực tiếp văn bản tố tụng theo lao lý tại Điều 177 và Điều 178 của Bộ luật này .2. Việc niêm yết công khai minh bạch văn bản tố tụng do Tòa án trực tiếp triển khai hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người có công dụng tống đạt hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đương sự cư trú, nơi cơ quan, tổ chức triển khai có trụ sở thực thi theo thủ tục sau đây :a ) Niêm yết bản chính tại trụ sở Tòa án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi cư trú ở đầu cuối của cá thể, nơi có trụ sở hoặc trụ sở sau cuối của cơ quan, tổ chức triển khai được cấp, tống đạt, thông tin ;b ) Niêm yết bản sao tại nơi cư trú hoặc nơi cư trú sau cuối của cá thể, nơi có trụ sở hoặc trụ sở sau cuối của cơ quan, tổ chức triển khai được cấp, tống đạt, thông tin ;c ) Lập biên bản về việc thực thi thủ tục niêm yết công khai minh bạch, trong đó ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết .3. Thời hạn niêm yết công khai minh bạch văn bản tố tụng là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết .

Điều 180. Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

1. Việc thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng được triển khai khi pháp lý có lao lý hoặc có địa thế căn cứ xác lập là việc niêm yết công khai minh bạch không bảo vệ cho người được cấp, tống đạt, thông tin nhận được thông tin về văn bản cần được cấp, tống đạt, thông tin .2. Việc thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoàn toàn có thể được triển khai nếu có nhu yếu của những đương sự khác. Trong trường hợp này, lệ phí thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng do đương sự có nhu yếu thông tin chịu .3. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng phải được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, trên một trong những báo hằng ngày của TW trong ba số liên tục và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của TW ba lần trong 03 ngày liên tục .

Điều 181. Thông báo kết quả việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
Trường hợp người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng không phải là Tòa án hoặc cơ quan ban hành văn bản tố tụng hoặc cán bộ của các cơ quan đó thì người thực hiện phải thông báo ngay kết quả việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho Tòa án hoặc cơ quan ban hành văn bản tố tụng đó.

Chương XI
THỜI HẠN TỐ TỤNG

Điều 182. Thời hạn tố tụng

1. Thời hạn tố tụng là một khoảng chừng thời hạn được xác lập từ thời gian này đến thời gian khác để người thực thi tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan thực thi hành vi tố tụng do Bộ luật này lao lý .2. Thời hạn tố tụng hoàn toàn có thể được xác lập bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện hoàn toàn có thể sẽ xảy ra .

Điều 183. Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự về thời hạn
Cách tính thời hạn tố tụng, quy định về thời hạn tố tụng, thời điểm bắt đầu, kết thúc thời hạn tố tụng trong Bộ luật này được áp dụng theo các quy định tương ứng của Bộ luật dân sự.

Điều 184. Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

1. Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu nhu yếu xử lý việc dân sự được thực thi theo lao lý của Bộ luật dân sự .

2. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.
Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

Điều 185. Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự về thời hiệu
Các quy định của Bộ luật dân sự về thời hiệu được áp dụng trong tố tụng dân sự.

PHẦN THỨ HAI
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

Chương XII
KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Điều 187. Quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước

1. Cơ quan quản trị nhà nước về mái ấm gia đình, cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ, Hội liên hiệp phụ nữ Nước Ta trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình theo pháp luật của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình .2. Tổ chức đại diện thay mặt tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền theo pháp luật của pháp lý .3. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng có quyền đại diện thay mặt cho người tiêu dùng khởi kiện bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng hoặc tự mình khởi kiện vì quyền lợi công cộng theo lao lý của Luật bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tiêu dùng .4. Cơ quan, tổ chức triển khai trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để nhu yếu Tòa án bảo vệ quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước thuộc nghành mình đảm nhiệm hoặc theo pháp luật của pháp lý .5. Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của người khác theo pháp luật của Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình .

Điều 188. Phạm vi khởi kiện

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể hoàn toàn có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác về một quan hệ pháp lý hoặc nhiều quan hệ pháp lý có tương quan với nhau để xử lý trong cùng một vụ án .2. Nhiều cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể hoàn toàn có thể cùng khởi kiện một cơ quan, một tổ chức triển khai, một cá thể khác về một quan hệ pháp lý hoặc nhiều quan hệ pháp lý có tương quan với nhau để xử lý trong cùng một vụ án .3. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể lao lý tại Điều 187 của Bộ luật này hoàn toàn có thể khởi kiện một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác về một quan hệ pháp lý hoặc nhiều quan hệ pháp lý có tương quan với nhau để xử lý trong cùng một vụ án .

Điều 189. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện phải làm đơn khởi kiện .2. Việc làm đơn khởi kiện của cá thể được thực thi như sau :a ) Cá nhân có khá đầy đủ năng lượng hành vi tố tụng dân sự thì hoàn toàn có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá thể đó ; ở phần cuối đơn, cá thể đó phải ký tên hoặc điểm chỉ ;b ) Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện thay mặt hợp pháp của họ hoàn toàn có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện thay mặt hợp pháp của cá thể đó ; ở phần cuối đơn, người đại diện thay mặt hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ ;c ) Cá nhân thuộc trường hợp lao lý tại điểm a và điểm b khoản này là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không hề tự mình làm đơn khởi kiện, người không hề tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì hoàn toàn có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lượng tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện .3. Cơ quan, tổ chức triển khai là người khởi kiện thì người đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai đó hoàn toàn có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai và họ, tên, chức vụ của người đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai đó ; ở phần cuối đơn, người đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức triển khai đó ; trường hợp tổ chức triển khai khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo lao lý của Luật doanh nghiệp .4. Đơn khởi kiện phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện ;b ) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện ;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d ) Tên, nơi cư trú, thao tác của người có quyền và quyền lợi được bảo vệ là cá thể hoặc trụ sở của người có quyền và quyền lợi được bảo vệ là cơ quan, tổ chức triển khai ; số điện thoại cảm ứng, fax và địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) ;đ ) Tên, nơi cư trú, thao tác của người bị kiện là cá thể hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức triển khai ; số điện thoại thông minh, fax và địa chỉ thư điện tử ( nếu có ). Trường hợp không rõ nơi cư trú, thao tác hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, thao tác hoặc nơi có trụ sở ở đầu cuối của người bị kiện ;

e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

g ) Quyền, quyền lợi hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm ; những yếu tố đơn cử nhu yếu Tòa án xử lý so với người bị kiện, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ;h ) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng ( nếu có ) ;i ) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện .5. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng tỏ quyền, quyền lợi hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì nguyên do khách quan mà người khởi kiện không hề nộp không thiếu tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng tỏ quyền, quyền lợi hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ trợ hoặc giao nộp bổ trợ tài liệu, chứng cứ khác theo nhu yếu của Tòa án trong quy trình xử lý vụ án .

Điều 190. Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền xử lý vụ án bằng những phương pháp sau đây :a ) Nộp trực tiếp tại Tòa án ;b ) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính ;c ) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ) .

2. Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.
Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Đương sự phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp đương sự không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.

3. Trường hợp người khởi kiện gửi đơn khởi kiện bằng phương pháp gửi trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn .4. Trường hợp chuyển vụ án cho Tòa án khác theo pháp luật tại Điều 41 của Bộ luật này thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn khởi kiện đến Tòa án đã thụ lý nhưng không đúng thẩm quyền và được xác lập theo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này .5. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này .

Điều 191. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

1. Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.
Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Yêu cầu sửa đổi, bổ trợ đơn khởi kiện ;b ) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thường thì hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện kèm theo để xử lý theo thủ tục rút gọn pháp luật tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này ;c ) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông tin cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án khác ;d ) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vấn đề đó không thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án .4. Kết quả giải quyết và xử lý đơn của Thẩm phán lao lý tại khoản 3 Điều này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông tin cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ) .

Điều 192. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện

1. Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong những trường hợp sau đây :a ) Người khởi kiện không có quyền khởi kiện theo lao lý tại Điều 186 và Điều 187 của Bộ luật này hoặc không có đủ năng lượng hành vi tố tụng dân sự ;

b) Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp pháp luật có quy định về các điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó;

c ) Sự việc đã được xử lý bằng bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án hoặc quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp vụ án mà Tòa án bác đơn nhu yếu ly hôn, nhu yếu biến hóa nuôi con, đổi khác mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, nhu yếu đổi khác người quản lý tài sản, biến hóa người quản trị di sản, đổi khác người giám hộ hoặc vụ án đòi gia tài, đòi gia tài cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà Tòa án chưa đồng ý nhu yếu và theo pháp luật của pháp lý được quyền khởi kiện lại ;d ) Hết thời hạn pháp luật tại khoản 2 Điều 195 của Bộ luật này mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc có trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng ;đ ) Vụ án không thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án ;

e) Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Thẩm phán quy định tại khoản 2 Điều 193 của Bộ luật này.
Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, trụ sở mà không thông báo địa chỉ mới cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú làm cho người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện thì Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ và tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.
Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện không ghi đầy đủ, cụ thể hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà không sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu của Thẩm phán thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện;

g ) Người khởi kiện rút đơn khởi kiện .2. Khi trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, Thẩm phán phải có văn bản nêu rõ nguyên do trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ mà Thẩm phán trả lại cho người khởi kiện phải được sao chụp và lưu tại Tòa án để làm cơ sở xử lý khiếu nại, đề xuất kiến nghị khi có nhu yếu .3. Đương sự có quyền nộp đơn khởi kiện lại trong những trường hợp sau đây :a ) Người khởi kiện đã có đủ năng lượng hành vi tố tụng dân sự ;b ) Yêu cầu ly hôn, nhu yếu biến hóa nuôi con, biến hóa mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, nhu yếu biến hóa người quản lý tài sản, biến hóa người quản trị di sản, đổi khác người giám hộ hoặc vụ án đòi gia tài, đòi gia tài cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà trước đó Tòa án chưa đồng ý nhu yếu mà theo pháp luật của pháp lý được quyền khởi kiện lại ;c ) Đã có đủ điều kiện kèm theo khởi kiện ;d ) Các trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .4. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành khoản 1 và khoản 3 Điều này .

Điều 193. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

1. Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ những nội dung lao lý tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán thông tin bằng văn bản nêu rõ những yếu tố cần sửa đổi, bổ trợ cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ trợ trong thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng ; trường hợp đặc biệt quan trọng, Thẩm phán hoàn toàn có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Văn bản thông tin hoàn toàn có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện qua dịch vụ bưu chính và phải ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi. Thời hạn thực thi việc sửa đổi, bổ trợ đơn khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện .2. Trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ trợ đơn khởi kiện theo đúng pháp luật tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán liên tục việc thụ lý vụ án ; nếu họ không sửa đổi, bổ trợ theo nhu yếu thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện .

Điều 194. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền đề xuất kiến nghị với Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện .2. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, đề xuất kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phải phân công một Thẩm phán khác xem xét, xử lý khiếu nại, yêu cầu .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét, xử lý khiếu nại, yêu cầu. Phiên họp xem xét, xử lý khiếu nại, đề xuất kiến nghị có sự tham gia của đại diện thay mặt Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có khiếu nại ; trường hợp đương sự vắng mặt thì Thẩm phán vẫn thực thi phiên họp .4. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có tương quan đến việc trả lại đơn khởi kiện, quan điểm của đại diện thay mặt Viện kiểm sát và đương sự có khiếu nại tại phiên họp, Thẩm phán phải ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện và thông tin cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp ;b ) Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để thực thi việc thụ lý vụ án .5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động vấn đáp khiếu nại, yêu cầu về việc trả lại đơn khởi kiện của Thẩm phán, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền đề xuất kiến nghị với Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp xem xét, xử lý .6. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, đề xuất kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp phải ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện ;

b) Yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.
Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có hiệu lực thi hành và được gửi ngay cho người khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát đã kiến nghị và Tòa án đã ra quyết định trả lại đơn khởi kiện.

7. Trường hợp có căn cứ xác định quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp quy định tại khoản 6 Điều này có vi phạm pháp luật thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nếu quyết định bị khiếu nại, kiến nghị là của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại của đương sự, kiến nghị của Viện kiểm sát thì Chánh án phải giải quyết. Quyết định của Chánh án là quyết định cuối cùng.

Điều 195. Thụ lý vụ án

1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án thì Thẩm phán phải thông tin ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí .2. Thẩm phán dự trù số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí .3. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí .4. Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo .

Điều 196. Thông báo về việc thụ lý vụ án

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.
Đối với vụ án do người tiêu dùng khởi kiện thì Tòa án phải niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án thông tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án.

2. Văn bản thông tin phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm làm văn bản thông tin ;b ) Tên, địa chỉ Tòa án đã thụ lý vụ án ;c ) Tên, địa chỉ ; số điện thoại cảm ứng, fax, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) của người khởi kiện ;d ) Những yếu tố đơn cử người khởi kiện nhu yếu Tòa án xử lý ;đ ) Vụ án được thụ lý theo thủ tục thường thì hay thủ tục rút gọn ;e ) Danh mục tài liệu, chứng cứ người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện ;g ) Thời hạn bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan phải có quan điểm bằng văn bản nộp cho Tòa án so với nhu yếu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nhu yếu phản tố, nhu yếu độc lập ( nếu có ) ;h ) Hậu quả pháp lý của việc bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không nộp cho Tòa án văn bản về quan điểm của mình so với nhu yếu khởi kiện .3. Trường hợp nguyên đơn có đơn nhu yếu Tòa án tương hỗ trong việc gửi tài liệu, chứng cứ thì kèm theo thông tin về việc thụ lý vụ án, Tòa án gửi cho bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan bản sao tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn cung ứng .

Điều 197. Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án

1. Trên cơ sở báo cáo giải trình thụ lý vụ án của Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định hành động phân công Thẩm phán xử lý vụ án bảo vệ nguyên tắc vô tư, khách quan, ngẫu nhiên .

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.
Đối với vụ án phức tạp, việc giải quyết có thể phải kéo dài thì Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán dự khuyết để bảo đảm xét xử đúng thời hạn theo quy định của Bộ luật này.

3. Trong quy trình xử lý vụ án, nếu Thẩm phán được phân công không hề liên tục thực thi được trách nhiệm thì Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán khác liên tục trách nhiệm ; trường hợp đang xét xử mà không có Thẩm phán dự khuyết thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu và Tòa án phải thông tin cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp .

Điều 198. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán khi lập hồ sơ vụ án

1. Lập hồ sơ vụ án theo lao lý tại Điều 204 của Bộ luật này .2. Yêu cầu đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án .3. Tiến hành xác minh, tích lũy chứng cứ theo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 97 của Bộ luật này .

Điều 199. Quyền, nghĩa vụ của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi nhận được thông báo

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có).
Trường hợp cần gia hạn thì bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có đơn đề nghị gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do; nếu việc đề nghị gia hạn là có căn cứ thì Tòa án phải gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

2. Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có quyền nhu yếu Tòa án cho xem, ghi chép, sao chụp đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện, trừ tài liệu, chứng cứ lao lý tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này .

Điều 200. Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn

1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình so với nhu yếu của nguyên đơn, bị đơn có quyền nhu yếu phản tố so với nguyên đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập .2. Yêu cầu phản tố của bị đơn so với nguyên đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập được gật đầu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm với nhu yếu của nguyên đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập ;b ) Yêu cầu phản tố được đồng ý dẫn đến loại trừ việc gật đầu một phần hoặc hàng loạt nhu yếu của nguyên đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập ;c ) Giữa nhu yếu phản tố và nhu yếu của nguyên đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập có sự tương quan với nhau và nếu được xử lý trong cùng một vụ án thì làm cho việc xử lý vụ án được đúng mực và nhanh hơn .3. Bị đơn có quyền đưa ra nhu yếu phản tố trước thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ và hòa giải .

Điều 201. Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

1. Trường hợp người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên bị đơn thì họ có quyền nhu yếu độc lập khi có những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Việc xử lý vụ án có tương quan đến quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ ;b ) Yêu cầu độc lập của họ có tương quan đến vụ án đang được xử lý ;c ) Yêu cầu độc lập của họ được xử lý trong cùng một vụ án làm cho việc xử lý vụ án được đúng chuẩn và nhanh hơn .2. Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có quyền đưa ra nhu yếu độc lập trước thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ và hòa giải .

Điều 202. Thủ tục yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập
Thủ tục yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập được thực hiện theo quy định của Bộ luật này về thủ tục khởi kiện của nguyên đơn.

Chương XIII
THỦ TỤC HÒA GIẢI VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ

Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

1. Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử những loại vụ án, trừ những vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố quốc tế, được lao lý như sau :a ) Đối với những vụ án lao lý tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án ;

b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.
Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.
Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. Trong quá trình chuẩn bị sẵn sàng xét xử, Thẩm phán triển khai những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Lập hồ sơ vụ án theo lao lý tại Điều 198 của Bộ luật này ;b ) Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác ;c ) Xác định quan hệ tranh chấp giữa những đương sự và pháp lý cần vận dụng ;d ) Làm rõ những diễn biến khách quan của vụ án ;đ ) Xác minh, tích lũy chứng cứ theo lao lý của Bộ luật này ;e ) Áp dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;g ) Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ và hòa giải theo pháp luật của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được xử lý theo thủ tục rút gọn ;h ) Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý của Bộ luật này .3. Trong thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử lao lý tại khoản 1 Điều này, tuỳ từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Công nhận sự thoả thuận của những đương sự ;b ) Tạm đình chỉ xử lý vụ án dân sự ;c ) Đình chỉ xử lý vụ án dân sự ;d ) Đưa vụ án ra xét xử .4. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử ; trường hợp có nguyên do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng .

Điều 204. Lập hồ sơ vụ án dân sự

1. Hồ sơ vụ án dân sự gồm có đơn và hàng loạt tài liệu, chứng cứ của đương sự, người tham gia tố tụng khác ; tài liệu, chứng cứ do Tòa án tích lũy tương quan đến vụ án ; văn bản tố tụng của Tòa án, Viện kiểm sát về việc xử lý vụ án dân sự .2. Các sách vở, tài liệu trong hồ sơ vụ án dân sự phải được đánh số bút lục, sắp xếp theo thứ tự ngày, tháng, năm. Giấy tờ, tài liệu có trước thì để ở dưới, sách vở, tài liệu có sau thì để ở trên và phải được quản trị, lưu giữ, sử dụng theo lao lý của pháp lý .

Điều 205. Nguyên tắc tiến hành hòa giải

1. Trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án thực thi hòa giải để những đương sự thoả thuận với nhau về việc xử lý vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không thực thi hòa giải được lao lý tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật này hoặc vụ án được xử lý theo thủ tục rút gọn .2. Việc hòa giải được triển khai theo những nguyên tắc sau đây :a ) Tôn trọng sự tự nguyện thoả thuận của những đương sự, không được dùng vũ lực hoặc rình rập đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc những đương sự phải thoả thuận không tương thích với ý chí của mình ;b ) Nội dung thoả thuận giữa những đương sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội .

Điều 206. Những vụ án dân sự không được hòa giải

1. Yêu cầu đòi bồi thường vì nguyên do gây thiệt hại đến gia tài của Nhà nước .2. Những vụ án phát sinh từ thanh toán giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội .

Điều 207. Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được

1. Bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố ý vắng mặt .2. Đương sự không hề tham gia hòa giải được vì có nguyên do chính đáng .3. Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lượng hành vi dân sự .4. Một trong những đương sự ý kiến đề nghị không thực thi hòa giải .

Điều 208. Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

1. Thẩm phán triển khai mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ và hòa giải giữa những đương sự. Trước khi triển khai phiên họp, Thẩm phán phải thông tin cho đương sự, người đại diện thay mặt hợp pháp của đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự về thời hạn, khu vực triển khai phiên họp và nội dung của phiên họp .2. Trường hợp vụ án dân sự không được hòa giải hoặc không triển khai hòa giải được pháp luật tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật này thì Thẩm phán triển khai phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ mà không thực thi hòa giải .

3. Đối với vụ án hôn nhân và gia đình liên quan đến người chưa thành niên, trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự thì Thẩm phán, Thẩm tra viên được Chánh án Tòa án phân công phải thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp. Khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh tranh chấp và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.
Đối với vụ án tranh chấp về nuôi con khi ly hôn hoặc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, Thẩm phán phải lấy ý kiến của con chưa thành niên từ đủ bảy tuổi trở lên, trường hợp cần thiết có thể mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em chứng kiến, tham gia ý kiến. Việc lấy ý kiến của con chưa thành niên và các thủ tục tố tụng khác đối với người chưa thành niên phải bảo đảm thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người chưa thành niên, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, giữ bí mật cá nhân của người chưa thành niên.

Điều 209. Thành phần phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

1. Thành phần tham gia phiên họp gồm có :a ) Thẩm phán chủ trì phiên họp ;b ) Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp ;c ) Các đương sự hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của những đương sự ;d ) Đại diện tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động so với vụ án lao động khi có nhu yếu của người lao động, trừ vụ án lao động đã có tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động là người đại diện thay mặt, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho tập thể người lao động, người lao động. Trường hợp đại diện thay mặt tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động không tham gia hòa giải thì phải có quan điểm bằng văn bản ;đ ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự ( nếu có ) ;e ) Người phiên dịch ( nếu có ) .2. Trường hợp thiết yếu, Thẩm phán nhu yếu cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan tham gia phiên họp ; so với vụ án về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, Thẩm phán nhu yếu đại diện thay mặt cơ quan quản trị nhà nước về mái ấm gia đình, cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ, Hội liên hiệp phụ nữ Nước Ta tham gia phiên họp ; nếu họ vắng mặt thì Tòa án vẫn triển khai phiên họp .3. Trong vụ án có nhiều đương sự mà có đương sự vắng mặt, nhưng những đương sự xuất hiện vẫn đồng ý chấp thuận thực thi phiên họp và việc thực thi phiên họp đó không ảnh hưởng tác động đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đương sự vắng mặt thì Thẩm phán thực thi phiên họp giữa những đương sự xuất hiện ; nếu những đương sự đề xuất hoãn phiên hòa giải để xuất hiện tổng thể những đương sự trong vụ án thì Thẩm phán phải hoãn phiên họp. Thẩm phán phải thông tin việc hoãn phiên họp và việc mở lại phiên họp cho đương sự .

Điều 210. Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

1. Trước khi thực thi phiên họp, Thư ký Tòa án báo cáo giải trình Thẩm phán về sự xuất hiện, vắng mặt của những người tham gia phiên họp đã được Tòa án thông tin. Thẩm phán chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự xuất hiện và căn cước của những người tham gia, thông dụng cho những đương sự về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của họ theo lao lý của Bộ luật này .2. Khi kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ, Thẩm phán công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hỏi đương sự về những yếu tố sau đây :a ) Yêu cầu và khoanh vùng phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, bổ trợ, đổi khác, rút nhu yếu khởi kiện, nhu yếu phản tố, nhu yếu độc lập ; những yếu tố đã thống nhất, những yếu tố chưa thống nhất nhu yếu Tòa án xử lý ;b ) Tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án và việc gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác ;c ) Bổ sung tài liệu, chứng cứ ; nhu yếu Tòa án tích lũy tài liệu, chứng cứ ; nhu yếu Tòa án triệu tập đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa xét xử ;d ) Những yếu tố khác mà đương sự thấy thiết yếu .3. Sau khi những đương sự đã trình diễn xong, Thẩm phán xem xét những quan điểm, xử lý những nhu yếu của đương sự lao lý tại khoản 2 Điều này. Trường hợp người được Tòa án triệu tập vắng mặt thì Tòa án thông tin tác dụng phiên họp cho họ .4. Thủ tục triển khai hòa giải được thực thi như sau :a ) Thẩm phán phổ cập cho những đương sự về những pháp luật của pháp lý có tương quan đến việc xử lý vụ án để những đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, nghiên cứu và phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về việc xử lý vụ án ;b ) Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ trình diễn nội dung tranh chấp, bổ trợ nhu yếu khởi kiện ; những địa thế căn cứ để bảo vệ nhu yếu khởi kiện và đề xuất kiến nghị quan điểm về những yếu tố cần hòa giải, hướng xử lý vụ án ( nếu có ) ;c ) Bị đơn, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ trình diễn quan điểm của mình so với nhu yếu của nguyên đơn, nhu yếu phản tố ( nếu có ) ; những địa thế căn cứ để phản đối nhu yếu của nguyên đơn ; những địa thế căn cứ để bảo vệ nhu yếu phản tố của mình và yêu cầu quan điểm về những yếu tố cần hòa giải, hướng xử lý vụ án ( nếu có ) ;d ) Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ trình diễn quan điểm của mình so với nhu yếu của nguyên đơn, bị đơn ; trình diễn nhu yếu độc lập của mình ( nếu có ) ; những địa thế căn cứ để phản đối nhu yếu của nguyên đơn, bị đơn ; những địa thế căn cứ để bảo vệ nhu yếu độc lập của mình và yêu cầu quan điểm về những yếu tố cần hòa giải, hướng xử lý vụ án ( nếu có ) ;đ ) Người khác tham gia phiên họp hòa giải ( nếu có ) phát biểu quan điểm ;e ) Sau khi những đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ trình diễn hết quan điểm của mình, Thẩm phán xác lập những yếu tố những đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất và nhu yếu những đương sự trình diễn bổ trợ về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất ;g ) Thẩm phán Kết luận về những yếu tố những đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất .

Điều 211. Biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

1. Thư ký Tòa án phải lập biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ và biên bản về việc hòa giải .2. Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm triển khai phiên họp ;b ) Địa điểm triển khai phiên họp ;c ) Thành phần tham gia phiên họp ;d ) Ý kiến của những đương sự hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của những đương sự về những nội dung lao lý tại khoản 2 Điều 210 của Bộ luật này ;đ ) Các nội dung khác ;e ) Quyết định của Tòa án về việc đồng ý, không đồng ý những nhu yếu của đương sự .3. Biên bản về việc hòa giải phải có những nội dung chính sau đây :a ) Các nội dung lao lý tại những điểm a, b và c khoản 2 Điều này ;b ) Ý kiến của những đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những đương sự ;c ) Những nội dung đã được những đương sự thống nhất, không thống nhất .4. Biên bản phải có khá đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia phiên họp, chữ ký của Thư ký Tòa án ghi biên bản và của Thẩm phán chủ trì phiên họp. Những người tham gia phiên họp có quyền được xem biên bản ngay sau khi kết thúc phiên họp, nhu yếu ghi những sửa đổi, bổ trợ vào biên bản và ký xác nhận hoặc điểm chỉ .5. Trường hợp những đương sự thoả thuận được với nhau về yếu tố phải xử lý trong vụ án dân sự thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Biên bản này được gửi ngay cho những đương sự tham gia hòa giải .

Điều 212. Ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự

1. Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

2. Thẩm phán chỉ ra quyết định hành động công nhận sự thoả thuận của những đương sự nếu những đương sự thoả thuận được với nhau về việc xử lý hàng loạt vụ án .3. Trong trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều 210 của Bộ luật này mà những đương sự xuất hiện thoả thuận được với nhau về việc xử lý vụ án thì thoả thuận đó chỉ có giá trị so với những người xuất hiện và được Thẩm phán ra quyết định hành động công nhận nếu không ảnh hưởng tác động đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đương sự vắng mặt. Trường hợp thoả thuận của họ có ảnh hưởng tác động đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đương sự vắng mặt thì thoả thuận này chỉ có giá trị và được Thẩm phán ra quyết định hành động công nhận nếu được đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải đồng ý chấp thuận bằng văn bản .

Điều 213. Hiệu lực của quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự

1. Quyết định công nhận sự thoả thuận của những đương sự có hiệu lực hiện hành pháp lý ngay sau khi được phát hành và không bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm .2. Quyết định công nhận sự thoả thuận của những đương sự chỉ hoàn toàn có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có địa thế căn cứ cho rằng sự thoả thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, rình rập đe dọa, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội .

Điều 214. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Tòa án ra quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý vụ án dân sự khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :a ) Đương sự là cá thể đã chết, cơ quan, tổ chức triển khai đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thừa kế quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó ;b ) Đương sự là cá thể mất năng lượng hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác lập được người đại diện thay mặt theo pháp lý ;c ) Chấm dứt đại diện thay mặt hợp pháp của đương sự mà chưa có người sửa chữa thay thế ;d ) Cần đợi hiệu quả xử lý vụ án khác có tương quan hoặc vấn đề được pháp lý pháp luật là phải do cơ quan, tổ chức triển khai khác xử lý trước mới xử lý được vụ án ;đ ) Cần đợi tác dụng thực thi ủy thác tư pháp, ủy thác tích lũy chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức triển khai cung ứng tài liệu, chứng cứ theo nhu yếu của Tòa án mới xử lý được vụ án ;e ) Cần đợi hiệu quả giải quyết và xử lý văn bản quy phạm pháp luật có tương quan đến việc xử lý vụ án có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ ;g ) Theo pháp luật tại Điều 41 của Luật phá sản ;h ) Các trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày ra quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyết định hành động đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp .

Điều 215. Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Tòa án không xóa tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ xử lý trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày, tháng, năm của quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý vụ án dân sự đó .2. Tiền tạm ứng án phí, lệ phí mà đương sự đã nộp được gửi tại kho bạc nhà nước và được giải quyết và xử lý khi Tòa án liên tục xử lý vụ án dân sự .

3. Trường hợp tạm đình chỉ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 214 của Bộ luật này thì trước khi tạm đình chỉ, Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ án phải có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định tại Điều 221 của Bộ luật này.
Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn này mà cơ quan có thẩm quyền không có văn bản trả lời thì Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

4. Trong thời gian tạm đình chỉ giải quyết vụ án, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án vẫn phải có trách nhiệm về việc giải quyết vụ án.
Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại khoản 1 Điều 214 của Bộ luật này, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục trong thời gian ngắn nhất những lý do dẫn tới vụ án bị tạm đình chỉ để kịp thời đưa vụ án ra giải quyết.

5. Quyết định tạm đình chỉ xử lý vụ án dân sự hoàn toàn có thể bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm .

Điều 216. Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 214 của Bộ luật này không còn thì Tòa án phải ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự và gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp.
Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự hết hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án kể từ khi ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.

Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án dân sự trong những trường hợp sau đây :a ) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá thể đã chết mà quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ không được thừa kế ;b ) Cơ quan, tổ chức triển khai đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào thừa kế quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng của cơ quan, tổ chức triển khai đó ;c ) Người khởi kiện rút hàng loạt nhu yếu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan ;d ) Đã có quyết định hành động của Tòa án mở thủ tục phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc xử lý vụ án có tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm, gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã đó ;

đ) Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.
Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này thì Tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

e ) Đương sự có nhu yếu vận dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ra bản án, quyết định hành động xử lý vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết ;g ) Các trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 192 của Bộ luật này mà Tòa án đã thụ lý ;h ) Các trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .2. Trường hợp nguyên đơn rút hàng loạt nhu yếu khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có nguyên do chính đáng, không đề xuất xét xử vắng mặt và trong vụ án đó có bị đơn nhu yếu phản tố, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập thì xử lý như sau :a ) Bị đơn rút hàng loạt nhu yếu phản tố, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan rút hàng loạt nhu yếu độc lập thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án ;b ) Bị đơn không rút hoặc chỉ rút một phần nhu yếu phản tố thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu khởi kiện của nguyên đơn ; bị đơn trở thành nguyên đơn, nguyên đơn trở thành bị đơn ;c ) Bị đơn rút hàng loạt nhu yếu phản tố, người có quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cần độc lập thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu khởi kiện của nguyên đơn, nhu yếu phản tố của bị đơn ; người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trở thành nguyên đơn, người nào bị khởi kiện theo nhu yếu độc lập trở thành bị đơn .

3. Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu; trong trường hợp này, Tòa án phải sao chụp và lưu lại để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

4. Đối với vụ án được xét xử lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm sau khi có quyết định hành động giám đốc thẩm, tái thẩm mà Tòa án quyết định hành động đình chỉ việc xử lý vụ án thì Tòa án đồng thời phải xử lý hậu quả của việc thi hành án, những yếu tố khác có tương quan ( nếu có ) ; trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì việc đình chỉ xử lý vụ án phải có sự đồng ý chấp thuận của bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan .

Điều 218. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Khi có quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện nhu yếu Tòa án xử lý lại vụ án dân sự đó, nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp lý có tranh chấp, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này và những trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .2. Trường hợp Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án dân sự theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 217 hoặc vì nguyên do nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước .3. Trường hợp Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án dân sự do người khởi kiện rút hàng loạt nhu yếu khởi kiện lao lý tại điểm c và trường hợp khác pháp luật tại những điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ .4. Quyết định đình chỉ xử lý vụ án dân sự hoàn toàn có thể bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm .

Điều 219. Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Trước khi mở phiên tòa xét xử, Thẩm phán được phân công xử lý vụ án dân sự có thẩm quyền ra quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý vụ án dân sự, quyết định hành động liên tục xử lý vụ án dân sự, quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án dân sự .2. Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử có thẩm quyền ra quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý vụ án dân sự, quyết định hành động liên tục xử lý vụ án dân sự, quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án dân sự .

Điều 220. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động ;b ) Tên Tòa án ra quyết định hành động ;c ) Vụ án được đưa ra xét xử ;d ) Tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện lao lý tại Điều 187 của Bộ luật này, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ;đ ) Họ, tên Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án ; họ, tên Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân dự khuyết ( nếu có ) ;e ) Họ, tên Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử ; họ, tên Kiểm sát viên dự khuyết ( nếu có ) ;g ) Ngày, giờ, tháng, năm, khu vực mở phiên tòa xét xử ;h ) Xét xử công khai minh bạch hoặc xét xử kín ;i ) Họ, tên người được triệu tập tham gia phiên tòa xét xử .

2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.
Trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Bộ luật này thì Tòa án phải gửi hồ sơ vụ án cùng quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp; trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện kiểm sát phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho Tòa án.

Điều 221. Phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật

1. Trong quy trình xử lý vụ án dân sự, nếu phát hiện văn bản quy phạm pháp luật tương quan đến việc xử lý vụ án dân sự có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên thì Tòa án thực thi như sau :a ) Trường hợp chưa có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử thì Thẩm phán được phân công xử lý vụ án báo cáo giải trình và ý kiến đề nghị Chánh án Tòa án đang xử lý vụ án có văn bản đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ;b ) Trường hợp đã có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử hoặc vụ án đang được xem xét tại phiên tòa xét xử hoặc đang được xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa xét xử theo pháp luật tại điểm e khoản 1 Điều 259 của Bộ luật này và báo cáo giải trình Chánh án Tòa án đang xử lý vụ án có văn bản đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật .2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến đề nghị của Chánh án Tòa án cấp dưới thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải xem xét và giải quyết và xử lý như sau :a ) Trường hợp đề xuất có địa thế căn cứ thì phải ra văn bản đề xuất kiến nghị gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và thông tin cho Tòa án đã đề xuất để ra quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý vụ án ;b ) Trường hợp đề xuất không có địa thế căn cứ thì phải ra văn bản vấn đáp cho Tòa án đã đề xuất để liên tục xử lý vụ án theo đúng pháp luật của pháp lý .3. Cơ quan nhận được đề xuất kiến nghị của Tòa án về việc sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý như sau :a ) Đối với văn bản quy phạm pháp luật pháp luật cụ thể, hướng dẫn thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên bị yêu cầu xem xét thì trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan đã phát hành văn bản đó phải xem xét và vấn đáp bằng văn bản cho Tòa án nhân dân tối cao ; nếu quá thời hạn này mà không nhận được văn bản vấn đáp thì Tòa án vận dụng văn bản có hiệu lực thực thi hiện hành cao hơn để xử lý vụ án ;b ) Trường hợp đề xuất kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật là luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ của Quốc hội thì thực thi theo pháp luật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật .

Chương XIV
PHIÊN TÒA SƠ THẨM

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHIÊN TÒA SƠ THẨM

Điều 222. Yêu cầu chung đối với phiên tòa sơ thẩm
Phiên tòa sơ thẩm phải được tiến hành đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc trong giấy báo mở lại phiên tòa trong trường hợp phải hoãn phiên tòa.

Điều 223. Địa điểm tổ chức phiên tòa
Phiên tòa được tổ chức tại trụ sở Tòa án hoặc có thể ngoài trụ sở Tòa án nhưng phải bảo đảm tính trang nghiêm và hình thức phòng xử án quy định tại Điều 224 của Bộ luật này.

Điều 224. Hình thức bố trí phòng xử án

1. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được treo chính giữa phía trên phòng xử án và phía trên chỗ ngồi của Hội đồng xét xử .2. Phòng xử án phải có những khu vực được sắp xếp riêng cho Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự, những người tham gia tố tụng khác và người tham gia phiên tòa xét xử .

Điều 225. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói

1. Tòa án phải trực tiếp xác lập những diễn biến của vụ án bằng cách nghe lời trình diễn của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến vụ án, người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác, cơ quan, tổ chức triển khai được mời tham gia phiên tòa xét xử ; hỏi và nghe vấn đáp thắc mắc ; xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã tích lũy được ; quản lý và nghe tranh luận giữa những đương sự ; nghe Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát .2. Việc xét xử phải bằng lời nói và được triển khai tại phòng xử án .

Điều 226. Thay thế thành viên Hội đồng xét xử trong trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp có Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân không thể tiếp tục tham gia xét xử vụ án nhưng có Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân dự khuyết thì những người này được tham gia xét xử tiếp vụ án nếu họ có mặt tại phiên tòa từ đầu.
Trường hợp Hội đồng xét xử có hai Thẩm phán mà Thẩm phán chủ toạ phiên tòa không thể tiếp tục tham gia xét xử vụ án thì Thẩm phán là thành viên Hội đồng xét xử làm chủ toạ phiên tòa và Thẩm phán dự khuyết được bổ sung làm thành viên Hội đồng xét xử.

2. Trường hợp không có Thẩm phán hoặc Hội thẩm nhân dân dự khuyết để thay thế sửa chữa thành viên Hội đồng xét xử hoặc phải biến hóa Thẩm phán chủ toạ phiên tòa xét xử mà không có Thẩm phán để sửa chữa thay thế theo pháp luật tại khoản 1 Điều này thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu .

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.
Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện thay mặt của họ, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử, trừ trường hợp họ có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt ; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án hoàn toàn có thể hoãn phiên tòa xét xử, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì giải quyết và xử lý như sau :a ) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án so với nhu yếu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo lao lý của pháp lý ;b ) Bị đơn không có nhu yếu phản tố, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì Tòa án thực thi xét xử vắng mặt họ ;c ) Bị đơn có nhu yếu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu phản tố và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu phản tố đó theo lao lý của pháp lý ;d ) Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử thì bị coi là từ bỏ nhu yếu độc lập và Tòa án quyết định hành động đình chỉ xử lý so với nhu yếu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề xuất xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập có quyền khởi kiện lại so với nhu yếu độc lập đó theo pháp luật của pháp lý ;đ ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn thực thi xét xử vắng mặt họ .

Điều 228. Xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự vắng mặt tại phiên tòa
Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau đây:

1. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan và người đại diện thay mặt của họ vắng mặt tại phiên tòa xét xử có đơn đề xuất Tòa án xét xử vắng mặt ;2. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan vắng mặt tại phiên tòa xét xử nhưng có người đại diện thay mặt tham gia phiên tòa xét xử ;3. Các trường hợp lao lý tại những điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật này .

Điều 229. Sự có mặt của người làm chứng

1. Người làm chứng có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia phiên tòa xét xử theo giấy triệu tập của Tòa án .

2. Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa.
Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã có lời khai trực tiếp với Tòa án hoặc gửi lời khai cho Tòa án. Chủ toạ phiên tòa công bố lời khai đó.
Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa nếu việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án.

3. Người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa xét xử không có nguyên do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây cản trở cho việc xét xử thì hoàn toàn có thể bị dẫn giải đến phiên tòa xét xử theo quyết định hành động của Hội đồng xét xử, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên .

Điều 230. Sự có mặt của người giám định

1. Người giám định có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia phiên tòa xét xử theo giấy triệu tập của Tòa án để lý giải, vấn đáp những yếu tố tương quan đến việc giám định và Tóm lại giám định .2. Trường hợp người giám định vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định hành động vẫn thực thi xét xử hoặc hoãn phiên tòa xét xử .

Điều 231. Sự có mặt của người phiên dịch

1. Người phiên dịch có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia phiên tòa xét xử theo giấy triệu tập của Tòa án .2. Trường hợp người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác sửa chữa thay thế thì Hội đồng xét xử quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử .

Điều 232. Sự có mặt của Kiểm sát viên

1. Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phân công có trách nhiệm tham gia phiên tòa xét xử ; nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn triển khai xét xử, không hoãn phiên tòa xét xử .2. Trường hợp Kiểm sát viên bị đổi khác tại phiên tòa xét xử hoặc không hề liên tục tham gia phiên tòa xét xử xét xử, nhưng có Kiểm sát viên dự khuyết thì người này được tham gia phiên tòa xét xử xét xử tiếp vụ án nếu họ xuất hiện tại phiên tòa xét xử từ đầu .

Điều 233. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa

1. Hội đồng xét xử quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử trong những trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 84, Điều 227, khoản 2 Điều 229, khoản 2 Điều 230, khoản 2 Điều 231 và Điều 241 của Bộ luật này. Thời hạn hoãn phiên tòa xét xử là không quá 01 tháng, so với phiên tòa xét xử xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử .2. Quyết định hoãn phiên tòa xét xử phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động ;b ) Tên Tòa án và họ, tên những người triển khai tố tụng ;c ) Vụ án được đưa ra xét xử ;d ) Lý do của việc hoãn phiên tòa xét xử ;đ ) Thời gian, khu vực mở lại phiên tòa xét xử .3. Quyết định hoãn phiên tòa xét xử phải được chủ toạ phiên tòa xét xử đại diện thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông tin công khai minh bạch tại phiên tòa xét xử ; so với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định hành động đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp .4. Trường hợp sau khi hoãn phiên tòa xét xử mà Tòa án không hề mở lại phiên tòa xét xử đúng thời hạn, khu vực mở lại phiên tòa xét xử ghi trong quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử thì Tòa án phải thông tin ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng về thời hạn, khu vực mở lại phiên tòa xét xử .

Điều 234. Nội quy phiên tòa

1. Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra bảo mật an ninh của lực lượng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ phiên tòa xét xử .2. Nghiêm cấm mang vào phòng xử án vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, vật phẩm cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, vật phẩm khác tác động ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa xét xử, trừ vật chứng của vụ án ship hàng cho công tác làm việc xét xử hoặc vũ khí, công cụ tương hỗ được người có thẩm quyền mang theo để làm trách nhiệm bảo vệ phiên tòa xét xử .3. Người tham gia phiên tòa xét xử theo nhu yếu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, những sách vở có tương quan khác cho Thư ký phiên tòa xét xử tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa xét xử và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa xét xử ; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, những sách vở có tương quan khác cho Thư ký phiên tòa xét xử trải qua lực lượng làm trách nhiệm bảo vệ phiên tòa xét xử .4. Nhà báo tham gia phiên tòa xét xử để đưa tin về diễn biến phiên tòa xét xử phải chấp hành sự điều khiển và tinh chỉnh của chủ tọa phiên tòa xét xử về khu vực tác nghiệp. Nhà báo ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử phải được sự chấp thuận đồng ý của chủ tọa phiên tòa xét xử. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của đương sự, người tham gia tố tụng khác phải được sự đồng ý chấp thuận của họ .5. Mọi người tham gia phiên tòa xét xử phải có phục trang nghiêm chỉnh ; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự và tuân theo sự tinh chỉnh và điều khiển của chủ tọa phiên tòa xét xử .6. Không đội mũ, nón, đeo kính màu trong phòng xử án, trừ trường hợp có nguyên do chính đáng và được sự đồng ý chấp thuận của chủ tọa phiên tòa xét xử ; không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không ẩm thực ăn uống trong phòng xử án hoặc có hành vi khác tác động ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa xét xử .

7. Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian xét xử vụ án, trừ trường hợp được chủ tọa phiên tòa đồng ý cho rời khỏi phòng xử án khi có lý do chính đáng.
Người dưới mười sáu tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa.

8. Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi tuyên án, trừ trường hợp đặc biệt quan trọng được sự chấp thuận đồng ý của chủ tọa phiên tòa xét xử .9. Chỉ những người được Hội đồng xét xử đồng ý chấp thuận mới được hỏi, vấn đáp hoặc phát biểu. Người hỏi, vấn đáp hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì nguyên do sức khỏe thể chất được chủ tọa phiên tòa xét xử chấp thuận đồng ý cho ngồi để hỏi, vấn đáp, phát biểu .

Điều 235. Thủ tục ra bản án và quyết định của Tòa án tại phiên tòa

1. Bản án phải được Hội đồng xét xử tranh luận và trải qua tại phòng nghị án .2. Quyết định đổi khác người triển khai tố tụng, người giám định, người phiên dịch, chuyển vụ án, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ xử lý vụ án, hoãn phiên tòa xét xử, quyết định hành động công nhận sự thỏa thuận hợp tác của những đương sự, tạm ngừng phiên tòa xét xử phải được Hội đồng xét xử bàn luận, trải qua tại phòng nghị án và lập thành văn bản .3. Quyết định về những yếu tố khác được Hội đồng xét xử tranh luận và trải qua tại phòng xử án, không phải lập thành văn bản nhưng phải được ghi vào biên bản phiên tòa xét xử .

Điều 236. Biên bản phiên tòa

1. Biên bản phiên tòa xét xử phải ghi không thiếu những nội dung sau đây :a ) Các nội dung chính trong quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử pháp luật tại khoản 1 Điều 220 của Bộ luật này ;b ) Mọi diễn biến tại phiên tòa xét xử từ khi khởi đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa xét xử ;c ) Các thắc mắc, câu vấn đáp và phát biểu tại phiên tòa xét xử .2. Ngoài việc ghi biên bản phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử hoàn toàn có thể thực thi việc ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên tòa xét xử .3. Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử, chủ toạ phiên tòa xét xử phải kiểm tra biên bản và cùng với Thư ký phiên tòa xét xử ký biên bản đó .4. Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có quyền được xem biên bản phiên tòa xét xử ngay sau khi kết thúc phiên tòa xét xử, nhu yếu ghi những sửa đổi, bổ trợ vào biên bản phiên tòa xét xử và ký xác nhận .

Điều 237. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa
Trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký phiên tòa phải tiến hành các công việc sau đây:

1. Phổ biến nội quy phiên tòa xét xử .2. Kiểm tra, xác lập sự xuất hiện, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa xét xử theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án ; nếu có người vắng mặt thì phải làm rõ nguyên do .3. Ổn định trật tự trong phòng xử án .4. Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án .

Điều 238. Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng

1. Tòa án địa thế căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo pháp luật của pháp lý khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Nguyên đơn, người đại diện thay mặt hợp pháp của nguyên đơn có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt ;b ) Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ; người đại diện thay mặt hợp pháp của bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có đơn đề xuất xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt ;c ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt .2. Chủ tọa phiên tòa xét xử công bố nguyên do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự đề xuất Hội đồng xét xử vắng mặt .3. Chủ tọa phiên tòa xét xử công bố tóm tắt nội dung vụ án và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đàm đạo về những yếu tố cần xử lý trong vụ án .4. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát .5. Hội đồng xét xử thực thi nghị án và tuyên án theo lao lý của Bộ luật này .

Mục 2. THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA

Điều 239. Khai mạc phiên tòa

1. Chủ tọa phiên tòa xét xử khai mạc phiên tòa xét xử và đọc quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử .2. Thư ký phiên tòa xét xử báo cáo giải trình Hội đồng xét xử về sự xuất hiện, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa xét xử theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và nguyên do vắng mặt .3. Chủ tọa phiên tòa xét xử kiểm tra lại sự xuất hiện của những người tham gia phiên tòa xét xử theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và kiểm tra căn cước của đương sự, người tham gia tố tụng khác .4. Chủ tọa phiên tòa xét xử phổ cập quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đương sự và của người tham gia tố tụng khác .5. Chủ toạ phiên tòa xét xử ra mắt họ, tên những người thực thi tố tụng, người giám định, người phiên dịch .6. Chủ tọa phiên tòa xét xử hỏi những người có quyền nhu yếu biến hóa người triển khai tố tụng, người giám định, người phiên dịch xem họ có nhu yếu biến hóa ai không .7. Yêu cầu người làm chứng cam kết khai báo đúng thực sự, nếu khai không đúng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên .8. Yêu cầu người giám định, người phiên dịch cam kết cung ứng hiệu quả giám định đúng mực, phiên dịch đúng nội dung cần phiên dịch .

Điều 240. Giải quyết yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch
Trường hợp có người yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch thì Hội đồng xét xử phải xem xét, quyết định theo thủ tục do Bộ luật này quy định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận; trường hợp không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do.

Điều 241. Xem xét, quyết định hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt
Khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa mà không thuộc trường hợp Tòa án phải hoãn phiên tòa thì chủ toạ phiên tòa phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phiên tòa hay không; nếu có người đề nghị thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định theo thủ tục do Bộ luật này quy định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận; trường hợp không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do.

Điều 242. Bảo đảm tính khách quan của người làm chứng

1. Trước khi hỏi người làm chứng về những yếu tố mà họ biết có tương quan đến việc xử lý vụ án, chủ toạ phiên tòa xét xử hoàn toàn có thể quyết định hành động những giải pháp thiết yếu để những người làm chứng không nghe được lời khai của nhau hoặc tiếp xúc với những người có tương quan .2. Trường hợp lời khai của đương sự và người làm chứng có ảnh hưởng tác động lẫn nhau thì chủ toạ phiên tòa xét xử hoàn toàn có thể quyết định hành động cách ly đương sự với người làm chứng trước khi hỏi người làm chứng .

Điều 243. Hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu
Thủ tục hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu được bắt đầu bằng việc chủ toạ phiên tòa hỏi đương sự về các vấn đề sau đây:

1. Hỏi nguyên đơn có đổi khác, bổ trợ, rút một phần hoặc hàng loạt nhu yếu khởi kiện hay không ;2. Hỏi bị đơn có biến hóa, bổ trợ, rút một phần hoặc hàng loạt nhu yếu phản tố hay không ;3. Hỏi người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập có biến hóa, bổ trợ, rút một phần hoặc hàng loạt nhu yếu độc lập hay không .

Điều 244. Xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu

1. Hội đồng xét xử gật đầu việc đổi khác, bổ trợ nhu yếu của đương sự nếu việc biến hóa, bổ trợ nhu yếu của họ không vượt quá khoanh vùng phạm vi nhu yếu khởi kiện, nhu yếu phản tố hoặc nhu yếu độc lập bắt đầu .2. Trường hợp có đương sự rút một phần hoặc hàng loạt nhu yếu của mình và việc rút nhu yếu của họ là tự nguyện thì Hội đồng xét xử đồng ý và đình chỉ xét xử so với phần nhu yếu hoặc hàng loạt nhu yếu đương sự đã rút .

Điều 245. Thay đổi địa vị tố tụng

1. Trường hợp nguyên đơn rút hàng loạt nhu yếu khởi kiện, nhưng bị đơn vẫn giữ nguyên nhu yếu phản tố của mình thì bị đơn trở thành nguyên đơn và nguyên đơn trở thành bị đơn .2. Trường hợp nguyên đơn rút hàng loạt nhu yếu khởi kiện, bị đơn rút hàng loạt nhu yếu phản tố, nhưng người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan vẫn giữ nguyên nhu yếu độc lập của mình thì người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trở thành nguyên đơn, người bị khởi kiện theo nhu yếu độc lập trở thành bị đơn .

Điều 246. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự

1. Chủ tọa phiên tòa xét xử hỏi những đương sự có thoả thuận được với nhau về việc xử lý vụ án hay không ; trường hợp những đương sự thoả thuận được với nhau về việc xử lý vụ án và thoả thuận của họ là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử ra quyết định hành động công nhận sự thoả thuận của những đương sự về việc xử lý vụ án .2. Quyết định công nhận sự thoả thuận của những đương sự về việc xử lý vụ án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý theo pháp luật tại Điều 213 của Bộ luật này .

Mục 3. TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA

Điều 247. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa

1. Tranh tụng tại phiên tòa xét xử gồm có việc trình diễn chứng cứ, hỏi, đối đáp, vấn đáp và phát biểu quan điểm, lập luận về nhìn nhận chứng cứ, diễn biến của vụ án dân sự, quan hệ pháp lý tranh chấp và pháp lý vận dụng để xử lý nhu yếu của những đương sự trong vụ án .2. Việc tranh tụng tại phiên tòa xét xử được triển khai theo sự tinh chỉnh và điều khiển của chủ tọa phiên tòa xét xử .3. Chủ tọa phiên tòa xét xử không được hạn chế thời hạn tranh tụng, tạo điều kiện kèm theo cho những người tham gia tranh tụng trình diễn hết quan điểm nhưng có quyền nhu yếu họ dừng trình diễn những quan điểm không có tương quan đến vụ án dân sự .

Điều 248. Trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Trường hợp có đương sự vẫn giữ nguyên nhu yếu của mình và những đương sự không tự thoả thuận được với nhau về việc xử lý vụ án thì những đương sự trình diễn theo trình tự sau đây :

a) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày về yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ và hợp pháp. Nguyên đơn có quyền bổ sung ý kiến.
Trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án thì đại diện cơ quan, tổ chức trình bày về yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

b ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị đơn trình diễn quan điểm của bị đơn so với nhu yếu của nguyên đơn ; nhu yếu phản tố, ý kiến đề nghị của bị đơn và chứng cứ để chứng tỏ cho nhu yếu, đề xuất đó là có địa thế căn cứ và hợp pháp. Bị đơn có quyền bổ trợ quan điểm ;c ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trình diễn quan điểm của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan so với nhu yếu, ý kiến đề nghị của nguyên đơn, bị đơn ; nhu yếu độc lập, ý kiến đề nghị của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan và chứng cứ để chứng tỏ cho nhu yếu, đề xuất đó là có địa thế căn cứ và hợp pháp. Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có quyền bổ trợ quan điểm .2. Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không có người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho mình thì họ tự trình diễn về nhu yếu, đề xuất của mình và chứng cứ để chứng tỏ cho nhu yếu, đề xuất đó là có địa thế căn cứ và hợp pháp .3. Tại phiên tòa xét xử, đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự chỉ có quyền bổ trợ chứng cứ theo pháp luật tại khoản 4 Điều 96 của Bộ luật này để chứng tỏ cho nhu yếu, đề xuất của mình .

Điều 249. Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa

1. Sau khi nghe xong lời trình diễn của đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự theo pháp luật tại Điều 248 của Bộ luật này, theo sự quản lý của chủ tọa phiên tòa xét xử, thứ tự hỏi của từng người được thực thi như sau :a ) Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn hỏi trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị đơn, sau đó là người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ;b ) Những người tham gia tố tụng khác ;c ) Chủ tọa phiên tòa xét xử, Hội thẩm nhân dân ;d ) Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử .2. Việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, trang nghiêm, không trùng lắp, không tận dụng việc hỏi và vấn đáp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của những người tham gia tố tụng .

Điều 250. Hỏi nguyên đơn

1. Trường hợp có nhiều nguyên đơn thì phải hỏi riêng từng nguyên đơn .2. Chỉ hỏi nguyên đơn về những yếu tố mà người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, nguyên đơn trình diễn chưa rõ, có xích míc với nhau hoặc xích míc với lời khai của họ trước đó, xích míc với lời trình diễn của bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan và người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những người này .3. Nguyên đơn hoàn toàn có thể tự mình vấn đáp hoặc người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn vấn đáp thay cho nguyên đơn và sau đó nguyên đơn vấn đáp bổ trợ .

Điều 251. Hỏi bị đơn

1. Trường hợp có nhiều bị đơn thì phải hỏi riêng từng bị đơn .2. Chỉ hỏi bị đơn về những yếu tố mà người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị đơn, bị đơn trình diễn chưa rõ, có xích míc với nhau hoặc xích míc với lời khai của họ trước đó, xích míc với nhu yếu, lời trình diễn của nguyên đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan và người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những người này .3. Bị đơn hoàn toàn có thể tự mình vấn đáp hoặc người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị đơn vấn đáp thay cho bị đơn và sau đó bị đơn vấn đáp bổ trợ .

Điều 252. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

1. Trường hợp có nhiều người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan thì phải hỏi riêng từng người một .2. Chỉ hỏi người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan về những yếu tố mà họ, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ trình diễn chưa rõ, có xích míc với nhau hoặc xích míc với lời khai của họ trước đó, xích míc với nhu yếu, ý kiến đề nghị, lời trình diễn của nguyên đơn, bị đơn, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những người này .3. Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan hoàn toàn có thể tự mình vấn đáp hoặc người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ vấn đáp thay cho họ và sau đó họ vấn đáp bổ trợ .

Điều 253. Hỏi người làm chứng

1. Trước khi hỏi người làm chứng, chủ tọa phiên tòa xét xử phải hỏi rõ về quan hệ giữa họ với những đương sự trong vụ án ; nếu người làm chứng là người chưa thành niên thì chủ tọa phiên tòa xét xử hoàn toàn có thể nhu yếu cha, mẹ, người giám hộ hoặc thầy giáo, cô giáo giúp sức để hỏi. Trường hợp có nhiều người làm chứng thì phải hỏi riêng từng người một .2. Chủ tọa phiên tòa xét xử nhu yếu người làm chứng trình diễn rõ những diễn biến của vụ án mà họ biết ; sau khi người làm chứng trình diễn xong thì chỉ hỏi thêm người làm chứng về những điểm mà họ trình diễn chưa rõ, chưa khá đầy đủ hoặc có xích míc với nhau, xích míc với lời khai của họ trước đó, xích míc với lời trình diễn của đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự .3. Sau khi đã trình diễn xong, người làm chứng ở lại phòng xử án để hoàn toàn có thể được hỏi thêm .4. Trong trường hợp thiết yếu phải bảo vệ bảo đảm an toàn cho người làm chứng và những người thân thích của họ, Hội đồng xét xử quyết định hành động không bật mý thông tin về nhân thân của người làm chứng và không để những người trong phiên tòa xét xử nhìn thấy họ .5. Đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự hỏi người làm chứng sau khi được sự đồng ý chấp thuận của chủ tọa phiên tòa xét xử .

Điều 254. Công bố tài liệu, chứng cứ của vụ án

1. Hội đồng xét xử công bố tài liệu, chứng cứ của vụ án trong những trường hợp sau đây :a ) Người tham gia tố tụng không xuất hiện tại phiên tòa xét xử nhưng đã có lời khai trong quy trình tiến độ chuẩn bị sẵn sàng xét xử ;b ) Lời khai của người tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử xích míc với lời khai trước đó ;c ) Trong những trường hợp khác mà Hội đồng xét xử thấy thiết yếu hoặc có nhu yếu của Kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự, người tham gia tố tụng khác .2. Trường hợp đặc biệt quan trọng cần giữ bí hiểm nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa, giữ bí hiểm nghề nghiệp, bí hiểm kinh doanh thương mại, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình, bảo vệ người chưa thành niên theo nhu yếu của đương sự thì Hội đồng xét xử không công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án .

Điều 255. Nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh
Theo yêu cầu của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người tham gia tố tụng khác, Kiểm sát viên hoặc khi xét thấy cần thiết, Hội đồng xét xử cho nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh tại phiên tòa, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 254 của Bộ luật này.

Điều 256. Xem xét vật chứng
Vật chứng, ảnh hoặc biên bản xác nhận vật chứng được đưa ra để xem xét tại phiên tòa.
Khi cần thiết, Hội đồng xét xử có thể cùng với đương sự đến xem xét tại chỗ vật chứng không thể đưa đến phiên tòa được.

Điều 257. Hỏi người giám định

1. Chủ tọa phiên tòa xét xử nhu yếu người giám định trình diễn Kết luận của mình về yếu tố được nhu yếu giám định. Khi trình diễn, người giám định có quyền lý giải về Tóm lại giám định, những địa thế căn cứ để đưa ra Kết luận giám định .2. Kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự, người tham gia tố tụng khác xuất hiện tại phiên tòa xét xử có quyền nhận xét về Kết luận giám định ; hỏi những yếu tố còn chưa rõ hoặc có xích míc trong Tóm lại giám định hoặc có xích míc với những diễn biến khác của vụ án sau khi được sự chấp thuận đồng ý của chủ tọa phiên tòa xét xử .3. Trường hợp người giám định không xuất hiện tại phiên tòa xét xử thì chủ tọa phiên tòa xét xử công bố Tóm lại giám định .4. Khi có đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự không chấp thuận đồng ý với Tóm lại giám định được công bố tại phiên tòa xét xử và có nhu yếu giám định bổ trợ hoặc giám định lại, nếu xét thấy việc giám định bổ trợ, giám định lại là thiết yếu cho việc xử lý vụ án thì Hội đồng xét xử quyết định hành động giám định bổ trợ, giám định lại ; trong trường hợp này, Hội đồng xét xử quyết định hành động tạm ngừng phiên tòa xét xử theo lao lý tại điểm d khoản 1 Điều 259 của Bộ luật này .

Điều 258. Kết thúc việc hỏi tại phiên tòa
Khi nhận thấy các tình tiết của vụ án đã được xem xét đầy đủ thì chủ tọa phiên tòa hỏi Kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác xem họ có yêu cầu hỏi vấn đề gì nữa không; trường hợp có người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là có căn cứ thì chủ tọa phiên tòa quyết định tiếp tục việc hỏi.

Điều 259. Tạm ngừng phiên tòa

1. Trong quy trình xét xử, Hội đồng xét xử có quyền quyết định hành động tạm ngừng phiên tòa xét xử khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :a ) Do thực trạng sức khỏe thể chất hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người triển khai tố tụng không hề liên tục triển khai phiên tòa xét xử, trừ trường hợp thay thế sửa chữa được người triển khai tố tụng ;b ) Do thực trạng sức khỏe thể chất hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tham gia tố tụng không hề liên tục tham gia phiên tòa xét xử, trừ trường hợp người tham gia tố tụng có nhu yếu xét xử vắng mặt ;c ) Cần phải xác định, tích lũy bổ trợ tài liệu, chứng cứ mà nếu không triển khai thì không hề xử lý được vụ án và không hề thực thi được ngay tại phiên tòa xét xử ;d ) Chờ tác dụng giám định bổ trợ, giám định lại ;đ ) Các đương sự thống nhất đề xuất Tòa án tạm ngừng phiên tòa xét xử để họ tự hòa giải ;e ) Cần phải báo cáo giải trình Chánh án Tòa án để ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật theo lao lý tại Điều 221 của Bộ luật này .2. Việc tạm ngừng phiên tòa xét xử phải được ghi vào biên bản phiên tòa xét xử. Thời hạn tạm ngừng phiên tòa xét xử là không quá 01 tháng, kể từ ngày Hội đồng xét xử quyết định hành động tạm ngừng phiên tòa xét xử. Hết thời hạn này, nếu nguyên do để ngừng phiên tòa xét xử không còn thì Hội đồng xét xử liên tục triển khai phiên tòa xét xử ; nếu nguyên do để ngừng phiên tòa xét xử chưa được khắc phục thì Hội đồng xét xử ra quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý vụ án dân sự. Hội đồng xét xử phải thông tin bằng văn bản cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát cùng cấp về thời hạn liên tục phiên tòa xét xử .

Điều 260. Trình tự phát biểu khi tranh luận

1. Sau khi kết thúc việc hỏi, Hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận tại phiên tòa xét xử. Trình tự phát biểu khi tranh luận được thực thi như sau :a ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn trình diễn. Nguyên đơn có quyền bổ trợ quan điểm. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai khởi kiện thì đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai trình diễn quan điểm. Người có quyền và quyền lợi hợp pháp được bảo vệ có quyền bổ trợ quan điểm ;b ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị đơn tranh luận, đối đáp. Bị đơn có quyền bổ trợ quan điểm ;c ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trình diễn. Người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có quyền bổ trợ quan điểm ;d ) Các đương sự đối đáp theo sự tinh chỉnh và điều khiển của chủ tọa phiên tòa xét xử ;đ ) Khi xét thấy thiết yếu, Hội đồng xét xử hoàn toàn có thể nhu yếu những đương sự tranh luận bổ trợ về những yếu tố đơn cử để làm địa thế căn cứ xử lý vụ án .2. Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không có người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp thì họ tự mình trình diễn khi tranh luận .3. Trường hợp vắng mặt một trong những đương sự và người tham gia tố tụng khác thì chủ tọa phiên tòa xét xử phải công bố lời khai của họ để trên cơ sở đó những đương sự xuất hiện tại phiên tòa xét xử tranh luận và đối đáp .

Điều 261. Phát biểu khi tranh luận và đối đáp
Khi phát biểu về đánh giá chứng cứ, đề xuất quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án, người tham gia tranh luận phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và đã được xem xét, kiểm tra tại phiên tòa cũng như kết quả việc hỏi tại phiên tòa. Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác.

Điều 262. Phát biểu của Kiểm sát viên
Sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án.
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án.

Điều 263. Trở lại việc hỏi và tranh luận
Qua tranh luận, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc xem xét chưa được đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận.

Mục 4. NGHỊ ÁN VÀ TUYÊN ÁN

Điều 264. Nghị án

1. Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án .2. Chỉ có những thành viên Hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, những thành viên Hội đồng xét xử phải địa thế căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa xét xử, tác dụng tranh tụng tại phiên tòa xét xử, những lao lý của pháp lý, nếu vụ án thuộc trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này thì còn phải địa thế căn cứ vào tập quán, tương tự như pháp lý, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công minh, để xử lý tổng thể những yếu tố của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa phần về từng yếu tố. Hội thẩm nhân dân biểu quyết trước, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử biểu quyết sau cuối. Người có quan điểm thiểu số có quyền trình diễn quan điểm của mình bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ án .3. Khi nghị án phải có biên bản ghi lại những quan điểm đã luận bàn và quyết định hành động của Hội đồng xét xử. Biên bản nghị án phải được những thành viên Hội đồng xét xử ký tên tại phòng nghị án trước khi tuyên án .

4. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, việc nghị án đòi hỏi phải có thời gian dài thì Hội đồng xét xử có thể quyết định thời gian nghị án nhưng không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc tranh luận tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên tòa và người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa về giờ, ngày và địa điểm tuyên án. Trường hợp Hội đồng xét xử đã thực hiện việc thông báo mà có người tham gia tố tụng vắng mặt vào ngày, giờ và địa điểm tuyên án thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành việc tuyên án theo quy định tại Điều 267 của Bộ luật này.

Điều 265. Trở lại việc hỏi và tranh luận
Qua nghị án, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc hỏi chưa đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận.

Điều 266. Bản án sơ thẩm

1. Tòa án ra bản án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .2. Bản án gồm có phần khởi đầu, phần nội dung vụ án và đánh giá và nhận định và phần quyết định hành động của Tòa án, đơn cử như sau :a ) Trong phần khởi đầu phải ghi rõ tên Tòa án xét xử xét xử sơ thẩm ; số và ngày thụ lý vụ án ; số bản án và ngày tuyên án ; họ, tên của những thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa xét xử, Kiểm sát viên, người giám định, người phiên dịch ; tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện ; người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự ; đối tượng người dùng tranh chấp ; số, ngày, tháng, năm của quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử ; xét xử công khai minh bạch hoặc xét xử kín ; thời hạn và khu vực xét xử ;

b) Trong phần nội dung vụ án và nhận định của Tòa án phải ghi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân; yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn; yêu cầu độc lập, đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa để phân tích, đánh giá, nhận định đầy đủ, khách quan về các tình tiết của vụ án, những căn cứ pháp luật, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu, đề nghị của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và giải quyết các vấn đề khác có liên quan;

c ) Trong phần quyết định hành động phải ghi rõ những địa thế căn cứ pháp lý, quyết định hành động của Hội đồng xét xử về từng yếu tố phải xử lý trong vụ án, về vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời, án phí, ngân sách tố tụng và quyền kháng nghị so với bản án ; trường hợp có quyết định hành động phải thi hành ngay thì phải ghi rõ quyết định hành động đó .3. Khi xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định hành động đã bị hủy một phần hoặc hàng loạt theo quyết định hành động giám đốc thẩm, tái thẩm thì Tòa án phải xử lý vấn đề tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm đã được thi hành ( nếu có ) theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý nhưng bị hủy và ghi rõ trong bản án .

Điều 267. Tuyên án
Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án với sự có mặt của các đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức và cá nhân khởi kiện. Trường hợp đương sự có mặt tại phiên tòa nhưng vắng mặt khi tuyên án hoặc vắng mặt trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 264 của Bộ luật này thì Hội đồng xét xử vẫn tuyên đọc bản án.
Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án và có thể giải thích thêm về việc thi hành bản án và quyền kháng cáo.
Trường hợp Tòa án xét xử kín theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Bộ luật này thì Hội đồng xét xử chỉ tuyên công khai phần mở đầu và phần quyết định của bản án.
Trường hợp đương sự cần có người phiên dịch thì người phiên dịch phải dịch lại cho họ nghe toàn bộ bản án hoặc phần mở đầu và phần quyết định của bản án được tuyên công khai.

Điều 268. Sửa chữa, bổ sung bản án

1. Sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa thay thế, bổ trợ bản án, trừ trường hợp phát hiện lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do nhầm lẫn hoặc thống kê giám sát sai .

2. Trường hợp cần sửa chữa, bổ sung bản án theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Thẩm phán phối hợp với các Hội thẩm nhân dân là thành viên Hội đồng xét xử đã tuyên bản án đó phải ra quyết định sửa chữa, bổ sung bản án và gửi ngay cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan thi hành án dân sự nếu bản án đã được gửi cho cơ quan thi hành án dân sự.
Trường hợp Thẩm phán đã xét xử vụ án đó không còn đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán tại Tòa án đã ra bản án đó thì Chánh án Tòa án thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án.

Điều 269. Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án

1. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày kết thúc phiên tòa xét xử, những đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án .2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho những đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp .

3. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện phải được niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án và công bố công khai trên một trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp.
Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước.
Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của Luật hộ tịch.
Thời hạn niêm yết, công bố, gửi bản án, thông báo quy định tại khoản này là 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

4. Bản án xét xử sơ thẩm có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ), trừ bản án, quyết định hành động của Tòa án có chứa thông tin lao lý tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này .

PHẦN THỨ BA
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

Chương XV
TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

Điều 270. Tính chất của xét xử phúc thẩm
Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.

Điều 271. Người có quyền kháng cáo
Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Điều 272. Đơn kháng cáo

1. Khi triển khai quyền kháng nghị, người kháng nghị phải làm đơn kháng nghị. Đơn kháng nghị phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm làm đơn kháng nghị ;b ) Tên, địa chỉ ; số điện thoại cảm ứng, fax, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) của người kháng nghị ;c ) Kháng cáo hàng loạt hoặc phần của bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm chưa có hiệu lực hiện hành pháp lý ;d ) Lý do của việc kháng nghị và nhu yếu của người kháng nghị ;đ ) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng nghị .2. Người kháng nghị là cá thể có rất đầy đủ năng lượng hành vi tố tụng dân sự hoàn toàn có thể tự mình làm đơn kháng nghị. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng nghị trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ ; số điện thoại thông minh, fax, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) của người kháng nghị. Ở phần cuối đơn kháng nghị, người kháng nghị phải ký tên hoặc điểm chỉ .3. Người kháng nghị pháp luật tại khoản 2 Điều này nếu không tự mình kháng nghị thì hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền cho người khác đại diện thay mặt cho mình kháng nghị. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng nghị trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện thay mặt theo ủy quyền của người kháng nghị, của người kháng nghị ủy quyền kháng nghị ; số điện thoại thông minh, fax, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) của người kháng nghị ủy quyền kháng nghị và văn bản ủy quyền. Ở phần cuối đơn kháng nghị, người đại diện thay mặt theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ .

4. Người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của đương sự là cơ quan, tổ chức; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.
Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền; họ, tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của đương sự là cơ quan, tổ chức đó và văn bản ủy quyền. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ.

5. Người đại diện theo pháp luật của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có thể tự mình làm đơn kháng cáo. Tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật; họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo pháp luật phải ký tên hoặc điểm chỉ.
Trường hợp người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo thì tại mục tên, địa chỉ của người kháng cáo trong đơn phải ghi họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền; họ, tên, địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền; họ, tên, địa chỉ của đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Ở phần cuối đơn kháng cáo, người đại diện theo ủy quyền phải ký tên hoặc điểm chỉ.

6. Việc ủy quyền lao lý tại những khoản 3, 4 và 5 Điều này phải được làm thành văn bản có công chứng, xác nhận hợp pháp, trừ trường hợp văn bản ủy quyền đó được lập tại Tòa án có sự tận mắt chứng kiến của Thẩm phán hoặc người được Chánh án Tòa án phân công. Trong văn bản chuyển nhượng ủy quyền phải có nội dung đương sự chuyển nhượng ủy quyền cho người đại diện thay mặt theo ủy quyền kháng nghị bản án, quyết định hành động tạm đình chỉ, đình chỉ xử lý vụ án của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm .7. Đơn kháng nghị phải được gửi cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm đã ra bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị. Trường hợp đơn kháng nghị được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để thực thi những thủ tục thiết yếu theo lao lý của Bộ luật này .8. Kèm theo đơn kháng nghị, người kháng nghị phải gửi tài liệu, chứng cứ bổ trợ ( nếu có ) để chứng tỏ cho kháng nghị của mình là có địa thế căn cứ và hợp pháp .

Điều 273. Thời hạn kháng cáo

1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

2. Thời hạn kháng nghị so với quyết định hành động tạm đình chỉ, đình chỉ xử lý vụ án của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện nhận được quyết định hành động hoặc kể từ ngày quyết định hành động được niêm yết theo pháp luật của Bộ luật này .3. Trường hợp đơn kháng nghị được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng nghị được xác lập địa thế căn cứ vào ngày tổ chức triển khai dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng nghị đang bị tạm giam thì ngày kháng nghị là ngày đơn kháng nghị được giám thị trại giam xác nhận .

Điều 274. Kiểm tra đơn kháng cáo

1. Sau khi nhận được đơn kháng nghị, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng nghị theo pháp luật tại Điều 272 của Bộ luật này .2. Trường hợp đơn kháng nghị quá hạn thì Tòa án cấp xét xử sơ thẩm nhu yếu người kháng nghị trình diễn rõ nguyên do và xuất trình tài liệu, chứng cứ ( nếu có ) để chứng tỏ nguyên do nộp đơn kháng nghị quá hạn là chính đáng .3. Trường hợp đơn kháng nghị chưa đúng lao lý tại Điều 272 của Bộ luật này thì Tòa án cấp xét xử sơ thẩm nhu yếu người kháng nghị làm lại hoặc sửa đổi, bổ trợ đơn kháng nghị .4. Tòa án trả lại đơn kháng nghị trong những trường hợp sau đây :a ) Người kháng nghị không có quyền kháng nghị ;b ) Người kháng nghị không làm lại đơn kháng nghị hoặc không sửa đổi, bổ trợ đơn kháng nghị theo nhu yếu của Tòa án lao lý tại khoản 3 Điều này .c ) Trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 276 của Bộ luật này .

Điều 275. Kháng cáo quá hạn và xem xét kháng cáo quá hạn

1. Kháng cáo quá thời hạn lao lý tại Điều 273 của Bộ luật này là kháng nghị quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng nghị quá hạn, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải gửi đơn kháng nghị, bản tường trình của người kháng nghị về nguyên do kháng nghị quá hạn và tài liệu, chứng cứ ( nếu có ) cho Tòa án cấp phúc thẩm .2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng nghị quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm xây dựng Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét kháng nghị quá hạn. Phiên họp xem xét kháng nghị quá hạn phải có sự tham gia của đại diện thay mặt Viện kiểm sát cùng cấp và người kháng nghị quá hạn. Trường hợp người kháng nghị, Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn triển khai phiên họp .3. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có tương quan đến việc kháng nghị quá hạn, quan điểm của người kháng nghị quá hạn, đại diện thay mặt Viện kiểm sát tại phiên họp, Hội đồng xét kháng nghị quá hạn quyết định hành động theo đa phần về việc gật đầu hoặc không gật đầu việc kháng nghị quá hạn và phải ghi rõ nguyên do của việc gật đầu hoặc không đồng ý trong quyết định hành động. Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định hành động cho người kháng nghị quá hạn, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp ; nếu Tòa án cấp phúc thẩm gật đầu việc kháng nghị quá hạn thì Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải thực thi những thủ tục do Bộ luật này lao lý .

Điều 276. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

1. Sau khi đồng ý đơn kháng nghị hợp lệ, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải thông tin cho người kháng nghị biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo pháp luật của pháp lý, nếu họ không thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm .

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Hết thời hạn này mà người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng.
Trường hợp sau khi hết thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo mới nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm mà không nêu rõ lý do thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án phải có văn bản trình bày lý do chậm nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm để đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp này được xử lý theo thủ tục xem xét kháng cáo quá hạn.

Điều 277. Thông báo về việc kháng cáo

1. Sau khi đồng ý đơn kháng nghị hợp lệ, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải thông tin ngay bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có tương quan đến kháng nghị biết về việc kháng nghị kèm theo bản sao đơn kháng nghị, tài liệu, chứng cứ bổ trợ mà người kháng nghị gửi kèm đơn kháng nghị .2. Đương sự có tương quan đến kháng nghị được thông tin về việc kháng nghị có quyền gửi văn bản nêu quan điểm của mình về nội dung kháng nghị cho Tòa án cấp phúc thẩm. Văn bản nêu quan điểm của họ được đưa vào hồ sơ vụ án .

Điều 278. Kháng nghị của Viện kiểm sát
Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Điều 279. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát

1. Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát phải bằng văn bản và có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động kháng nghị và số của quyết định hành động kháng nghị ;b ) Tên của Viện kiểm sát ra quyết định hành động kháng nghị ;c ) Kháng nghị hàng loạt hoặc phần của bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm chưa có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ;d ) Lý do của việc kháng nghị và nhu yếu của Viện kiểm sát ;đ ) Họ, tên của người ký quyết định hành động kháng nghị và đóng dấu của Viện kiểm sát ra quyết định hành động kháng nghị .2. Quyết định kháng nghị phải được gửi ngay cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm đã ra bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị để Tòa án cấp xét xử sơ thẩm triển khai những thủ tục do Bộ luật này lao lý và gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm theo lao lý tại Điều 283 của Bộ luật này .3. Kèm theo quyết định hành động kháng nghị là tài liệu, chứng cứ bổ trợ ( nếu có ) để chứng tỏ cho kháng nghị của Viện kiểm sát là có địa thế căn cứ và hợp pháp .

Điều 280. Thời hạn kháng nghị

1. Thời hạn kháng nghị so với bản án của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 01 tháng, kể từ ngày tuyên án. Trường hợp Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa xét xử thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản án .2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp so với quyết định hành động tạm đình chỉ, quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 10 ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định hành động .3. Khi Tòa án nhận được quyết định hành động kháng nghị của Viện kiểm sát mà quyết định hành động kháng nghị đó đã quá thời hạn lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Tòa án cấp xét xử sơ thẩm yêu cầu Viện kiểm sát lý giải bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

Điều 281. Thông báo về việc kháng nghị

1. Viện kiểm sát ra quyết định hành động kháng nghị phải gửi ngay quyết định hành động kháng nghị cho đương sự có tương quan đến kháng nghị .2. Người được thông tin về việc kháng nghị có quyền gửi văn bản nêu quan điểm của mình về nội dung kháng nghị cho Tòa án cấp phúc thẩm. Văn bản nêu quan điểm của họ được đưa vào hồ sơ vụ án .

Điều 282. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị

1. Bản án xét xử sơ thẩm, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm hoặc những phần bản án xét xử sơ thẩm, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp pháp lý lao lý cho thi hành ngay .2. Bản án xét xử sơ thẩm, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm hoặc những phần bản án xét xử sơ thẩm, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm không bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị, kháng nghị .

Điều 283. Gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị
Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị và tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày:

1. Hết thời hạn kháng nghị ;2. Hết thời hạn kháng nghị, người kháng nghị đã nộp cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm .

Điều 284. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị

1. Trường hợp chưa hết thời hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 273 của Bộ luật này thì người đã kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng cáo ban đầu.
Trường hợp chưa hết thời hạn kháng nghị theo quy định tại Điều 280 của Bộ luật này thì Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng nghị ban đầu.

2. Trước khi khởi đầu phiên tòa xét xử hoặc tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, người kháng nghị có quyền biến hóa, bổ trợ kháng nghị, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền đổi khác, bổ trợ kháng nghị, nhưng không được vượt quá khoanh vùng phạm vi kháng nghị, kháng nghị khởi đầu, nếu thời hạn kháng nghị, kháng nghị đã hết .

3. Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền rút kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị hoặc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền rút kháng nghị.
Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã rút kháng nghị.
Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định, tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định.

4. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải được lập thành văn bản và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo cho các đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị, thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo.
Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa.

Chương XVI
CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM

Điều 285. Thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

2. Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm xây dựng Hội đồng xét xử phúc thẩm và phân công một Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa xét xử .

Điều 286. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm

1. Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tuỳ từng trường hợp, Tòa án cấp phúc thẩm ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án ;b ) Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án ;

c) Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.
Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 01 tháng.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa xét xử phúc thẩm ; trường hợp có nguyên do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng .3. Trường hợp có quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày quyết định hành động liên tục xử lý vụ án của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý .4. Thời hạn lao lý tại Điều này không vận dụng so với vụ án xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố quốc tế .

Điều 287. Cung cấp tài liệu, chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm

1. Đương sự được quyền bổ trợ tài liệu, chứng cứ sau đây trong tiến trình sẵn sàng chuẩn bị xét xử phúc thẩm :a ) Tài liệu, chứng cứ mà Tòa án cấp xét xử sơ thẩm đã nhu yếu giao nộp nhưng đương sự không phân phối, giao nộp được vì có nguyên do chính đáng ;b ) Tài liệu, chứng cứ mà Tòa án cấp xét xử sơ thẩm không nhu yếu đương sự giao nộp hoặc đương sự không hề biết được trong quy trình xử lý vấn đề theo thủ tục xét xử sơ thẩm .2. Thủ tục giao nộp tài liệu, chứng cứ được thực thi theo lao lý tại Điều 96 của Bộ luật này .

Điều 288. Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án

1. Trường hợp tòa án nhân dân cấp phúc thẩm ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì hậu quả của việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm và việc liên tục xét xử phúc thẩm được thực thi theo lao lý tại những điều 214, 215 và 216 của Bộ luật này .2. Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực hiện hành thi hành ngay và được gửi ngay cho đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp .

Điều 289. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án

1. Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định hành động đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hoặc một phần vụ án trong những trường hợp sau đây :a ) Các trường hợp lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này ;b ) Người kháng nghị rút hàng loạt kháng nghị hoặc Viện kiểm sát rút hàng loạt kháng nghị ;c ) Người kháng nghị rút một phần kháng nghị hoặc Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị ;d ) Các trường hợp khác theo lao lý của pháp lý .

2. Trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị trước khi Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; trường hợp người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị sau khi Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.
Trong các trường hợp này, bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

3. Trường hợp người kháng nghị rút một phần kháng nghị hoặc Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị thì Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định và đánh giá về việc người kháng nghị rút một phần kháng nghị, Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị và quyết định hành động đình chỉ xét xử phần kháng nghị, kháng nghị đó trong bản án phúc thẩm .4. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ngay và phải được gửi ngay cho đương sự, cơ quan tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp .

Điều 290. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải có những nội dung chính sau đây :a ) Các nội dung pháp luật tại những điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 220 của Bộ luật này ;b ) Họ, tên Thẩm phán, Thư ký Tòa án ; họ, tên Thẩm phán dự khuyết ( nếu có ) ;c ) Họ, tên, tư cách tham gia tố tụng của người kháng nghị ;d ) Viện kiểm sát kháng nghị ( nếu có ) ;đ ) Họ, tên Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử ; họ, tên Kiểm sát viên dự khuyết ( nếu có ) .2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày ra quyết định hành động .

Điều 291. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời
Trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Chương VIII của Bộ luật này.

Điều 292. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu

1. Tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cùng với quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp điều tra và nghiên cứu .2. Thời hạn nghiên cứu và điều tra hồ sơ của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án ; hết thời hạn đó, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho Tòa án .

Chương XVII
THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM

Mục 1. THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Điều 293. Phạm vi xét xử phúc thẩm
Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần của bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị.

Điều 294. Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm

1. Người kháng nghị, đương sự, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến việc xử lý kháng nghị, kháng nghị và người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phải được triệu tập tham gia phiên tòa xét xử. Tòa án hoàn toàn có thể triệu tập những người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa xét xử nếu xét thấy thiết yếu cho việc xử lý kháng nghị, kháng nghị .2. Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên tòa xét xử phúc thẩm .

Điều 295. Tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử phúc thẩm tại phiên tòa
Tại phiên tòa phúc thẩm, việc tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 288 và Điều 289 của Bộ luật này.

Điều 296. Hoãn phiên tòa phúc thẩm

1. Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa xét xử phúc thẩm vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn thực thi xét xử, không hoãn phiên tòa xét xử, trừ trường hợp Viện kiểm sát có kháng nghị phúc thẩm .2. Người kháng nghị, người không kháng nghị nhưng có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc kháng nghị, kháng nghị, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa xét xử. Trường hợp họ có đơn ý kiến đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa án triển khai phiên tòa xét xử phúc thẩm xét xử vắng mặt họ .

3. Người kháng cáo được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt thì bị coi như từ bỏ việc kháng cáo và Tòa án đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của người đó, trừ trường hợp người đó đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm xét xử vắng mặt họ.
Trường hợp người kháng cáo vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa.
Trường hợp có nhiều người kháng cáo, trong đó có người kháng cáo được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt nhưng không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì coi như người đó từ bỏ việc kháng cáo và Tòa án đưa vụ án ra xét xử. Trong phần quyết định của bản án, Tòa án đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt đó.
Người không kháng cáo nhưng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị và những người tham gia tố tụng khác đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án tiến hành xét xử vụ án.

4. Thời hạn hoãn phiên tòa xét xử và quyết định hành động hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm được thực thi theo pháp luật tại Điều 233 của Bộ luật này .

Điều 297. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm
Chuẩn bị khai mạc phiên tòa phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại các điều 237, 239, 240, 241 và 242 của Bộ luật này.

Điều 298. Hỏi về việc kháng cáo, kháng nghị và xử lý việc thay đổi kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa

1. Sau khi kết thúc thủ tục khởi đầu phiên tòa xét xử phúc thẩm thì một thành viên của Hội đồng xét xử phúc thẩm công bố nội dung vụ án, quyết định hành động của bản án xét xử sơ thẩm và nội dung kháng nghị, kháng nghị .2. Chủ tọa phiên tòa xét xử hỏi về những yếu tố sau đây :a ) Hỏi nguyên đơn có rút đơn khởi kiện hay không ;b ) Hỏi người kháng nghị, Kiểm sát viên có biến hóa, bổ trợ, rút kháng nghị, kháng nghị hay không ;c ) Hỏi những đương sự có thoả thuận được với nhau về việc xử lý vụ án hay không .3. Trường hợp người kháng nghị rút một phần kháng nghị, Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị thì Tòa án gật đầu việc rút kháng nghị, kháng nghị. Trường hợp người kháng nghị, Viện kiểm sát bổ trợ nội dung mới vượt quá khoanh vùng phạm vi kháng nghị, kháng nghị bắt đầu thì Tòa án không xem xét nội dung đó .

Điều 299. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm

1. Trước khi mở phiên tòa xét xử hoặc tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có chấp thuận đồng ý hay không và tuỳ từng trường hợp mà xử lý như sau :a ) Bị đơn không đồng ý chấp thuận thì không đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn ;b ) Bị đơn chấp thuận đồng ý thì đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hành động hủy bản án xét xử sơ thẩm và đình chỉ xử lý vụ án. Trong trường hợp này, những đương sự vẫn phải chịu án phí xét xử sơ thẩm theo quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và phải chịu 50% án phí phúc thẩm theo lao lý của pháp lý .2. Trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hành động đình chỉ xử lý vụ án theo lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này thì nguyên đơn có quyền khởi kiện lại vụ án theo thủ tục do Bộ luật này pháp luật .

Điều 300. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm

1. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, nếu những đương sự thoả thuận được với nhau về việc xử lý vụ án và thoả thuận của họ là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm sửa bản án xét xử sơ thẩm, công nhận sự thoả thuận của những đương sự .2. Các đương sự tự thoả thuận với nhau về việc chịu án phí xét xử sơ thẩm, nếu không thoả thuận được thì Tòa án quyết định hành động theo lao lý của pháp lý .

Mục 2. TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Điều 301. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm
Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 247 của Bộ luật này.

Điều 302. Trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm
Trường hợp có đương sự vẫn giữ kháng cáo, Viện kiểm sát vẫn giữ kháng nghị thì việc trình bày tại phiên tòa phúc thẩm được tiến hành như sau:

1. Trình bày kháng nghị, kháng nghị :

a) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo trình bày nội dung kháng cáo, căn cứ của việc kháng cáo. Người kháng cáo có quyền bổ sung ý kiến.
Trường hợp tất cả đương sự đều kháng cáo thì việc trình bày được thực hiện theo thứ tự người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn kháng cáo và nguyên đơn; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn kháng cáo và bị đơn; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

b ) Trường hợp chỉ có Viện kiểm sát kháng nghị thì Kiểm sát viên trình diễn về nội dung kháng nghị, địa thế căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp vừa có kháng nghị, vừa có kháng nghị thì những đương sự trình diễn về nội dung kháng nghị và những địa thế căn cứ của việc kháng nghị trước, sau đó Kiểm sát viên trình diễn về nội dung kháng nghị và những địa thế căn cứ của việc kháng nghị ;c ) Trường hợp đương sự không có người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho mình thì họ tự trình diễn quan điểm về nội dung kháng nghị và đề xuất của mình .2. Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những đương sự khác có tương quan đến kháng nghị, kháng nghị trình diễn quan điểm về nội dung kháng nghị, kháng nghị. Đương sự có quyền bổ trợ quan điểm .3. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, đương sự, Kiểm sát viên có quyền xuất trình bổ trợ tài liệu, chứng cứ .

Điều 303. Thủ tục hỏi và công bố tài liệu, chứng cứ, xem xét vật chứng tại phiên tòa phúc thẩm

1. Thủ tục hỏi những người tham gia tố tụng và công bố tài liệu, chứng cứ, xem xét vật chứng lao lý tại Điều 287 của Bộ luật này tại phiên tòa xét xử phúc thẩm được triển khai như tại phiên tòa xét xử xét xử sơ thẩm .2. Việc hỏi được triển khai so với những yếu tố thuộc khoanh vùng phạm vi xét xử phúc thẩm lao lý tại Điều 293 của Bộ luật này .

Điều 304. Tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm
Việc tạm ngừng phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 259 của Bộ luật này.

Điều 305. Tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm

1. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, đương sự, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự chỉ được tranh luận về những yếu tố thuộc khoanh vùng phạm vi xét xử phúc thẩm và đã được hỏi tại phiên tòa xét xử phúc thẩm .2. Trình tự tranh luận so với kháng nghị được triển khai như sau :a ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người kháng nghị trình diễn. Người kháng nghị có quyền bổ trợ quan điểm ;b ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự tranh luận, đối đáp. Đương sự có quyền bổ trợ quan điểm ;c ) Khi xét thấy thiết yếu, Hội đồng xét xử hoàn toàn có thể nhu yếu những đương sự tranh luận bổ trợ về những yếu tố đơn cử để làm địa thế căn cứ xử lý vụ án .3. Trình tự tranh luận so với kháng nghị được thực thi như sau :a ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự phát biểu về tính hợp pháp, tính có địa thế căn cứ của kháng nghị. Đương sự có quyền bổ trợ quan điểm ;b ) Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về những yếu tố mà người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự, đương sự đã nêu .4. Trường hợp đương sự không có người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình thì họ tự mình tranh luận .5. Trường hợp vắng mặt một trong những đương sự và người tham gia tố tụng khác thì chủ tọa phiên tòa xét xử phải công bố lời khai của họ để trên cơ sở đó những đương sự xuất hiện tại phiên tòa xét xử tranh luận và đối đáp .

Điều 306. Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm
Sau khi kết thúc việc tranh luận và đối đáp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm.
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án.

Điều 307. Nghị án và tuyên án
Việc nghị án, trở lại việc hỏi và tranh luận, thời gian nghị án, tuyên án, sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm được thực hiện như thủ tục xét xử sơ thẩm.

Điều 308. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm
Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền sau đây:

1. Giữ nguyên bản án xét xử sơ thẩm ;2. Sửa bản án xét xử sơ thẩm ;3. Hủy bản án xét xử sơ thẩm, hủy một phần bản án xét xử sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm xử lý lại vụ án theo thủ tục xét xử sơ thẩm ;4. Hủy bản án xét xử sơ thẩm và đình chỉ xử lý vụ án ;5. Đình chỉ xét xử phúc thẩm ;6. Tạm đình chỉ việc xử lý vụ án khi có văn bản của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ trợ hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản vấn đáp Tòa án hiệu quả giải quyết và xử lý .

Điều 309. Sửa bản án sơ thẩm
Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm nếu Tòa án cấp sơ thẩm quyết định không đúng pháp luật trong các trường hợp sau đây:

1. Việc tích lũy chứng cứ và chứng tỏ đã được triển khai không thiếu và theo đúng pháp luật tại Chương VII của Bộ luật này ;2. Việc tích lũy chứng cứ và chứng tỏ chưa được triển khai rất đầy đủ ở cấp xét xử sơ thẩm nhưng tại phiên tòa xét xử phúc thẩm đã được bổ trợ rất đầy đủ .

Điều 310. Hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm
Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Việc tích lũy chứng cứ và chứng tỏ không theo đúng pháp luật tại Chương VII của Bộ luật này hoặc chưa được triển khai vừa đủ mà tại phiên tòa xét xử phúc thẩm không hề triển khai bổ trợ được ;2. Thành phần của Hội đồng xét xử xét xử sơ thẩm không đúng lao lý của Bộ luật này hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng ảnh hưởng tác động đến quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự .

Điều 311. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án nếu trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm, vụ án thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 217, điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật này.

Điều 312. Đình chỉ xét xử phúc thẩm
Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Theo lao lý tại khoản 2 Điều 289 của Bộ luật này ;2. Người kháng nghị đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà không xuất hiện theo pháp luật tại khoản 3 Điều 296 của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án có người khác kháng nghị, Viện kiểm sát kháng nghị .

Điều 313. Bản án phúc thẩm

1. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .2. Bản án phúc thẩm gồm có :a ) Phần khởi đầu ;b ) Phần nội dung vụ án, kháng nghị, kháng nghị và đánh giá và nhận định ;c ) Phần quyết định hành động .3. Trong phần khởi đầu phải ghi rõ tên của Tòa án xét xử phúc thẩm ; số và ngày thụ lý vụ án ; số bản án và ngày tuyên án ; họ, tên của những thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa xét xử, Kiểm sát viên, người giám định, người phiên dịch ; tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện ; người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ ; người kháng nghị, Viện kiểm sát kháng nghị ; xét xử công khai minh bạch hoặc xét xử kín ; thời hạn và khu vực xét xử .

4. Trong phần nội dung vụ án, kháng cáo, kháng nghị và nhận định phải tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm; nội dung kháng cáo, kháng nghị.
Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa để phân tích, đánh giá, nhận định về kháng cáo, kháng nghị, các tình tiết của vụ án, việc giải quyết, xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm, những căn cứ pháp luật mà Tòa án áp dụng, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giải quyết các vấn đề khác có liên quan.
Trong phần quyết định phải ghi rõ các căn cứ pháp luật, quyết định của Hội đồng xét xử về từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, án phí sơ thẩm, phúc thẩm, chi phí tố tụng (nếu có).

5. Khi xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định hành động đã bị hủy một phần hoặc hàng loạt theo quyết định hành động giám đốc thẩm, tái thẩm thì Tòa án phải xử lý vấn đề tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm đã được thi hành ( nếu có ) theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý nhưng bị hủy và ghi rõ trong bản án .6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực hiện hành pháp lý kể từ ngày tuyên án .

Điều 314. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị

1. Khi phúc thẩm so với quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị, Hội đồng phúc thẩm không phải mở phiên tòa xét xử, không phải triệu tập những đương sự, trừ trường hợp cần phải nghe quan điểm của họ trước khi ra quyết định hành động .2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án có quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị, Tòa án phải mở phiên họp phúc thẩm để xem xét quyết định hành động đó ; trường hợp có nguyên do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng. Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên họp phúc thẩm. Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn triển khai phiên họp, trừ trường hợp Viện kiểm sát có kháng nghị .3. Một thành viên của Hội đồng phúc thẩm trình diễn tóm tắt nội dung quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị, nội dung của kháng nghị, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo ( nếu có ) .4. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc xử lý kháng nghị, kháng nghị trước khi Hội đồng phúc thẩm ra quyết định hành động .5. Khi xem xét quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị, Hội đồng phúc thẩm có quyền :a ) Giữ nguyên quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;b ) Sửa quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;c ) Hủy quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để liên tục xử lý vụ án .6. Quyết định phúc thẩm có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý kể từ ngày ra quyết định hành động .

Điều 315. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ.
Trường hợp Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể dài hơn, nhưng không quá 25 ngày.

2. Bản án, quyết định phúc thẩm có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện phải được niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án và công bố công khai trên một trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp.
Bản án, quyết định phúc thẩm có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được Tòa án cấp phúc thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước.
Bản án, quyết định phúc thẩm có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định đó có hiệu lực pháp luật phải được Tòa án cấp phúc thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, quyết định cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của Luật hộ tịch.

3. Bản án phúc thẩm được Tòa án cấp phúc thẩm công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ), trừ trường hợp có chứa thông tin pháp luật tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này .

PHẦN THỨ TƯ
GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Chương XVIII
GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM

Điều 316. Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn

1. Thủ tục rút gọn là thủ tục tố tụng được vận dụng để xử lý vụ án dân sự có đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Bộ luật này với trình tự đơn thuần so với thủ tục xử lý những vụ án dân sự thường thì nhằm mục đích xử lý vụ án nhanh gọn nhưng vẫn bảo vệ đúng pháp lý .2. Những lao lý của Phần này được vận dụng để xử lý vụ án theo thủ tục rút gọn ; trường hợp không có pháp luật thì vận dụng những lao lý khác của Bộ luật này để xử lý vụ án .3. Trường hợp luật khác có pháp luật tranh chấp dân sự được xử lý theo thủ tục rút gọn thì việc xử lý tranh chấp đó được thực thi theo thủ tục pháp luật tại Phần này .

Điều 317. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn

1. Tòa án xử lý vụ án theo thủ tục rút gọn khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Vụ án có diễn biến đơn thuần, quan hệ pháp lý rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ và trách nhiệm ; tài liệu, chứng cứ khá đầy đủ, bảo vệ đủ địa thế căn cứ để xử lý vụ án và Tòa án không phải tích lũy tài liệu, chứng cứ ;b ) Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng ;c ) Không có đương sự cư trú ở quốc tế, gia tài tranh chấp ở quốc tế, trừ trường hợp đương sự ở quốc tế và đương sự ở Nước Ta có thỏa thuận hợp tác đề xuất Tòa án xử lý theo thủ tục rút gọn hoặc những đương sự đã xuất trình được chứng cứ về quyền sở hữu hợp pháp gia tài và có thỏa thuận hợp tác thống nhất về việc xử lý tài sản .2. Đối với vụ án lao động đã được thụ lý, xử lý theo thủ tục rút gọn mà người sử dụng lao động có quốc tịch quốc tế hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của họ đã rời khỏi địa chỉ nơi cư trú, nơi có trụ sở mà không thông tin cho đương sự khác, Tòa án thì bị coi là trường hợp cố ý giấu địa chỉ. Tòa án vẫn xử lý vụ án đó theo thủ tục rút gọn pháp luật tại Phần này .3. Trong quy trình tiến độ sẵn sàng chuẩn bị xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn, nếu Open diễn biến mới sau đây làm cho vụ án không còn đủ điều kiện kèm theo để xử lý theo thủ tục rút gọn thì Tòa án ra quyết định hành động chuyển vụ án sang xử lý theo thủ tục thường thì :a ) Phát sinh diễn biến mới mà những đương sự không thống nhất do đó cần phải xác định, tích lũy thêm tài liệu, chứng cứ hoặc cần phải triển khai giám định ;b ) Cần phải định giá, thẩm định giá gia tài tranh chấp mà những đương sự không thống nhất về giá ;c ) Cần phải vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;d ) Phát sinh người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ;đ ) Phát sinh nhu yếu phản tố hoặc nhu yếu độc lập ;e ) Phát sinh đương sự cư trú ở quốc tế, gia tài tranh chấp ở quốc tế, nhu yếu xác định, tích lũy chứng cứ ở quốc tế mà cần phải triển khai ủy thác tư pháp, trừ trường hợp lao lý tại điểm c khoản 1 Điều này .4. Trường hợp chuyển vụ án sang xử lý theo thủ tục thường thì thì thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử vụ án được tính lại kể từ ngày ra quyết định hành động chuyển vụ án sang xử lý theo thủ tục thường thì .

Điều 318. Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

1. Trong thời hạn không quá 01 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án theo pháp luật tại khoản 3 và khoản 4 Điều 195 của Bộ luật này, Thẩm phán được phân công xử lý vụ án phải ra quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử xét xử trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động .2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động ;b ) Tên Tòa án ra quyết định hành động ;c ) Vụ án được đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn ;d ) Tên, địa chỉ ; số điện thoại thông minh, fax, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) của nguyên đơn, bị đơn hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khởi kiện pháp luật tại Điều 187 của Bộ luật này, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ;đ ) Họ, tên Thẩm phán, Thư ký Tòa án ; họ, tên Thẩm phán dự khuyết ( nếu có ) ;e ) Họ, tên Kiểm sát viên ; họ, tên Kiểm sát viên dự khuyết ( nếu có ) ;g ) Ngày, giờ, tháng, năm, khu vực mở phiên tòa xét xử ;h ) Xét xử công khai minh bạch hoặc xét xử kín ;i ) Họ, tên những người được triệu tập tham gia phiên tòa xét xử .

3. Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn phải được gửi ngay cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp.
Trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Bộ luật này thì Tòa án phải gửi hồ sơ vụ án cùng quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp; trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện kiểm sát phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho Tòa án.

Điều 319. Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

1. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn, đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền yêu cầu với Chánh án Tòa án đã ra quyết định hành động .2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được khiếu nại, đề xuất kiến nghị về quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn, Chánh án Tòa án phải ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Giữ nguyên quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn ;b ) Hủy quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn và chuyển vụ án sang xử lý theo thủ tục thường thì .3. Quyết định xử lý khiếu nại, đề xuất kiến nghị của Chánh án Tòa án là quyết định hành động ở đầu cuối và phải được gửi ngay cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp .

Điều 320. Phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn

1. Các đương sự, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải có mặt tại phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn. Trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử. Đương sự có quyền đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.
Trường hợp bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên tòa.

2. Thẩm phán triển khai thủ tục khai mạc phiên tòa xét xử theo pháp luật tại Điều 239 của Bộ luật này .

3. Sau khi khai mạc phiên tòa, Thẩm phán tiến hành hòa giải, trừ trường hợp không được hòa giải theo quy định tại Điều 206 hoặc không tiến hành hòa giải được theo quy định tại Điều 207 của Bộ luật này. Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án thì Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 của Bộ luật này. Trường hợp các đương sự không thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án thì Thẩm phán tiến hành xét xử.
Việc trình bày, tranh luận, đối đáp, đề xuất quan điểm về việc giải quyết vụ án được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương XIV của Bộ luật này.

4. Trường hợp tại phiên tòa xét xử mà phát sinh diễn biến mới pháp luật tại khoản 3 Điều 317 của Bộ luật này làm cho vụ án không còn đủ điều kiện kèm theo để xử lý theo thủ tục rút gọn thì Thẩm phán xem xét, ra quyết định hành động chuyển vụ án sang xử lý theo thủ tục thường thì. Trong trường hợp này, thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử vụ án được tính theo lao lý tại khoản 4 Điều 317 của Bộ luật này .

Điều 321. Hiệu lực của bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn

1. Bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm của Tòa án theo thủ tục rút gọn hoàn toàn có thể bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm để nhu yếu Tòa án cấp phúc thẩm xử lý lại theo thủ tục phúc thẩm rút gọn .2. Bản án, quyết định hành động theo thủ tục rút gọn hoàn toàn có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo lao lý của Bộ luật này .

Chương XIX
GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM

Điều 322. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn

1. Thời hạn kháng nghị so với bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn là 07 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự không xuất hiện tại phiên tòa xét xử thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày bản án, quyết định hành động được giao cho họ hoặc bản án, quyết định hành động được niêm yết .2. Thời hạn kháng nghị so với bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát cùng cấp là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định hành động .

Điều 323. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

1. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tuỳ từng trường hợp, Thẩm phán được phân công xử lý vụ án theo thủ tục phúc thẩm ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án ;b ) Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án ;c ) Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm .

2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 290 của Bộ luật này. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi ngay cho những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị và Viện kiểm sát cùng cấp kèm theo hồ sơ vụ án để nghiên cứu.
Thời hạn nghiên cứu hồ sơ của Viện kiểm sát cùng cấp là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án; hết thời hạn đó, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho Tòa án.

3. Trường hợp có quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm liên tục xét xử phúc thẩm vụ án khi nguyên do tạm đình chỉ không còn .4. Trường hợp Open diễn biến mới lao lý tại khoản 3 Điều 317 của Bộ luật này thì Tòa án ra quyết định hành động chuyển vụ án sang xử lý theo thủ tục thường thì. Trong trường hợp này, thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét xử vụ án được tính theo lao lý tại khoản 4 Điều 317 của Bộ luật này .

Điều 324. Thủ tục phúc thẩm rút gọn đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, Thẩm phán phải mở phiên tòa xét xử phúc thẩm .

2. Các đương sự, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải có mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử, trừ trường hợp Viện kiểm sát có kháng nghị phúc thẩm. Đương sự có quyền đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt.
Trường hợp đương sự không kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ mà vắng mặt không có lý do chính đáng thì Thẩm phán vẫn tiến hành phiên tòa.

3. Thẩm phán trình diễn tóm tắt nội dung bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị, nội dung của kháng nghị, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo ( nếu có ) .4. Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự trình diễn, đương sự bổ trợ quan điểm về nội dung kháng nghị, kháng nghị, tranh luận, đối đáp, đề xuất kiến nghị quan điểm của mình về việc xử lý vụ án .

5. Sau khi kết thúc việc tranh luận và đối đáp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm.
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án.

6. Khi xem xét bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị, Thẩm phán có quyền sau đây :a ) Giữ nguyên bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;b ) Sửa bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;c ) Hủy bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để xử lý lại vụ án theo thủ tục rút gọn hoặc theo thủ tục thường thì nếu không còn đủ những điều kiện kèm theo để xử lý theo thủ tục rút gọn ;d ) Hủy bản án xét xử sơ thẩm và đình chỉ xử lý vụ án ;đ ) Đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án xét xử sơ thẩm .7. Bản án, quyết định hành động phúc thẩm có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý kể từ ngày ra bản án, quyết định hành động .

PHẦN THỨ NĂM
THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

Chương XX
THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Điều 325. Tính chất của giám đốc thẩm
Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định tại Điều 326 của Bộ luật này.

Điều 326. Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

1. Bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :a ) Kết luận trong bản án, quyết định hành động không tương thích với những diễn biến khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự ;b ) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực thi được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng của mình, dẫn đến quyền, quyền lợi hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng pháp luật của pháp lý ;c ) Có sai lầm đáng tiếc trong việc vận dụng pháp lý dẫn đến việc ra bản án, quyết định hành động không đúng, gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của người thứ ba .2. Người có thẩm quyền kháng nghị pháp luật tại Điều 331 của Bộ luật này kháng nghị bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý khi có một trong những địa thế căn cứ pháp luật tại khoản 1 Điều này và có đơn đề xuất theo pháp luật tại Điều 328 của Bộ luật này hoặc có thông tin, đề xuất kiến nghị theo lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 327 của Bộ luật này ; trường hợp xâm phạm đến quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của người thứ ba thì không cần phải có đơn ý kiến đề nghị .

Điều 327. Phát hiện bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

1. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, nếu phát hiện có vi phạm pháp lý trong bản án, quyết định hành động đó thì đương sự có quyền đề xuất bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị pháp luật tại Điều 331 của Bộ luật này để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm .2. Trường hợp Tòa án, Viện kiểm sát hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác phát hiện có vi phạm pháp lý trong bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý thì phải thông tin bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị lao lý tại Điều 331 của Bộ luật này .3. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh đề xuất kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao hoặc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý nếu phát hiện có địa thế căn cứ pháp luật tại khoản 1 Điều 326 của Bộ luật này .

Điều 328. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm

1. Đơn đề xuất xem xét bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý theo thủ tục giám đốc thẩm phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm làm đơn ý kiến đề nghị ;b ) Tên, địa chỉ của người đề xuất ;c ) Tên bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý được đề xuất xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm ;d ) Lý do ý kiến đề nghị, nhu yếu của người đề xuất ;đ ) Người đề xuất là cá thể phải ký tên hoặc điểm chỉ ; người đề xuất là cơ quan, tổ chức triển khai thì người đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn ; trường hợp tổ chức triển khai đề xuất là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được triển khai theo pháp luật của Luật doanh nghiệp .2. Kèm theo đơn đề xuất, người ý kiến đề nghị phải gửi bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, tài liệu, chứng cứ ( nếu có ) để chứng tỏ cho những nhu yếu của mình là có địa thế căn cứ và hợp pháp .3. Đơn đề xuất và tài liệu, chứng cứ được gửi cho người có thẩm quyền kháng nghị pháp luật tại Điều 331 của Bộ luật này .

Điều 329. Thủ tục nhận đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm

1. Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề xuất do đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn, cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự. Ngày gửi đơn được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc ngày có dấu dịch vụ bưu chính nơi gửi .2. Tòa án, Viện kiểm sát chỉ thụ lý đơn ý kiến đề nghị khi có đủ những nội dung pháp luật tại Điều 328 của Bộ luật này. Trường hợp đơn ý kiến đề nghị không có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý tại Điều 328 của Bộ luật này thì Tòa án, Viện kiểm sát nhu yếu người gửi đơn sửa đổi, bổ trợ trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được nhu yếu của Tòa án, Viện kiểm sát ; hết thời hạn này mà người gửi đơn không sửa đổi, bổ trợ thì Tòa án, Viện kiểm sát trả lại đơn đề xuất, nêu rõ nguyên do cho đương sự và ghi chú vào sổ nhận đơn .

3. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo người có thẩm quyền kháng nghị xem xét, quyết định; trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân công Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định kháng nghị. Trường hợp không kháng nghị thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tự mình hoặc ủy quyền cho Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.

Điều 330. Bổ sung, xác minh tài liệu, chứng cứ trong thủ tục giám đốc thẩm

1. Đương sự có quyền phân phối tài liệu, chứng cứ cho người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu tài liệu, chứng cứ đó chưa được Tòa án cấp xét xử sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm nhu yếu đương sự giao nộp hoặc đã nhu yếu giao nộp nhưng đương sự không giao nộp được vì có nguyên do chính đáng hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương sự không hề biết được trong quy trình xử lý vụ án .2. Trong quy trình xử lý đơn đề xuất xem xét bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý theo thủ tục giám đốc thẩm, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền nhu yếu người có đơn bổ trợ tài liệu, chứng cứ hoặc tự mình kiểm tra, xác định tài liệu, chứng cứ thiết yếu .

Điều 331. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp cao ; bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án khác khi xét thấy thiết yếu, trừ quyết định hành động giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao .2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ .

Điều 332. Hoãn, tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

1. Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án có quyền nhu yếu hoãn thi hành bản án, quyết định hành động để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Việc hoãn thi hành bản án, quyết định hành động được thực thi theo pháp luật của pháp lý thi hành án dân sự .2. Người đã kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý có quyền quyết định hành động tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định hành động đó cho đến khi có quyết định hành động giám đốc thẩm .

Điều 333. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây:

1. Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động kháng nghị và số của quyết định hành động kháng nghị ;2. Chức vụ của người ra quyết định hành động kháng nghị ;3. Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý bị kháng nghị ;4. Quyết định của bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý bị kháng nghị ;5. Nhận xét, nghiên cứu và phân tích những vi phạm, sai lầm đáng tiếc của bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý bị kháng nghị ;6. Căn cứ pháp lý để quyết định hành động kháng nghị ;7. Kháng nghị hàng loạt hoặc phần của bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý ;8. Tên của Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án ;9. Đề nghị của người kháng nghị .

Điều 334. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

1. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định hành động của Tòa án có hiệu lực hiện hành pháp lý, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này .2. Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị theo pháp luật tại khoản 1 Điều này nhưng có những điều kiện kèm theo sau đây thì thời hạn kháng nghị được lê dài thêm 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị :a ) Đương sự đã có đơn ý kiến đề nghị theo pháp luật tại khoản 1 Điều 328 của Bộ luật này và sau khi hết thời hạn kháng nghị lao lý tại khoản 1 Điều này đương sự vẫn liên tục có đơn đề xuất ;b ) Bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý có vi phạm pháp lý theo lao lý tại khoản 1 Điều 326 của Bộ luật này, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm quyền lợi của hội đồng, quyền lợi của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm đáng tiếc trong bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý đó .

Điều 335. Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm

1. Người đã kháng nghị giám đốc thẩm có quyền đổi khác, bổ trợ kháng nghị nếu chưa hết thời hạn kháng nghị lao lý tại Điều 334 của Bộ luật này. Việc đổi khác, bổ trợ phải được thực thi bằng quyết định hành động. Quyết định biến hóa, bổ trợ kháng nghị phải được gửi theo pháp luật tại Điều 336 của Bộ luật này .2. Người đã kháng nghị có quyền rút một phần hoặc hàng loạt kháng nghị trước khi mở phiên tòa xét xử hoặc tại phiên tòa xét xử giám đốc thẩm. Việc rút kháng nghị phải được triển khai bằng quyết định hành động .3. Khi nhận được quyết định hành động rút hàng loạt kháng nghị, Tòa án giám đốc thẩm ra quyết định hành động đình chỉ việc xét xử giám đốc thẩm .

Điều 336. Gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

1. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải được gửi ngay cho Tòa án ra bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý bị kháng nghị, những đương sự, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người khác có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến nội dung kháng nghị .2. Trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoặc Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao kháng nghị thì quyết định hành động kháng nghị cùng hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp. Viện kiểm sát nghiên cứu và điều tra hồ sơ trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án ; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm .3. Trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị thì quyết định hành động kháng nghị phải được gửi ngay cho Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm .

Điều 337. Thẩm quyền giám đốc thẩm

1. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ bị kháng nghị như sau :a ) Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán so với bản án, quyết định hành động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện có hiệu lực hiện hành pháp lý bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm ;b ) Toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm so với bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý pháp luật tại điểm a khoản này nhưng có đặc thù phức tạp hoặc bản án, quyết định hành động đã được Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán nhưng không đạt được sự thống nhất khi biểu quyết trải qua quyết định hành động về việc xử lý vụ án .2. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị như sau :a ) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán so với bản án, quyết định hành động của Tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm ;b ) Toàn thể Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm so với bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý lao lý tại điểm a khoản này nhưng có đặc thù phức tạp hoặc bản án, quyết định hành động đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán nhưng không đạt được sự thống nhất khi biểu quyết trải qua quyết định hành động về việc xử lý vụ án .3. Những vụ án có đặc thù phức tạp pháp luật tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này là những vụ án thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Quy định của pháp lý về những yếu tố cần xử lý trong vụ án chưa rõ ràng, chưa được hướng dẫn vận dụng thống nhất ;b ) Việc nhìn nhận chứng cứ, vận dụng pháp lý có nhiều quan điểm khác nhau ;c ) Việc xử lý vụ án tương quan đến quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được dư luận xã hội đặc biệt quan trọng chăm sóc .4. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xem xét, quyết định hành động việc tổ chức triển khai xét xử giám đốc thẩm trong những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định hành động việc tổ chức triển khai xét xử giám đốc thẩm trong những trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .5. Trường hợp những bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý về cùng một vụ án dân sự cùng thuộc thẩm quyền giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao thì Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền giám đốc thẩm hàng loạt vụ án .

Điều 338. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm

1. Phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của Viện kiểm sát cùng cấp .2. Trường hợp xét thấy thiết yếu, Tòa án triệu tập đương sự hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác có tương quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm ; nếu họ vắng mặt tại phiên tòa xét xử thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm vẫn triển khai phiên tòa xét xử .

Điều 339. Thời hạn mở phiên tòa giám đốc thẩm
Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận được kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tòa để xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Điều 340. Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm
Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán làm bản thuyết trình về vụ án tại phiên tòa. Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết định của các cấp Tòa án, nội dung của kháng nghị. Bản thuyết trình phải được gửi cho các thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm.

Điều 341. Thủ tục xét xử tại phiên tòa giám đốc thẩm

1. Sau khi chủ tọa khai mạc phiên tòa xét xử, một thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm trình diễn tóm tắt nội dung vụ án, quy trình xét xử vụ án, quyết định hành động của bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý bị kháng nghị, những địa thế căn cứ, nhận định và đánh giá của kháng nghị và đề xuất của người kháng nghị. Trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị thì đại diện thay mặt Viện kiểm sát trình diễn nội dung kháng nghị .2. Đương sự, người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác được Tòa án triệu tập đến phiên tòa xét xử giám đốc thẩm trình diễn quan điểm về những yếu tố mà Hội đồng giám đốc thẩm nhu yếu. Trường hợp họ vắng mặt nhưng có văn bản trình diễn quan điểm thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm công bố quan điểm của họ .

3. Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án.
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án.

4. Các thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phát biểu quan điểm và tranh luận. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm nghị án và biểu quyết về việc xử lý vụ án và công bố nội dung quyết định hành động về việc xử lý vụ án tại phiên tòa xét xử. Việc nghị án phải được triển khai theo những nguyên tắc lao lý tại Điều 264 của Bộ luật này .

5. Trường hợp Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 337 của Bộ luật này thì quyết định của Hội đồng xét xử phải được tất cả thành viên tham gia Hội đồng biểu quyết tán thành.
Trường hợp xét xử theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 337 của Bộ luật này thì phiên tòa xét xử của toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia; quyết định của Ủy ban Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

6. Trường hợp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 337 của Bộ luật này thì quyết định của Hội đồng xét xử phải được tất cả thành viên tham gia Hội đồng biểu quyết tán thành.
Trường hợp xét xử theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 337 của Bộ luật này thì phiên tòa xét xử của toàn thể Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hội đồng Thẩm phán phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Điều 342. Phạm vi giám đốc thẩm

1. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chỉ xem xét lại phần quyết định hành động của bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý bị kháng nghị hoặc có tương quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị .2. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có quyền xem xét phần quyết định hành động của bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý không bị kháng nghị hoặc không tương quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị, nếu phần quyết định hành động đó xâm phạm đến quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước, quyền lợi của người thứ ba không phải là đương sự trong vụ án .

Điều 343. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm
Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có thẩm quyền sau đây:

1. Không đồng ý kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý ;2. Hủy bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý và giữ nguyên bản án, quyết định hành động đúng pháp lý của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa ;3. Hủy một phần hoặc hàng loạt bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý để xét xử lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm ;4. Hủy bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý và đình chỉ xử lý vụ án ;5. Sửa một phần hoặc hàng loạt bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .

Điều 344. Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa
Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới xét xử đúng pháp luật nhưng đã bị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị hủy bỏ hoặc sửa đổi một phần hay toàn bộ.
Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải giải quyết hậu quả của việc thi hành án.

Điều 345. Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm
Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm trong trường hợp sau đây:

1. Việc tích lũy chứng cứ và chứng tỏ chưa được triển khai không thiếu hoặc không theo đúng lao lý tại Chương VII của Bộ luật này ;2. Kết luận trong bản án, quyết định hành động không tương thích với những diễn biến khách quan của vụ án hoặc có sai lầm đáng tiếc nghiêm trọng trong việc vận dụng pháp lý ;3. Thành phần của Hội đồng xét xử xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm không đúng pháp luật của Bộ luật này hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng ảnh hưởng tác động đến quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự .

Điều 346. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án
Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án, nếu vụ án đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 217 của Bộ luật này.
Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã thi hành được một phần hoặc toàn bộ thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải giải quyết hậu quả của việc thi hành án.

Điều 347. Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

1. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hành động sửa một phần hoặc hàng loạt bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã không thiếu, rõ ràng ; có đủ địa thế căn cứ để làm rõ những diễn biến trong vụ án ;b ) Việc sửa bản án, quyết định hành động bị kháng nghị không làm ảnh hưởng tác động đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác .2. Trường hợp bản án, quyết định hành động của Tòa án đã thi hành được một phần hoặc hàng loạt thì Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải xử lý hậu quả của việc thi hành án .

Điều 348. Quyết định giám đốc thẩm

1. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định hành động nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .2. Quyết định giám đốc thẩm phải có những nội dung sau đây :a ) Ngày, tháng, năm và khu vực mở phiên tòa xét xử giám đốc thẩm ;b ) Họ, tên những thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm. Trường hợp Hội đồng xét xử giám đốc thẩm là Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao hoặc Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì ghi họ, tên, chức vụ của chủ tọa phiên tòa xét xử và số lượng thành viên tham gia xét xử ;c ) Họ, tên Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm ;d ) Tên vụ án mà Hội đồng đưa ra xét xử giám đốc thẩm ;đ ) Tên, địa chỉ của những đương sự trong vụ án ;e ) Tóm tắt nội dung vụ án, quyết định hành động của bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý bị kháng nghị ;g ) Quyết định kháng nghị, nguyên do kháng nghị ;h ) Nhận định của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, trong đó phải nghiên cứu và phân tích quan điểm về việc xử lý vụ án và những địa thế căn cứ để gật đầu hoặc không đồng ý kháng nghị ;i ) Điểm, khoản, điều của Bộ luật tố tụng dân sự, văn bản quy phạm pháp luật khác mà Hội đồng xét xử giám đốc thẩm địa thế căn cứ để ra quyết định hành động ;k ) Quyết định của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm .3. Quyết định của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần có lập luận để làm rõ pháp luật của pháp lý còn có cách hiểu khác nhau ; nghiên cứu và phân tích, lý giải những yếu tố, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên do, đường lối giải quyết và xử lý, quy phạm pháp luật cần vận dụng ( nếu có ) .

Điều 349. Hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm
Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định.

Điều 350. Gửi quyết định giám đốc thẩm

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày ra quyết định hành động, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải gửi quyết định hành động giám đốc thẩm cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể sau đây :a ) Đương sự, người khác có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan theo quyết định hành động giám đốc thẩm ;b ) Tòa án ra bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý bị kháng nghị ;c ) Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền .2. Quyết định giám đốc thẩm được Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ), trừ quyết định hành động có chứa thông tin pháp luật tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này .

Chương XXI
THỦ TỤC TÁI THẨM

Điều 351. Tính chất của tái thẩm
Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.

Điều 352. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:

1. Mới phát hiện được diễn biến quan trọng của vụ án mà đương sự đã không hề biết được trong quy trình xử lý vụ án ;2. Có cơ sở chứng tỏ Kết luận của người giám định, lời dịch của người phiên dịch không đúng thực sự hoặc có trá hình chứng cứ ;3. Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên cố ý làm rơi lệch hồ sơ vụ án hoặc cố ý Tóm lại trái pháp lý ;4. Bản án, quyết định hành động hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động của Tòa án hoặc quyết định hành động của cơ quan nhà nước mà Tòa án địa thế căn cứ vào đó để xử lý vụ án đã bị hủy bỏ .

Điều 353. Thông báo và xác minh tình tiết mới được phát hiện

1. Đương sự hoặc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác có quyền phát hiện diễn biến mới của vụ án và thông tin bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị pháp luật tại Điều 354 của Bộ luật này .2. Trường hợp phát hiện diễn biến mới của vụ án, Viện kiểm sát, Tòa án phải thông tin bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị lao lý tại Điều 354 của Bộ luật này .

Điều 354. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp cao ; bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án khác khi xét thấy thiết yếu, trừ quyết định hành động giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao .2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ .3. Người đã kháng nghị bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý có quyền quyết định hành động tạm đình chỉ thi hành bản án, quyết định hành động đó cho đến khi có quyết định hành động tái thẩm .

Điều 355. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm
Thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 01 năm, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định tại Điều 352 của Bộ luật này.

Điều 356. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử tái thẩm
Hội đồng xét xử tái thẩm có thẩm quyền sau đây:

1. Không gật đầu kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý ;2. Hủy bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý để xét xử xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục do Bộ luật này lao lý ;3. Hủy bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý và đình chỉ xử lý vụ án .

Điều 357. Áp dụng các quy định về thủ tục giám đốc thẩm
Các quy định khác về thủ tục tái thẩm được thực hiện như các quy định của Bộ luật này về thủ tục giám đốc thẩm.

Chương XXII
THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 358. Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

1. Khi có địa thế căn cứ xác lập quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp lý nghiêm trọng hoặc phát hiện diễn biến quan trọng mới hoàn toàn có thể làm đổi khác cơ bản nội dung quyết định hành động mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đương sự đã không hề biết được khi ra quyết định hành động đó, nếu có nhu yếu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, yêu cầu của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, đề xuất kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc đề xuất của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định hành động đó .2. Trường hợp có nhu yếu của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao .3. Trường hợp có đề xuất kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát hiện vi phạm, diễn biến mới thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét yêu cầu, đề xuất đó .4. Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét đề xuất kiến nghị, ý kiến đề nghị lao lý tại khoản 3 Điều này phải có sự tham gia của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao .

Điều 359. Thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

1. Sau khi nhận được nhu yếu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đề xuất kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội hoặc sau khi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có văn bản đề xuất xem xét lại quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều 358 của Bộ luật này, Tòa án nhân dân tối cao gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao bản sao văn bản nhu yếu, đề xuất kiến nghị hoặc ý kiến đề nghị đó kèm theo hồ sơ vụ án để Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu và điều tra và sẵn sàng chuẩn bị quan điểm phát biểu tại phiên họp xem xét yêu cầu, ý kiến đề nghị, nhu yếu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tối cao .

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc kể từ ngày Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có văn bản đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên họp để xem xét kiến nghị, đề nghị.
Tòa án nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản về thời gian mở phiên họp để xem xét kiến nghị, đề nghị cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Đại diện Ủy ban tư pháp của Quốc hội được mời tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội.

3. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét đề xuất kiến nghị, đề xuất theo trình tự như sau :a ) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tự mình hoặc phân công một thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trình diễn tóm tắt nội dung vụ án và quy trình xử lý vụ án ;b ) Đại diện Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có yêu cầu, ý kiến đề nghị xem xét lại quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trình diễn về nội dung đề xuất kiến nghị, đề xuất ; địa thế căn cứ của việc đề xuất kiến nghị, đề xuất ; nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những diễn biến của vụ án, chứng cứ cũ và chứng cứ mới bổ trợ ( nếu có ) để làm rõ việc vi phạm pháp lý nghiêm trọng trong quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hoặc những diễn biến quan trọng mới hoàn toàn có thể làm đổi khác cơ bản nội dung quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ;

c) Trường hợp xem xét kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội hoặc xem xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu quan điểm và lý do nhất trí hoặc không nhất trí với kiến nghị, đề nghị đó.
Ý kiến phát biểu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phải được gửi cho Tòa án nhân dân tối cao trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên họp;

d ) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bàn luận và biểu quyết theo đa phần về việc nhất trí hoặc không nhất trí với yêu cầu, ý kiến đề nghị xem xét lại quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ;

đ) Trường hợp nhất trí với kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quyết định về việc mở phiên họp để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời giao cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức nghiên cứu hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định tại phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Trường hợp không nhất trí kiến nghị, đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cá nhân, cơ quan đã kiến nghị, đề nghị;

e ) Mọi diễn biến tại phiên họp xem xét yêu cầu, đề xuất và những quyết định hành động được trải qua tại phiên họp phải được ghi vào biên bản phiên họp và lưu hồ sơ xem xét yêu cầu, ý kiến đề nghị ;g ) Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày kết thúc phiên họp xem xét yêu cầu, ý kiến đề nghị xem xét lại quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gửi cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban tư pháp của Quốc hội văn bản thông tin về việc Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhất trí hoặc không nhất trí với đề xuất kiến nghị, đề xuất xem xét lại quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao .

4. Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc khi có quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc mở phiên họp để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ trong trường hợp cần thiết.
Việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phải làm rõ có hay không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

5. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tại khoản 2 Điều 358 của Bộ luật này hoặc kể từ ngày có quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên họp với sự tham gia của toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Tòa án nhân dân tối cao gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao văn bản thông báo về thời gian mở phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao kèm theo hồ sơ vụ án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tối cao.
Phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải có sự tham dự của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trường hợp xét thấy cần thiết, Tòa án nhân dân tối cao có thể mời cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự phiên họp.

6. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tham dự phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và phát biểu quan điểm về việc có hay không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và quan điểm về việc giải quyết vụ án.
Ý kiến phát biểu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phải được gửi cho Tòa án nhân dân tối cao trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên họp.

7. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định hành động lao lý tại khoản 1 Điều 360 của Bộ luật này, Tòa án nhân dân tối cao gửi quyết định hành động cho Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân đã xử lý vụ án và những đương sự .

Điều 360. Thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

1. Sau khi nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo giải trình, nghe quan điểm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan được mời tham gia ( nếu có ) và khi xét thấy quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có vi phạm pháp lý nghiêm trọng hoặc có diễn biến quan trọng mới làm biến hóa cơ bản nội dung quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ; bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án cấp dưới có vi phạm pháp lý nghiêm trọng hoặc có diễn biến quan trọng mới làm đổi khác cơ bản nội dung bản án, quyết định hành động thì tùy từng trường hợp, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quyết định hành động như sau :a ) Hủy quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hủy bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý và quyết định hành động về nội dung vụ án ;b ) Hủy quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hủy bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý và xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Tòa án nhân dân tối cao có quyết định hành động vi phạm pháp lý nghiêm trọng bị hủy do lỗi vô ý hoặc cố ý và gây thiệt hại cho đương sự hoặc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm bồi hoàn giá trị gia tài theo pháp luật của pháp lý ;c ) Hủy quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hủy bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực hiện hành pháp lý để giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp dưới xử lý theo lao lý của pháp lý .2. Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải được tối thiểu ba phần tư tổng số thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao biểu quyết đống ý .

PHẦN THỨ SÁU
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Chương XXIII
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Điều 361. Phạm vi áp dụng
Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
Những quy định của Phần này được áp dụng để giải quyết việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27, các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29, các khoản 1, 2, 3 và 6 Điều 31, các khoản 1, 2 và 5 Điều 33 của Bộ luật này. Trường hợp Phần này không quy định thì áp dụng những quy định khác của Bộ luật này để giải quyết việc dân sự.

Điều 362. Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự

1. Người yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền quy định tại Mục 2 Chương III của Bộ luật này.
Trường hợp Chấp hành viên yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự thì có quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật này.

2. Đơn nhu yếu phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm làm đơn ;b ) Tên Tòa án có thẩm quyền xử lý việc dân sự ;c ) Tên, địa chỉ ; số điện thoại thông minh, fax, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) của người nhu yếu ;d ) Những yếu tố đơn cử nhu yếu Tòa án xử lý và nguyên do, mục tiêu, địa thế căn cứ của việc nhu yếu Tòa án xử lý việc dân sự đó ;đ ) Tên, địa chỉ của những người có tương quan đến việc xử lý việc dân sự đó ( nếu có ) ;e ) Các thông tin khác mà người nhu yếu xét thấy thiết yếu cho việc xử lý nhu yếu của mình ;g ) Người nhu yếu là cá thể phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức triển khai thì đại diện thay mặt hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn ; trường hợp tổ chức triển khai nhu yếu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được triển khai theo lao lý của Luật doanh nghiệp .3. Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ cho nhu yếu của mình là có địa thế căn cứ và hợp pháp .

Điều 363. Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu

1. Thủ tục nhận đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 191 của Bộ luật này.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.

2. Trường hợp đơn nhu yếu chưa ghi không thiếu nội dung theo lao lý tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này thì Thẩm phán nhu yếu người nhu yếu sửa đổi, bổ trợ trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được nhu yếu. Thủ tục sửa đổi, bổ trợ đơn nhu yếu được triển khai theo lao lý tại khoản 1 Điều 193 của Bộ luật này .

3. Trường hợp người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý việc dân sự.
Hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

4. Trường hợp xét thấy đơn nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện kèm theo thụ lý thì Thẩm phán thực thi như sau :a ) Thông báo cho người nhu yếu về việc nộp lệ phí nhu yếu xử lý việc dân sự trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được thông tin nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo pháp luật của pháp lý về phí, lệ phí ;b ) Tòa án thụ lý đơn nhu yếu khi người nhu yếu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí nhu yếu xử lý việc dân sự ;c ) Trường hợp người nhu yếu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn nhu yếu .

Điều 364. Trả lại đơn yêu cầu

1. Tòa án trả lại đơn nhu yếu trong những trường hợp sau đây :a ) Người nhu yếu không có quyền nhu yếu hoặc không có đủ năng lượng hành vi tố tụng dân sự ;b ) Sự việc người nhu yếu nhu yếu đã được Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý ;c ) Việc dân sự không thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án ;d ) Người nhu yếu không sửa đổi, bổ trợ đơn nhu yếu trong thời hạn lao lý tại khoản 2 Điều 363 của Bộ luật này ;đ ) Người nhu yếu không nộp lệ phí trong thời hạn lao lý tại điểm a khoản 4 Điều 363 của Bộ luật này, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp lệ phí hoặc chậm nộp vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan ;e ) Người nhu yếu rút đơn nhu yếu ;g ) Những trường hợp khác theo lao lý của pháp lý .2. Khi trả lại đơn nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .3. Việc khiếu nại và xử lý khiếu nại việc trả lại đơn nhu yếu được triển khai theo pháp luật tại Điều 194 của Bộ luật này .

Điều 365. Thông báo thụ lý đơn yêu cầu

1. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày thụ lý đơn nhu yếu, Tòa án phải thông tin bằng văn bản cho người nhu yếu, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc xử lý việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn nhu yếu .2. Văn bản thông tin phải có những nội dung chính sau đây :a ) Ngày, tháng, năm làm văn bản thông tin ;b ) Tên, địa chỉ Tòa án đã thụ lý đơn nhu yếu ;c ) Tên, địa chỉ của đương sự ;d ) Những yếu tố đơn cử đương sự nhu yếu Tòa án xử lý ;đ ) Danh mục tài liệu, chứng cứ đương sự nộp kèm theo đơn nhu yếu ;e ) Thời hạn người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan phải có quan điểm bằng văn bản nộp cho Tòa án so với nhu yếu của người nhu yếu và tài liệu, chứng cứ kèm theo ( nếu có ) ;g ) Hậu quả pháp lý của việc người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan không nộp cho Tòa án văn bản về quan điểm của mình so với nhu yếu xử lý việc dân sự .

Điều 366. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

1. Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn nhu yếu, trừ trường hợp Bộ luật này có pháp luật khác .2. Trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu, Tòa án thực thi việc làm sau đây :a ) Trường hợp xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa đủ địa thế căn cứ để Tòa án xử lý thì Tòa án nhu yếu đương sự bổ trợ tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu của Tòa án ;b ) Trường hợp đương sự có nhu yếu hoặc khi xét thấy thiết yếu thì Thẩm phán ra quyết định hành động nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể cung ứng tài liệu, chứng cứ ; triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá gia tài. Nếu hết thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét đơn nhu yếu lao lý tại khoản 1 Điều này mà chưa có hiệu quả giám định, định giá gia tài thì thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu được lê dài nhưng không quá 01 tháng ;c ) Quyết định đình chỉ việc xét đơn nhu yếu và trả lại đơn nhu yếu, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu người nhu yếu rút đơn nhu yếu ;d ) Quyết định mở phiên họp xử lý việc dân sự .3. Tòa án phải gửi ngay quyết định hành động mở phiên họp xử lý việc dân sự và hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát cùng cấp để điều tra và nghiên cứu. Viện kiểm sát phải nghiên cứu và điều tra trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ ; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp xử lý việc dân sự .4. Tòa án phải mở phiên họp để xử lý việc dân sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động mở phiên họp .

Điều 367. Những người tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự

1. Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên họp ; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn triển khai phiên họp .

2. Người yêu cầu hoặc người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải tham gia phiên họp theo giấy triệu tập của Tòa án.
Người yêu cầu vắng mặt lần thứ nhất thì Tòa án hoãn phiên họp, trừ trường hợp người yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết việc dân sự vắng mặt họ. Trường hợp người yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ yêu cầu và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự; trong trường hợp này, quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó theo thủ tục do Bộ luật này quy định vẫn được bảo đảm.

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp. Trong trường hợp thiết yếu, Tòa án hoàn toàn có thể triệu tập người làm chứng, người giám định, người phiên dịch tham gia phiên họp ; nếu có người vắng mặt thì Tòa án quyết định hành động hoãn phiên họp hoặc vẫn triển khai phiên họp .

Điều 368. Quyết định việc thay đổi người tiến hành tố tụng khi giải quyết việc dân sự

1. Trước khi mở phiên họp, việc đổi khác Thẩm phán, Thư ký phiên họp do Chánh án của Tòa án đang xử lý việc dân sự đó quyết định hành động ; nếu Thẩm phán bị đổi khác là Chánh án của Tòa án đang xử lý việc dân sự đó thì việc biến hóa do Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp quyết định hành động .2. Tại phiên họp xử lý việc dân sự, việc biến hóa Thẩm phán, Thư ký phiên họp được triển khai như sau :a ) Trường hợp việc dân sự do một Thẩm phán xử lý thì việc đổi khác Thẩm phán, Thư ký phiên họp do Chánh án của Tòa án đang xử lý việc dân sự đó quyết định hành động ; nếu Thẩm phán bị đổi khác là Chánh án của Tòa án đang xử lý việc dân sự đó thì việc đổi khác do Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp quyết định hành động ;b ) Trường hợp việc dân sự do Hội đồng xử lý việc dân sự gồm ba Thẩm phán xử lý thì việc đổi khác thành viên Hội đồng, Thư ký phiên họp do Hội đồng xử lý việc dân sự quyết định hành động .

3. Trước khi mở phiên họp, việc thay đổi Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định.
Tại phiên họp, việc thay đổi Kiểm sát viên do Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự quyết định. Trường hợp phải thay đổi Kiểm sát viên thì Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự ra quyết định hoãn phiên họp và thông báo cho Viện kiểm sát.
Việc cử Kiểm sát viên thay thế Kiểm sát viên bị thay đổi do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp quyết định. Nếu Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện kiểm sát thì do Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định.

Điều 369. Thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết việc dân sự

1. Phiên họp xử lý việc dân sự được thực thi theo trình tự sau đây :a ) Thư ký phiên họp báo cáo giải trình Thẩm phán, Hội đồng xử lý việc dân sự về sự xuất hiện, vắng mặt của những người tham gia phiên họp ;b ) Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự xuất hiện, vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, lý giải quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia phiên họp ;c ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người nhu yếu, người nhu yếu hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn về những yếu tố đơn cử nhu yếu Tòa án xử lý, nguyên do, mục tiêu và địa thế căn cứ của việc nhu yếu Tòa án xử lý việc dân sự đó ;d ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn quan điểm về những yếu tố có tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trong việc xử lý việc dân sự ;đ ) Người làm chứng trình diễn quan điểm ; người giám định trình diễn Kết luận giám định, lý giải những yếu tố còn chưa rõ hoặc có xích míc ( nếu có ) ;e ) Thẩm phán, Hội đồng xử lý việc dân sự xem xét tài liệu, chứng cứ ;g ) Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc xử lý việc dân sự và gửi văn bản phát biểu quan điểm cho Tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự ngay sau khi kết thúc phiên họp ;h ) Thẩm phán, Hội đồng xử lý việc dân sự xem xét, quyết định hành động gật đầu hoặc không đồng ý nhu yếu xử lý việc dân sự .2. Trường hợp có người được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt thì Thẩm phán, Hội đồng xử lý việc dân sự cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người đó cung ứng trước khi xem xét tài liệu, chứng cứ .

Điều 370. Quyết định giải quyết việc dân sự

1. Quyết định xử lý việc dân sự phải có những nội dung sau đây :a ) Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động ;b ) Tên Tòa án ra quyết định hành động ;c ) Họ, tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên họp ;d ) Tên, địa chỉ của người nhu yếu xử lý việc dân sự ;đ ) Những yếu tố đơn cử nhu yếu Tòa án xử lý ;e ) Tên, địa chỉ của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ;g ) Nhận định của Tòa án và những địa thế căn cứ để gật đầu hoặc không gật đầu đơn nhu yếu ;h ) Căn cứ pháp lý để xử lý việc dân sự ;i ) Quyết định của Tòa án ;k ) Lệ phí phải nộp .

2. Quyết định giải quyết việc dân sự phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.
Việc gửi quyết định giải quyết việc dân sự cho cơ quan thi hành án được thực hiện theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

3. Quyết định xử lý việc dân sự có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án có tương quan đến việc biến hóa hộ tịch của cá thể phải được Tòa án gửi cho Ủy ban nhân dân nơi đã ĐK hộ tịch của cá thể đó theo lao lý của Luật hộ tịch .4. Quyết định xử lý việc dân sự có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ), trừ quyết định hành động có chứa thông tin lao lý tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này .

Điều 371. Kháng cáo, kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự
Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự để yêu cầu Tòa án trên một cấp trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm, trừ quyết định giải quyết việc dân sự quy định tại khoản 7 Điều 27, khoản 2 và khoản 3 Điều 29 của Bộ luật này.

Điều 372. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị

1. Người nhu yếu, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc xử lý việc dân sự có quyền kháng nghị quyết định hành động xử lý việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định hành động. Trường hợp họ không xuất hiện tại phiên họp xử lý việc dân sự thì thời hạn đó được tính từ ngày họ nhận được quyết định hành động xử lý việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định hành động đó được thông tin, niêm yết .2. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định hành động xử lý việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định hành động .

Điều 373. Chuẩn bị xét kháng cáo, kháng nghị

1. Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét kháng nghị, kháng nghị là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận kháng nghị, kháng nghị .2. Trong thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét kháng nghị, kháng nghị, Tòa án triển khai những việc làm sau đây :a ) Trường hợp xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa đủ địa thế căn cứ để Tòa án xử lý thì Tòa án nhu yếu đương sự bổ trợ tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được nhu yếu của Tòa án ;b ) Trường hợp đương sự có nhu yếu hoặc khi xét thấy thiết yếu, Thẩm phán ra quyết định hành động nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể cung ứng tài liệu, chứng cứ ; triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá. Nếu hết thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều này mà chưa có tác dụng giám định, định giá thì thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét kháng nghị, kháng nghị được lê dài nhưng không quá 15 ngày ;c ) Trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét kháng nghị, kháng nghị, nếu toàn bộ người kháng nghị rút đơn kháng nghị, Viện kiểm sát rút kháng nghị thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ xử lý việc xét đơn nhu yếu theo thủ tục phúc thẩm. Trong trường hợp này, quyết định hành động xử lý việc dân sự theo thủ tục xét xử sơ thẩm có hiệu lực hiện hành pháp lý kể từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định hành động đình chỉ ;d ) Quyết định mở phiên họp phúc thẩm xử lý việc dân sự .3. Tòa án phải gửi ngay quyết định hành động mở phiên họp phúc thẩm xử lý việc dân sự và hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát cùng cấp để điều tra và nghiên cứu. Viện kiểm sát phải nghiên cứu và điều tra trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ ; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp phúc thẩm xử lý việc dân sự .4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động mở phiên họp, Thẩm phán phải mở phiên họp phúc thẩm xử lý việc dân sự .

Điều 374. Những người tham gia phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

1. Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên họp phúc thẩm xử lý việc dân sự ; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn triển khai phiên họp, trừ trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm .

2. Người có đơn kháng cáo, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải tham gia phiên họp theo giấy triệu tập của Tòa án.
Người kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì Tòa án hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự, trừ trường hợp người kháng cáo yêu cầu giải quyết vắng mặt họ. Nếu người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ kháng cáo và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự đối với yêu cầu kháng cáo của họ, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan.

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, người đại diện thay mặt hợp pháp, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của họ được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp. Trong trường hợp thiết yếu, Tòa án hoàn toàn có thể triệu tập người làm chứng, người giám định, người phiên dịch tham gia phiên họp ; nếu có người vắng mặt thì Tòa án quyết định hành động hoãn phiên họp hoặc vẫn thực thi phiên họp .

Điều 375. Thủ tục tiến hành phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

1. Phiên họp phúc thẩm xử lý việc dân sự được triển khai theo trình tự sau đây :a ) Thư ký phiên họp báo cáo giải trình về sự xuất hiện, vắng mặt của những người tham gia phiên họp ;b ) Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự xuất hiện, vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, lý giải quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia phiên họp ;

c) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo, người kháng cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày về nội dung kháng cáo và căn cứ của việc kháng cáo;
Trường hợp chỉ có Viện kiểm sát kháng nghị thì Kiểm sát viên trình bày về nội dung kháng nghị và căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp vừa có kháng cáo, vừa có kháng nghị thì các đương sự trình bày về nội dung kháng cáo và các căn cứ của việc kháng cáo trước, sau đó Kiểm sát viên trình bày về nội dung kháng nghị và căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp Viện kiểm sát không kháng nghị thì Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết kháng cáo trước khi Hội đồng phúc thẩm ra quyết định.
Ngay sau khi kết thúc phiên họp, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự;

d ) Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn quan điểm về những yếu tố có tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trong nội dung kháng nghị, kháng nghị ;đ ) Người làm chứng trình diễn quan điểm ; người giám định trình diễn Kết luận giám định, lý giải những yếu tố còn chưa rõ hoặc có xích míc .2. Trường hợp có người được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt thì Thẩm phán cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người đó phân phối .3. Hội đồng phúc thẩm xem xét quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị, tài liệu, chứng cứ có tương quan và ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Giữ nguyên quyết định hành động xử lý việc dân sự của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;b ) Sửa quyết định hành động xử lý việc dân sự của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;c ) Hủy quyết định hành động xử lý việc dân sự của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và chuyển hồ sơ việc dân sự cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để xử lý lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm ;d ) Hủy quyết định hành động xử lý việc dân sự của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và đình chỉ xử lý việc dân sự ;đ ) Đình chỉ xử lý việc xét đơn nhu yếu theo thủ tục phúc thẩm nếu tại phiên họp toàn bộ người kháng nghị rút đơn kháng nghị, Viện kiểm sát rút kháng nghị .4. Quyết định phúc thẩm xử lý việc dân sự có hiệu lực hiện hành pháp lý kể từ ngày ra quyết định hành động và được gửi cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 370 của Bộ luật này .5. Quyết định phúc thẩm xử lý việc dân sự có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ), trừ quyết định hành động có chứa thông tin lao lý tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này .

Chương XXIV
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, BỊ HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ HOẶC CÓ KHÓ KHĂN TRONG NHẬN THỨC, LÀM CHỦ HÀNH VI

Điều 376. Quyền yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

1. Người có quyền, quyền lợi tương quan, cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan có quyền nhu yếu Tòa án công bố một người mất năng lượng hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi theo pháp luật của Bộ luật dân sự .2. Người thành niên không đủ năng lực nhận thức, làm chủ hành vi do thực trạng sức khỏe thể chất, niềm tin nhưng chưa đến mức mất năng lượng hành vi dân sự có quyền nhu yếu Tòa án công bố họ là người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi theo lao lý của Bộ luật dân sự .

Điều 377. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu
Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, theo đề nghị của người yêu cầu, Tòa án có thể trưng cầu giám định sức khoẻ, bệnh tật của người bị yêu cầu tuyên bố bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc giám định pháp y tâm thần đối với người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trong trường hợp này, khi nhận được kết luận giám định, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu.

Điều 378. Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
Trong quyết định tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, Tòa án phải xác định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.
Trong quyết định tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, Tòa án phải chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Điều 379. Quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Khi người bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi không còn ở trong tình trạng đã bị tuyên bố thì chính người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Điều 380. Quyết định của Tòa án trong trường hợp chấp nhận yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Chương XXV
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

Điều 381. Đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

1. Người có quyền, quyền lợi tương quan có quyền nhu yếu Tòa án thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú khi người đó biệt tích 06 tháng liền trở lên, đồng thời hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án vận dụng giải pháp quản lý tài sản của người vắng mặt đó theo lao lý của Bộ luật dân sự .2. Kèm theo đơn nhu yếu Tòa án thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ là người bị nhu yếu biệt tích 06 tháng liền trở lên ; trường hợp có nhu yếu Tòa án vận dụng giải pháp quản lý tài sản của người vắng mặt thì phải phân phối tài liệu, chứng cứ về tình hình gia tài của người đó, việc quản lý tài sản hiện có và list những người thân thích của người đó .

Điều 382. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú
Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án ra quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, nếu người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

Điều 383. Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú
Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú; trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt đó tại nơi cư trú và được chấp nhận thì trong quyết định, Tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 384. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải có các nội dung chính sau đây:

1. Ngày, tháng, năm ra thông tin ;2. Tên Tòa án ra thông tin ;3. Số và ngày, tháng, năm của quyết định hành động thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú ;4. Tên, địa chỉ của người nhu yếu Tòa án thông tin ;5. Họ, tên và ngày, tháng, năm sinh hoặc tuổi của người cần tìm kiếm và địa chỉ cư trú của người đó trước khi biệt tích ;6. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nếu người cần tìm kiếm biết được thông tin hoặc người khác có được tin tức về người cần tìm kiếm .

Điều 385. Công bố thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

1. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra quyết định hành động thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thông tin này phải được đăng trên một trong những báo hằng ngày của TW trong ba số liên tục, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( nếu có ) và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của TW ba lần trong 03 ngày liên tục .2. Chi tiêu cho việc đăng, phát thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú do người nhu yếu chịu .

Điều 386. Hiệu lực của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú
Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 383 của Bộ luật này đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp người cần tìm kiếm trở về.

Chương XXVI
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH

Điều 387. Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

1. Người có quyền, quyền lợi tương quan có quyền nhu yếu Tòa án công bố một người mất tích theo pháp luật của Bộ luật dân sự .2. Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ người bị nhu yếu công bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác nhận về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng tỏ cho việc người nhu yếu đã vận dụng khá đầy đủ những giải pháp thông tin tìm kiếm ; trường hợp trước đó đã có quyết định hành động của Tòa án thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định hành động đó .

Điều 388. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn nhu yếu công bố một người mất tích, Tòa án ra quyết định hành động thông tin tìm kiếm người bị nhu yếu công bố mất tích .2. Nội dung thông tin và việc công bố thông tin được thực thi theo pháp luật tại Điều 384 và Điều 385 của Bộ luật này. Thời hạn thông tin tìm kiếm người bị nhu yếu công bố mất tích là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông tin lần tiên phong .3. Trong thời hạn thông tin, nếu người bị nhu yếu công bố mất tích trở lại và nhu yếu Tòa án đình chỉ việc xét đơn nhu yếu thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ việc xét đơn nhu yếu công bố một người mất tích .4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông tin lao lý tại khoản 2 Điều này thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn nhu yếu .

Điều 389. Quyết định tuyên bố một người mất tích
Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích; trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 390. Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

1. Người bị Tòa án công bố mất tích trở lại hoặc người có quyền, quyền lợi tương quan có quyền nhu yếu Tòa án hủy bỏ quyết định hành động công bố một người mất tích theo pháp luật của Bộ luật dân sự .2. Trường hợp đồng ý đơn nhu yếu thì Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động công bố một người mất tích, trong đó phải quyết định hành động về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ quyết định hành động công bố một người mất tích theo pháp luật của Bộ luật dân sự .

Chương XXVII
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT

Điều 391. Quyền yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

1. Người có quyền, quyền lợi tương quan có quyền nhu yếu Tòa án công bố một người là đã chết theo lao lý của Bộ luật dân sự .2. Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ người bị nhu yếu công bố là đã chết thuộc trường hợp theo pháp luật của Bộ luật dân sự .

Điều 392. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn nhu yếu công bố một người là đã chết, Tòa án ra quyết định hành động thông tin tìm kiếm thông tin về người bị nhu yếu công bố là đã chết .2. Nội dung thông tin, việc công bố thông tin và thời hạn thông tin được thực thi theo lao lý tại khoản 2 Điều 388 của Bộ luật này .3. Trong thời hạn thông tin, nếu người nhu yếu rút đơn nhu yếu hoặc người bị nhu yếu công bố là đã chết trở lại và thông tin cho Tòa án biết thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ việc xét đơn nhu yếu .4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thông tin thì Tòa án phải mở phiên họp xét đơn nhu yếu .

Điều 393. Quyết định tuyên bố một người là đã chết
Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết; trong quyết định này, Tòa án phải xác định ngày chết của người đó và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 394. Đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

1. Khi một người bị công bố là đã chết quay trở lại hoặc có tin tức xác nhận là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, quyền lợi tương quan có quyền nhu yếu Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động công bố một người là đã chết .2. Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ người bị công bố là đã chết trở về hoặc chứng minh xác thực là người đó còn sống .

Điều 395. Quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết
Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; trong quyết định này, Tòa án phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự.

Chương XXVIII
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, THỎA THUẬN NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Điều 396. Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn

1. Vợ, chồng nhu yếu Tòa án công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn phải có đơn nhu yếu. Đơn phải có những nội dung lao lý tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này .2. Vợ, chồng cùng nhu yếu Tòa án công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn nhu yếu. Trong trường hợp này vợ, chồng cùng được xác lập là người nhu yếu .3. Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ chứng tỏ thỏa thuận hợp tác về chấp thuận đồng ý ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn là có địa thế căn cứ và hợp pháp .

Điều 397. Hòa giải và công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn

1. Trong thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét đơn nhu yếu, trước khi thực thi hòa giải để vợ chồng đoàn viên, khi xét thấy thiết yếu, Thẩm phán hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm quan điểm của cơ quan quản trị nhà nước về mái ấm gia đình, cơ quan quản trị nhà nước về trẻ nhỏ về thực trạng mái ấm gia đình, nguyên do phát sinh xích míc và nguyện vọng của vợ, chồng, con có tương quan đến vụ án .2. Thẩm phán phải thực thi hòa giải để vợ chồng đoàn viên ; lý giải về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa những thành viên khác trong mái ấm gia đình, về nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng và những yếu tố khác tương quan đến hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình .3. Trường hợp sau khi hòa giải, vợ, chồng sum vầy thì Thẩm phán ra quyết định hành động đình chỉ xử lý nhu yếu của họ .4. Trường hợp hòa giải đoàn viên không thành thì Thẩm phán ra quyết định hành động công nhận đồng ý chấp thuận ly hôn và sự thỏa thuận hợp tác của những đương sự theo lao lý tại Điều 212 của Bộ luật này khi có khá đầy đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn ;b ) Hai bên đã thỏa thuận hợp tác được với nhau về việc chia hoặc không chia gia tài chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con ;c ) Sự thỏa thuận hợp tác phải bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của vợ, con .5. Trường hợp hòa giải đoàn viên không thành và những đương sự không thỏa thuận hợp tác được về việc chia gia tài, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục con thì Tòa án đình chỉ xử lý việc dân sự về công nhận chấp thuận đồng ý ly hôn, thỏa thuận hợp tác nuôi con, chia gia tài khi ly hôn và thụ lý vụ án để xử lý. Tòa án không phải thông tin về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại Thẩm phán xử lý vụ án. Việc xử lý vụ án được thực thi theo thủ tục chung do Bộ luật này lao lý .

Chương XXIX
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU

Điều 398. Đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

1. Công chứng viên đã thực thi việc công chứng, người nhu yếu công chứng, người làm chứng, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền nhu yếu Tòa án công bố văn bản công chứng vô hiệu khi có địa thế căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp lý theo pháp luật của pháp lý về công chứng .2. Đơn nhu yếu Tòa án công bố văn bản công chứng vô hiệu phải có những nội dung lao lý tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này .3. Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ cho nhu yếu công bố văn bản công chứng vô hiệu là có địa thế căn cứ và hợp pháp .

Điều 399. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

1. Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu công bố văn bản công chứng vô hiệu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn nhu yếu ; hết thời hạn này, Tòa án phải ra quyết định hành động mở phiên họp để xét đơn nhu yếu .2. Sau khi thụ lý đơn nhu yếu công bố văn bản công chứng vô hiệu, Tòa án có thẩm quyền phải thông tin ngay cho tổ chức triển khai hành nghề công chứng, Công chứng viên đã triển khai việc công chứng, người nhu yếu công chứng, người có quyền, quyền lợi tương quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp .3. Trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu, nếu người nhu yếu rút đơn nhu yếu thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ việc xét đơn nhu yếu .4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động mở phiên họp, Tòa án phải mở phiên họp để xét đơn nhu yếu .

Điều 400. Quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

1. Tòa án hoàn toàn có thể gật đầu hoặc không đồng ý đơn nhu yếu công bố văn bản công chứng vô hiệu .2. Trường hợp gật đầu đơn nhu yếu thì Tòa án ra quyết định hành động công bố văn bản công chứng vô hiệu. Trong quyết định hành động này, Tòa án phải quyết định hành động về hậu quả pháp lý của việc công bố văn bản công chứng vô hiệu theo lao lý của pháp lý .

Chương XXX
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU; THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÔ HIỆU

Điều 401. Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

1. Người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền nhu yếu Tòa án có thẩm quyền công bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khi có địa thế căn cứ theo pháp luật của Bộ luật lao động .2. Đơn nhu yếu của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động, văn bản nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có những nội dung pháp luật tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này .

Điều 402. Xem xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

1. Thời hạn chuẩn bị sẵn sàng xét nhu yếu công bố hợp đồng lao động vô hiệu là 10 ngày, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn nhu yếu. Hết thời hạn này, Tòa án phải ra quyết định hành động mở phiên họp để xét đơn nhu yếu .2. Sau khi thụ lý đơn nhu yếu công bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, Tòa án có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi thông tin thụ lý cho người có đơn nhu yếu, người sử dụng lao động, tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động và Viện kiểm sát cùng cấp .3. Trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn hoặc văn bản nhu yếu, nếu người nhu yếu rút nhu yếu thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ việc xét đơn, văn bản nhu yếu .

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Tòa án phải mở phiên họp để xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Tòa án phải mở phiên họp để xét yêu cầu tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

5. Khi xét đơn yêu cầu, Thẩm phán có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
Trường hợp chấp nhận yêu cầu thì Thẩm phán ra quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Trong quyết định này, Tòa án phải giải quyết hậu quả pháp lý của việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

6. Quyết định công bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu phải gửi đến người có đơn hoặc văn bản nhu yếu, người sử dụng lao động, tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động và cơ quan quản trị nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, cơ quan quản trị nhà nước về lao động cùng cấp trong trường hợp có tương quan đến doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Nước Ta .

Chương XXXI
THỦ TỤC XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG

Điều 403. Yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Trong quy trình đình công hoặc trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm hết đình công, người sử dụng lao động, tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động có quyền nhu yếu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công .2. Người nhu yếu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải làm đơn nhu yếu gửi Tòa án. Đơn nhu yếu phải có những nội dung chính sau đây :a ) Những nội dung pháp luật tại khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này ;b ) Tên, địa chỉ của tổ chức triển khai chỉ huy cuộc đình công ;c ) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động nơi tập thể lao động đình công .3. Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi bản sao quyết định hành động đình công, quyết định hành động hoặc biên bản hòa giải của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý vụ tranh chấp lao động tập thể, tài liệu, chứng cứ có tương quan đến việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công .

Điều 404. Thủ tục gửi đơn yêu cầu Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với việc xét và quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công tại Tòa án được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Điều 405. Thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra đình công có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công .2. Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xử lý kháng nghị, kháng nghị so với quyết định hành động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh về tính hợp pháp của cuộc đình công trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ .

Điều 406. Thành phần Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét tính hợp pháp của cuộc đình công bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán .2. Tòa án nhân dân cấp cao xử lý kháng nghị, kháng nghị so với quyết định hành động về tính hợp pháp của cuộc đình công bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán .

Điều 407. Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công do một Thẩm phán làm chủ tọa ; Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp .2. Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp .3. Đại diện tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động và người sử dụng lao động .4. Đại diện cơ quan, tổ chức triển khai theo nhu yếu của Tòa án .

Điều 408. Hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công được hoãn theo pháp luật tại Điều 233 của Bộ luật này về hoãn phiên tòa xét xử .2. Thời hạn hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công không quá 03 ngày thao tác, kể từ ngày có quyết định hành động hoãn phiên họp .

Điều 409. Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Tòa án đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công trong các trường hợp sau đây:

1. Người nhu yếu rút đơn nhu yếu ;2. Các bên đã thoả thuận được với nhau về xử lý cuộc đình công và có đơn nhu yếu Tòa án không xử lý ;3. Người nhu yếu đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan .

Điều 410. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Ngay sau khi nhận đơn nhu yếu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một Thẩm phán chủ trì việc xử lý đơn nhu yếu .2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đơn nhu yếu, Thẩm phán được phân công chủ trì việc xử lý đơn nhu yếu phải ra quyết định hành động mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải được gửi ngay cho tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động, người sử dụng lao động, Viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan, tổ chức triển khai tương quan .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày ra quyết định hành động mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công, Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công .

Điều 411. Trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Thẩm phán chủ trì phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công công bố quyết định hành động mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công và tóm tắt nội dung đơn nhu yếu .2. Đại diện tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động và đại diện thay mặt của người sử dụng lao động trình diễn quan điểm của mình .3. Thẩm phán chủ trì phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công hoàn toàn có thể nhu yếu đại diện thay mặt cơ quan, tổ chức triển khai tham gia phiên họp trình diễn quan điểm .

4. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
Ngay sau khi kết thúc phiên họp, Kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự.

5. Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công luận bàn và quyết định hành động theo hầu hết .

Điều 412. Quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Quyết định của Tòa án về tính hợp pháp của cuộc đình công phải nêu rõ lý do và căn cứ để kết luận tính hợp pháp của cuộc đình công.
Quyết định của Tòa án về tính hợp pháp của cuộc đình công phải được công bố công khai tại phiên họp và gửi ngay cho tổ chức đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động, Viện kiểm sát cùng cấp. Tập thể lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thi hành quyết định của Tòa án nhưng có quyền kháng cáo; Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định đó.

2. Sau khi quyết định hành động của Tòa án về tính hợp pháp của cuộc đình công được công bố, nếu cuộc đình công là phạm pháp thì người lao động đang tham gia đình công phải ngừng ngay đình công và trở lại thao tác .

Điều 413. Trình tự, thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công

1. Ngay sau khi nhận đơn kháng nghị, quyết định hành động kháng nghị so với quyết định hành động về tính hợp pháp của cuộc đình công, Tòa án nhân dân cấp cao phải có văn bản nhu yếu Tòa án đã xét tính hợp pháp của cuộc đình công chuyển hồ sơ vấn đề để xem xét, xử lý .2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được văn bản nhu yếu, Tòa án đã ra quyết định hành động về tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển hồ sơ vấn đề cho Tòa án nhân dân cấp cao để xem xét, xử lý .

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao quyết định thành lập Hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một Thẩm phán chủ trì việc nghiên cứu hồ sơ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp cao nhận được hồ sơ vụ việc, Hội đồng phúc thẩm phải tiến hành xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công.
Quyết định của Hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án nhân dân cấp cao là quyết định cuối cùng.

Chương XXXII
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VIỆC DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Điều 414. Những việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Chỉ định, biến hóa Trọng tài viên .2. Áp dụng, biến hóa, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời .3. Hủy phán quyết trọng tài .4. Giải quyết khiếu nại so với quyết định hành động của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận hợp tác trọng tài vô hiệu, thỏa thuận hợp tác trọng tài không hề triển khai được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài .5. Thu thập chứng cứ .6. Triệu tập người làm chứng .7. Đăng ký phán quyết trọng tài .8. Các việc dân sự khác mà pháp lý về Trọng tài thương mại Nước Ta có lao lý .

Điều 415. Thủ tục giải quyết
Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động của Trọng tài thương mại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại Việt Nam.

Chương XXXIII
THỦ TỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN

Điều 416. Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
Kết quả hòa giải vụ việc ngoài Tòa án được Tòa án xem xét ra quyết định công nhận là kết quả hòa giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải đã hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải.

Điều 417. Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

1. Các bên tham gia thỏa thuận hợp tác hòa giải có khá đầy đủ năng lượng hành vi dân sự .2. Các bên tham gia thỏa thuận hợp tác hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm so với nội dung thỏa thuận hợp tác hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa thuận hợp tác hòa giải thành tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người thứ ba thì phải được người thứ ba chấp thuận đồng ý .3. Một hoặc cả hai bên có đơn nhu yếu Tòa án công nhận .4. Nội dung thỏa thuận hợp tác hòa giải thành của những bên là trọn vẹn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước hoặc người thứ ba .

Điều 418. Đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

1. Người yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án phải gửi đơn đến Tòa án trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành.
Đơn yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a ) Các nội dung pháp luật tại những điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 362 của Bộ luật này ;b ) Tên, địa chỉ của cá thể, tổ chức triển khai đã triển khai hòa giải ;c ) Nội dung, thỏa thuận hợp tác hòa giải thành nhu yếu Tòa án công nhận .2. Kèm theo đơn nhu yếu, người nhu yếu phải gửi văn bản về tác dụng hòa giải thành theo lao lý của pháp lý có tương quan .

Điều 419. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

1. Thủ tục nhận và giải quyết và xử lý đơn nhu yếu công nhận hiệu quả hòa giải thành ngoài Tòa án được triển khai theo lao lý tại những điều 363, 364 và 365 của Bộ luật này .

2. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn này, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu.
Thời hạn mở phiên họp xét đơn yêu cầu là 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở phiên họp.

3. Trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu, Thẩm phán được phân công xét đơn có quyền sau đây :a ) Yêu cầu bên tham gia hòa giải, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có quan điểm về nhu yếu của người có đơn ý kiến đề nghị Tòa án công nhận tác dụng hòa giải thành ; làm rõ nội dung nhu yếu hoặc bổ trợ tài liệu, nếu xét thấy thiết yếu ;

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền tiến hành hòa giải cung cấp cho Tòa án tài liệu làm cơ sở cho việc xét đơn yêu cầu của đương sự, nếu xét thấy cần thiết.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Tòa án yêu cầu có trách nhiệm trả lời Tòa án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án.

4. Những người tham gia phiên họp xét đơn nhu yếu, thủ tục triển khai phiên họp xét đơn nhu yếu được triển khai theo lao lý tại Điều 367 và Điều 369 của Bộ luật này .5. Thẩm phán ra quyết định hành động công nhận tác dụng hòa giải thành ngoài Tòa án khi có đủ những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 417 của Bộ luật này. Quyết định của Tòa án phải có những nội dung pháp luật tại Điều 370 của Bộ luật này .

6. Thẩm phán ra quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án đối với trường hợp không có đủ các điều kiện quy định tại Điều 417 của Bộ luật này.
Việc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý của kết quả hòa giải ngoài Tòa án.

7. Quyết định công nhận hoặc không công nhận hiệu quả hòa giải thành ngoài Tòa án được gửi cho người tham gia thỏa thuận hợp tác hòa giải, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan và Viện kiểm sát cùng cấp .8. Quyết định công nhận hoặc không công nhận hiệu quả hòa giải thành ngoài Tòa án có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ngay, không bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm .9. Quyết định công nhận hiệu quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thi hành theo pháp lý về thi hành án dân sự .

Chương XXXIV
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẮT GIỮ TÀU BAY, TÀU BIỂN

Điều 420. Quyền yêu cầu Tòa án bắt giữ tàu bay, tàu biển

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền nhu yếu Tòa án bắt giữ tàu bay tại cảng hàng không quốc tế, trường bay để bảo vệ quyền lợi của chủ nợ, chủ sở hữu, người thứ ba ở mặt đất bị thiệt hại hoặc người khác có quyền, quyền lợi so với tàu bay hoặc để thi hành án dân sự theo pháp luật của pháp lý về hàng không gia dụng Nước Ta .2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền nhu yếu Tòa án bắt giữ tàu biển để bảo vệ xử lý khiếu nại hàng hải, thi hành án dân sự, triển khai tương hỗ tư pháp .

Điều 421. Thẩm quyền của Tòa án bắt giữ tàu bay, tàu biển

1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng hàng không quốc tế, trường bay mà tàu bay bị nhu yếu bắt giữ hạ cánh có thẩm quyền quyết định hành động bắt giữ tàu bay .2. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng biển, cảng thủy trong nước mà tàu biển bị nhu yếu bắt giữ đang hoạt động giải trí hàng hải có thẩm quyền quyết định hành động bắt giữ tàu biển. Trường hợp cảng có nhiều bến cảng thuộc địa phận những tỉnh, thành phố thường trực TW khác nhau thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có bến cảng mà tàu biển bị nhu yếu bắt giữ đang hoạt động giải trí hàng hải có thẩm quyền quyết định hành động bắt giữ tàu biển đó .

Điều 422. Thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển
Thủ tục giải quyết việc dân sự liên quan đến việc bắt giữ tàu bay, tàu biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về bắt giữ tàu bay, tàu biển.

PHẦN THỨ BẢY
THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Chương XXXV
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Điều 423. Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

1. Bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế sau đây được xem xét công nhận và cho thi hành tại Nước Ta :a ) Bản án, quyết định hành động về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động, quyết định hành động về gia tài trong bản án, quyết định hành động hình sự, hành chính của Tòa án quốc tế được pháp luật tại điều ước quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;b ) Bản án, quyết định hành động về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động ; quyết định hành động về gia tài trong bản án, quyết định hành động hình sự, hành chính của Tòa án quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án quốc tế trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại ;c ) Bản án, quyết định hành động dân sự khác của Tòa án quốc tế được pháp lý Nước Ta lao lý công nhận và cho thi hành .2. Quyết định về nhân thân, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của quốc tế cũng được xem xét công nhận và cho thi hành tại Nước Ta như bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 424. Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

1. Phán quyết của Trọng tài quốc tế sau đây được xem xét công nhận và cho thi hành tại Nước Ta :a ) Phán quyết của Trọng tài quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế về công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài quốc tế ;b ) Phán quyết của Trọng tài quốc tế không thuộc trường hợp lao lý tại điểm a khoản này trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại .2. Phán quyết của Trọng tài quốc tế lao lý tại khoản 1 Điều này được xem xét công nhận và cho thi hành tại Nước Ta là phán quyết sau cuối của Hội đồng trọng tài xử lý hàng loạt nội dung vụ tranh chấp, chấm hết tố tụng trọng tài và có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .3. Trọng tài quốc tế, phán quyết của Trọng tài quốc tế lao lý tại khoản 1 Điều này được xác lập theo lao lý của Luật trọng tài thương mại của Nước Ta .

Điều 425. Quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài

1. Người được thi hành hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ có quyền nhu yếu Tòa án Nước Ta công nhận và cho thi hành tại Nước Ta bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế, phán quyết của Trọng tài quốc tế, nếu cá thể phải thi hành cư trú, thao tác tại Nước Ta hoặc cơ quan, tổ chức triển khai phải thi hành có trụ sở chính tại Nước Ta hoặc gia tài tương quan đến việc thi hành bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế, phán quyết của Trọng tài quốc tế có tại Nước Ta vào thời gian nhu yếu .2. Người phải thi hành hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ có quyền nhu yếu Tòa án Nước Ta không công nhận bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế .3. Đương sự, người có quyền, quyền lợi hợp pháp tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ có quyền nhu yếu Tòa án Nước Ta không công nhận bản án, quyết định hành động dân sự của của Tòa án quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta .

Điều 426. Bảo đảm quyền kháng cáo, kháng nghị
Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị quyết định của Tòa án công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao xét lại theo quy định của Bộ luật này.

Điều 427. Bảo đảm hiệu lực quyết định của Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài

1. Bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế được Tòa án Nước Ta công nhận và cho thi hành tại Nước Ta có hiệu lực hiện hành pháp lý như bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án Nước Ta đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý và được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế không được Tòa án Nước Ta công nhận thì không có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý tại Nước Ta, trừ trường hợp đương nhiên được công nhận lao lý tại Điều 431 của Bộ luật này .2. Phán quyết của Trọng tài quốc tế được Tòa án Nước Ta công nhận và cho thi hành tại Nước Ta có hiệu lực hiện hành pháp lý như quyết định hành động của Tòa án Nước Ta đã có hiệu lực hiện hành pháp lý và được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự .3. Bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế, phán quyết của Trọng tài quốc tế chỉ được thi hành tại Nước Ta sau khi quyết định hành động của Tòa án Nước Ta công nhận và cho thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án quốc tế, phán quyết của Trọng tài quốc tế đó có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .

Điều 428. Gửi quyết định của Tòa án về công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài
Tòa án có trách nhiệm chuyển giao trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua Bộ Tư pháp quyết định của Tòa án cho người được thi hành, người phải thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Bộ luật này.

Điều 429. Bảo đảm quyền chuyển tiền, tài sản thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài
Nhà nước Việt Nam bảo đảm việc chuyển tiền, tài sản thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành từ Việt Nam ra nước ngoài. Việc chuyển tiền, tài sản này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 430. Lệ phí, chi phí xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài

1. Người nhu yếu Tòa án Nước Ta công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận tại Nước Ta bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế ; công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài quốc tế phải nộp lệ phí theo lao lý của pháp lý Nước Ta .2. Người nhu yếu lao lý tại khoản 1 Điều này phải chịu ngân sách tống đạt ra quốc tế văn bản tố tụng của Tòa án Nước Ta tương quan đến nhu yếu của họ .

Điều 431. Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài đương nhiên được công nhận tại Việt Nam

1. Bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế, quyết định hành động của cơ quan khác có thẩm quyền của quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta và không có đơn nhu yếu không công nhận tại Nước Ta được pháp luật tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .2. Bản án, quyết định hành động về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình của Tòa án quốc tế, quyết định hành động về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của quốc tế mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta và không có đơn nhu yếu không công nhận tại Nước Ta .

Chương XXXVI
THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

Mục 1. THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

Điều 432. Thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành

1. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế có hiệu lực hiện hành pháp lý, người được thi hành, người có quyền, quyền lợi hợp pháp tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Nước Ta theo lao lý của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động cùng là thành viên hoặc Tòa án Nước Ta có thẩm quyền pháp luật tại Bộ luật này để nhu yếu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta bản án, quyết định hành động dân sự đó .2. Trường hợp người làm đơn chứng tỏ được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không hề gửi đơn đúng thời hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này thì thời hạn có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn .

Điều 433. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành

1. Đơn nhu yếu công nhận và cho thi hành phải có những nội dung chính sau đây :a ) Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi thao tác của người được thi hành, người đại diện thay mặt hợp pháp của người đó ; nếu người được thi hành án là cơ quan, tổ chức triển khai thì phải ghi vừa đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ;b ) Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi thao tác của người phải thi hành ; nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi không thiếu tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ; trường hợp người phải thi hành là cá thể không có nơi cư trú hoặc nơi thao tác tại Nước Ta, người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai không có trụ sở chính tại Nước Ta thì trong đơn nhu yếu phải ghi rõ địa chỉ nơi có gia tài và những loại gia tài tương quan đến việc thi hành bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế tại Nước Ta ;c ) Yêu cầu của người được thi hành ; trường hợp bản án, quyết định hành động của Tòa án quốc tế đã được thi hành một phần thì người được thi hành phải ghi rõ phần đã được thi hành và phần còn lại có nhu yếu công nhận và cho thi hành tiếp tại Nước Ta .2. Đơn nhu yếu bằng tiếng quốc tế phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, xác nhận hợp pháp .

Điều 434. Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu

1. Gửi kèm theo đơn nhu yếu là sách vở, tài liệu được lao lý tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động cùng là thành viên. Trường hợp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có pháp luật về yếu tố này thì kèm theo đơn nhu yếu phải có sách vở, tài liệu sau đây :a ) Bản chính hoặc bản sao có xác nhận bản án, quyết định hành động do Tòa án quốc tế cấp ;b ) Văn bản của Tòa án quốc tế hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của quốc tế xác nhận bản án, quyết định hành động đó có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, chưa hết thời hiệu thi hành và cần được thi hành tại Nước Ta, trừ trường hợp trong bản án, quyết định hành động đó đã bộc lộ rõ những nội dung này ;c ) Văn bản của Tòa án quốc tế hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc tế xác nhận hiệu quả tống đạt hợp lệ bản án, quyết định hành động đó cho người phải thi hành ;d ) Văn bản của Tòa án quốc tế hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc tế xác nhận người phải thi hành hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của người đó đã được triệu tập hợp lệ trong trường hợp Tòa án quốc tế ra bản án vắng mặt họ .2. Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn nhu yếu bằng tiếng quốc tế phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, xác nhận hợp pháp .

Điều 435. Chuyển hồ sơ cho Tòa án
Trường hợp Bộ Tư pháp nhận được đơn yêu cầu và giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 434 của Bộ luật này thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tư pháp phải chuyển cho Tòa án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 37 và Điều 39 của Bộ luật này.

Điều 436. Thụ lý hồ sơ
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Bộ Tư pháp chuyển đến hoặc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và giấy tờ, tài liệu kèm theo do người có yêu cầu gửi đến, Tòa án căn cứ vào các điều 363, 364 và 365 của Bộ luật này để xem xét, thụ lý hồ sơ và thông báo cho người có đơn yêu cầu, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam, Viện kiểm sát cùng cấp và Bộ Tư pháp.

Điều 437. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

1. Trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu, Tòa án có quyền nhu yếu người được thi hành lý giải những điểm chưa rõ trong đơn ; nhu yếu Tòa án quốc tế đã ra bản án, quyết định hành động lý giải những điểm chưa rõ trong hồ sơ .

2. Văn bản yêu cầu giải thích của Tòa án được gửi cho người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam, Tòa án nước ngoài theo đường dịch vụ bưu chính.
Trường hợp Tòa án Việt Nam yêu cầu Tòa án nước ngoài giải thích thì văn bản yêu cầu được dịch ra ngôn ngữ quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế thì hồ sơ phải kèm theo bản dịch ra ngôn ngữ của nước được yêu cầu tương trợ tư pháp hoặc dịch ra một ngôn ngữ khác mà nước được yêu cầu chấp nhận. Người yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài phải chịu chi phí dịch và chi phí dịch vụ bưu chính gửi văn bản yêu cầu giải thích của Tòa án Việt Nam cho Tòa án nước ngoài.

3. Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trong thời hạn này, tuỳ từng trường hợp mà Tòa án ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Tạm đình chỉ việc xét đơn nhu yếu ;b ) Đình chỉ việc xét đơn nhu yếu ;

c) Mở phiên họp xét đơn yêu cầu.
Trường hợp Tòa án yêu cầu giải thích theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Nếu hết thời hạn này mà Tòa án không nhận được văn bản giải thích của đương sự hoặc của Tòa án nước ngoài thì Tòa án căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ để giải quyết yêu cầu của đương sự.
Tòa án phải mở phiên họp trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu.
Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn 15 ngày trước ngày mở phiên họp; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

4. Tòa án ra quyết định hành động tạm đình chỉ việc xét đơn nhu yếu khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :a ) Người phải thi hành là cá thể chết hoặc người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai đã sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thừa kế quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó ;b ) Người phải thi hành là cá thể bị mất năng lượng hành vi dân sự mà chưa xác lập được người đại diện thay mặt theo pháp lý ;c ) Chấm dứt đại diện thay mặt hợp pháp của người phải thi hành mà chưa có người sửa chữa thay thế ;d ) Việc thi hành bản án, quyết định hành động đã bị tạm đình chỉ tại nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động ;đ ) Bản án, quyết định hành động đang được xem xét lại hoặc đang chờ xem xét lại theo thủ tục tố tụng tại nước nơi Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động đó .5. Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ việc xét đơn nhu yếu khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :a ) Người được thi hành rút đơn nhu yếu hoặc người phải thi hành đã tự nguyện thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án quốc tế ;b ) Người phải thi hành là cá thể chết mà quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đó không được thừa kế ;c ) Người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai đã bị giải thể, phá sản mà quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai đó đã được xử lý theo lao lý của pháp lý Nước Ta ;d ) Người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào thừa kế quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng của cơ quan, tổ chức triển khai đó ;đ ) Đã có quyết định hành động của Tòa án mở thủ tục phá sản so với người phải thi hành ;e ) Tòa án không xác lập được địa chỉ của người phải thi hành và khu vực nơi có gia tài tương quan đến việc thi hành ;g ) Thẩm quyền xử lý nhu yếu thuộc Tòa án khác và hồ sơ đã được chuyển cho Tòa án đó xử lý ;h ) Tòa án không xác lập được khu vực nơi có gia tài tương quan đến việc thi hành tại Nước Ta trong trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai phải thi hành không có trụ sở chính tại Nước Ta, cá thể phải thi hành không cư trú, thao tác tại Nước Ta .

Điều 438. Phiên họp xét đơn yêu cầu

1. Việc xét đơn nhu yếu được thực thi tại phiên họp do Hội đồng xét đơn nhu yếu gồm ba Thẩm phán thực thi, trong đó một Thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của Chánh án Tòa án .2. Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên họp ; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn thực thi phiên họp .

3. Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ; nếu một trong những người này vắng mặt lần thứ nhất thì phải hoãn phiên họp.
Việc xét đơn yêu cầu vẫn được tiến hành nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có đơn yêu cầu Tòa án xét đơn vắng mặt hoặc người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.
Hội đồng ra quyết định đình chỉ việc xét đơn nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt hoặc khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 437 của Bộ luật này.

4. Khi xem xét đơn nhu yếu công nhận và cho thi hành, Hội đồng không được xét xử lại vụ án đã được Tòa án quốc tế ra bản án, quyết định hành động. Tòa án chỉ được kiểm tra, so sánh bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế, sách vở, tài liệu kèm theo đơn nhu yếu với những pháp luật tại Chương XXXV và Chương XXXVI của Bộ luật này, những lao lý khác có tương quan của pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để làm cơ sở cho việc ra quyết định hành động công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định hành động đó .

5. Sau khi xem xét đơn yêu cầu, các giấy tờ, tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của người được triệu tập, của Kiểm sát viên, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số.
Hội đồng có quyền ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc quyết định không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

6. Trong thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm có quyền quyết định hành động vận dụng, biến hóa, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời pháp luật tại Chương VIII của Bộ luật này .

Điều 439. Những bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

1. Bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế không phân phối được một trong những điều kiện kèm theo để được công nhận pháp luật tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .2. Bản án, quyết định hành động dân sự chưa có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý theo pháp luật của pháp lý của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động đó .3. Người phải thi hành hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của người đó đã vắng mặt tại phiên tòa xét xử của Tòa án quốc tế do không được triệu tập hợp lệ hoặc văn bản của Tòa án quốc tế không được tống đạt cho họ trong một thời hạn hài hòa và hợp lý theo pháp luật của pháp lý của nước có Tòa án quốc tế đó để họ thực thi quyền tự bảo vệ .4. Tòa án nước đã ra bản án, quyết định hành động không có thẩm quyền xử lý vấn đề dân sự đó theo lao lý tại Điều 440 của Bộ luật này .5. Vụ việc dân sự này đã có bản án, quyết định hành động dân sự đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án Nước Ta hoặc trước khi cơ quan xét xử của quốc tế thụ lý vấn đề, Tòa án Nước Ta đã thụ lý và đang xử lý vấn đề hoặc đã có bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án nước thứ ba đã được Tòa án Nước Ta công nhận và cho thi hành .6. Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp lý của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động dân sự đó hoặc theo pháp lý thi hành án dân sự của Nước Ta .7. Việc thi hành bản án, quyết định hành động đã bị hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành tại nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động đó .8. Việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế tại Nước Ta trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp lý nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Điều 440. Tòa án nước ngoài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, yêu cầu
Tòa án nước ngoài đã ra bản án, quyết định mà bản án, quyết định đó đang được xem xét để công nhận và cho thi hành tại Việt Nam có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự đó trong những trường hợp sau đây:

1. Vụ việc dân sự không thuộc thẩm quyền riêng không liên quan gì đến nhau của Tòa án Nước Ta lao lý tại Điều 470 của Bộ luật này ;2. Vụ việc dân sự lao lý tại Điều 469 của Bộ luật này nhưng có một trong những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Bị đơn tham gia tranh tụng mà không có quan điểm phản đối thẩm quyền của Tòa án quốc tế đó ;b ) Vụ việc dân sự này chưa có bản án, quyết định hành động của Tòa án nước thứ ba đã được Tòa án Nước Ta công nhận và cho thi hành ;c ) Vụ việc dân sự này đã được Tòa án quốc tế thụ lý trước khi Tòa án Nước Ta thụ lý .

Điều 441. Gửi quyết định của Tòa án

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động lao lý tại khoản 5 Điều 438 của Bộ luật này, Tòa án phải gửi quyết định hành động đó cho những đương sự hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát cùng cấp .2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày ra quyết định hành động tạm đình chỉ, quyết định hành động đình chỉ việc xử lý đơn pháp luật tại khoản 4 và khoản 5 Điều 437 của Bộ luật này, Tòa án phải gửi quyết định hành động đó cho những đương sự hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát cùng cấp .3. Ngay sau khi ra quyết định hành động vận dụng, đổi khác, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời lao lý tại khoản 6 Điều 438 của Bộ luật này, Tòa án phải gửi quyết định hành động đó cho những đương sự hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát cùng cấp .4. Việc gửi quyết định hành động của Tòa án cho đương sự ở quốc tế được triển khai theo những phương pháp lao lý tại Điều 474 của Bộ luật này .

Điều 442. Kháng cáo, kháng nghị

1. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu và 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, đương sự, người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo quyết định đó; trường hợp đương sự, người đại diện hợp pháp của họ không có mặt tại phiên họp xét đơn yêu cầu thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được quyết định đó. Đơn kháng cáo phải nêu rõ lý do và yêu cầu kháng cáo.
Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho đương sự, người đại diện hợp pháp của họ không thể kháng cáo trong thời hạn nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn kháng cáo.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị quyết định của Tòa án quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 437 và khoản 5 Điều 438 của Bộ luật này.
Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh là 07 ngày, của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao là 10 ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được quyết định.

Điều 443. Xét kháng cáo, kháng nghị

1. Tòa án nhân dân cấp cao xét quyết định hành động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ bị kháng nghị, kháng nghị trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được hồ sơ ; trường hợp cần phải nhu yếu lý giải theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 437 của Bộ luật này thì thời hạn này được lê dài, nhưng không quá 02 tháng .

2. Thành phần Hội đồng xét quyết định bị kháng cáo, kháng nghị gồm ba Thẩm phán, trong đó một Thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của Chánh Tòa án nhân dân cấp cao.
Phiên họp xét lại quyết định bị kháng cáo, kháng nghị được tiến hành như phiên họp xét đơn yêu cầu quy định tại Điều 438 của Bộ luật này.

3. Hội đồng xét quyết định hành động bị kháng nghị, kháng nghị có những quyền sau đây :a ) Giữ nguyên quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;b ) Sửa một phần hoặc hàng loạt quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;c ) Tạm đình chỉ xử lý kháng nghị, kháng nghị ;d ) Đình chỉ xử lý kháng nghị, kháng nghị ;đ ) Hủy quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để xử lý lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm ;e ) Hủy quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và đình chỉ việc xét đơn nhu yếu khi có một trong những địa thế căn cứ pháp luật tại khoản 5 Điều 437 của Bộ luật này .4. Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý kể từ ngày ra quyết định hành động và hoàn toàn có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo lao lý của Bộ luật này .

Mục 2. THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI

Điều 444. Thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam

1. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, người phải thi hành hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ có quyền nhu yếu Tòa án Nước Ta không công nhận bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế .2. Trường hợp người nhu yếu chứng tỏ được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không hề nhu yếu đúng thời hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này thì thời hạn có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn .

Điều 445. Đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam

1. Người nhu yếu lao lý tại khoản 1 Điều 444 của Bộ luật này phải làm đơn nhu yếu. Đơn nhu yếu phải có những nội dung chính sau đây :a ) Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi thao tác của người phải thi hành ; nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi vừa đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ; trường hợp người phải thi hành là cá thể không có nơi cư trú hoặc nơi thao tác tại Nước Ta, người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai không có trụ sở chính tại Nước Ta thì trong đơn nhu yếu phải ghi rõ địa chỉ nơi có gia tài và những loại gia tài tương quan đến việc thi hành bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế tại Nước Ta ;b ) Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi thao tác của người được thi hành, người đại diện thay mặt hợp pháp của người đó ; nếu người được thi hành án là cơ quan, tổ chức triển khai thì phải ghi khá đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ;c ) Yêu cầu của người phải thi hành ; trường hợp bản án, quyết định hành động của Tòa án quốc tế đã được thi hành một phần thì phải ghi rõ phần đã được thi hành và phần còn lại có nhu yếu không công nhận tại Nước Ta .2. Đơn nhu yếu bằng tiếng quốc tế phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, xác nhận hợp pháp .

Điều 446. Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu; thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam

1. Gửi kèm theo đơn nhu yếu là sách vở, tài liệu pháp luật tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có lao lý về yếu tố này thì kèm theo đơn nhu yếu phải có bản chính hoặc bản sao có xác nhận bản án, quyết định hành động do Tòa án quốc tế cấp và sách vở, tài liệu chứng tỏ cho nhu yếu không công nhận .2. Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn nhu yếu bằng tiếng quốc tế phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, xác nhận hợp pháp .3. Thủ tục xét đơn nhu yếu, việc gửi quyết định hành động của Tòa án, việc kháng nghị, kháng nghị và xét kháng nghị, kháng nghị được triển khai theo lao lý tại những điều tương ứng tại Mục 1 Chương này .

Mục 3. THỦ TỤC YÊU CẦU KHÔNG CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ YÊU CẦU THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

Điều 447. Thời hiệu yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

1. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định hành động dân sự đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý của Tòa án quốc tế mà không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta, đương sự, người có quyền, quyền lợi hợp pháp tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Nước Ta theo lao lý của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc Tòa án có thẩm quyền của Nước Ta theo lao lý của Bộ luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không lao lý hoặc không có điều ước quốc tế tương quan để nhu yếu Tòa án không công nhận bản án, quyết định hành động dân sự đó .2. Trường hợp người làm đơn chứng tỏ được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không hề gửi đơn đúng thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều này thì thời hạn có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn .

Điều 448. Đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

1. Đơn nhu yếu không công nhận bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta phải có những nội dung chính sau đây :a ) Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi thao tác của người làm đơn ; nếu là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi vừa đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ;b ) Yêu cầu của người làm đơn .2. Kèm theo đơn nhu yếu phải có bản chính hoặc bản sao có xác nhận bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế và sách vở, tài liệu thiết yếu để chứng tỏ nhu yếu không công nhận của mình là có địa thế căn cứ và hợp pháp .3. Đơn nhu yếu và sách vở, tài liệu kèm theo bằng tiếng quốc tế phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, xác nhận hợp pháp .

Điều 449. Thủ tục thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

1. Việc thụ lý đơn, sẵn sàng chuẩn bị xét đơn nhu yếu và phiên họp xét đơn nhu yếu không công nhận bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta được triển khai theo pháp luật tại những điều 436, 437 và 438 của Bộ luật này .2. Hội đồng xét đơn nhu yếu có quyền ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Không công nhận bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế ;b ) Bác đơn nhu yếu không công nhận .3. Bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế không có nhu yếu thi hành tại Nước Ta không được công nhận trong những trường hợp pháp luật tại Điều 439 của Bộ luật này .

Điều 450. Gửi quyết định của Tòa án và việc kháng cáo, kháng nghị
Việc gửi quyết định của Tòa án; việc kháng cáo, kháng nghị và xét kháng cáo, kháng nghị được thực hiện theo quy định tại các điều 441, 442 và 443 của Bộ luật này.

Chương XXXVII
THỦ TỤC XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Điều 451. Thời hạn gửi đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành

1. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày phán quyết của Trọng tài quốc tế có hiệu lực hiện hành pháp lý, người được thi hành, người có quyền, quyền lợi hợp pháp tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Nước Ta theo lao lý của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc Tòa án có thẩm quyền của Nước Ta theo lao lý của Bộ luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không pháp luật hoặc không có điều ước quốc tế tương quan để nhu yếu Tòa án công nhận và cho thi hành tại Nước Ta phán quyết đó .2. Trường hợp người làm đơn chứng tỏ được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không hề gửi đơn đúng thời hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này thì thời hạn có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn .

Điều 452. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài

1. Đơn nhu yếu công nhận và cho thi hành tại Nước Ta phán quyết của Trọng tài quốc tế phải có những nội dung chính sau đây :a ) Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi thao tác của người được thi hành, người đại diện thay mặt hợp pháp tại Nước Ta của người đó ; nếu người được thi hành án là cơ quan, tổ chức triển khai thì phải ghi khá đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ;b ) Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi thao tác của người phải thi hành ; nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi không thiếu tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức triển khai đó ; trường hợp người phải thi hành là cá thể không có nơi cư trú hoặc nơi thao tác tại Nước Ta, người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai không có trụ sở chính tại Nước Ta thì trong đơn nhu yếu phải ghi rõ địa chỉ nơi có gia tài và những loại gia tài tương quan đến việc thi hành phán quyết của Trọng tài quốc tế tại Nước Ta ;c ) Yêu cầu của người được thi hành .2. Đơn nhu yếu bằng tiếng quốc tế phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, xác nhận hợp pháp .

Điều 453. Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu

1. Gửi kèm theo đơn nhu yếu là sách vở, tài liệu lao lý tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ; trường hợp không có điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế không pháp luật thì kèm theo đơn nhu yếu phải có sách vở, tài liệu sau đây :a ) Bản chính hoặc bản sao có xác nhận phán quyết của Trọng tài quốc tế ;b ) Bản chính hoặc bản sao có xác nhận thỏa thuận hợp tác trọng tài giữa những bên .2. Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn nhu yếu bằng tiếng quốc tế thì phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, xác nhận hợp pháp .

Điều 454. Chuyển hồ sơ cho Tòa án

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được đơn nhu yếu và sách vở, tài liệu lao lý tại Điều 453 của Bộ luật này thì Bộ Tư pháp phải chuyển cho Tòa án có thẩm quyền .2. Trường hợp Bộ Tư pháp đã chuyển hồ sơ cho Tòa án mà sau đó lại nhận được thông tin của cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cho biết đang xem xét hoặc đã hủy bỏ, đình chỉ thi hành phán quyết của Trọng tài quốc tế thì Bộ Tư pháp phải thông tin ngay bằng văn bản cho Tòa án biết .

Điều 455. Thụ lý hồ sơ
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Bộ Tư pháp chuyển đến hoặc nhận được đơn và giấy tờ, tài liệu kèm theo do người có đơn yêu cầu gửi đến, Tòa án có thẩm quyền căn cứ vào các điều 363, 364 và 365 của Bộ luật này để xem xét, thụ lý và thông báo bằng văn bản cho người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam, Viện kiểm sát cùng cấp và Bộ Tư pháp.

Điều 456. Chuyển hồ sơ cho Tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền
Trường hợp sau khi thụ lý mà Tòa án xét thấy việc giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài thuộc thẩm quyền của Tòa án khác của Việt Nam thì Tòa án đã thụ lý ra quyết định chuyển hồ sơ cho Tòa án có thẩm quyền và xóa tên yêu cầu đó trong sổ thụ lý. Quyết định này phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự.
Đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị đối với quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, kiến nghị, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 41 của Bộ luật này.

Điều 457. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

1. Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý, tuỳ từng trường hợp mà Tòa án ra một trong những quyết định hành động sau đây :a ) Tạm đình chỉ việc xét đơn nhu yếu ;b ) Đình chỉ việc xét đơn nhu yếu ;

c) Mở phiên họp xét đơn yêu cầu.
Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án có quyền yêu cầu người được thi hành giải thích những điểm chưa rõ trong đơn. Trong trường hợp này, thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 02 tháng.
Tòa án phải mở phiên họp trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn 15 ngày trước ngày mở phiên họp; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

2. Tòa án ra quyết định hành động tạm đình chỉ việc xét đơn nhu yếu khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :a ) Phán quyết của Trọng tài quốc tế đang được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi Trọng tài ra phán quyết xem xét lại ;b ) Người phải thi hành là cá thể chết hoặc người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai đã sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thừa kế quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó ;

c) Người phải thi hành là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật.
Trong thời gian tạm đình chỉ, Thẩm phán được phân công giải quyết vẫn phải có trách nhiệm về việc giải quyết đơn yêu cầu.
Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu theo quy định tại khoản này, Thẩm phán có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục những lý do dẫn tới việc tạm đình chỉ trong thời gian ngắn nhất để kịp thời tiếp tục giải quyết đơn yêu cầu. Khi lý do tạm đình chỉ không còn thì Thẩm phán phải ra quyết định tiếp tục giải quyết đơn yêu cầu.

3. Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ việc xét đơn nhu yếu khi có một trong những địa thế căn cứ sau đây :a ) Người được thi hành rút đơn nhu yếu hoặc người phải thi hành đã tự nguyện thi hành phán quyết của Trọng tài quốc tế ;b ) Người phải thi hành là cá thể chết mà quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đó không được thừa kế ;c ) Người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai đã bị giải thể, phá sản mà quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai đó đã được xử lý theo lao lý của pháp lý Nước Ta ;d ) Người phải thi hành là cơ quan, tổ chức triển khai đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào thừa kế quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng của cơ quan, tổ chức triển khai đó ;đ ) Tòa án không xác lập được khu vực nơi có gia tài tại Nước Ta của người phải thi hành theo nhu yếu của người được thi hành phán quyết trọng tài .

Điều 458. Phiên họp xét đơn yêu cầu

1. Việc xét đơn nhu yếu được thực thi tại phiên họp do Hội đồng xét đơn nhu yếu gồm ba Thẩm phán triển khai, trong đó một Thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của Chánh án Tòa án .2. Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên họp ; trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt thì Tòa án vẫn triển khai phiên họp .

3. Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ, nếu một trong những người này vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên họp.
Việc xét đơn yêu cầu vẫn được tiến hành nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ yêu cầu Tòa án xét đơn vắng mặt họ hoặc người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.
Hội đồng xét đơn ra quyết định đình chỉ việc giải quyết đơn nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt hoặc khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 457 của Bộ luật này.

4. Khi xem xét đơn nhu yếu công nhận và cho thi hành, Hội đồng không được xét xử lại tranh chấp đã được Trọng tài quốc tế ra phán quyết. Tòa án chỉ được kiểm tra, so sánh phán quyết của Trọng tài quốc tế, sách vở, tài liệu kèm theo đơn nhu yếu với những pháp luật tại Chương XXXV và Chương XXXVII của Bộ luật này, những lao lý khác có tương quan của pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để làm cơ sở cho việc ra quyết định hành động công nhận hoặc không công nhận phán quyết đó .

5. Sau khi xem xét đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của người được triệu tập, của Kiểm sát viên, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số.
Hội đồng có quyền ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài hoặc quyết định không công nhận phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

Điều 459. Những trường hợp không công nhận

1. Tòa án không công nhận phán quyết của Trọng tài quốc tế khi xét thấy chứng cứ do bên phải thi hành cung ứng cho Tòa án để phản đối nhu yếu công nhận là có địa thế căn cứ, hợp pháp và phán quyết trọng tài thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Các bên ký kết thỏa thuận hợp tác trọng tài không có năng lượng để ký kết thỏa thuận hợp tác đó theo pháp lý được vận dụng cho mỗi bên ;b ) Thỏa thuận trọng tài không có giá trị pháp lý theo pháp lý của nước mà những bên đã chọn để vận dụng hoặc theo pháp lý của nước nơi phán quyết đã được tuyên, nếu những bên không chọn pháp lý vận dụng cho thỏa thuận hợp tác đó ;c ) Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phải thi hành không được thông tin kịp thời và hợp thức về việc chỉ định Trọng tài viên, về thủ tục xử lý vụ tranh chấp tại Trọng tài quốc tế hoặc vì nguyên do chính đáng khác mà không hề triển khai được quyền tố tụng của mình ;d ) Phán quyết của Trọng tài quốc tế được tuyên về một vụ tranh chấp không được những bên nhu yếu xử lý hoặc vượt quá nhu yếu của những bên ký kết thỏa thuận hợp tác trọng tài. Trường hợp hoàn toàn có thể tách được phần quyết định hành động về yếu tố đã được nhu yếu và phần quyết định hành động về yếu tố không được nhu yếu xử lý tại Trọng tài quốc tế thì phần quyết định hành động về yếu tố được nhu yếu xử lý hoàn toàn có thể được công nhận và cho thi hành tại Nước Ta ;đ ) Thành phần của Trọng tài quốc tế, thủ tục xử lý tranh chấp của Trọng tài quốc tế không tương thích với thỏa thuận hợp tác trọng tài hoặc với pháp lý của nước nơi phán quyết của Trọng tài quốc tế đã được tuyên, nếu thỏa thuận hợp tác trọng tài không pháp luật về những yếu tố đó ;e ) Phán quyết của Trọng tài quốc tế chưa có hiệu lực hiện hành bắt buộc so với những bên ;g ) Phán quyết của Trọng tài quốc tế bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi phán quyết đã được tuyên hoặc của nước có pháp lý đã được vận dụng hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành .2. Phán quyết của Trọng tài quốc tế cũng không được công nhận, nếu Tòa án Nước Ta xét thấy :a ) Theo pháp lý Nước Ta, vụ tranh chấp không được xử lý theo thể thức trọng tài ;b ) Việc công nhận và cho thi hành tại Nước Ta phán quyết của Trọng tài quốc tế trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Điều 460. Gửi quyết định của Tòa án

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày ra quyết định hành động tạm đình chỉ, quyết định hành động đình chỉ việc xử lý đơn pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều 457 của Bộ luật này, Tòa án phải gửi quyết định hành động đó cho những đương sự hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát cùng cấp .2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận tại Nước Ta phán quyết của Trọng tài quốc tế lao lý tại khoản 5 Điều 458 của Bộ luật này, Tòa án phải gửi quyết định hành động đó cho những đương sự hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát cùng cấp. Nếu đương sự ở quốc tế không có người đại diện thay mặt hợp pháp tại Nước Ta và Tòa án đã ra quyết định hành động vắng mặt họ theo lao lý tại khoản 3 Điều 458 của Bộ luật này thì Tòa án gửi quyết định hành động cho họ theo đường dịch vụ bưu chính hoặc trải qua Bộ Tư pháp theo lao lý của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .3. Việc gửi quyết định hành động của Tòa án được thực thi theo những phương pháp pháp luật tại Điều 474 của Bộ luật này .

Điều 461. Kháng cáo, kháng nghị

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 457 hoặc khoản 5 Điều 458 của Bộ luật này, đương sự, người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo quyết định đó; trường hợp đương sự không có mặt tại phiên họp xét đơn yêu cầu thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được quyết định. Đơn kháng cáo phải nêu rõ lý do và yêu cầu kháng cáo.
Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho đương sự, người đại diện hợp pháp của họ không thể kháng cáo trong thời hạn nêu trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn kháng cáo.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị quyết định của Tòa án quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 457 và khoản 5 Điều 458 của Bộ luật này.
Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh là 07 ngày, của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao là 10 ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được quyết định.

Điều 462. Xét kháng cáo, kháng nghị

1. Tòa án nhân dân cấp cao xét lại quyết định hành động của Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng nghị, kháng nghị trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được hồ sơ ; trường hợp cần phải nhu yếu lý giải theo lao lý tại khoản 1 Điều 457 của Bộ luật này thì thời hạn này được lê dài, nhưng không quá 02 tháng .2. Thành phần Hội đồng xét quyết định hành động bị kháng nghị, kháng nghị gồm ba Thẩm phán, trong đó có một Thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao. Phiên họp xét lại quyết định hành động bị kháng nghị, kháng nghị được thực thi như phiên họp xét đơn nhu yếu lao lý tại Điều 458 của Bộ luật này .3. Hội đồng xét quyết định hành động bị kháng nghị, kháng nghị có những quyền sau đây :a ) Giữ nguyên quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;b ) Sửa một phần hoặc hàng loạt quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ;c ) Tạm đình chỉ xử lý kháng nghị, kháng nghị ;d ) Đình chỉ xử lý kháng nghị, kháng nghị ;đ ) Hủy quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để xử lý lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm ;e ) Hủy quyết định hành động xét xử sơ thẩm và đình chỉ xử lý đơn nhu yếu khi có một trong những địa thế căn cứ pháp luật tại khoản 3 Điều 457 của Bộ luật này .4. Hội đồng xét quyết định hành động bị kháng nghị, kháng nghị đình chỉ xử lý kháng nghị, kháng nghị trong những trường hợp sau đây :a ) Đương sự kháng nghị rút hàng loạt kháng nghị hoặc Viện kiểm sát rút hàng loạt kháng nghị ;

b) Đương sự kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt và không có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.
Trường hợp đương sự kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị trước khi Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định mở phiên họp xét kháng cáo, kháng nghị thì Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên họp ra quyết định đình chỉ giải quyết kháng cáo, kháng nghị. Trường hợp đương sự kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị sau khi Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định mở phiên họp xét kháng cáo, kháng nghị thì Hội đồng xét kháng cáo, kháng nghị ra quyết định đình chỉ giải quyết xét kháng cáo, kháng nghị.
Trong các trường hợp này, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét kháng cáo, kháng nghị.

5. Hội đồng xét quyết định hành động bị kháng nghị, kháng nghị hủy quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để xử lý lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm trong những trường hợp sau đây :a ) Việc chứng tỏ của đương sự phản đối việc công nhận phán quyết của Trọng tài quốc tế hoặc địa thế căn cứ để Tòa án cấp xét xử sơ thẩm ra quyết định hành động công nhận hoặc không công nhận phán quyết của Trọng tài quốc tế không đúng pháp luật tại Chương XXXV và Chương XXXVII của Bộ luật này, những pháp luật khác có tương quan của pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;b ) Thành phần của Hội đồng xét đơn của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm không đúng pháp luật tại Chương XXXVII của Bộ luật này hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng ảnh hưởng tác động đến quyền và quyền lợi hợp pháp của đương sự .6. Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý kể từ ngày ra quyết định hành động và hoàn toàn có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo lao lý của Bộ luật này .

Điều 463. Tạm đình chỉ thi hành, hủy quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài

1. Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc đang xem xét yêu cầu hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài từ đương sự hoặc Bộ Tư pháp, Tòa án đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết đó phải yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành phán quyết.
Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành phán quyết và gửi quyết định đó cho Tòa án đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài, đồng thời gửi cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thể áp dụng biện pháp bảo đảm cần thiết cho việc tiếp tục thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự nếu có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thi hành.

2. Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, Tòa án Việt Nam đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài ra quyết định hủy bỏ quyết định đó và gửi quyết định này cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan thi hành án dân sự.
Ngay sau khi nhận được quyết định của Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ việc thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

PHẦN THỨ TÁM
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Chương XXXVIII
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 464. Nguyên tắc áp dụng

1. Phần này lao lý về thẩm quyền, thủ tục xử lý vấn đề dân sự có yếu tố quốc tế ; trường hợp Phần này không có lao lý thì vận dụng những pháp luật khác có tương quan của Bộ luật này để xử lý .2. Vụ việc dân sự có yếu tố quốc tế là vấn đề dân sự thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Có tối thiểu một trong những bên tham gia là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế ;b ) Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta nhưng việc xác lập, biến hóa, triển khai hoặc chấm hết quan hệ đó xảy ra tại quốc tế ;c ) Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta nhưng đối tượng người tiêu dùng của quan hệ dân sự đó ở quốc tế .3. Các hoạt động giải trí tương hỗ tư pháp trong tố tụng dân sự được triển khai theo pháp luật của pháp lý về tương hỗ tư pháp .

Điều 465. Quyền, nghĩa vụ tố tụng của người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Nhà nước nước ngoài

1. Người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam có quyền khởi kiện đến Tòa án Việt Nam để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm hoặc có tranh chấp.
Chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài theo ủy quyền có quyền khởi kiện đến Tòa án Việt Nam để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức nước ngoài ủy quyền bị xâm phạm hoặc có tranh chấp.

2. Khi tham gia tố tụng dân sự, người quốc tế, cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Nước Ta, Nhà nước quốc tế có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng như công dân, cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta .3. Nhà nước Nước Ta hoàn toàn có thể vận dụng nguyên tắc có đi có lại để hạn chế quyền tố tụng dân sự tương ứng của người quốc tế, cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta của cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế mà Tòa án của nước đó đã hạn chế quyền tố tụng dân sự so với công dân, cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt tại quốc tế của cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta .

Điều 466. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của người nước ngoài

1. Năng lực pháp lý tố tụng dân sự và năng lượng hành vi tố tụng dân sự của người quốc tế được xác lập như sau :a ) Theo pháp lý của nước mà người quốc tế có quốc tịch ; trường hợp người quốc tế là người không quốc tịch thì theo pháp lý của nước nơi người đó cư trú ; nếu người không quốc tịch thường trú tại Nước Ta thì theo pháp lý Nước Ta ;

b) Theo pháp luật của nước nơi người nước ngoài có quốc tịch và cư trú tại một trong các nước mà họ có quốc tịch nếu họ có nhiều quốc tịch nước ngoài.
Trường hợp người nước ngoài có nhiều quốc tịch và cư trú ở nước mà không cùng với quốc tịch của nước đó thì theo pháp luật của nước nơi người nước ngoài có thời gian mang quốc tịch dài nhất;

c ) Theo pháp lý Nước Ta nếu người quốc tế có nhiều quốc tịch và một trong quốc tịch đó là quốc tịch Nước Ta hoặc người quốc tế có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú tại Nước Ta .2. Người quốc tế hoàn toàn có thể được công nhận có năng lượng hành vi tố tụng dân sự tại Tòa án Nước Ta, nếu theo lao lý của pháp lý quốc tế thì họ không có năng lượng hành vi tố tụng dân sự, nhưng theo pháp luật của pháp lý Nước Ta thì họ có năng lượng hành vi tố tụng dân sự .

Điều 467. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Nhà nước nước ngoài

1. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó được thành lập.
Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài được xác định theo pháp luật Việt Nam.

2. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được xác định trên cơ sở điều ước quốc tế là căn cứ để thành lập tổ chức đó, quy chế hoạt động của tổ chức quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Trường hợp tổ chức quốc tế tuyên bố từ bỏ quyền ưu đãi, quyền miễn trừ thì năng lực pháp luật tố tụng dân sự của tổ chức quốc tế đó được xác định theo pháp luật Việt Nam.

Điều 468. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Nhà nước nước ngoài
Đương sự là người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Nhà nước nước ngoài tham gia tố tụng tại Tòa án Việt Nam có quyền tự mình hoặc nhờ luật sư, người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 469. Thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

1. Tòa án Nước Ta có thẩm quyền xử lý những vấn đề dân sự có yếu tố quốc tế trong những trường hợp sau đây :a ) Bị đơn là cá thể cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài hơn tại Nước Ta ;b ) Bị đơn là cơ quan, tổ chức triển khai có trụ sở tại Nước Ta hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức triển khai có Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta so với những vấn đề tương quan đến hoạt động giải trí của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của cơ quan, tổ chức triển khai đó tại Nước Ta ;c ) Bị đơn có gia tài trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;d ) Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Nước Ta hoặc những đương sự là người quốc tế cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài hơn tại Nước Ta ;đ ) Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, biến hóa, chấm hết quan hệ đó xảy ra ở Nước Ta, đối tượng người dùng của quan hệ đó là gia tài trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta hoặc việc làm được thực thi trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;e ) Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, biến hóa, chấm hết quan hệ đó xảy ra ở ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta nhưng có tương quan đến quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta hoặc có trụ sở, nơi cư trú tại Nước Ta .2. Sau khi xác lập thẩm quyền của Tòa án Nước Ta theo pháp luật của Chương này, Tòa án vận dụng những lao lý tại Chương III của Bộ luật này để xác lập thẩm quyền của Tòa án đơn cử xử lý vấn đề dân sự có yếu tố quốc tế .

Điều 470. Thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam

1. Những vụ án dân sự có yếu tố quốc tế sau đây thuộc thẩm quyền xử lý riêng không liên quan gì đến nhau của Tòa án Nước Ta :a ) Vụ án dân sự đó có tương quan đến quyền so với gia tài là bất động sản có trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;b ) Vụ án ly hôn giữa công dân Nước Ta với công dân quốc tế hoặc người không quốc tịch, nếu cả hai vợ chồng cư trú, làm ăn, sinh sống lâu bền hơn ở Nước Ta ;c ) Vụ án dân sự khác mà những bên được lựa chọn Tòa án Nước Ta để xử lý theo pháp lý Nước Ta hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và những bên chấp thuận đồng ý lựa chọn Tòa án Nước Ta .2. Những việc dân sự có yếu tố quốc tế sau đây thuộc thẩm quyền xử lý riêng không liên quan gì đến nhau của Tòa án Nước Ta :a ) Các nhu yếu không có tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự pháp luật tại khoản 1 Điều này ;b ) Yêu cầu xác lập một sự kiện pháp lý xảy ra trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;c ) Tuyên bố công dân Nước Ta hoặc người quốc tế cư trú tại Nước Ta bị mất tích, đã chết nếu việc công bố đó có tương quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có lao lý khác ;d ) Tuyên bố người quốc tế cư trú tại Nước Ta bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự, mất năng lượng hành vi dân sự nếu việc công bố đó có tương quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;đ ) Công nhận gia tài có trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản trị so với gia tài vô chủ trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .

Điều 471. Không thay đổi thẩm quyền giải quyết của Tòa án
Vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài đã được một Tòa án Việt Nam thụ lý giải quyết theo quy định về thẩm quyền của Bộ luật này thì phải được Tòa án đó tiếp tục giải quyết mặc dù trong quá trình giải quyết có sự thay đổi quốc tịch, nơi cư trú, địa chỉ của các đương sự hoặc có tình tiết mới làm cho vụ việc dân sự đó thuộc thẩm quyền của Tòa án khác của Việt Nam hoặc của Tòa án nước ngoài.

Điều 472. Trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong trường hợp đã có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận lựa chọn Tòa án nước ngoài hoặc đã có Tòa án nước ngoài, Trọng tài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài giải quyết hoặc đương sự được hưởng quyền miễn trừ tư pháp

1. Tòa án Nước Ta phải trả lại đơn khởi kiện, đơn nhu yếu hoặc đình chỉ xử lý vấn đề dân sự có yếu tố quốc tế nếu vấn đề dân sự thuộc thẩm quyền chung của Tòa án Nước Ta nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây :

a) Các đương sự được thỏa thuận lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và đã lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án nước ngoài giải quyết vụ việc đó.
Trường hợp các bên thay đổi thỏa thuận lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án nước ngoài bằng thỏa thuận lựa chọn Tòa án Việt Nam hoặc thỏa thuận lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án nước ngoài bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, hoặc Trọng tài hoặc Tòa án nước ngoài từ chối thụ lý đơn thì Tòa án Việt Nam vẫn có thẩm quyền giải quyết;

b ) Vụ việc không thuộc thẩm quyền riêng không liên quan gì đến nhau của Tòa án Nước Ta lao lý tại Điều 470 của Bộ luật này và vấn đề thuộc thẩm quyền riêng không liên quan gì đến nhau của Tòa án quốc tế có tương quan ;c ) Vụ việc không thuộc thẩm quyền riêng không liên quan gì đến nhau của Tòa án Nước Ta lao lý tại Điều 470 của Bộ luật này và đã được Trọng tài hoặc Tòa án quốc tế thụ lý giải quyết ;

d) Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài hoặc phán quyết của Trọng tài.
Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài không được Tòa án Việt Nam công nhận thì Tòa án Việt Nam vẫn có thẩm quyền giải quyết vụ việc đó;

đ ) Bị đơn được hưởng quyền miễn trừ tư pháp .2. Trường hợp trả lại đơn hoặc đình chỉ xử lý vấn đề dân sự có yếu tố quốc tế lao lý tại khoản 1 Điều này thì tiền tạm ứng án phí, lệ phí được giải quyết và xử lý theo pháp luật của Bộ luật này .

Điều 473. Yêu cầu cung cấp thông tin về nhân thân, xác định địa chỉ của đương sự ở nước ngoài

1. Người khởi kiện, người yêu cầu phải ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự ở nước ngoài trong đơn khởi kiện, đơn yêu cầu kèm theo giấy tờ, tài liệu xác thực họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự đó.
Trường hợp không ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự ở nước ngoài hoặc thiếu những nội dung trên thì phải bổ sung trong thời hạn do Tòa án ấn định, hết thời hạn đó mà không cung cấp được thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu.

2. Trường hợp không xác định được địa chỉ của đương sự ở nước ngoài thì người khởi kiện, người yêu cầu có thể yêu cầu Tòa án Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác định địa chỉ của đương sự hoặc có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc yêu cầu Tòa án Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tuyên bố đương sự mất tích hoặc đã chết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trả lời cho Tòa án Việt Nam không xác định được địa chỉ của đương sự ở nước ngoài hoặc sau 06 tháng mà không có trả lời thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu.

Điều 474. Các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài

1. Tòa án thực thi việc tống đạt, thông tin văn bản tố tụng của Tòa án theo một trong những phương pháp sau đây :a ) Theo phương pháp được pháp luật tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;b ) Theo đường ngoại giao so với đương sự cư trú ở nước mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế ;c ) Theo đường dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của đương sự đang cư trú ở quốc tế với điều kiện kèm theo pháp lý nước đó chấp thuận đồng ý với phương pháp tống đạt này ;d ) Theo đường dịch vụ bưu chính đến cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế để tống đạt cho đương sự là công dân Nước Ta ở quốc tế ;đ ) Đối với cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế có văn phòng đại diện thay mặt, Trụ sở tại Nước Ta thì việc tống đạt hoàn toàn có thể được triển khai qua văn phòng đại diện thay mặt, Trụ sở của họ tại Nước Ta theo lao lý của Bộ luật này ;e ) Theo đường dịch vụ bưu chính cho người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền tại Nước Ta của đương sự ở quốc tế .2. Các phương pháp tống đạt pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được thực thi theo pháp lý tương hỗ tư pháp .3. Trường hợp những phương pháp tống đạt pháp luật tại khoản 1 Điều này thực thi không có tác dụng thì Tòa án triển khai niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế, Tòa án đang xử lý vấn đề hoặc tại nơi cư trú sau cuối của đương sự tại Nước Ta trong thời hạn 01 tháng và thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có ), Cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế ; trường hợp thiết yếu, Tòa án hoàn toàn có thể thông tin qua kênh dành cho người quốc tế của Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của TW ba lần trong 03 ngày liên tục .

Điều 475. Thu thập chứng cứ ở nước ngoài
Tòa án thực hiện thu thập chứng cứ ở nước ngoài theo một trong các phương thức sau đây:

1. Theo lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 474 của Bộ luật này ;2. Theo đường dịch vụ bưu chính nhu yếu đương sự là công dân Nước Ta đang cư trú ở quốc tế gửi sách vở, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án Nước Ta .

Điều 476. Thông báo về việc thụ lý, ngày mở phiên họp, phiên tòa

1. Tòa án phải gửi thông tin thụ lý vụ án, trong đó nêu rõ thời hạn, khu vực mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai minh bạch chứng cứ và hòa giải ( sau đây gọi chung là phiên họp hòa giải ), mở lại phiên họp hòa giải, mở phiên tòa xét xử và mở lại phiên tòa xét xử trong văn bản thông tin thụ lý vụ án cho đương sự ở quốc tế .2. Thời hạn mở phiên tòa xét xử, phiên họp hòa giải được xác lập như sau :a ) Phiên họp hòa giải phải được mở sớm nhất là 06 tháng và chậm nhất là 08 tháng, kể từ ngày ra văn bản thông tin thụ lý vụ án. Ngày mở lại phiên họp hòa giải ( nếu có ) được ấn định cách ngày mở phiên họp hòa giải chậm nhất là 01 tháng ;b ) Phiên tòa phải được mở sớm nhất là 09 tháng và chậm nhất là 12 tháng, kể từ ngày ra văn bản thông tin thụ lý vụ án. Ngày mở lại phiên tòa xét xử ( nếu có ) được ấn định cách ngày mở phiên tòa xét xử chậm nhất là 01 tháng, trừ trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều 477 của Bộ luật này .

3. Tòa án phải gửi thông báo thụ lý việc dân sự, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm mở phiên họp, mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự trong văn bản thông báo thụ lý việc dân sự cho đương sự ở nước ngoài.
Phiên họp phải được mở sớm nhất là 06 tháng và chậm nhất là 08 tháng, kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý việc dân sự. Ngày mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự (nếu có) được ấn định cách ngày mở phiên họp lần đầu chậm nhất là 01 tháng.

Điều 477. Xử lý kết quả tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài và kết quả yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thu thập chứng cứ
Khi nhận được kết quả tống đạt và kết quả thu thập chứng cứ ở nước ngoài, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau:

1. Không mở phiên họp hòa giải khi đã nhận được hiệu quả tống đạt theo một trong những phương pháp lao lý tại khoản 1 Điều 474 của Bộ luật này, đương sự đã phân phối không thiếu lời khai, tài liệu, chứng cứ và vụ án dân sự thuộc trường hợp không thực thi hòa giải được pháp luật tại Điều 207 của Bộ luật này ;2. Hoãn phiên họp hòa giải nếu đã nhận được thông tin về việc tống đạt đã hoàn thành xong nhưng đến ngày mở phiên họp hòa giải mà Tòa án vẫn không nhận được lời khai, tài liệu, chứng cứ của đương sự và họ không đề xuất được vắng mặt tại phiên họp hòa giải. Nếu đến ngày mở lại phiên họp hòa giải mà đương sự ở quốc tế vẫn vắng mặt thì Tòa án xác lập đây là trường hợp không thực thi hòa giải được ;3. Tòa án hoãn phiên tòa xét xử trong những trường hợp sau đây :a ) Đương sự ở quốc tế ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa xét xử lần thứ nhất ;b ) Đương sự ở quốc tế vắng mặt tại phiên tòa xét xử lần thứ nhất, trừ trường hợp họ có đơn đề xuất xét xử vắng mặt ;

4. Tòa án không nhận được văn bản thông báo về kết quả tống đạt cũng như lời khai, tài liệu, chứng cứ của đương sự ở nước ngoài và đến ngày mở phiên tòa đương sự ở nước ngoài không có mặt, không có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt họ thì Tòa án hoãn phiên tòa. Ngay sau khi hoãn phiên tòa thì Tòa án có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp hoặc cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thông báo về việc thực hiện tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài trong trường hợp Tòa án thực hiện việc tống đạt thông qua các cơ quan này theo một trong các phương thức quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều 474 của Bộ luật này.
Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được văn bản của Tòa án, cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phải thông báo cho Tòa án về kết quả thực hiện việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Bộ Tư pháp nhận được văn bản của Tòa án, Bộ Tư pháp phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài trả lời về kết quả thực hiện ủy thác tư pháp.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài gửi về thì Bộ Tư pháp phải trả lời cho Tòa án.
Hết thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chuyển văn bản của Tòa án cho cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài mà không nhận được văn bản trả lời thì Bộ Tư pháp phải thông báo cho Tòa án biết để làm căn cứ giải quyết vụ án;

5. Tòa án xét xử vắng mặt đương sự ở quốc tế trong những trường hợp sau đây :a ) Tòa án đã nhận được tác dụng tống đạt theo một trong những phương pháp tống đạt lao lý tại khoản 1 Điều 474 của Bộ luật này, đương sự đã phân phối không thiếu lời khai, tài liệu, chứng cứ và đương sự đề xuất Tòa án xét xử vắng mặt họ ;b ) Tòa án đã triển khai những giải pháp pháp luật tại khoản 3 Điều 474 của Bộ luật này ;c ) Tòa án không nhận được thông tin của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật tại khoản 4 Điều này về hiệu quả thực thi việc tống đạt cho đương sự ở quốc tế ;6. Nếu Tòa án nhận được văn bản thông tin về việc tống đạt không thực thi được do họ, tên, địa chỉ của đương sự không đúng hoặc đương sự đã chuyển đến địa chỉ mới nhưng không rõ địa chỉ mới thì Tòa án xử lý như sau :a ) Tòa án nhu yếu nguyên đơn và người thân thích trong nước của đương sự ở quốc tế ( nếu có ) phân phối địa chỉ đúng hoặc địa chỉ mới của đương sự ở quốc tế. Tòa án liên tục tống đạt thông tin thụ lý cho đương sự ở quốc tế theo địa chỉ do nguyên đơn, người thân thích trong nước của đương sự ở quốc tế cung ứng ;b ) Nếu nguyên đơn, người thân thích trong nước của đương sự không cung ứng được hoặc người thân thích trong nước của đương sự phủ nhận cung ứng địa chỉ đúng hoặc địa chỉ mới của đương sự ở quốc tế hoặc đương sự ở quốc tế không có người thân thích ở Nước Ta thì Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ việc xử lý vụ án. Đồng thời, Tòa án lý giải cho người khởi kiện biết quyền nhu yếu Tòa án thông tin tìm kiếm đương sự vắng mặt tại nơi cư trú hoặc nhu yếu Tòa án công bố đương sự mất tích hoặc đã chết ;

c) Trường hợp nguyên đơn là công dân Việt Nam yêu cầu ly hôn với người nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài mà không thể thực hiện việc cung cấp đúng họ, tên, địa chỉ hoặc địa chỉ mới của người nước ngoài theo yêu cầu của Tòa án mặc dù nguyên đơn, thân nhân của họ hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài đã tiến hành xác minh tin tức, địa chỉ của người nước ngoài đó nhưng không có kết quả thì nguyên đơn yêu cầu Tòa án thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có), Cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của nguyên đơn, Tòa án có thể thông báo qua kênh dành cho người nước ngoài của Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.
Trong trường hợp này, Tòa án không phải tống đạt lại văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài. Hết thời hạn 01 tháng, kể từ ngày đăng thông báo, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đương sự.

Điều 478. Công nhận giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho Tòa án Việt Nam

1. Tòa án Nước Ta công nhận sách vở, tài liệu do cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền quốc tế lập, cấp, xác nhận trong những trường hợp sau :a ) Giấy tờ, tài liệu và bản dịch tiếng Việt có công chứng, xác nhận đã được hợp pháp hoá lãnh sự ;b ) Giấy tờ, tài liệu đó được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo pháp luật của pháp lý Nước Ta hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .2. Tòa án Nước Ta công nhận sách vở, tài liệu do cá thể cư trú ở quốc tế lập trong những trường hợp sau đây :a ) Giấy tờ, tài liệu lập bằng tiếng quốc tế đã được dịch ra tiếng Việt có công chứng, xác nhận hợp pháp theo pháp luật của pháp lý Nước Ta ;b ) Giấy tờ, tài liệu được lập ở quốc tế được công chứng, xác nhận theo lao lý của pháp lý quốc tế và đã được hợp pháp hóa lãnh sự ;c ) Giấy tờ, tài liệu do công dân Nước Ta ở quốc tế lập bằng tiếng Việt có chữ ký của người lập sách vở, tài liệu đó và đã được công chứng, xác nhận theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Điều 479. Thời hạn kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án xét xử vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài

1. Đương sự xuất hiện tại Nước Ta có quyền kháng nghị bản án, quyết định hành động của Tòa án trong thời hạn pháp luật tại Điều 273 của Bộ luật này .2. Đương sự cư trú ở quốc tế không xuất hiện tại phiên tòa xét xử thì thời hạn kháng nghị bản án, quyết định hành động của Tòa án là 01 tháng, kể từ ngày bản án, quyết định hành động được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án, quyết định hành động được niêm yết hợp lệ theo pháp luật của pháp lý .3. Trường hợp Tòa án xét xử vắng mặt đương sự ở quốc tế theo pháp luật tại điểm c khoản 5 Điều 477 của Bộ luật này thì thời hạn kháng nghị là 12 tháng, kể từ ngày tuyên án .

Điều 480. Tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và xử lý kết quả tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cấp phúc thẩm cho đương sự ở nước ngoài
Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng xử lý kết quả tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài theo quy định tại các điều 474, 476 và 477 của Bộ luật này.

Điều 481. Xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài để Tòa án áp dụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
Trường hợp Tòa án Việt Nam áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì trách nhiệm xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài được thực hiện như sau:

1. Trường hợp đương sự được quyền lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật nước ngoài và đã lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài đó thì có nghĩa vụ cung cấp pháp luật nước ngoài đó cho Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự. Các đương sự chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của pháp luật nước ngoài đã cung cấp.
Trường hợp các đương sự không thống nhất được với nhau về pháp luật nước ngoài hoặc trong trường hợp cần thiết, Tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao, cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc thông qua Bộ ngoại giao đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam cung cấp pháp luật nước ngoài;

2. Trường hợp luật của Nước Ta, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên lao lý phải vận dụng pháp lý quốc tế thì đương sự có quyền cung ứng pháp lý quốc tế cho Tòa án hoặc Tòa án nhu yếu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế cung ứng pháp lý quốc tế ;3. Tòa án hoàn toàn có thể nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có trình độ về pháp lý quốc tế cung ứng thông tin về pháp lý quốc tế ;4. Hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Tòa án nhu yếu phân phối pháp lý quốc tế theo pháp luật tại Điều này mà không có tác dụng thì Tòa án vận dụng pháp lý của Nước Ta để xử lý vấn đề dân sự đó .

PHẦN THỨ CHÍN
THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN

Chương XXXIX
THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN

Điều 482. Những bản án, quyết định của Tòa án được thi hành

1. Bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án được thi hành là bản án, quyết định hành động đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, gồm có :a ) Bản án, quyết định hành động hoặc phần bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm không bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm ;b ) Bản án, quyết định hành động của Tòa án cấp phúc thẩm ;c ) Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án ; quyết định hành động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao pháp luật tại Điều 360 của Bộ luật này ;d ) Bản án, quyết định hành động dân sự của Tòa án quốc tế, phán quyết của Trọng tài quốc tế đã được Tòa án Nước Ta công nhận và cho thi hành tại Nước Ta .2. Những bản án, quyết định hành động sau đây của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm được thi hành ngay mặc dầu hoàn toàn có thể bị kháng nghị, khiếu nại, kháng nghị, đề xuất kiến nghị :a ) Bản án, quyết định hành động về cấp dưỡng, trả công lao động, nhận người lao động trở lại thao tác, trả lương, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp mất việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng con người, sức khoẻ, tổn thất tinh thần của công dân ; quyết định hành động về tính hợp pháp của cuộc đình công ;b ) Quyết định về việc vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời .

Điều 483. Ghi nhận và giải thích về quyền yêu cầu thi hành án dân sự

1. Trường hợp trong bản án, quyết định hành động của Tòa án có quyết định hành động được thi hành theo lao lý tại Điều 482 của Bộ luật này thì trong phần quyết định hành động của bản án, quyết định hành động của Tòa án phải ghi rõ nội dung về quyền nhu yếu thi hành án, nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án, thời hiệu nhu yếu thi hành án .2. Khi ra bản án, quyết định hành động, Tòa án phải lý giải rõ cho đương sự biết về quyền nhu yếu thi hành án, nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án, thời hiệu nhu yếu thi hành án theo lao lý của Luật thi hành án dân sự .

Điều 484. Cấp bản án, quyết định của Tòa án
Khi bản án, quyết định của Tòa án thuộc trường hợp được thi hành theo quy định tại Điều 482 của Bộ luật này thì Tòa án đã ra bản án, quyết định đó phải cấp cho người được thi hành án và người phải thi hành án bản án hoặc quyết định đó có ghi “để thi hành”.

Điều 485. Thời hạn chuyển giao bản án, quyết định

1. Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động pháp luật tại khoản 1 Điều 482 của Bộ luật này phải chuyển giao bản án, quyết định hành động đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác .2. Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 482 của Bộ luật này phải chuyển giao bản án, quyết định hành động đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định hành động .3. Tòa án đã ra quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời, quyết định hành động về tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển giao quyết định hành động đó cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ngay sau khi ra quyết định hành động .4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã kê biên gia tài, tạm giữ gia tài, thu giữ vật chứng hoặc thu giữ những tài liệu khác có tương quan đến việc thi hành án thì khi chuyển giao bản án, quyết định hành động cho cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án phải gửi kèm theo bản sao biên bản về việc kê biên, tạm giữ gia tài, thu giữ vật chứng hoặc tài liệu khác có tương quan .

Điều 486. Giải thích, sửa chữa bản án, quyết định của Tòa án

1. Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến việc thi hành bản án, quyết định hành động của Tòa án và cơ quan thi hành án có quyền nhu yếu bằng văn bản Tòa án đã ra bản án, quyết định hành động, lý giải, sửa chữa thay thế những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định hành động để thi hành .2. Thẩm phán đã ra quyết định hành động hoặc Thẩm phán là chủ tọa phiên tòa xét xử có nghĩa vụ và trách nhiệm lý giải, thay thế sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định hành động của Tòa án. Trường hợp họ không còn là Thẩm phán của Tòa án thì Chánh án Tòa án đó có nghĩa vụ và trách nhiệm lý giải, thay thế sửa chữa bản án, quyết định hành động của Tòa án .3. Việc lý giải bản án, quyết định hành động của Tòa án phải địa thế căn cứ vào biên bản phiên tòa xét xử, biên bản phiên họp, biên bản nghị án. Việc thay thế sửa chữa bản án, quyết định hành động được triển khai theo pháp luật tại Điều 268 của Bộ luật này .

Điều 487. Giải quyết yêu cầu, kiến nghị đối với bản án, quyết định của Tòa án
Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự kiến nghị về việc xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì Tòa án có thẩm quyền phải trả lời trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày nhận được kiến nghị; trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời không quá 04 tháng, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị.

Điều 488. Thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước của Tòa án

1. Thẩm quyền xét miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án so với khoản thu nộp ngân sách nhà nước của Tòa án được xác lập như sau :a ) Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức triển khai việc thi hành án có trụ sở, có thẩm quyền xét đề xuất việc miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án so với khoản thu nộp ngân sách nhà nước ;b ) Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét theo thủ tục phúc thẩm so với quyết định hành động miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án so với khoản thu nộp ngân sách nhà nước của Tòa án bị Viện kiểm sát kháng nghị ;c ) Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định hành động miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ bị kháng nghị .2. Trình tự, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành án so với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được thực thi theo lao lý của Luật thi hành án dân sự .

PHẦN THỨ MƯỜI
XỬ LÝ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Chương XL
XỬ LÝ HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Điều 489. Xử lý hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng
Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật:

1. Làm giả, hủy hoại chứng cứ quan trọng gây trở ngại cho việc xử lý vụ án của Tòa án ;2. Từ chối khai báo, khai báo gian dối hoặc cung ứng tài liệu sai thực sự khi làm chứng ;3. Từ chối Tóm lại giám định hoặc phủ nhận cung ứng tài liệu mà không có nguyên do chính đáng, Kết luận giám định sai thực sự ;4. Cố ý dịch sai thực sự ;5. Không cử người tham gia Hội đồng định giá theo nhu yếu của Tòa án mà không có nguyên do chính đáng ; không tham gia thực thi trách nhiệm của Hội đồng định giá mà không có nguyên do chính đáng ;6. Cản trở người triển khai tố tụng triển khai xem xét thẩm định và đánh giá tại chỗ, định giá, giám định hoặc xác định, tích lũy chứng cứ khác do Bộ luật này pháp luật ;7. Lừa dối, mua chuộc, rình rập đe dọa, cưỡng ép, sử dụng vũ lực nhằm mục đích ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối ;8. Lừa dối, mua chuộc, rình rập đe dọa, cưỡng ép, sử dụng vũ lực nhằm mục đích ngăn cản người giám định triển khai trách nhiệm hoặc buộc người giám định Kết luận sai với thực sự khách quan ;9. Lừa dối, mua chuộc, rình rập đe dọa, cưỡng ép, sử dụng vũ lực nhằm mục đích ngăn cản người phiên dịch triển khai trách nhiệm hoặc buộc người phiên dịch dịch không trung thực, không khách quan, không đúng nghĩa .

Điều 490. Xử lý hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án

1. Người làm chứng, người phiên dịch, người giám định đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến Tòa án hoặc không xuất hiện tại phiên tòa xét xử, phiên họp mà không có nguyên do chính đáng và nếu sự vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc tích lũy, xác minh chứng cứ hoặc xử lý vấn đề thì bị xử phạt hành chính theo lao lý của pháp lý .2. Trong trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này, Tòa án có quyền ra quyết định hành động dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa xét xử, phiên họp, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên. Quyết định dẫn giải người làm chứng phải ghi rõ thời hạn, khu vực ra quyết định hành động ; họ, tên, chức vụ người ra quyết định hành động ; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người làm chứng ; thời hạn, khu vực người làm chứng phải xuất hiện .3. Cơ quan công an có trách nhiệm thi hành quyết định hành động của Tòa án dẫn giải người làm chứng. Người thi hành quyết định hành động dẫn giải người làm chứng phải đọc, lý giải quyết định hành động dẫn giải cho người bị dẫn giải biết và lập biên bản về việc dẫn giải .

Điều 491. Xử lý hành vi vi phạm nội quy phiên tòa

1. Người có hành vi vi phạm nội quy phiên tòa xét xử pháp luật tại Điều 234 của Bộ luật này thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà hoàn toàn có thể bị chủ tọa phiên tòa xét xử xử phạt hành chính theo lao lý của pháp lý .2. Chủ tọa phiên tòa xét xử có quyền ra quyết định hành động buộc người vi phạm lao lý tại khoản 1 Điều này rời khỏi phòng xử án. Cơ quan công an có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa xét xử hoặc người có trách nhiệm bảo vệ trật tự phiên tòa xét xử thi hành quyết định hành động của chủ tọa phiên tòa xét xử về việc buộc rời khỏi phòng xử án hoặc tạm giữ hành chính người gây rối trật tự tại phiên tòa xét xử .3. Trường hợp người vi phạm nội quy phiên tòa xét xử đến mức phải bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự thì Tòa án có quyền khởi tố vụ án hình sự theo pháp luật của pháp lý về tố tụng hình sự .4. Quy định tại Điều này cũng được vận dụng so với người có hành vi vi phạm tại phiên họp của Tòa án .

Điều 492. Xử lý hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án, danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ của người tiến hành tố tụng hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án
Người có hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người tiến hành tố tụng hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 493. Xử lý hành vi cản trở việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án
Người có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật:

1. Không triển khai việc cấp, giao, tống đạt, thông tin văn bản tố tụng của Tòa án theo nhu yếu của Tòa án mà không có nguyên do chính đáng ;2. Hủy hoại văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao để cấp, tống đạt, thông tin theo nhu yếu của Tòa án ;3. Giả mạo tác dụng thực thi việc tống đạt, thông tin văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao triển khai ;4. Ngăn cản việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông tin văn bản tố tụng của Tòa án .

Điều 494. Xử lý hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án
Người có hành vi đe dọa, hành hung hoặc lợi dụng sự lệ thuộc nhằm cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đến phiên tòa, phiên họp theo triệu tập của Tòa án thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 495. Xử lý hành vi không thi hành quyết định của Tòa án về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án hoặc đưa tin sai sự thật nhằm cản trở việc giải quyết vụ án của Tòa án

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể không thi hành quyết định hành động của Tòa án về việc cung ứng tài liệu, chứng cứ mà cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó đang quản trị, lưu giữ thì hoàn toàn có thể bị Tòa án xử phạt hành chính theo pháp luật của pháp lý .2. Người có hành vi đưa tin sai thực sự nhằm mục đích cản trở Tòa án xử lý vụ án thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của pháp lý .

Điều 496. Xử lý hành vi can thiệp vào việc giải quyết vụ việc dân sự
Người nào bằng ảnh hưởng của mình có hành vi tác động dưới bất kỳ hình thức nào đối với Thẩm phán, thành viên Hội đồng xét xử nhằm làm cho việc giải quyết vụ việc không khách quan, không đúng pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 497. Trách nhiệm của Tòa án, Viện kiểm sát trong trường hợp Tòa án khởi tố vụ án hình sự

1. Trường hợp Tòa án khởi tố vụ án hình sự theo lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều 491 của Bộ luật này thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hành động khởi tố, Tòa án phải chuyển cho Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định hành động khởi tố vụ án và tài liệu, chứng cứ để chứng tỏ hành vi phạm tội .2. Viện kiểm sát có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, giải quyết và xử lý theo lao lý của Bộ luật tố tụng hình sự .

Điều 498. Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, xử phạt
Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan.

Chương XLI
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Điều 499. Quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền khiếu nại quyết định hành động, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người thực thi tố tụng dân sự khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động, hành vi đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .2. Đối với bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nếu có kháng nghị, kháng nghị và những quyết định hành động tố tụng khác do người triển khai tố tụng dân sự phát hành nếu có khiếu nại, đề xuất kiến nghị thì không xử lý theo pháp luật của Chương này mà được xử lý theo lao lý của những chương tương ứng của Bộ luật này .

Điều 500. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

1. Người khiếu nại có những quyền sau đây :a ) Tự mình hoặc trải qua người đại diện thay mặt hợp pháp khiếu nại ;b ) Khiếu nại trong bất kể quy trình tiến độ nào của quy trình xử lý vụ án ;c ) Rút khiếu nại trong bất kể quá trình nào của quy trình xử lý khiếu nại ;d ) Được nhận văn bản vấn đáp về việc thụ lý để xử lý khiếu nại ; nhận quyết định hành động xử lý khiếu nại ;đ ) Được khôi phục quyền và quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý .2. Người khiếu nại có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền xử lý ;b ) Trình bày trung thực sự việc, phân phối thông tin, tài liệu cho người xử lý khiếu nại ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung trình diễn và việc cung ứng thông tin, tài liệu đó ;c ) Không được lạm dụng quyền khiếu nại để cản trở hoạt động giải trí tố tụng của Tòa án ;d ) Chấp hành quyết định hành động, hành vi của người thực thi tố tụng mà mình đang khiếu nại trong thời hạn khiếu nại ;đ ) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định hành động xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý .

Điều 501. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại

1. Người bị khiếu nại có những quyền sau đây :a ) Được biết những địa thế căn cứ khiếu nại của người khiếu nại ; đưa ra vật chứng về tính hợp pháp của quyết định hành động, hành vi trong tố tụng bị khiếu nại ;b ) Được nhận quyết định hành động xử lý khiếu nại về quyết định hành động, hành vi trong tố tụng của mình .2. Người bị khiếu nại có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Giải trình về quyết định hành động, hành vi trong tố tụng dân sự bị khiếu nại ; cung ứng thông tin, tài liệu tương quan khi cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền nhu yếu ;b ) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định hành động xử lý khiếu nại đã có hiệu lực hiện hành pháp lý ;c ) Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do quyết định hành động, hành vi trong tố tụng dân sự trái pháp lý của mình gây ra theo pháp luật của pháp lý .

Điều 502. Thời hiệu khiếu nại
Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.
Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Điều 503. Hình thức khiếu nại
Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

Điều 504. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng

1. Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết.
Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.

2. Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết.
Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.

3. Khiếu nại quyết định hành động xử lý khiếu nại lần đầu của Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp xử lý .

Điều 505. Thời hạn giải quyết khiếu nại
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận được khiếu nại. Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

Điều 506. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

1. Người xử lý khiếu nại lần đầu phải ra quyết định hành động xử lý khiếu nại bằng văn bản. Quyết định xử lý khiếu nại phải có những nội dung sau đây :a ) Ngày, tháng, năm ra quyết định hành động ;b ) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại ;c ) Nội dung khiếu nại ;d ) Kết quả xác định nội dung khiếu nại ;đ ) Căn cứ pháp lý để xử lý khiếu nại ;e ) Nội dung quyết định hành động xử lý khiếu nại .2. Quyết định xử lý khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại, cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan ; trường hợp là quyết định hành động của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp .

Điều 507. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định hành động xử lý khiếu nại lần đầu, nếu không đồng ý chấp thuận với quyết định hành động đó thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền xử lý khiếu nại lần hai .

2. Đơn khiếu nại phải kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu kèm theo.
Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng năm làm đơn; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

3. Quyết định xử lý khiếu nại lần hai phải có những nội dung sau đây :a ) Các nội dung lao lý tại những điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 506 của Bộ luật này ;b ) Kết quả xử lý khiếu nại của người xử lý khiếu nại lần đầu ;c ) Kết luận về từng yếu tố đơn cử trong nội dung khiếu nại của người khiếu nại và việc xử lý của người xử lý khiếu nại lần hai .4. Quyết định xử lý khiếu nại lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan ; trường hợp là quyết định hành động của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp .5. Quyết định xử lý khiếu nại lần hai có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .

Điều 508. Giải quyết khiếu nại về hoạt động giám định trong tố tụng dân sự
Việc giải quyết khiếu nại về hoạt động giám định trong tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật có liên quan.

Điều 509. Người có quyền tố cáo
Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 510. Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo

1. Người tố cáo có những quyền sau đây :a ) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền ;b ) Yêu cầu giữ bí hiểm họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình ;c ) Yêu cầu được thông tin tác dụng xử lý tố cáo ;d ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền bảo vệ khi bị rình rập đe dọa, trù dập, trả thù .2. Người tố cáo có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo ;b ) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình ;c ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc tố cáo sai thực sự .

Điều 511. Quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo

1. Người bị tố cáo có những quyền sau đây :a ) Được thông tin về nội dung tố cáo ;b ) Đưa ra dẫn chứng để chứng tỏ nội dung tố cáo là không đúng thực sự ;c ) Được khôi phục quyền và quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm ; được hồi sinh danh dự, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra ;d ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền giải quyết và xử lý người tố cáo sai thực sự .2. Người bị tố cáo có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Giải trình về hành vi bị tố cáo ; phân phối thông tin, tài liệu tương quan khi cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền nhu yếu ;b ) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định hành động giải quyết và xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền ;c ) Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do hành vi tố tụng dân sự trái pháp lý của mình gây ra theo lao lý của pháp lý .

Điều 512. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ quan có thẩm quyền nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.
Trường hợp người bị tố cáo là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết.
Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 02 tháng, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 03 tháng.

2. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp lý có tín hiệu tội phạm được xử lý theo pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự .

Điều 513. Thủ tục giải quyết tố cáo
Thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Điều 514. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm và xử lý kịp thời, đúng pháp lý ; giải quyết và xử lý nghiêm minh người vi phạm ; vận dụng giải pháp thiết yếu nhằm mục đích ngăn ngừa thiệt hại hoàn toàn có thể xảy ra ; bảo vệ cho quyết định hành động xử lý được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định hành động của mình .2. Người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo mà không xử lý, thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xử lý, xử lý trái pháp lý thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .

Điều 515. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát có quyền yêu cầu, kiến nghị đối với Tòa án cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có căn cứ, đúng pháp luật.

Chương XLII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 516. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

1. được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 51. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.”

2. Bãi bỏ những, ,, ,, ,, ,, và Mục 5 Chương XIV của Bộ luật lao động số 10/2012 / QH13 .

Điều 517. Hiệu lực thi hành

1. Bộ luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm năm nay, trừ những pháp luật sau đây của Bộ luật này có tương quan đến pháp luật của Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 thì có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 :a ) Quy định tương quan đến việc Tòa án không được phủ nhận xử lý vấn đề dân sự vì nguyên do chưa có điều luật để vận dụng pháp luật tại khoản 2 Điều 4, những điều 43, 44 và 45 của Bộ luật này ;b ) Quy định tương quan đến người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ;c ) Quy định tương quan đến vận dụng thời hiệu tại khoản 2 Điều 184 và điểm e khoản 1 Điều 217 của Bộ luật này ;d ) Quy định tương quan đến pháp nhân là người đại diện thay mặt, người giám hộ .

2. Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.