Khi nào phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?_ Luật Ánh Sáng Việt

Một số vấn đề pháp lí về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự do hành vi gây ra thiệt hại phát sinh giữa những chủ thể. Bên có hành vi trái pháp lý phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Theo quy định tại Điều 275 Bộ luật Dân sự năm 2015, một trong những địa thế căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự là “ gây thiệt hại do hành vi trái pháp lý ”. Trong trường hợp này, nghĩa vụ và trách nhiệm được hiểu là bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên gây thiệt hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng làm phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường và từ nghĩa vụ và trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại tạo ra quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại là cơ sở pháp lý mà dựa vào đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn toàn có thể xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại .Căn cứ pháp lí : Điều 584, 585, 586, 587 Bộ luật dân sự năm 2015

1.Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Theo điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định :“ Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm, uy tín, gia tài, quyền, quyền lợi hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có tương quan quy định khác .

  1. Người gây thiệt hại không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc trọn vẹn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật có quy định khác .
  2. Trường hợp gia tài gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này. ”

Theo đó, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có những điều kiện kèm theo :

Một là, có thiệt hại xảy ra. Thiệt hại là một yếu tố cấu thành trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ phát sinh khi có sự thiệt hại về tài sản hoặc sự thiệt hại về tinh thần. Sự thiệt hại về tài sản là sự mất mát hoặc giảm sút về một lợi ích vật chất được pháp luật bảo vệ; thiệt hại về tài sản có thể tính toán được thành một số tiền nhất định. Thiệt hại về tinh thần được hiểu là do tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, uy tín bị xâm phạm mà người bị thiệt hại phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, giảm sút hoặc mất uy tín, tín nhiệm, lòng tin,… và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà họ phải chịu.

Hai là, hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật. Hành vi trái pháp luật trong trách nhiệm dân sự là những xử sự cụ thể của chủ thể được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, bao gồm: làm những việc mà pháp luật cấm, không làm những việc mà pháp luật buộc phải làm, thực hiện vượt quá giới hạn pháp luật cho phép hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ mà pháp luật quy định.

Ba là, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại. Hành vi trái pháp luật sẽ là nguyên nhân của thiệt hại nếu giữa hành vi đó và thiệt hại có mối quan hệ tất yếu có tính quy luật chứ không phải ngẫu nhiên. Thiệt hại sẽ là kết quả tất yếu của hành vi nếu trong bản thân hành vi cùng với những điều kiện cụ thể khi xảy ra chứa đựng một khả năng thực tế làm phát sinh thiệt hại..

  1. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

–  Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần;

– Người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với năng lực kinh tế tài chính của mình ;– Khi mức bồi thường không còn tương thích với thực tiễn thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền nhu yếu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác đổi khác mức bồi thường ;– Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra ;– Bên có quyền, quyền lợi bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không vận dụng những giải pháp thiết yếu, hài hòa và hợp lý để ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại cho chính mình .

  1. Chủ thể nào có thể bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

– Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường ;– Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường hàng loạt thiệt hại ; nếu gia tài của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có gia tài riêng thì lấy gia tài đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp :+ Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời hạn trường học trực tiếp quản trị mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra ;+ Người mất năng lượng hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời hạn bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản trị thì bệnh viện, pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra ;

–  Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình;

– Người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng gia tài của người được giám hộ để bồi thường ; nếu người được giám hộ không có gia tài hoặc không đủ gia tài để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng gia tài của mình ; nếu người giám hộ chứng tỏ được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy gia tài của mình để bồi thường .

  1. Trường hợp nhiều người cùng gây ra thiệt hại thì giải quyết thế nào?

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải trực tiếp bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác lập tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người ; nếu không xác lập được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.