Bộ luật Dân sự năm 1995 – Công ty Luật Quốc tế DSP

QUỐC HỘI

— — — — —

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Số : 44 – L / CTN TP.HN, ngày 28 tháng 10 năm 1995

 

BỘ LUẬT DÂN SỰ

CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LỜI NÓI ĐẦU

Pháp luật dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Kế thừa và phát triển pháp luật dân sự Việt Nam từ trước đến nay, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992, Bộ luật dân sự có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật nước nhà, tạo cơ sở pháp lý nhằm tiếp tục giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy dân chủ, bảo đảm công bằng xã hội, quyền con người về dân sự.
Bộ luật dân sự góp phần bảo đảm cuộc sống cộng đồng ổn định, lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hoá dân tộc hình thành trong lịch sử lâu dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG I

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự

Bộ luật dân sự có trách nhiệm bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của cá thể, tổ chức triển khai, quyền lợi của Nhà nước, quyền lợi công cộng, bảo vệ sự bình đẳng và bảo đảm an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp thêm phần tạo điều kiện kèm theo phân phối những nhu yếu vật chất và niềm tin của nhân dân, thôi thúc sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
Bộ luật dân sự lao lý vị thế pháp lý của cá thể, pháp nhân và những chủ thể khác, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể trong quan hệ gia tài, quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự, thiết kế xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của những chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự .

Điều 2. Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác

Việc xác lập, thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự không được xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước, quyền lợi công cộng, quyền, quyền lợi hợp pháp của người khác .

Điều 3. Nguyên tắc tuân thủ pháp luật

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự phải được xác lập, thực thi theo những địa thế căn cứ, trình tự, thủ tục do Bộ luật này và những văn bản pháp lý khác lao lý ; nếu pháp lý không lao lý, thì những bên hoàn toàn có thể cam kết, thoả thuận về việc xác lập quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, nhưng không được trái với những nguyên tắc cơ bản pháp luật trong Bộ luật này .

Điều 4. Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp

Việc xác lập, thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự phải bảo vệ giữ gìn truyền thống dân tộc bản địa, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống lịch sử tốt đẹp, tình đoàn kết, tương thân, tương ái, mỗi người vì hội đồng, hội đồng vì mỗi người và những giá trị đạo đức cao đẹp của những dân tộc bản địa cùng sinh sống trên quốc gia Nước Ta .
Đồng bào những dân tộc thiểu số được tạo điều kiện kèm theo thuận tiện trong giao lưu dân sự để từng bước nâng cao đời sống vật chất và ý thức của mình .
Việc giúp sức người già, trẻ nhỏ, người tàn tật trong việc triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được khuyến khích .

Điều 5. Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền nhân thân

Quyền nhân thân trong quan hệ dân sự do pháp lý lao lý được tôn trọng và được pháp lý bảo vệ .

Điều 6. Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền sở hữu, các quyền khác đối với tài sản

Quyền sở hữu, những quyền khác so với gia tài của những chủ thể thuộc những hình thức chiếm hữu được tôn trọng và được pháp lý bảo vệ .
Việc khai thác gia tài hợp pháp để hưởng lợi được khuyến khích .
Mọi người có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ gia tài thuộc sở hữu toàn dân .

Điều 7. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận

Quyền tự do cam kết, thoả thuận tương thích với lao lý của pháp lý trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được pháp lý bảo vệ .
Trong giao lưu dân sự, những bên trọn vẹn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, không cho, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào .
Mọi cam kết, thoả thuận hợp pháp có hiệu lực hiện hành bắt buộc thực thi so với những bên .

Điều 8. Nguyên tắc bình đẳng

Trong quan hệ dân sự, các bên đều bình đẳng, không được lấy lý do khác biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp để đối xử không bình đẳng với nhau.

Điều 9. Nguyên tắc thiện chí, trung thực

Trong quan hệ dân sự, những bên phải thiện chí, trung thực, không riêng gì chăm sóc, chăm sóc đến quyền, quyền lợi hợp pháp của mình mà còn phải tôn trọng, chăm sóc đến quyền lợi của Nhà nước, quyền lợi công cộng, quyền, quyền lợi hợp pháp của người khác, giúp sức, tạo điều kiện kèm theo cho nhau thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, không bên nào được lừa dối bên nào ; nếu một bên cho rằng bên kia không trung thực, thì phải có chứng cứ .

Điều 10. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự

Các bên phải nghiêm chỉnh triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của mình và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc không thực thi hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm ; nếu không tự nguyện triển khai, thì hoàn toàn có thể bị cưỡng chế triển khai theo lao lý của pháp lý .

Điều 11. Nguyên tắc hoà giải

Trong quan hệ dân sự, việc hoà giải giữa những bên tương thích với lao lý của pháp lý được khuyến khích .
Không ai được dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực trong việc xử lý những tranh chấp dân sự .

Điều 12. Bảo vệ quyền dân sự

1 – Tất cả những quyền dân sự của cá thể, pháp nhân và những chủ thể khác được tôn trọng và được pháp lý bảo vệ .
2 – Khi quyền dân sự của một chủ thể bị xâm phạm, thì chủ thể đó có quyền nhu yếu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác :
a ) Công nhận quyền dân sự của mình ;
b ) Buộc chấm hết hành vi vi phạm ;
c ) Buộc xin lỗi, cải chính công khai minh bạch ;
d ) Buộc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
đ ) Buộc bồi thường thiệt hại ;
e ) Phạt vi phạm .

Điều 13. Căn cứ xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được xác lập từ :
1 – Giao dịch dân sự hợp pháp ;
2 – Quyết định của Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ;
3 – Sự kiện pháp lý do pháp lý lao lý ;
4 – Sáng tạo giá trị ý thức là đối tượng người tiêu dùng thuộc quyền sở hữu trí tuệ ;
5 – Chiếm hữu tài sản có địa thế căn cứ pháp lý ;
6 – Gây thiệt hại do hành vi trái pháp lý ;
7 – Thực hiện việc làm không có uỷ quyền ;
8 – Chiếm hữu, sử dụng gia tài, được lợi về gia tài không có địa thế căn cứ pháp lý ;
9 – Các địa thế căn cứ khác do pháp lý pháp luật .

Điều 14. Nguyên tắc áp dụng tập quán, áp dụng tương tự pháp luật

Trong trường hợp pháp lý không lao lý và những bên không có thoả thuận, thì hoàn toàn có thể vận dụng tập quán hoặc pháp luật tương tự như của pháp lý, nhưng không được trái với những nguyên tắc pháp luật trong Bộ luật này .

Điều 15. Hiệu lực của Bộ luật dân sự

1 – Bộ luật dân sự được vận dụng so với những quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật này có hiệu lực hiện hành .
Bộ luật dân sự cũng được vận dụng so với những quan hệ dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực hiện hành, nếu được luật, nghị quyết của Quốc hội pháp luật .
2 – Bộ luật dân sự được vận dụng trên toàn chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

3- Bộ luật dân sự được áp dụng đối với các quan hệ dân sự có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tại Việt Nam, trừ một số quan hệ dân sự mà pháp luật có quy định riêng.

4 – Bộ luật dân sự cũng được vận dụng so với những quan hệ dân sự có yếu tố quốc tế, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có lao lý khác .

……………….
Tải Bộ luật trên về máy để xem đầy đủ nội dung

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.